دانلود پایان نامه درمورد رضایت شغل، رضایت شغلی، تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 3
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق 4
1-4-اهداف تحقیق 5
1-5- مدل تحقیق 6
1-6- فرضیه های تحقیق 7
1-7-روش تحقیق 8
1-8- جامعه آماری 8
1-9- نمونه آماری 8
1-10- ابزار جمع آوری اطلاعات 8
1-11- قلمرو تحقیق 8
1-12- تعریف عملیاتی متغیرها و واژه های تحقیق 9
فصل دوم: ادبیات تحقیق 10
بخش اول: مبانی نظری تحقیق 11
2-1- رضايت شغلی 11
2-1-1- عوامل سازنده رضایت شغلی 11
2-1-2- ماهیت رضایت شغلی 14
2-1-3- اهميت رضايت شغلي در سازمان 16
2-1-4- ﻓﻮاﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ‬ 16
2-1-5- ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ‬ 16
2-1-6- ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ‬ 19
2-1-7- ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي‬ 21
2-1-8- نظریه های انگیزش رضایت شغلی 22
2-1-9- اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان 24
2-1-10- رابطه رهبری با رضایت شغلی 24
2-2- تعهد سازماني 25
2-2-1- تعاريف و مفاهيم تعهد سازماني 25
2-2-2-ابعاد تعهد 31
2-2-3-مدل سه بعدی تعهد سازمانی آلن و مایر 32
2-2-4-اهمیت تعهد سازمانی 36
2-2-5-عوامل مؤثر بر تعهد سازماني 37
2-2-6-راهكارهایی برای افزایش تعهد سازمانی 44
بخش دوم: پیشینه تحقیق 45
2-3-پیشینه تحقیق 45
2-3-1- تحقیقات داخل کشور 45
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 53
3-1- روش تحقيق 54
3-2 – جامعه آماري 54
3-3 – نمونه آماری: 54
3-4- روش نمونه گیری 54
3-5 – ابزار جمع آوري اطلاعات 54
3-6- اعتبار و پايايي ابزار جمع آوري اطلاعات: 57
3-7-معرفی آزمون های آماری 58
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل‌آماری اطلاعات 59
4-1- مقدمه 60
4-2- بخش توصیفی 60
4-2-1- جنسیت 60
4-2-2- وضعیت تاهل 61
4-2-3- تحصیلات 62
4-2-4- سن پاسخگویان 63
4-2-5- نوع استخدام 64
4-2-6- سابقه خدمت 65
4-2-7-بررسی توصیفی نمرات به تفکیک ابعاد رضایت شغلی 66
4-2-8- بررسی توصیفی نمرات به تفکیک ابعاد تعهد سازمانی 67
4-3- بخش استنباطی 68
4-3-1- فرضیه اصلی: 69
4-3-2- فرضیه فرعی اول : 70
4-3-3- فرضیه فرعی2: 71
4-3-4- فرضیه فرعی3: 73
4-4- نتایج آزمون فریدمن در رتبه بندی ابعاد متغیرها 74
4-4-1- نتیجه ی رتبه بندی ابعاد رضایت شغلی 75
4-4-2- نتیجه ی رتبه بندی ابعاد تعهدسازمانی 76
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها 78
5-1- مقدمه 79
5-2- نتیجه گیری 79
5-2-1- نتیجه گیری از فرضیه اصلی 79
5-2-2- نتیجه گیری از فرعی اول 79
5-2-3- نتیجه گیری از فرضیه فرعی دوم 80
5-2-4- نتیجه گیری از فرضیه فرعی سوم 80
5-2-5- نتیجه گیری از آزمون فریدمن 80
5-3- پیشنهادات برای محققین بعدی : 85
فهرست منابع 86
پیوست ها 86

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1: نحوه ارزش‌گذاری سؤالات پرسشنامه در طیف لیکرت 55
جدول 3-2: نحوه تخصیص سؤالات پرسشنامه به هر یک از ابعاد رضایت شغلی 56
جدول 3-3 : آزمون پايايي پرسشنامه رضایت شغلی 57
جدول 3-4 : آزمون پايايي پرسشنامه تعهدسازمانی 58
جدول 3-5: ارزيابي پایایی ابزار اندازه گيري 58
جدول 4- 1: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير جنسيت 60
جدول 4- 2: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير تاهل 61
جدول 4- 3: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير تحصیلات 62
جدول (4-4): (توزيع فراواني کارکنان بر حسب سن) 63
جدول 4- 5: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير نوع استخدام 64
جدول شماره4- 6: توزیع فراوانی سابقه خدمت 65
جدول 4- 7: شاخص هاي آمار توصیفی آزمودني ها در ابعاد رضایت شغلی 66
جدول 4- 8: شاخص هاي آمار توصیفی آزمودني ها در ابعاد تعهد سازمانی 67
جدول4-9 (سنجش نرمال بودن داده ها) 68
جدول 4- 10: همبستگی بین رضایت شغلی بر تعهدسازمانی 69
جدول 4- 11: همبستگی بین تعهدسازمانی و مولفه های رضایت شغلی 70
جدول 4- 12: همبستگی بین رضایت شغلی و تعهد عاطفی 70
جدول 4- 13: همبستگی بین مولفه های رضایت شغلی و تعهد عاطفی 71
جدول 4- 14: همبستگی بین رضایت شغلی و تعهد مستمر 72
جدول 4- 15: همبستگی بین رضایت شغلی و تعهد مستمر 72
جدول 4- 16: همبستگی بین رضایت شغلی و تعهد تکلیفی 73
جدول 4- 17: همبستگی بین مولفه های رضایت شغلی و تعهد تکلیفی 74
جدول4-18: آزمون فریدمن در مورد رضایت شغلی 75
جدول4-19:نتیجه آزمون فریدمن در مورد رتبه بندی ابعاد رضایت شغلی 75
جدول4-20: آزمون فریدمن درمورد تعهد سازمانی 76
جدول4-21:نتیجه آزمون فریدمن در مورد رتبه بندی ابعاد تعهد سازمانی 76

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4- 1: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير جنسيت 61
نمودار 4- 2: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير تاهل 62
نمودار 4- 3: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير تحصیلات 63
نمودار شماره4-4 فراوانی کارکنان برحسب سن 64
نمودار 4- 5: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب نوع استخدام 65
نمودار 4- 6: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سابقه 66
نمودار4-7 :میانگین داده های ابعاد رضایت شغلی 67
نمودار 4- 8: میانگین داده های ابعاد تعهد سازمانی 68
نمودار 4- 9: نمودار پراکندگی رضایت شغلی بر تعهد سازمانی 69
نمودار 4- 10: نمودار پراکندگی بین رضایت شغلی و تعهد عاطفی 71
نمودار 4- 11: نمودار پراکندگی بین رضایت شغلی و تعهد مستمر 72
نمودار 4- 12: نمودار پراکندگی بین رضایت شغلی و تعهد تکلیفی 74
نمودار4-13: رتبه بندی ابعاد تعهد سازمانی 77

فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل(1-1) مدل مفهومی تحقیق 7
شکل(2-1): مدل رضایت شغلی اسمیت(1969) ……………………………………………….25

چکیده:

یکی از مهمترین و كليدي ترين موضوعاتي كه در اين دوره زماني پيكره و اساس جامعه سازماني را به خود متوجه و مشغول نموده تعهد سازماني كاركنان يك سازمان مي باشد. اين موضوع مي تواند عوامل و ريشه هاي بسيار در ابعاد گسترده و متعددي داشته باشد، كه بر اساس همين تفكر و نگرش در تحقيق فوق با مطالعه و پژوهش پيرامون رضايت شغلي به اثرات متفاوت و گوناگون آن بر تعهد كاركنان وزارت صنعت، معدن و تجارت دست يافته و آنها را شناسايي مي نماييم. دراين تحقيق از مدل تعهد آْلن و مي ير و از مدل رضايت شغلي اسميت استفاده نموده ايم زيرا اين دو مدل در نوع خود تاكنون به عنوان مدلهاي برجسته، كاربردي و علمي مورد بهره برداري قرار گرفته است.
اين تحقيق با توجه به نوع توصيفي پيمايشي به شمار مي آيد و تعداد نمونه هاي مورد نظر در اين پژوهش در حوزه كاركنان مطابق فرمول كوكران 361 نفر استخراج و برآورد شده است. وبا توجه به فرضيه هاي پژوهش كه از نوع سنجش تاثير پذيرند، براي جمع آوري داده ها در بخش استنباطي از دو پرسشنامه استاندارد كه روايي بودن آن با نظرنخبگان و پايايي آن با بدست آمدن الفاي كرنباخ 0.91 تاييد شده، و از آن بهره گرفته شده است. ضمنا با توجه به اينكه داده ها نا پارامتريك بوده و با هدف تجزيه و تحليل داده ها از آزمون فريدمن استفاده نموده ايم، نتايج استخراجي از پژوهش فوق بر وجود تاثير قوي رضايت شغلي بر تعهد كاركنان سازمان تاكيد مي نمايد. و اينگونه به نظر ميرسد كه مديران تمام سطوح اين وزارت مي توانند اشراف و آگاهي كافي و دقيقي از چگونگي تفاوتهاي فردي در بين كاركنان شان، بتوانند آنها بهتر و دقيق تر و كامل تر بشناسند. و در نتيجه آن با انجام اقداماتي كه ميزان خواسته هاي قلبي كاركنان بيشترين تطبيق را دارد و بر ميزان ميل و رغبت و انگيزه، رضايت و تعهد آنان در جهت توسعه و حركت هوشمندانه در مسير اهداف سازمان بيافزايند.
واژگان کلیدی
تعهد سازمانی، رضایت شغلی، تعهد مستمر، تعهد تکلیفی، تعهد عاطفی.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
