تحقیق رایگان درباره تحلیل اقتصادی، فناوری اطلاعات، تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

2-3-1 اختيارات حقيقي در مقابل اختيارات مالي 13
2-4 انواع اختيارات: 14
2-4-1 اختيارات ساده 14
2-4-2 اختيارات مركب 16
2-5 روش هاي ارزش گذاري اختيارات حقيقي 16
2-5-1 مرسوم ترين مدل هاي ارزش گذاري اختيارات حقيقي 17
2-5-1-1 معادله Black–Scholes 17
2-5-1-1-1 ارزش‏گذاري خنثي نسبت به ريسك و بلك- شولز 20
2-5-1-2 مزايا و محدوديت‌هاي بلك- شولز 20
2-5-1-3 معادله Black – Scholes اصلاح شده 20
2-5-2 روش دوجمله‏اي 22
2-5-2-1 مزايا و محدوديت‌هاي مدل دوجمله اي 23
2-5-2-2 همگرايي بين مدل Black-Scholes و روش دوجمله‏اي 23
2-5-3 شبيه سازي مونت كارلو 25
2-6 متغییرهای ورودی و نحوه ی تخمین آن ها در ارزش گذاری اختیارات 26
2-6-1 ارزش دارایی مورد بررسی(S0): 26
2-6-2 تغییر پذیری در ارزش دارایی 27
2-6-2-1 تغییر پذیری چیست؟ 27
2-6-2-1-1 روش های تخمین تغییرپذیری: 27
2-6-3 قیمت اعمال اختیار 27
2-6-4 عمر اختیار 28
2-6-5 تعداد بازه های زمانی 28
2-7 اختيارات و عدم قطعيت 28
2-8 مقایسه اختیارات حقيقي با درخت تصميم 31
2-9 تحليل اختيارات حقيقي در چه زماني ارزشمندتر است؟ 31
2-11 سرمايه‏گذاري 32
2-12 پيچيدگي 33
2-13 الگوهاي اجراي پروژه‌هاي IT 33
2-14 روش‌هاي سنتي ارزيابي سرمايه‏گذاري 35
2-15 تحليل ريسك سرمايه‏گذاري‏هاي فناوري اطلاعات 36
2-16 ويژگيهاي خاص سرمايه‏گذاريهاي فناوري اطلاعات 37
2-17 نواقص روشهاي سنتي براي ارزيابي ريسك سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات 38
2-18 فاکتورهای تعیین کننده ارزش اختيارات حقيقي در سرمایه گذاری IT 39
2-19 الگوي اختيارات آشيانه اي: 39
2-20 روش Real Options و تصميمات سرمايه‏گذاري IT: 39
2-21 نقدها و دفاع ها ROT 40
2-22 پيشينه تحقيق: 41
2-23 گزينه هاي بکارگرفته شده براي هريک از ريسکهاي سرمايه‏گذاري IT در تحقيقات گذشته 46
2-24 جمع بندي : 49
فصل سوم:روش تحقیق
3-1 مقدمه 51
3-2 روش تحقیق 51
3-3 هدف تحقيق 53
3-3-1 اهداف كلي 53
3-3-2 اهداف جزئي 53
3-3-3 فرضيات تحقيق: 53
3-5 جامعه و نمونه آماري تحقیق 53
3-6 روش گردآوري داده هاي تحقیق 54
3-7 ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش: 54
3-7-1 فرم راهنما: 54
3-7-2 پرسشنامه: 56
3-7-2-1مراحل طراحی پرسشنامه 57
3-8 مطالعات کتابخانه اي: 58
3-9 جمع بندی: 58
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-2روش تجزيه و تحليل اطلاعات 61
4-2-1 نتايج يافته های توصیفی: 61
4-2-2 تحليل رگرسيون: 63
4-2-3 نتايج يافته هاي حاصل از سوال باز پرسشنامه: 65
4-3 تكنيك مرحله اي مبتني بر Real Options براي سرمايه‏گذاري پروژه ERP: 68
