تحقیق با موضوع مفهوم آزادی، طرح پژوهش، دفاع مقدس

دانلود پایان نامه ارشد

1. درونمایههای انتقادات قیصر امینپور چیست؟
2. آماج انتقادات قیصر امینپور چه کسانی هستند؟
3.1. پیشینه پژوهش:
اگرچه آثار زیادی دربارهی قیصر امینپور به رشتهی تحریر درآمد ولیکن از بعد انتقاد، پژوهشی بدان نپرداخته است، حال اینکه چند پژوهشی در قالب کتاب و مقاله در مورد اندیشه و سبک قیصر امینپور نوشته شده که به قرار زیر میتوان عنوان کرد:
1. درگاهی، زین العابدین، آزادی در سرودههای قیصر امینپور، در این مقاله نخست نکاتی در مورد مفهوم آزادی بیان شده است و آنگاه پس از بیان انواع آزادی از جمله آزادی شخصی، فکری، اقتصادی، اجتماعی به ریشههای آن پرداخته شده است و سپس آزادی در سرودههای قیصر امینپور که جزء دغدغههای شاعر به شمار میرفت، مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش روشن شده که آزادی در نگاه امینپور با برداشتهای مختلفی صورت گرفته است؛ رهایی از اسارت دشمن به ویژه در بحبوحهی جنگ، رهایی نفس از تعلقات در اواخر جنگ و سالهای آغازین پس از جنگ، آزادی انسان در مفهوم اجتماعی و سالهای پس از جنگ. و در این مقاله مجموعه سرودههای امینپور با روش توصیفی- تحلیلی به ترتیب انتشار مورد بررسی قرار گرفت و سیر اندیشهی شاعر نیز نسبت به مفهوم آزادی مشخص گردید.
2. ترابی، سید ضیاءالدین، نقد نخستین مجموعهی شعر قیصر امینپور، نویسنده در این نوشته به نقد و بررسی مجموعهی شعر تنفس صبح، از دیدگاه مختلف پرداخته است. ابتدا به نقد زبانی پرداخته و زبان ساده و فضای شفاف و تصاویر گویا را از ویژگیهای شعر امینپور به شمار آورده است. وی معتقد است شعرهای امینپور حرفی و روایی است تا تصویری و آنچه به شعرهایش انجام میبخشد در حقیقت نقل روایت است وی سپس به بررسی جنبههای دیگر شعری شاعر و در این مجموعه یعنی از دیدگاه عاطفی و شکل و محتوا میپردازد.
3. ابوالقاسمی، مریم، بررسی جلوههای اندیشه در شعر قیصر امینپور، در این مقاله به بررسی موضوعات اجتماعی در اشعار قیصر امینپور پرداخته شده که به نظر نویسنده از برجستگی و ماهیت ویژهای برخوردار است. در این مقاله گفته شده که مجموعههای اشعار اولیهی قیصر رنگی مکتبی- مسلکی دارد و آمیخته با حماسه و عرفان و سرشار از آرمانگرایی و ظلم ستیزی است. این مقاله به جلوههای گوناگون اندیشه و تفکر در شعر قیصر امینپور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و جنبههای شاخص ذهنی و فکری او مشخص گردید.
4. ابولقاسمی، مریم، بررسی مضامین طنزآمیز در شعر قیصر امینپور، در این مقاله به بررسی مفهوم طنز و کارکردهای آن پرداخته شده است و سپس قیصر را از جمله شاعرانی معرفی کرده است که از طنز به منزلهی ابزار هنری برای بیان اندیشههای خویش و واداشتن جامعه به تأمل و اصلاح ناهنجاریهای اجتماعی بهره میگیرد. در این مقاله جلوههای طنز در اشعار قیصر امینپور در زمینههای گوناگون طبقهبندی شده است و موضوعات طنز در اشعار او که عمدتاً دربردارندهی انتقادات اجتماعی اوست مورد بررسی قرار گرفت.
5. ایراننژاد، نعمت الله، صلح در اشعار قیصر امینپور، نویسنده در این کتاب به بررسی آثار برجستهی ادبی در ارتباط با میزان تأثیرگذاری آنان بر مخاطبان هم در دیدگاه سنتی و هم نظریههای جدید نقد ادبی، از جمله نظریهی دریافت میپردازد و سپس با مبنا قرار دادن این مطلب به طرح موضوع یعنی، صلح در اشعار قیصر امینپور میپردازد و نتیجه میگیرد که قیصر در تبیین هنری تجربههای زندگی به درک هنرمندانه رسیده است و آنها را با زبانی مخاطب پسند و ساختاری منسجم و هماهنگ بیان کرده است که برای مخاطب در همه حال از آنها التذاذ ادبی حاصل میشود. وی نکات حائز اهمیت در شعرهای قیصر امینپور را در پیوند با صلح، عشق و محبت می-داند و آنها را از خصیصهها ی ادبی این شاعر به شمار میآورد که خواننده را به سمت خلوص و اخلاص میکشاند؛ به طوری که خواننده با مثل هم ذات پنداری میکند.
6. فتوحی، محمود، سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امینپور، در این مقاله، حیات شاعری شاعر به سه دورهی فعال، منفعل و انعکاسی تقسیم شده است که روحیهی انقلابی وی در هر دوره علاوه بر محتوا در عناصر صوری شعرش به ویژه در سطح واژگان، ساختهای نحوی و فرآیندهای فعلی به روشنی نمودار است و ایماژها و تصاویرها نیز در هر دوره نشان دهندهی نوع نگاه شاعر است. نویسنده معتقد است که شاعر هرچه به سوی کمال پیش میرود، نگاهش به سوی اندیشههای کلان هستی شناسانه معطوف میشود و صدای انعکاسی شاعر که بیان کنندهی انتقال او به درون خویش است میتوان از بطن این درون گرایی شنید. در نتیجه، نویسنده در این مقاله قیصر را از لحاظ بیان حساسیتهایش در مواجه با جهان و جامعهی شاعری صادق معرفی کرده که روح زمان به روشنی در شعرش بازتاب یافته است و شعر او گزارش راستین مناسبات شاعر با هستی و جامعه و تغییرات و تحولات ایدئولوژیک است.
7. گرجی، مصطفی، بررسی ماهیت و مفهوم درد و رنج در اشعار قیصر امینپور، نویسنده در این مقاله پس از بررسی ابعاد مختلف درد و رنج و ماهیت مفهوم آن در نظام حاکم بر اندیشه و زبان امینپور مجموعه اشعار او در چهار بخش معنا شناسی، وجود شناسی، شأن اخلاقی درد و رنج طبقه بندی، بررسی و تحلیل نموده است. مهم ترین علل درد و رنج را در تعارض بودن تصورات بر ساختهی انسان با جهان خارج میداند. وی مهمترین عامل درد و رنج را بیشتر با گاه انسان امروزی تبیین میکند و دو عامل نا به سامانی روانی و این جایی و اکنونی را به عنوان مهمترین علل درد و رنج بر میشمارد و سپس راههای رهایی از آن را بازگشت به حق، خشوع انسان در برابر او، دل زدن به دنیای بی خیالی، سرودن، گفتن و رفتن، عاشق شدن و رسیدن به آرمان شهر میداند.
4.1.حدود پژوهش:
محدودهی پژوهش پنج مجموعهی شعر قیصر امینپور است که عبارت‌اند از: 1. در کوچهی آفتاب 2. تنفس صبح 3. آینههای ناگهان 4. گلها همه آفتابگردانند 5. دستور زبان عشق.
5.1.اهداف پژوهش:
استخراج و بررسی درونمایهها و آماج انتقادات قیصر امینپور در مجموعه اشعارش.
6.1.فصلهای پایاننامه:
این پایاننامه در پنج فصل به قرار زیر تدوین شده است:
فصل اول: طرح پژوهش
طرح پژوهش، یعنی فصل حاضر، شامل تعریف مسئلهی پژوهش، پژوهشهای علمی انجام شدهی قبلی و حدود اهداف پژوهش است.
فصل دوم: چارچوب مفهومی پژوهش
در فصل دوم ابتدا تعاریفی از ادبیات، شعر، انتقاد و انتقاد در ادبیات معاصر ارائه شد و آنگاه انواع انتقاد و شیوههای آن؛ یعنی هجو و هزل و طنز و تفاوتهای این شیوههای مختلف با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت؛ همچنین نیز در بارهی شگردهای طنز پردازی نیز مطالبی ذکر شده است.