در عصرحاضر به دليل پيچيدگي هاي عديده‌ي موجود در زندگي انسان ، حركت به سوي تخصصي شدن كارها روند فزاينده اي يافته است. همين امر منجر به اقداماتي توسط فرهيختگان و انديشمندان جوامع مختلف گرديده است، تا انسان امروزي را از مسايل فراروي خويش سربلند بيرون آورند. حل اين مسايل در هر جامعه اي از طريق به وجود آمدن سازمان هاي پويا، نيرومند و بالنده امكان‌پذير است تا بتواند ضمن تفكيك كاركردهاي اجتماعي در جهت اهداف خاصي در راستاي پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي گام هاي مؤثري را بردارد و هر كجا كه سخن از سازمان و گروه هاي كاري در قالب رسمي و غير رسمي براي تحقق نيازهاي اجتماعي به ميان مي آيد، مديريت و رهبري محور فعاليت هاي آن قرار مي‌گيرد، زيرا تا نيروي انساني متخصص و مديران لايق و كارآمد وجود نداشته باشند از منابع مادي، انساني و مالي استفاده مناسب به عمل نمي‌آيد (قرايي مقدم، 1385،11).در بین این منابع، نیروی انسانی مهمترین عاملی است كه در بقاي سازمانها بسيار مؤثر است و همواره مدنظر مسئولين و مديران سازمانها قرار مي گيرد . مطالعه و بررسي تاريخچه توسعه و تحول صنعتي نشان مي دهد كه نيروي انساني ماهر، متعهد ودارای رضایت شغلی بالا در فرآيند تحول جامعه سنتي به صنعتي تأثير انكارناپذيري داشته است ، به نحوي كه نيروي انساني را مهمترين و اصلیترين عامل توسعه جوامع و سازمان قلمداد نموده اند . (رضائيان ، 1381،25 )
ازآنجا که نیروی انسانی علاوه برنقش برجسته بعنوان بدنه اصلی سازمانهای امروزی ، بعنوان مهمترین منبع کسب مزیت رقابتی پایدارنیز محسوب می گردد، لزوم توجه به مسایل مربوط به آن جزو مقوله های کلیدی ومهم سازمانی است. بیشک کارکنان متعهد می‌توانند موفقیت های آتی سازمانی را رقم بزنند. این نیروها با تکیه بر تعهد قلبی نسبت به حرکت در جهت اهداف استراتژیک سازمانی همت گمارده ومسیر رشد وتعالی سازمانی را هموار می سازند. امروزه محققین بسیاری در پی یافتن عناصر تاثیر گذار بر پدیده ی تعهد سازمانی اند اما این پژوهش در جستجوی چگونگی تاثیرگذاری ابعاد مختلف رضایت شغلی کارکنان بر پدیده ی تعهد سازمانهای در عصر حاضراست.
1-2- بیان مسأله
از آنجا كه منابع انساني باارزش ‌ترين عامل توليد و مهمترين سرمايه و منبع اصلي مزيت رقابتي و ايجاد كننده قابليتهاي اساسي هر سازماني به شمار مي‌آيد، يكي از مؤثرترين راههاي دستيابي به مزيت رقابتي در شرايط فعلي‌، افزایش سطح رضایت وتعهد كاركنان سازمانها است(تقی پور،1387،12).
در دنیای سازمانی امروز که پدیده هایی همچون رقابت شدید، جو ناپایدار وریسک فراوان حیات بلند مدت سازمانها را تحت الشعاع قرار داده است، لزوم توجه به مسایل مهم وتاثیر گذار برسازمان برای همه ی مدیران کاملا آشکار است(احمدی، 1389،22).وزارت صنعت ، معدن وتجارت نیز باتوجه به نقش مهم وکلیدیی که در بدنه ی دولت جمهوری اسلامی ایران برعهده دارد، برآنست تا به حل علمی وریشه ای مسایل موجود سازمانی همت گمارد تا بتواند فارغ از مشکلات در جهت اهداف والای سازمانی وسند چشم انداز بیست ساله قدم بردارد.از مسایل مهم امروز این سازمان، کمبود تعهد کاری کارکنان این سازمان است . علارغم تلاشهای بسیاری که در جهت کشف علل وحل ریشه ای این مساله برداشته شده است، همچنان سطح پایین بهره وری پرسنل این ارگان نشانگر ناکارآمدی راهکارهای بکار رفته است. با ریشه یابی علل این مساله پایین بودن سطح رضایت شغلی کارکنان این سازمان رخ می نمایاند.
شواهدی همچون استفاده از مرخصی های استعلاجی پیاپی، بهره گیری از اموال اداری برای استفاده های شخصی، اظهار بی علاقگی به

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع رضایت شغلی، رضایت شغل، سبک رهبری Next Entries دانلود پایان نامه درمورد رضایت شغلی، رضایت شغل، تعهد سازمانی