پایان نامه ارشد با موضوع تحول گرا، سابقه خدمت، عدم تمرکز

دانلود پایان نامه ارشد

سپاسگذاري:
خداوند منان را سپاسگذارم که به من توفيق داد تا با استعانت از الطاف بي دريغش اين پژوهش را به اتمام رسانم و در اين راه ، توفيق حضور در محضر اساتيد عالم و فرزانه را به اينجانب عطا فرمود .
خصوصا از زحمات و محبت هاي بي دريغ استاد راهنماي بزرگوار و گرامي ، جناب آقاي دکتر محمد ضيا الديني که با صبر و متانت اينجانب را به بهترين وجه کمک نموده و در تدوين اين مجموعه راهنمايي ها و نکته نظرهاي بسيار ارزنده اي را ارزاني داشتند . و نيز از استاد مشاور محترم و بزرگوار جناب آقاي دکترمحمد قزل اياغ که نهايت همکاري را با اينجانب داشته اند سپاس گذارم .
باشد که اين يادآوري ، نمايانگر سپاس بي پايان حقير نسبت به کمک هاي بي دريغ آن ها به شمار آيد .
انشاءالله

مي نويسم از تو، از تو اي شادترين ، اي تازه ترين نغمه عشق ، تو که سرسبزترين منظره اي ، تو که سرشارترين عاطفه را نزد تو پيدا کردم و تو که سنگ صبورم بودي ، در تمام لحظاتي که خدا شاهد غم و اندوهم بود .
به تو مي انديشم ، به تو مي بالم و از تو مي گيرم هرچه انگيزه درونم دارم .
من شباهنگام آن دم که تو را نزد خود مي بينم ، بهترين آرامش ، برترين خواهش و احساس نياز در دلم مي جوشد.
روزها مي گذرد ، عشق ما رو به خدايي شدن است ، رو به برتر شدن از هر حسي ، که در اين عالم خاکي پيداست .
دوستت مي دارم ؛؛ از همين نقطه خاکي تا عرش
دوستت مي دارم ؛؛ از زمين تا به خدا …
تقديم به همه آنان که دوستشان دارم.