4-3-1 ارزش يابي پروژه ERP با استفاده از مدل تحقيق: 68
4-4 ارزش گذاري اختيارات در نظر گرفته شده در پروژه با استفاده از روش درخت دوجمله اي 69
4-4-1 تعريف پارامترهاي ورودي 69
4-4-2 محاسبه منافع و هزينه‌هاي سرمايه‏گذاري 69
4-4-3 ارزشيابي سرمايه گذاري با روش NPV 70
4-5 محاسبه پارامترهاي ساخت درخت دوجمله اي 71
4-5-1 ساخت درخت دوجمله اي و محاسبه ارزش انتظاري در هر گره از درخت 71
4-5-2 ارزش گذاري اختيار گسترش: 71
4-5-3 ارزش گذاري اختيارات 73
4-5-3-1 محاسبه ارزش گره با روش پسرو: 73
4-5-4 تحليل نتايج ارزش گذاري اختيار گسترش 74
4-6 ارزش گذاري اختيار كوچك سازي 74
4-6-1 تحليل نتايج ارزش گذاري اختيار كوچك سازي 77
4-7 ارزش گذاري اختيار انتخاب 77
4-7-1 تحليل نتايج ارزش گذاري اختيار انتخاب 78
4-8 مقايسه نتايج تحليل جريان هاي نقدينگي تنزيل يافته و روش اختيارات حقيقي 79
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 82
5-2 جمع بندي: 82
5-3 پاسخ به سوالات تحقيق: 83
5-4 يافته هاي تحقيق: 84
5-5 محدوديت‏ و كمبودهاي تحقيقات پيشين 84
5-6 نوآوري‏ها و مزيت‏هاي اصلي پژوهش 85
5-7 محدوديت‏هاي انجام تحقيق 85
5-8 پيشنهادات جهت تحقيقات آتي 86
5-8 پیشنهادات برای شرکت طرفه نگار: 86
منابع و ماخذ:
منابع و ماخذ 89
پیوست ها 95

فهرست جداول:
جدول2-1 چهار نوع اختیار مالی پایهAndersen ,2002)). 9
جدول2-2 تفاوت‌هاي اختيارات معاملات مالي و گزينه‏هاي واقعي((Rivey, 2007 12
جدول2-3 برقراري تناظر بين متغيرهاي نظريهي اختيارات و نظريهي اختيارات حقيقي (2004،Dias). 13
جدول 2-4 فرمول بلک و شولز براي تشخيص ارزش يک اختيار خريد را نشان مي‏دهد. 18
جدول2-5 معادله Black-Scholes اصلاح شده Dos Santos 21
جدول2-6 مقايسه ي كارايي روش هاي حل مسائل اختيارات در برخورد با شرايط مختلف مسئله 26
جدول 2-7 اهم تحقيقات و تلاشهاي انجام شده در راستاي ارزيابي و ارزشيابي سرمايه‏گذاري IT 45
جدول 2-8 گزينه هاي بكارگرفته شده براي كنترل ريسكهاي سرمايه گذاري فناوري اطلاعات 47
جدول2-9 منابع جدول 48
جدول3-1 فرم راهنما: شرايط لازم براي بكارگيري و استفاده از هريك از گزينه هاي واقعي 55
جدول3-2 پرسشنامه 57
جدول4-1 انتخاب گزينه براي ريسك هاي شناسايي شده 62
جدول4-2 رابطه فاكتورهاي ريسك و گزينه هاي شناسايي شده 64
جدول4-3 معرفي انواع گزينه‏ها براي مديريت ريسك سرمايه گذاري حوزه فناوري اطلاعات در شركت مورد مطالعه 66
جدول4-4 پارامتر ورودي در مدل ارزش گذاري اختیارت حقیقی 69
جدول4-5 مفروضات لازم براي سرمايه گذاري 70
جدول4-6 محاسبه NPV براي پروژهERP 70

فهرست اشکال و نمودار ها
شكل 2-1 درخت دوجمله اي چند گانه 22
شكل2-2 معادله اختيار خريد دوجمله اي 23
