پایان نامه درباره اجتناب مالیاتی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

نام ونام خانوادگی:
تاریخ و امضاء:

بسمه تعالی

در تاریخ 21/04/93
دانشجـوی کارشناسی ارشد آقای محمد حمزه از پایان نامه خود دفـاع نمـوده و بـا نمـره 18 بحـروف هجده و بـا درجـه بسیار خوب مورد تصویـب قـرار گرفت.

امضاء استاد راهنما

بسمه تعالی

دانشکده اقتصاد و حسابداری
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)
نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد: 101
کد شناسایی پایان نامه: 10121301922037
عنوان پایان نامه: رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي
نام و نام خانوادگی دانشجو: محمد حمزه
شماره دانشجویی: 900795952
رشته تحصیلی: حسابداری
گرایش: عمومی
تاریخ شروع پایان نامه: 04/10/92
تاریخ اتمام پایان نامه: 21/04/93
استاد / استادان راهنما: دکتر آزیتا جهانشاد
استاد / استادان مشاور: دکتر زهرا پور زمانی
آدرس و شماره تلفن:
چكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده ):
بررسي رابطه بين مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان موضوع تحقيق حاضر تعيين شد. به اين منظور با تبعيت از مدلهاي رگرسيوني هوي و همکاران (2013) ، رابطه بين مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي سنجیده شده است. داده‌هاي مورد نياز مدل ها از ميان شركتهايي جمعآوري شد كه طي قلمرو زماني تحقيق از سال 1387 تا 1391 – به مدت 5 سال – سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه داشتند و معاملات مربوط به سهام آنها بيش از سه ماه وقفه نداشته است. بدين ترتيب 140 شركت به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.
نتايج اين تجزيه و تحليل بيانگر وجود رابطه مستقیم بين اجتناب مالياتي با فعاليت هاي غيرمسئولانه پاسخگويي اجتماعي در برخی حالتها می باشد. همچنین بین اجتناب مالياتي با بدهي هاي احتمالي غيرمسئولانه پاسخگويي اجتماعي رابطه مستقيم ندارد.

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضاء:
مناسب نیست

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: كليات طرح
1-1- بيان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2- اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-3- اهميت موضوع تحقيق و انگیزش انتخاب آن…………………………………………………………………………………….3
1-4- سوالات و فرضيه هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………4
1-5- مدل های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………4
1-6- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………..7
1-7- روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-8- قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-1-1- قلمرو موضوعي تحقيق………………………………………………………………………………………………………..9
1-8-2- قلمرو مکاني و زماني تحقيق…………………………………………………………………………………………………9
1-9- جامعه و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………..10
1-10- محدودیت ها و مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………………………10
فصل دوم: مطالعات نظري
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….12
2-2- تعاریف مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………..13
2-3- تعریف های سازمانی CSP………………………………………………………………………………………………………….17
2-4- ابعاد مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….17
2-5- اهميت ماليات…………………………………………………………………………………………………………………………….18
2-6- نقش ماليات در جامعه…………………………………………………………………………………………………………………18
2-7- ماليات و جايگاه آن در اقتصاد………………………………………………………………………………………………………19
2-8- نگاهي بر درآمدهاي مالياتي …………………………………………………………………………………………………………19
2-9- مفهوم و تعريف ماليات و اصول وضع آن ……………………………………………………………………………………..20
2-10- اصول وضع ماليات……………………………………………………………………………………………………………………21
2-11- مفهوم اجتناب مالياتي………………………………………………………………………………………………………………..23
2-12- تمايز فرار مالياتي و اجتناب مالياتي……………………………………………………………………………………………..25
2-13- زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي……………………………………………………………………………………………………26
2-14- اندازه گيري فرار مالياتي در ايران………………………………………………………………………………………………..27
2- 15- کارت بازرگاني، کد اقتصادي و فرار مالياتي…………………………………………………………………………………28
2-16- ناکارآمدي نظام مالياتي ايران، علل و زمينه ها………………………………………………………………………………..29
2-17- رابطه مفاهيم مالياتي با مفاهيم حسابداري و گزارشگري ………………………………………………………………..35
2- 18- رابطه اجتناب مالياتي با شفافيت گزارشگري………………………………………………………………………………..37
2-19- گزارشگري مالي و گزارشگري مالياتي…………………………………………………………………………………………37
2-20- تحقيقات انجام شده در مورد اجتناب مالياتي………………………………………………………………………………..39
2-21- خلاصه و جمع بندي…………………………………………………………………………………………………………………43
فصل سوم: روش تحقيق
3-1- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………46
3-2- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-3- حجم نمونه و روش اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………..47
3-4- ابزار جمع آوری اطللاعات…………………………………………………………………………………………………………..48
3-5- روش تجزیه تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………..48
3-5-1- تعاريف عملياتي متغيرها…………………………………………………………………………………………………….51
3-5-2- تفسير متغيرهاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………54
3- 6- خلاصه فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………..55
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات
4 – 1 – مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..57
4-2- آمار توصيفي ……………………………………………………………………………………………………………………………..57
4– 3– ضريب همبستگي بين متغيرهاي تحقيق………………………………………………………………………………………..61
4-4- نتايج بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي ……………………………………………………………………..64
4-5- نتايج آزمون فرضيه‌هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………65
4-5-1- نتيجه آزمون فرضيات تحقيق در رگرسيون مدل (1) – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالياتي نقدي…………………………………………………………………………………………………………………….66
4-5-2- نتيجه آزمون فرضيات تحقيق در رگرسيون مدل (1) – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالياتي نقدي بلند مدت……………………………………………………………………………………………………..71
4-5-3- نتيجه آزمون فرضيات تحقيق در رگرسيون مدل (1) – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد  ، 0.009، 0.004 Next Entries پایان نامه درباره اجتناب مالیاتی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران