منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، حل اختلاف، قصد استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

وسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
2) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي لازم را اخذنمايم.
3) چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي..رئوف اسماعيل زاده.
تاريخ و امضا واثرانگشت..08/08/92.

صفحه سپاسگذاري

باسپاس از سه وجود مقدس:
آنان که ناتوان شدند تا ما به تواني برسيم.
موهايشان سپيد شد تا رو سفيد شويم.
عاشقانه سوختند نا گرما ده وجود ما و روشنگر راهمان باشند.

صفحه تقديم:

ما حصل آموخته هايم را تقديم مي کنم به آنان که مهر آسمانيشان آرام بخش آلام زميني ام است.
به استوار ترين تکيه گاهم،دستان پر مهر پدرم
به پر مهرترين نگاه زندگي ام،چشمان مهربان مادرم
که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم وهرچه بکوشم قطره اي از درياي مهربانيتان راسپاس نتوانم بگويم. امروز هستي ام به اميد شماست وفردا کليد باغ بهشتم رضاي شماست.
آوردي گران سنگ تر از اين ارزان نداشتم تا به خاک پايتان نثار کنم،باشد که ماحصل تلاشم نسيم گونه غبار خستگيتان را بزدايد.
بوسه بر دستان پرمهرتان

تقديم به همسرم
که سايه مهربانيش سايه ساز زندگي ام مي باشد،او که اسوه صبر و تحمل بوده و مشکلات را برايم تسهيل کرد.
تقديم به برادرم
که همواره در طول تحصيل متخمل زحماتم بوده و تکيه گاهم در مواجهه با مشکلات ،و وجودش مايه دل گرمي من مي باشد.
تقديم به خواهرم
که وجودش شادي بخش و صفايش مايه آرامش من