شكل2-3 نمودار توزيع احتمالي متغير x كه داراي توزيع نرمال استاندارد است و بخش خوشبينانه و بدبينانه ي نمودار نسبت به مقدار بحراني xC 29
شكل 2-4 مقدار NPVبر حسب قيمت،S، براساس روش DCF، و اختيارات حقيقي(Dias ,2004). 30
شكل 2-5 مزاياي تحليل اختيارات حقيقي مرتبط با ارزش فعلي دارايي(کوداکولا و پاپودس،2006). 31
شكل2-6 فرايند استفاده از اختيارات حقيقي 49
شكل 4-1 نمودار درصد انتخاب گزينه براي ريسك هاي شناسايي شده 62
شكل4- 3 تغيير ارزش شركت براي يك سال، مبناي محاسبات بعدي 71
شكل4-4 نمودار عايدي شركت در اثر اعمال اختيار گسترش 72
شكل4-5 محاسبه ارزش گره ها با روش پسرو 73
شكل 4-6 درخت دوجمله اي براي اختيار كوچك سازي 76
شكل4-7 افزايش ارزش پروژه با استفاده از اختيار كوچك سازي 76
شكل 4-8 درخت دوجمله اي براي اختيار انتخاب 78
شكل 4-9 نقشه راهبردي اختيار انتخاب 79
شكل 4-10 ارزش افزوده با در نظر گرفتن اختيارات 80
پیوست ها:
چکیده انگلیسی 95

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه:
حرکت رو به رشد و سریعی که جوامع امروزی جهت کسب اطلاعات هر چه بیشتر از خود نشان می دهد موجب افزایش روز افزون اجرای عملیات پروژه های مختلف در زمینه های فناوری اطلاعات در سطوح سازمانی و ملی شده است. سرمايه گذاري فناوري اطلاعات مزيت هاي بالقوه متعددي براي سازمان ها فراهم مي سازد، با اين وجود، متاسفانه دستاوردهاي توليد حاصل از سرمايه گذاري هاي فناوري اطلاعات ممكن است به دليل ريسك بالاي مربوط به پروژه هاي فناوري اطلاعات خنثي يا حتي منفي باشند(1994،Arthur). به طور سنتي مديران فناوري(IT) اطلاعات از روش هاي كلاسيك تحليل سرمايه‏گذاري مانند ارزش فعلي خالص1 براي انتخاب پروژه ها استفاده مي كنند. چارچوب هاي كلاسيك تصميم گيري براي انتخاب پروژه هاي فناوري اطلاعات (IT) از مقادير مشخص و ايستا براي تخمين هزينه‏ها و منافع پروژه استفاده مي كنند و در نتيجه تأثير عدم‏قطعيت به طور كلي ناديده انگاشته مي شود. با توجه به نوآوريهاي روزافزون در حوزه فناوري اطلاعات اهميت دخيل كردن عدم‏قطعيت در تصميم گيري هاي سرمايه گذاريهاي اين فناوري آشكار مي گردد. هدف اين پژوهش معرفي تحليل RO2 به عنوان تكنيكي برتر براي تصميم گيري در سرمايه‏گذاري پروژه هاي فناوري اطلاعات است. اين روش تكنيكي نوين براي ارزش يابي سرمايه گذاري است كه از يك طرف محدويت هاي موجود در روشهاي قبلي را ندارد و از طرف ديگر داراي انعطاف بالايي است كه امكان استفاده از انتخاب هايي را پيش روي مديريت سرمايه‏گذاري قرار مي‏دهد. بنابراين اين تحقيق درباره کاربرد تئوری اختيارات حقيقي در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری فناوري اطلاعات می باشد و همچنین نظریه اختیارات حقيقي را به عنوان رویکردی به روز و قابل کاربرد در تحلیل های اقتصادی معرفی مي نماید.
