منبع مقاله با موضوع بیمارستان، زبان فارسی، آموزه های اسلامی، بیمارستان ها

دانلود پایان نامه ارشد

• مسأله شر بر سه قسم است و دو قسم منطقی و فلسفی پاسخ هایی در خور خود دارند که در این پایان‌نامه به آنها پرداخته نخواهد شد؛
• مسأله اگزیستانسی شر در لباس مسأله اي منطقی و فلسفی براي الاهیات شبانی جلوه گر نمی شود.
پیشینه تحقیق:
با توجه به اینکه در آثار ترجمه شده به فارسی به الاهیات شبانی پرداخته نشده است (یا حداقل خیلی کم پرداخته شده است)، و همچنین مسأله شبانی شر کاملا در پژوهش های زبان فارسی جدید می باشد، می توان گفت این پایان نامه از حیث انتخاب قلمرو و مسأله کاملا نوآور است.
اهداف تحقیق:
1. بررسی پاسخی که الاهیات شبانی مسیحی در مواجهه با مساله اگزیستانی شر ارائه می دهد؛ در این پایان نامه در نظر داریم، نحوه مواجهه الاهیات شبانی با مسأله اگزیستانسی شر را مورد مداقه قرار دهیم و دریابیم که آیا رویکرد این الاهیات در برابر مسأله شر، کارآمد می باشد یا خیر.
2. ادامه تحقیق در پایان نامه دکتری؛ تطبیق پاسخ الاهیات شبانی به مساله اگزیستانی شر با آنچه که در قرآن و متون اسلامی در باب معنا بخشی و همدری با رنج‌دیده و بیمار ارائه می گردد.
اهمیت تحقیق:
مسأله اگزیستانی شر مسأله ای‌ست فراگیر که غالب انسان ها را در بر می گیرد. از طرفی دیگر پاسخی که به این نوع مسأله داده می شود، بایستی دارای خصوصیات متفاوت تری نسبت به پاسخ های منطقی و فلسفی باشد؛ چرا که حیث دفاعی و اقناعی ندارد، بلکه جنبه همراهی و همدردی با انسان است که مورد توجه قرار می‌گیرد. الاهیات شبانی در مواجهه با این مسأله ، پاسخ هایی را ارائه کرده و ماموریت هایی را به کشیش های مسیحی ابلاغ می نماید که به صورت عملی در بیمارستان ها و مکان های مورد نظر به همراهی و معنابخشی رنج بیماران و مبتلایان می پردازند. با توجه به این پیشینه و عدم وجود آثار مرتبط در زبان فارسی اهمیت و جایگاه بحث روشن می شود.
فایده تحقیق:
آنگونه که قبلا هم اشاره شد، فواید علمی این تحقیق در نوآوری و متعاقبا در انجام تطبیق ابزار الاهیات شبانی با آموزه های اسلامی خود نمایی خواهد نمود.