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده…………………………………………………………………………………………………………1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………….2
فصل اول:کليات تحقيق………………………………………………………………………………………5
1-1 بيان مساله…………………………………………………………………………………………5
1-2 ضرورت انجام تحقيق……………………………………………………………………………….6
1-3 اهداف و فرضيه هاي پژوهش………………………………………………………………6
1-4 تعريف متغيرهاي پژوهش و اصطلاحات…………………………………………………………..6
فصل دوم:مروري بر تحقيقات انجام شده…………………………………………………………………..7
2-1بخش اول:از گات تا سازمان تجارت جهاني…………………………………………………………..7
2-1-1 تاريخچه گات……………………………………………………………………………………….7
2-1-2 هدف از تاسيس گات………………………………………………………………………………..8
2-1-3 تفاوت سازمان تجارت جهاني با گات………………………………………………………………8
2-1-4 ظهور سازمان تجارت جهاني…………………………………………………………………….8
2-2بخش دوم:آشنايي با سازمان تجارت جهاني………………………………………………………..10
2-2-1 جهاني شدن………………………………………………………………………………………..10
2-2-2 ويژگي هاي سازمان هاي بين المللي…………………………………………………………….10
2-2-3 مختصات و ويژگي هاي تحولات اقتصادي بين الملل……………………………………………11
2-2-4 جايگاه حقوقي سازمان تجارت جهاني…………………………………………………………..11
2-2-5 تاريخچه سازمان تجارت جهاني………………………………………………………………….12
2-2-6 اهداف سازمان تجارت جهاني……………………………………………………………………17
2-2-7 اصول حاکم بر سازمان تجارت جهاني…………………………………………………………..18
2-2-7-1 اصل آزادي اعضا………………………………………………………………………………18
2-2-7-2 اصل تثبيت و کاهش تعرفه هاي گمرکي ……………………………………………………..19
2-2-7-3 اصل الغاي تبعيض هاي تجاري……………………………………………………………….19
2-2-7-4 اصل شفافيت مقررات تجاري………………………………………………………………….20
2-2-7-5 اصل مشورت و حل اختلاف…………………………………………………………………..20
2-2-7-6 اصل حفاظت ها………………………………………………………………………………..20
2-2-8 موافقت نامه هاي بنيادين سازمان تجارت جهاني………………………………………………22
2-2-8-1 موافقت نامه تاسيس سازمان تجارت جهاني…………………………………………………22
2-2-8-2 موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت”گات”…………………………………………………22
2-2-8-3 موافقت نامه عمومي راجع به تجارت خدمات……………………………………………….22
2-2-8-4 تفاهم نامه راجع به قواعد و رويه هاي حاکم بر حل اختلافات……………………………..22
2-2-8-5 موافقت نامه جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالکيت معنوي……………………………23
2-2-9 اعضاي سازمان تجارت جهاني…………………………………………………………………..24
2-2-9-1 اعضاي اصلي(دو ژوره)………………………………………………………………………24
2-2-9-2 اعضاي ناظر……………………………………………………………………………………24
2-2-9-3 اعضاي دو فاکتو……………………………………………………………………………….24
2-2-9-4 عضويت موقت…………………………………………………………………………………25
2-2-10ساختار و تشکيلات سازمان تجارت جهاني……………………………………………………25
2-2-10-1 کنفرانس وزيران…………………………………………………………………………….25
2-2-10-2 شوراي عمومي………………………………………………………………………………26
2-2-10-3 هيئت حل اختلاف…………………………………………………………………………….26
2-2-10-4رکن بررسي خط مشي تجاري……………………………………………………………….26
2-2-10-5 شوراهاي تخصصي………………………………………………………………………….26
2-2-10-6 کميته هاي تخصصي…………………………………………………………………………27
2-2-10-7 دبيرخانه………………………………………………………………………………………28
2-3 بخش سوم:عضويت در سازمان تجارت جهاني……………………………………………………28
2-3-1 مراحل الحاق به سازمان تجارت جهاني…………………………………………………………29
2-3-2 موافقت نامه هايي که جهت عضويت بايد پذيرفت………………………………………………29
2-3-2-1 موافقت نامه چند جانبه کالا…………………………………………………………………. 29
2-3-2-3 موافقت نامه جنبه تجاري حقوق مالکيت فکري…………………………………………….30
2-3-3 اهداف سياست تجاري سازمان جهاني تجارت………………………………………………….32
2-3-4 رفتار ويژه و متفاوت با کشور هاي در حال توسعه…………………………………………….33
2-3-5 رفتار با کشورهاي تازه ملحق شده به سازمان…………………………………………………34
2-3-6 تحولات جديد توسعه اي………………………………………………………………………….34
2-3-7 پيشينه تدوين گزارش رژيم تجاري ايران……………………………………………………….37
2-3-8 موضوعات جديد در سازمان تجارت جهاني…………………………………………………….38
2-4بخش چهارم: تاثير عضويت در سازمان تجارت جهاني……………………………………………39
2-4-1 آثار مثبت عضويت در سازمان تجارت جهاني………………………………………………….39
2-4-2 تمهيدات انجام شده جهت پيوستن به سازمان تجارت جهاني ………………………………..40
2-4-3 چالشها و فرصتهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني ……………………………………..43
2-4-4 بررسي پذيرش عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني……………………………………..44
2-4-5دلايل ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني…………………………………………….45
2-4-6 مسير عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني………………………………………………..45
2-4-7 وظايف……………………………………………………………………………………………..47
2-5بخش پنجم:تهديد ها و آسيب ها اجراي سياست هاي مربوط به سازمان تجارت جهاني…………48
2-5-1 تهديدها…………………………………………………………………………………………….48
2-5-2فرصت ها………………………………………………………………………………………….50
2-6 روند جهاني شدن اقتصاد يک کشور……………………………………………………………….52
2-6-1 سازمان هاي بين المللي…………………………………………………………………………..52
2-6-2اتحاديه هاي منطقه اي…………………………………………………………………………….52
2-6-3 اهم محدوديت ها و مقررات اقتصادي و مشکلات کشور در پيوستن به سازمان…………….55
2-7 اولويتها و اهداف ايران در پيوستن به سازمان تجارت جهاني…………………………………..56
2-8تاثير الحاق به سازمان تجارت جهاني بر مقررات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع امام سجاد، حجرالاسود، نهج البلاغه Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، قانون حاکم، انحصار تجارت