فهرست مطالب

چکيده 1
فصل اول (طرح مسئله)
مقدمه 3
?-? عنوان تحقيق ?
?-? بيان مسئله 4
?-? اهميت و ضرورت تحقيق 6
?-? اهداف تحقيق 12
1 -?-? اهداف تحقيق ??
?-?-? اهداف تحقيق ??
1-5 قلمرو تحقيق ??
1-5-1 قلمرو مكاني تحقيق ??
?-5-2 قلمرو زماني تحقيق ??
?-5-3 قلمرو موضوعي تحقيق ??
1-6 تعاريف واژه ها ، مفاهيم ومتغير ها ??
?-6-1 تعاريف نظري واژه ها ??
?-6-2 تعاريف عملياتي واژه‌ها 14
1-7 انواع متغيرها 15
1 -7-1 متغير پيش بين 15
1 -7-2 متغير ملاك يا هدف 15
خلاصه 16
فصل دوم( مروري بر ادبيات موضوع )
مقدمه 18
2-1 بخش اول: سبک رهبرري دانشي 19
?-1-1 مفاهيم و تعاريف رهبري 19
?-1-2 تعاريف رهبري 19
?-1-3 تفاوت رهبري با مديريت 21
?-1-4 خصوصيات رهبري 23
?-1-5 انواع رهبري 24
2-1-?-? رهبران اجتماعي 24
2-1-?-? رهبران افکار (انديشه سالاران و فيلسوفان) 24
2-1-?-?رهبران اداري 24
2-1-?-? رهبران مستقيم 24
2-1-?-? رهبران غير مستقيم 24
?-1-?-? رهبران هوا خواه 24
2-1-?-? رهبران سياسي 25
2-1-?-? رهبران علمي 25
?-1-?-?رهبران مردم سالار 25
?-1-?-?? رهبران خود کامه 25
?-1-?-?? رهبران پدر سالا 25
?-1-?-?? رهبران مذهبي 25
2-1-? وظايف رهبري ??
2-1-? مهارت هاي رهبري ??
?-1-?-? دسته اول ??
?-1-?-? دسته دوم ??
2-1-? نظريه ها و مکاتب رهبري ??
?-1-?-? نظريه هاي خصوصيات فردي يا ويژگي هاي شخصي رهبري ??
?-1-?-? تئوري هاي رفتاري ( نگرشي) ??
2-1-? تحقيقات دانشگاه آيوا ??
2-1-?? مطالعات رهبري در دانشگاه ميشيگان ??
2-1-?? تحقيقات رهبري دانشگاه ايالتي اوهايو ??
2-1-?? شبکه مديريت يا شبکه سبک سنج مديريت ??
2-1-?? سبک هاي رهبري ليکرت ??
2-1-?? تحقيقات اسکانديناوي ??
2-1-?? مطالعات پويايي شناسي گروهي ??
2-1-?? نظريه هاي اقتضايي يا موقعيتي ??
2-1-?? تئوري پيوستار رهبري تاننيوم و اشميت ??
2-1-?? تئوري رهبري اقتضايي فيدلر ??
2-1-?? ارزيابي مدل فيدلر ??
2-1-?? تئوري رهبري مسير – هدف ??
2-1-?? ارزيابي مدل مسير – هدف ??
2-1-?? تئوري رهبري مبتني بر موقعيت ??
2-1-?? مدل و تئوري اثر بخشي رهبري ??
2-1-?? مدل استينسون – جانسون ??
2-1-?? تئوري مبتني بر تبادل نظر رهبر با اعضا ??
2-1-?? مدل هنجاري رهبري ??
2-1-?? تئوري رهبر وظيفه اي يا متمرکز بر فعاليت ??
2-1-?? تئوري هاي نوين رهبري ??
2-1-?? تئوري جانشين هاي رهبري ??
2-1-?? تئوري اسناد رهبري ??
2-1-?? تئوري رهبري عملي و خلاق ( باس) ??
2-1-?? تئوري مهارت رهبري (بويد) ??
2-1-?? تئوري قدرت مرجعيت (هاوس) ??
2-1-?? تئوري رهبري فرهمند ??
2-1-?? تئوري سازش و واکنش ??
2-1-?? تئوري ارتباط عمودي ? نفره (VDL) ??
2-1-?? تئوري رهبري تيمي ??
2-1-?? تئوري رهبري تحول گرا ??
2-1-?? ويژگي رهبران تحول گرا ??
2-1-?? تئوري سبک رهبري دانشي ??
?-1-??-? چه کسي رهبر دانشي است ؟ ??
?-1-??-? انواع رهبران دانشي ??
2-1-?? اصول رهبري موفق ??
2-2 بخش دوم: سيستم اطلاعات منابع انساني ??
?-2-1 سيستم اطلاعات مديريت ??
2-2-2تکنولوژي پيشرفته اطلاعاتي ??
?-2-? کاربرد تکنولوژي پيشرفته ??
? -2-?-? مشارکت بيشتر در تصميم گيري ??
?-2-?-? افزايش سرعت در تصميم گيري ??
?-2-?-? افزايش سرعت در شناسايي مسائل ??
?-2-? طرح ريزي سازمان ??
?-2-?-? کاهش ارتفاع هرم سازمان ??
?-2-?-? تمرکز يا عدم تمرکز بيشتر ??
?-2-?-? بهبود هماهنگي ??
?-2-?-? شرح دقيقتري از وظايف ??
?-2-?-? افزايش کارکنان متخصص ??
2-2-? مزاياي به کارگيري سيستم هاي اطلاعات مديريت ??
2-2-?-? مزاياي مستقيم ??
2-2-?-? مزاياي غير مستقيم ??
2-2-? تعريف سيستم اطلاعات منابع انساني ??
2-2-? اجزاي اصلي سيستم اطلاعات منابع انساني ??
2-2-? روند تکال سيستم اطلاعات منابع انساني ??
2-2-? مراحل اصلي تهيه سيستم اطلاعات منابع انساني ??
2-2-?? ويژگي هاي سيستم اطلاعات منابع انساني ??
2-2-?? ابعاد سيستم هاي اطلاعات منابع انساني ??
?-2-??-? تحليل سازماني ??
?-2- ??-? بانک داده ??
?-2-??-? مديريت اطلاعات ??
?-2-??-?-? اطلاعات مورد نياز جهت تجزيه و تحليل منابع انساني داخلي ??
?-2-??-?-? اطلاعات مورد نياز جهت تجزيه و تحليل محيطي ??
?-2-??-? نگاه سيستمي ??
2-2-?? نقش و اهميت سيستم اطلاعات مديريت منابع انساني در سازمان ???
2-2-?? از ديگر مزاياي سيستم اطلاعات منابع انساني مي توان به موارد زير اشاره کرد ???
?-2-??-? کمک به فرآيند تصميم گيري ???
?-2-??-? تسهيل و بهينه سازي نظارت و کنترل ???
?-2-??-? تسهيل فرآيند مديريت منابع انساني ???
?-2-??-? وحدت رويه ???
?-2-??-? صرفه جويي و بهره وري ???
?-2-??-? تمرکز زدايي ???
?-2-?? مشکلات و موانع به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني ???
2-3 بخش سوم: بررسي تحقيقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ???
2 -3-1 بررسي پژوهش هاي انجام شده در مورد متغير سيستم اطلاعات منابع انساني در داخل کشور ???
2 -3-2 بررسي پژوهش هاي انجام شده در مورد متغير سيستم اطلاعات منابع انساني در خارج کشور ???
2 -3-3 بررسي پژوهش هاي انجام شده در مورد متغير سبک رهبري دانشي در داخل کشور ???
2 -3-4 بررسي پژوهش هاي انجام شده در مورد متغير سبک رهبري دانشي در خارج کشور ???
2-4 بخش چهارم: بررسي چارچوي نظري، مدل مفهومي، مدل تحليلي و فرضيات تحقيق ???
2 -4-1 چارچوب نظري تحقيق ???
2 -4-2 مدل مفهومي تحقيق ???
2 -4-3 مدل تحليلي تحقيق ???
2 -4-4 فرضيات تحقيق ???
خلاصه ???