فصل اول: الاهیات شبانی مسیحی

الاهیات شبانی1 یک قسم از الاهیات نقلی مسیحی است و رسالت آن رسیدگی و مراقبت از همه کسانی است که به دلیل قرار گرفتن در وضعیت‌هاي خاص روحی یا جسمی یا گذراندن مراحل حساس زندگی به مراقبت و عشق الاهی و امید دینی نیاز دارند. این وضعیت‌هاي خاص می تواند شامل بیماري، احتضار، فقر، حوادث طبیعی، غربت، درراه ماندگی و مهاجرت باشد و مراحل حساس زندگی نیز شامل ازدواج، طلاق، فرزندآوري، و مرگ عزیزان است. الاهیات شبانی تحت عنوان مراقبت‌هاي شبانی2 یک سلسله پر طول و تفصیل از خدماتی را عرضه می کند که مسیحیان می توانند به مردم نیازمندِ مراقبت ارائه کنند؛ این خدمات به گونه‌ای می باشند که هم مردم معمولی می توانند آنها را انجام دهند و هم کشیشاني که مخصوص مراقبت از نیازمندان تربیت می شوند. مراقبت‌هاي شبانی همچنین شامل توصیه‌ها و رهنمودهایی به خود اشخاصِ نیازمند مراقبت نیز می شود که خود بتوانند به بهترین شکل خود را کمک کرده و به سلامت از بار رنج و غم بیرون بیایند، یا با کمترین آسیب مرحله حساسی که در آن قرار دارند را پشت سر بگذارند. در این زمینه آثار بسیار فراوانی به صورت مستقل در مسیحیت نوشته شده است.
نویل کرکوود در کتاب «مراقبت‌هاي شبانی در بیمارستان‌ها»3 تلاش می کند تمامی خدماتی که به عنوان مراقبت‌هاي شبانی مطرح می‌باشد را برگرفته از این الگوی مسیح ترسیم نماید. وی اینگونه می نویسد: «مراقبت‌هاي شبانی تنها یک فعل شبانی برای کسی که به دنبال شغل می گردد یا در پی کسب جایگاهی در کلیسا می‌باشد، نیست. مراقبت‌هاي شبانی ارضای نیازهای شخصی یا صرفاً برای خشنود کردن خدا نیست، بلکه فعالیت‌های شبانی عبارت‌اند از دعوت خدا برای انجام خدمات مسیحی در سطح ویژه و وضع کردن فرامین دینی؛ از این رو حمایت از مراقبت‌هاي شبانی در قالب الاهیاتی، امری لازم به شمار می‌آید. هر گونه دعوتی به انجام خدمات مسیحی، خواه دعوت روحانیان و خواه دعوت غیر روحانیان، نیاز به درک و انگیزش الاهیاتی دارد. این امر باعث می شود به دنبال مبنایی باشیم که ما را در شکل، ویژگی‌ها و رهیافت‌های این ماموریت یاری رساند؛ الاهیات این معیارها و مبانی را در اختیار ما قرار می دهد. در حقیقت الاهیات لزوم مراقبت از شخص رنج کشیده را گوشزد کرده و نیز مشخص می کند که باید چه موضعی را در برابر او اتخاذ نمود.»4
کرکوود معتقد است چنانچه قائل به صحت واقعی در الاهیات مراقبت‌هاي شبانی مسیحی باشیم، باید ریشه آن را در شخص مراقبت‌کننده و عمل عیسی مسیح جستجوکرد: «پطروس به ما می‌گوید که مسیح با رنج خود الگویی را برای ما ساخت. پولس نیز الاهیاتی را برای ما وضع کرده است که الگوی خدمت به دیگران را ترسیم می نماید.»5 کرکوود به طور مفصل به الگوی عیسی مسیح پرداخته و ادعا می کند آنچه تحت عنوان الاهیات شبانی مطرح می باشد به خوبی با این مطالب قابل تطبیق است. وی یازده اصل را به عنوان نمونه از الاهیات مراقبت‌هاي شبانی مسیح استخراج کرده و اذعان می‌دارد که این اصول درک ما را از انتظار خدا نسبت به مراقبت‌هاي شبانی تأمین می کند. در ادامه به ذکر یازده اصل کرکوود می‌پردازیم.
1.الاهیات پذیرش6
از مطالعه اعمال رسولان می توان اینگونه استنباط کرد که عیسی مسیح در اصل متعلق به مردم فقیر و ناتوان جامعه بود. او خود گفت که آمده است تا بیماران را شفا دهد. عیسی مسیح برای دعوت از اشخاص آبرومند نیامده بود، بلکه برای دعوت کردنِ اشخاص مطرود و رانده شده آمده بود: «عيسي چون شنيد (که چرا مسیح با گنهکاران غذا تناول می کند؟)، پاسخ داد: نه تندرستان، بلكه مريضان احتياج به طبيب دارند. لكن بروید و اين را فراگیرید كه من تمایل به رحمت دارم نه قرباني کردن؛ زيرا من برای دعوت از عادلان نیامده ام، بلكه آمده ام تا گناهكاران را به توبه دعوت نمايم»7 نمونه های این رفتار مسیح عبارتند از:
زن سامری و موهبت الهی:
ماجرای پرداختن عیسی مسیح به موضوع زنی که هم ناتوان بود و هم فاحشه، مسئله ای مهم به شمار می آید. به باور انسان های آن جامعه، شأن مسیح این بود که اصلا با این زن سخن نگوید، اما او مستقیماً با زن سامری در مورد سختی های زندگی اش سخن گفت: «زن سامري به عیسی گفت: چگونه تو که يهودی هستي از من آب می خواهی و حال آنكه من زن سامري مي باشم؟! (زيرا كه يهودیان با سامريان معاشرت ندارند) عيسي در جواب گفت: اگر از موهبت خدا آگاه بودی و می دانستی که چه کسی از تو آب طلب می‌کند، هر آينه تو از او خواهش مي كردي و او به تو آب حیات عطا مي نمود.»8
رستگاری زکّی باجگیر:
زکّی شخصی بود که به دلیل فریب دادن مردم، به عنوان فردی مطرود و منزوی در جامعه شناخته می‌شد. او برای تماشای عیسی از درخت بالا رفت؛ چون فکر می کرد که هم ناچیز است و هم عیسی مسیح به او اجازه نخواهد داد که او را در میان روستاییان ملاقات کند. اما عیسی مسیح نه تنها او را پذیرفت، بلکه با او در خانه‌اش غذا تناول کرد تا از این طریق او را همراه با خود معرفی نماید: «پس عیسی وارد اريحا شده، از آنجا مي‌گذشت كه ناگاه شخصي به نام زكّي كه رئيس باجگيران و دولتمند بود، خواست ببيند كه عیسی كيست ولی از كثرت خلق نتوانست؛ چرا که وی كوتاه‌قد بود. پس دويد و بر درخت افراغي برآمد تا او را ببيند، چونكه عیسی مي خواست از آن راه عبور كند. چون عيسي به آن مكان رسيد، بالا نگريسته، او را ديد و گفت: اي زكّي بشتاب و به زير بيا؛ زيرا كه بايستی امروز در خانة تو بمانم. زکّی به سرعت پايين آمده و عیسی را به خرّمي پذيرفت. مردم چون اين واقعه را ديدند، همهمه كنان مي گفتند كه عیسی در خانة شخصي گناهكار به ميهماني رفته است. اما زكّي به پا خواست و به خداوند گفت: هم اکنون اي خداوند، نصف اموال خود را به فقرا مي دهم و اگر چيزي به ناحق از كسي گرفته باشم، چهار برابر به او پس می دهم. عيسي به وي گفت: امروز رستگاری وارد این خانه شد؛ چرا كه اين شخص نیز فرزند ابراهيم است.»9
تعالی ایمان در زن یهودی:
ماجرای زن یهودی این‌گونه بیان می شود که روح پلیدی در جان دختر او رخنه کرده بود و چون خبر آمدن عیسی را شنید، به شتاب خود را به وی رسانید: «پس از عیسی استدعا نمود كه ديو را از دخترش بيرون كند. عيسي به وي گفت: بگذار اول فرزندان سير شوند، زيرا نان فرزندان را گرفتن و پيش سگان انداختن، فعل نيكویی نيست. آن زن جواب داد: آری ای خداوند! زيرا سگان می توانند پس مانده‌هاي غذای فرزندان را از زير سفره بخورند. عیسی به او گفت: به جهت اين سخن برو كه ديو از دخترت بيرون شد. پس چون زن به خانة خود رفت، ديو را بيرون شده و دختر را بر بستر خوابيده يافت».10
شفای مرد جذامی:
مثال دیگری که کرکوود از آن استفاده می کند، مرد جذامی است که «چون عیسی از كوه به زير آمد، گروهي بسيار به دنبال او روانه شدند. ناگاه یک مرد جذامی جلو آمد و در برابر عیسی زانو زده، گفت: اي خداوند! اگر تو بخواهي، مي تواني مرا طاهر سازي. عيسي دست خود را به او رسانیده، او را لمس نمود و گفت: اراده می کنم که طاهر شوی! در همان لحظه، برص او ناپدید گشت. عيسي به او گفت: زنهار اگر كسي را اطلاع ندهي، بلكه برو و خود را به كاهن نشان بده و آن هديه اي را كه موسي فرمود، به عنوان شهادتي برای ایشان ارائه نما.»11
ایمان شفا بخش:
ماجرای بعدی داستان فرمانده سربازان رومی است: «و چون عيسي وارد كفرناحوم شد، فرمانده دسته، نزد وی آمد و به او التماس نموده، گفت: اي خداوند! خادم من مفلوج در خانه خوابيده و به شدت متألم است. عيسي به او گفت: من به خانه تو آمده، او را شفا خواهم داد. آن شخص در جواب گفت: خداوندا! من لايق آن نيستم كه زير سقف من آيي، بلكه فقط کلمات را بر زبانت جاری ساز و خادم من صحت خواهد يافت.»12 همین امر باعث شد تا عیسی مسیح ایمان این فرد را عمیق توصیف کرده و خادمش را شفا دهد.
کرکوود پس از این چند مثال، اینگونه نتیجه می گیرد: عیسی مسیح در ارتباط خود با مردم اصلا اعتنایی به اینکه آنها که هستند و به چه چیز ایمان دارند، نداشت. اگر نیازمند بودند خود را به آنها می رساند و آنها را به نوعی آرام می ساخت. شبانی که می خواهد مراقبت‌هاي چوپانی کند، باید شخص مقابل را بپذیرد، صرف نظر از اینکه او کیست و چقدر پایبندی اخلاقی یا دینی دارد و نیز چقدر آبرومند یا نیازمند است.13