1-2- بيان مسئله
رشد سريع سرمايه گذاري فناوري اطلاعات (IT) فشارهايي را بر بخش مديريتي اعمال نموده است تا ريسك ها و بازدهي هاي موجود در سرمايه گذاري هاي خود را در تصميمات خود مدنظر قرار دهند (2002،Kim &Yong). براي كاهش ريسك، بايد به تصميم گيرندگان اجازه داده شود تا هر زمان كه اطلاعات جديدي در حوزه قيمت ها، هزينه ها و ساير شرايط بازار موجود مي باشد بتوانند تصميمات مربوط به سرمايه گذاري تغيير دهند. اين موضوع مفهوم اصلي انعطاف پذيري در زمينه وجوه سرمايه گذاري شده است، و به موسسات اجازه مي دهد تا در سرمايه گذاري IT از ارزش گذاري اختيارات حقيقي استفاده نمايند. به دليل ماهيت بسيار نامطمئن سرمايه گذاري فناوري اطلاعات، ارزيابي اختيارات حقيقي توسط محققان سيستم هاي اطلاعاتي(IS) پيشنهاد شده است كه به عنوان روشي براي درك و تسهيل تصميمات سرمايه گذاري محسوب مي شود (1986،Kumar).
اگر چه نظريه اختيارات حقيقي يك روش اميد بخش براي ارزيابي سرمايه گذاري IT مي باشد، اما نداشتن دانش در مورد انتخابهاي واقعي مانع اين مي شود تا مديران از اين روش برجسته براي ارزيابي سرمايه گذاري هاي خود استفاده نمايند (1997،Busby).
این پژوهش درباره کاربرد تئوری اختيارات حقيقي در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری فناوري اطلاعات می باشد و همچنین نظریه اختیارات حقيقي را به عنوان رویکردی به روز و قابل کاربرد در تحلیل های اقتصادی معرفی مي نماید. این روش تکنیکی نوین برای ارزش یابی سرمایه گذاری است که به دلیل انعطاف پذیری بالا امکان استفاده از انتخاب هایی را پیش روی مدیریت سرمایه گذاری قرار می دهد، حتي زماني كه ارزش اقتصادي مورد انتظار كمتر از صفر است، سازمان ها مشتاقانه تصميم به سرمايه گذاري در يك فناوري خاص مي گيرند.
-3-1 ضرورت تحقيق
با توجه به شرایط کشور ما و در حال گذار بودن از حالت نیمه توسعه یافته به توسعه یافتگی، شرایط تحریم های بین المللی که اوضاع طرح های کلان را بیش از پیش پیچیده و دشوار می سازد انجام این نوع تحلیل که رویکرد نوینی در سطح بین المللی برای تحلیل اقتصادی با در نظر گرفتن عوامل ریسک زا می باشد و آشنایی عمیق با آن برای کارشناسان بخش تحلیل اقتصادی، امری ضروری است. اين نظريه در حالي موضوع قرار گرفته است كه در حال حاضر در ايران به جزء چند تحقيق دانشگاهي وكارگاه آموزشي پراكنده، تلاش منسجم و سازماندهي شده ي دانشگاهي در جهت بكارگيري اين نظريه ندارد. در اين تحقيق، سعي شده تا حد امكان و بضاعت علمي وزمان، روحيه ايجاد نوآوري در حوزه مورد تحقيق، حفظ گردد از آنجا كه نظريه اختيارات در حال ايجاد تحولي در دنياي ارزيابي اقتصادي طرح هاست كاربردي كردن آن در ارزيابي طرح هاي حوزه فناوري اطلاعات بسيار ضروري به نظر مي رسد.
این پایان نامه تلاشی است در جهت این نیاز عمیق و ضمن معرفی این رویکرد و بیان برخی کاستی ها و موارد ابهام در آن و تلاش در جهت زدودن این ابهامات، سعی می کند مواردی عملی از کاربرد این رویکرد را نیز مورد توجه قرار دهد.
-4-1هدف تحقيق
1-4-1- اهداف كلي
تدوین چارچوبی جهت ارزیابی پروژه های حوزه فناوری اطلاعات بر اساس رویکرد 3ROT می باشد که پروژه های پیاده سازی سیستمهای ERP به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است.
1-4-2- اهداف جزئي
1. شناسايي ريسك هاي پروژه هاي فناوري اطلاعات.
2. شناسایی انعطاف‏پذيري ها و اختيارات حقيقي براي کاهش ريسک‌هاي شناسايي شده بطوریکه براي سرمايه‏گذاري ايجاد ارزش نمايد.
3. بررسی فراگيري نظريه اختيارات حقيقي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ابراهيم، راهنمايي، ولايت Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع آداب و رسوم