فصل سوم: قیصر امینپور
در این فصل به معرفی قیصر و آثار وی پرداخته شد و سیر اندیشهی شعری او که به دو دورهی انقلاب و دفاع مقدس و بعد از دفاع مقدس تقسیم شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
فصل چهارم: بررسی دیدگاههای انتقادی در اشعار قیصر امینپور
فصل چهارم به بررسی درونمایهها و آماجهای انتقادی امینپور پرداخته شد. انتقادات وی در پنج بخش اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دینی- عرفانی و طنز مورد بحث قرار گرفت و آماجهای انتقادی او در هر مبحث مطرح گشت و دلایل انتقاد شاعر از موضوعات مختلف مورد بررسی واقع شد.
فصل پنجم: نتیجه گیری
این فصل به نتیجه گیری از مطالب پایاننامه اختصاص دارد.
7.1.روش شناسي پژوهش:
الف- معرفی الگو یا روش کار:
روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است و واحد تحلیل اشعار و ابیاتی است که دربردارندهی دیدگاههای انتقادی قیصر امینپور هستند. در این پژوهش کوشش میشود تا دیدگاههای انتقادی شاعر در فرآیند زمان که هر یک از مجموعه اشعارش نیز مؤید آن هستند، مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا مضامین و درونمایهها استخراج و بر اساس موضوع و با رعایت زمان و دورههای شعری شاعر تنظیم و تحلیل خواهد شد و به دنبال آن، آماج انتقادات شاعر نیز مشخص و بررسی خواهد شد.