2.الاهیات در دسترس بودن14

یک شبان واقعی باید همواره در دسترس نیازمندان باشد. آنچه در این الاهیات از اهمیت بالایی برخوردار است در کنار مردم بودن و آمادگی برای مراقبت است. الاهیاتِ در دسترس بودن یعنی شبان در خدمت همه کسانی باشد که نیاز به کمک دارند، حتی اگر از کم‌اهمیت ترین افراد جامعه به شمار بیایند.
توجه به مردم حتی در سخت ترین شرایط:
در این بخش کرکوود اینگونه از انجیل متی برداشت می کند که وقتی به مسیح گفته شد برادرزاده‌اش یوحنای تعمیددهنده از دنیا رفت، او با قایق به آن سوی رودخانه شتافت؛ این فرار از جمعیت، برای خلوت کردن بود. اما مردم او را دنبال کرده، به آن سوی رودخانه آمدند و او مجبور شد کل روز را به آموزش و شفای آنها بپردازد. مسیح می توانست همه آنها را رد کند و بگوید که من به خلوت نیاز دارم و باید تنها باشم، اما این کار را نکرد. او خود را حتی در سخت ترین شرایط، همواره در دسترس مردم نگاه می داشت. مردمی که از نظر جسمی، درمانی و روحی به او نیاز داشتند: «و چون عيسي اين را شنيد، به كشتي سوار شده، از آنجا به ويرانه اي به خلوت رفت. و چون مردم شنيدند، از شهرها به راه خشكي به دنبال وی روانه شدند. پس عيسي بيرون آمده، گروهي بسيار ديده، برايشان دلسوزی فرمود و بيماران ايشان را شفا داد.»15
زن مستحاضه و دختر مرده:
کرکوود الاهیات در دسترس بودن را در ماجرای زنده کردن دختر مرده و شفای زن

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه زیان دیده، بیمه اجباری، حوادث رانندگی، اشخاص ثالث Next Entries منبع مقاله با موضوع بیمارستان، اخلاق مراقبت، کتاب مقدس، فرد جامعه