پایان نامه با کلمات کلیدی خودکارآمدی، آموزش خودکارآمدی، منابع اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………… 8
متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
تعریف مفاهیم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم ادبیات پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
مفهوم اهمالکاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
انواع اهمالکاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
علل اهمالکاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
اهمالکاری به عنوان یک اختلال شخصیتی………………………………………………………………………………………………………………19
بررسی اهمالکاری به عنوان یک ویژگی شخصیتی ………………………………………………………………………………………………… 24
پیشایندهای اهمالکاری……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
پيامدهای اهمالکاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
سبک‌‌های مقابله ای اهمالکاری……………………………………………………………………………………………………………………………. 34
خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
تعاریف خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
خودکارآمدی تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40
منابع اطلاعاتی خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 42
ابعاد خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43
عوامل موثر بر خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
راهبردهای بهبود خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………………………………………. 44
پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

فصل سوم : روش‌شناسی پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53
روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
جامعه آماری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
نمونه و روش نمونه‌گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
روش اجرای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55
شرح مختصری از جلسات آموزش خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………………… 56
روش تجزیه‌وتحلیل پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

فصل چهارم : تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58
تحلیل توصیفی یافته‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 58
تحلیل آماری فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 60
فرضیات آزمون آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68
بررسی فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
محدودیت‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 73
پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 74
پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

منابع و مآخذ

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81

پیوست‏ها

پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 89
برنامه آموزش خودکارآمدی………………………………………………………………………………………………………………………………… 91
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 109
صفحه عنوان انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 110

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 1-3. شرح مختصری از جلسات آموزش خودکارآمدی………………………………………………………………………………… 56
جدول 1-4. آماره های توصیفی متغیر اهمال کاری و مولفه های مربوط به آن به تفکیک گروه ها………………………………… 59
جدول 2-4. آزمون کولوموگروف-اسمیرنوف تک نمونه ای برای متغیر های حاضر در پژوهش در پس آزمونها……………..61
جدول 3-4. آزمون لوین برای همگنی واریانس متغیرهای حاضر در پژوهش در پس آزمون ها……………………………………. 61
جدول 4-4. نتایج تحلیل واریانس برای یکسان بودن شیب خط رگرسیون………………………………………………………………. 62
جدول 5-4. نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان…………………. 62
جدول6-4. نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری آماده شدن برای امتحان…63
جدول7-4.نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری آماده کردن تکالیف دانش آموزان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
جدول8-4. نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری آماده کردن پژوهش های کلاسی دانش آموزان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
جدول 9-4 پیگیری آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری و مؤلفه های آن از آزمون t وابسته ………………………………………65

فهرست نمودارها و شکل‌ها
عنوان صفحه

نمودار 1-2. شرایط افزایش دهنده احتمال بروز اهمال کاری …………………………………………………………………………………. 26
نمودار2-2. مدل استیل از علل اهمال کاری

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع ضریب همبستگی، ضریب تعیین، متغیر مستقل Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اهمال کاری تحصیلی، خودکارآمدی، نظام آموزشی