فصل دوم
چارچوب مفهومی

2-1: ادبیات اجتماعی
از دیدگاه جامعهشناختی کمتر شعری میتوان یافت که از شرایط روزگار و جامعهی خویش تأثیر نپذیرفته باشد. شعر بیان فضای مجرّد روابط انسان با هر چیزی است و شاعر از طریق شکافتن این روابط پیچیده به مفاهیم مشترکی برای درک کشف روابط سادهتر میرسد. در این حالت شاعر مفاهیمی را بر میگزیند که خاصیّت تعمیم بیشتری را داشته باشد (عفافی،3:1376). هدف اصلی یک شاعر بازنمود فرهنگ ، اخلاق ، دین و درونمایههای جامعهی خویش به زبان ادبی است و رسالت یک شاعر هم نشان دادن مسائلی است که ضرورت دارد. شعر شاعر نه تنها منعکس کنندهی شرایط اجتماعی دورانش هست، بلکه خلاف جهت جریانهای تاریخی زمانش، محرّک همعصرانش و مسبب بیداری و برانگیختگی آنان است.در هر دوران شاعر مخاطبان خاصّی ارتباط پیدا میکند که خوانندگان و خریداران، متاع قریحه ذوق او محسوب میشوند. نادو میگوید: هنرمند کسی است که میتواند جهان خود را در اثری که متعلّق به زمانی خاص و با این همه جاودانی باشد، بیان کند؛ اثری که به نوبهی خود طنینهایی را برانگیخته سازد و به خصوص هیجانات و عقاید و رفتارهای تازه را موجب شود(وفایی،403:1387). با خواندن یک شعر میتوان چهرهی تأثیرات هر آنچه که شاعر از آن گرفته است اعم از فرهنگ، جامعه ، سیاست ،اخلاق و … را دید و بدون شک این تأثیرات عمیق در اکثر آثار شاعران بزرگ وجود دارد که ظهور آن پشتوانهای چون ژرفنگری و اندیشهی عمیق فرهنگی-اجتماعی را با خود به همراه دارد.به تعبیر تارکوفسکی(1)، هنرمند به جای همهی کسانی حرف میزند که خود قادر به سخن گفتن نیستند و در عرصهی فراخنای دنیای انسانها، ناگفتههایی را میگوید و نگاه هنرمند به تناسب شرایط مختلف، گونههای متفاوتی به خود میگیرد ( باقری خلیلی، دورکی،15:1385)
شعر منعکس کنندهی طرز تفکّر شاعر و آگاهی وی از واقعیّت و درک شدن یا نشدن پیام او توسّط معاصرانش و حوزهی شعوری که شاعر در اندرون آن پرورش یافته، است. شاعر برای سرودن، از انبوه واژگانش استفاده میکند و زبان و تفکّر مرسوم روزگارش را به کار میبرد. بنابراین از این جنبه نیز نمایندهی زمان خویش است. بارت در این باره میگوید: زبان در هنر شاعر همیشه جایی میجوید (مباشری، 400:1387) و همچنین شعر یکی از مجموعه نیازهایی است که شاعر با توجّه به بسیاری از مسائلی که در خود احساس کرده است پدید میآورد و یکی از اصالتهای یک شعر، به خاستگاههای اجتماعی آن مربوط میشود که شاعر آن را از چشمانداز همگانی نگریسته باشد؛ « شعر آگاهانه به ایدئولوژی خاصی وابسته نیست، به غریزه و درک انسانی خویش است که تباهیهای جامعه را در خود احساس میکند و آن را پدیدار میسازد. تصویر بخش اعظمی از شعرهای فارسی که دارای ارزش اجتماعی هستند، از همین مقولهاند» ( شفیعی کدکنی ،1378: 104-102).
بنا بر گفتهی لئولوونتال(2) ، نویسندهی خلّاق، فی نفسه، روشنفکری است که به اثر به منزلهی چارچوبی از یک مجموعهای مینگرد که خالق با توجّه به اهداف خاص خود، آن را شکل میدهد.نویسندهی نوآور، نگاه بسیار دقیقی به طبیعت، جامعه و انسان دارد که برای تأمّلات خود و توصیف های مبتنی بر تمامی مقولهها، اهمیّتی ویژهای قائل است. وی وظیفهی یک نویسندهی جامعه نگر را این میداند که بین تجربهها و شخصیّتهای در تاریخ، رابطه برقرار کند و تأویلهای ادبی را به بخشی از جامعه شناسی شناخت، مبدّل سازد (44:1386). پس میتوان گفت، ادبیات مناسبات ذهن انسان با پدیدههای زندگی آدمی است که مایهی بارز این مناسبات، قضاوتهای ادبی که دارای بار ارزشی باشند، است. ذات پردازشهای ادبی ، تجربهها و زیستههای آدمی همراه با ارزشهای زیبا شناختی و اخلاقی میباشد که هر اثری با چنین صفاتی، یک پدیدهی اجتماعی محسوب میشود.
جامعه شناسی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد ارزش واقعی Next Entries تحقیق با موضوع جامعه شناسی، نهادهای اجتماعی، جامعه شناختی