فصل سوم (روش پژوهش)
مقدمه ???
3-1 روش تحقيق ???
3-2-فرايند تحقيق ???
3-3 جامعه آماري ???
3-4 حجم نمونه و روش نمونه گيري ???
3-4-1 حجم نمونه ???
3 -4-2 روش نمونه گيري ???
3-5 ابزار جمع آوري داده ها ???
3-6 روايي و پايايي ابزار سنجش ???
3-7 روش گردآوري داده ها ???
3-8 روش تجزيه و تحليل داده ها ???
خلاصه ???

فصل چهارم (تجزيه و تحليل داده ها)
مقدمه ???
4-1 توصيف ويژگيهاي فردي آزمودنيها(بررسي ويژگي هاي عمومي) ???
4-1-1 وضعيت جنسيت آزمودني ها ???
4 -1-2 وضعيت تاهل آزمودني ها ???
4-1-3 وضعيت ميزان تحصيلات آزمودني ها ???
4 -1-4 وضعيت سابقه خدمت آزمودني ها ???
?-1-5 توزيع فراواني وضعيت سن آزمودني ها ???
4-2 وضعيت متغيرهاي تحقيق ???
?-2-1 وضعيت متغير سبک رهبري دانشي ???
?-2-2 وضعيت مؤلفه هاي متغير سبک رهبري دانشي ???
?-2-2-1 وضعيت مؤلفه گرايش يادگيري ???
?-2-2-2وضعيت مؤلفه جو حمايتي يادگيري ???
?-2-2-3 وضعيت مؤلفه حمايت از فرآيند يادگيري فردي و گروهي ???
4-2-3 نمره متغير سبک رهبري دانشي و مؤلفه هاي آن ???
4-2-4 بررسي توزيع متغير سبک رهبري دانشي و مولفه هاي آن ???
4-2-5 وضعيت متغير به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني ???
4-2-6 وضعيت مؤلفه هاي متغير به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني ???
4-2-?-? وضعيت مولفه تحليل سازماني ???
?-2-?-? وضعيت مولفه بانک داده ???
4-2-?-? وضعيت مولفه مديريت اطلاعات ???
4-2-?-? وضعيت مولفه ديدگاه سيستمي ???
4 -2-? نمره به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني و مولفه هاي آن ???
4-2-? بررسي توزيع متغير به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني و مولفه هاي آن ???
4-? بررسي فرضيه هاي تحقيق ???
4-? فرضيه هاي اصلي تحقيق ???
?-?-? بين سبک رهبري دانشي با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاههاي اجرائي شهر کرمان رابطه وجود دارد. ???
4-?-? فرضيه هاي فرعي تحقيق ???
4 -?-?-? بين گرايش يادگيري با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاه هاي اجرائي شهر کرمان رابطه وجود دارد ???
4 -?-?-? بين جو حمايتي يادگيري با ميزان به کارگيري سيستم هاي اطلاعات منابع انساني در دستگاه هاي اجرائي شهر کرمان رابطه وجود دارد ???
4-?-?-? بين حمايت از فرآيند يادگيري فردي و گروهي با ميزان به کارگيري سيستم هاي اطلاعات منابع انساني در دستگاه هاي اجرائي شهر کرمان رابطه وجود دارد ???
4-? بررسي رابطه بين سبک رهبري دانشي با ميزان به کارگيري سيستم هاي اطلاعات منابع انساني و مشخصات فردي در دستگاه هاي اجرائي شهر کرمان ???
4-?-? بين سبک رهبري دانشي با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني با حضور متغير هاي تعديل کننده ( سن،جنس،وضعيت،تاهل،ميزان تحصيلات و سابقه کار) همبستگي وجود دارد ???
4-6 آيا مؤلفههاي سبک رهبري دانشي (گرايش يادگيري و حمايت از فرآيندهاي يادگيري فردي و گروهي) ميتوانند ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاههاي اجرائي شهر کرمان را پيشبيني کنند. ???

فصل پنجم (نتيجه گيري و بحث و پيشنهاد ها )
مقدمه ???
5-1 توصيف متغيرهاي دموگرافيک (سن ،جنس و …..) ???
5-1-? نتايج حاصل از تحليل هاي آمار توصيفي ???
5-1-2 توصيف متغير سبک رهبري دانشي ???
?-1-2-1 توصيف مولفه گرايش يادگيري ???
5-1-2-2 توصيف مولفه جو حمايتي يادگيري ???

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مواد مخدر، بازار اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حسابداران، وجوه نقد