پایان نامه ارشد با موضوع امام سجاد، ابعاد شخصیت، مجلس شورای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

52
گفتارپنجم: تصوف و عرفان‌های کاذب 54
1-تعریف تصوف 54
2.تاریخ پیدایش صوفیگری 54
3. نقش امام سجاد در مقابله با متصوفه و زاهد نمایان 55
فصل سوم: انحرافات فرهنگی اخلاقی و نقش مبارزاتی حضرت سجاد علیه آن 58
گفتار اول: فاصله گرفتن جامعه از اهل بیت 59
1.معرفی و تثبیت مسئله ی امامت در جامعه 60
الف) از طریق قرآن 60
ب) از طریق سخنان پندگونه برای مردم 62
ج) از طریق دعا 62
1. دعای امام سجاد درروز عرفه 62
2.تأکید بر تعبیر «صلوات» به صورت کامل در دعاهای امام سجاد 63
د) از طریق کرامات و خبر دادن از امور غیبی 64
2. زنده نگه داشتن یاد و خاطره عاشورا؛ 65
گفتار دوم: گسترش فساد و بی بند و باری‌های اخلاقی در جامعه؛ 67
1. پند و ارشاد امت 69
2. کادرسازی و نیرو سازی 71
3. عبادت و مناجات‌های امام سجاد 74
گفتار سوم: گسترش و رواج جهل و نادانی در بین مردم 77
فصل چهارم: انحرافات سیاسی اجتماعی و نقش مبارزاتی حضرت سجاد علیه آن 80
گفتار اول: زمامداران عصر امام سجاد و مقابله حضرت با آنها 81
1. یزید بن معاویه و موضعگیری حضرت سجاد نسبت به او 81
2. عبدالملک بن مروان و موضعگیری حضرت سجاد نسبت به او 84
3. ولیدبن عبدالملک و موضعگیری حضرت سجاد نسبت به آن 88
4. عبدالله بن زبیر و موضعگیری حضرت نسبت به او 89
گفتار دوم: قیامهای عصر امام سجاد و موضعگیری حضرت نسبت به آنها 91
1. قیام مردم مدینه ( واقعه حّره 63 ه. ق) 91
2. قیام توابین ( 61-65 ه. ق) 94
رابطه امام سجاد با توابین و موضع حضرت نسبت به آن 95
3. قیام مختار (66-67 ه ق) 96
موضع امام سجاد در برابرقیام مختار 98
4. ارزیابی کلی موضعگیری امام سجاد در مقابل با قیامها و شورشها 98
نتیجهگیری 103
فهرست منابع و مآخذ 107

مقدمه
انسان، موجودی است که همواره در زندگی به دنبال رسیدن به قله کمال انسانیت است. او برای رسیدن به‌این هدف بزرگ به طور یقیین نیاز به یک الگو ومرشد دارد؛ زیرا در این راه ممکن است افرادی یا گروههایی باشند که مانع رسیدن خود ودیگران به کمال حقیقی بشوند وانسانهای زیادی را دراین راه دچار انحراف وتحریف بکنند. ازاین رو ما براین باوریم که امامان شیعه، بهترین رهبر وشیوه ی آنان بهترین الگو، برای انسانهای جوینده کمال است؛ خواه در زمینه فکری، خواه درزمینه عبادی و اخلاقی و خواه اجتماعی وسیاسی باشد. آنان شیوه‌های متفکرانه، سیاستمدارانه وحکیمانه‌ای که هیچ گونه خطا واشتباهی درآن راه ندارد را اتخاذ می‌کنند؛ که یکی ازاین امامان معصوم امام سجاد است متاسفانه تا کنون بسیاری از محققان تنها به یکی از ابعاد شخصیت آن حضرت پرداخته‌اند یعنی به بعد زهد وعبادت، وبقیه ی ابعاد زندگی امام را کمتر مطرح کرده‌اند در حالی که امام سجاد فقط در زمینه عبادت مقتدا نیست؛ بلکه افزون برآن در زمینه‌های مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی وعلمی سرآمد و مقتدا است؛ که شایسته است گویندگان ونویسندگان به بررسی همه ابعاد شخصیتی او بپردازند.
یکی از اجحاف‌هایی که در حق حضرت شده آن است که اورا به عنوان رهبری معرفی کرده‌اند که از سیاست و جامعه کناره گیری کرده وتنها به عبادت ونیایش پرداخته است، درحالی که همه امامان ما وازآن جمله امام سجاد درمقابله با انحرافات جامعه، فعالیتهایی هدفمند واثر گذارداشته‌اند، لکن شیوه مبارزاتی هر کدام از آن‌ها، متناسب با اوضاع واحوال عصر خود متفاوت بوده است.
در این نوشتار سعی شده است نگاه جدیدی به شیوه‌های مبارزاتی امام سجاد در مقابله با انحرافاتی که در نگرش وفکر مردم اثر گذار است پرداخته شود و با بررسی ابعاد انحرافات فکری در جامعه، روش مقابله حضرت با هر کدام از این انحرافات، بیان شود.
تعریف مسأله
یکی ازوظایف مهم ائمه اطهار مبارزه با انحرافات فکری وپاسخگویی به شبهات عصر خود بوده است. دوره‌ای هم که امام سجاد درآن زندگی می‌کرد دورانی بود که ارزشهای دینی دستخوش تحریف وتغییر امویان قرارگرفته بود ویا به فراخوراتفاقات انحراف‌هایی در بین مردم صورت می‌گرفت که‌این انحرافات درحوزه‌های مختلف علمی اعتقادی؛ فرهنگی اخلاقی وسیاسی اجتماعی شکل می‌گرفت لذا شناخت این انحرافات وشیوه‌های مبارزه با آن میتواند مارا در بررسی نقش امام سجاد در مقابل با انحرافات فکری کمک کند.
ازاین رو در این تحقیق کوشش شده است که به تبیین انحرافات زمان امام سجاد ونقش امام در مقابل با این انحرافات پرداخته شود.
پیشینه‌ی تحقیق
با مطالعه‌ای که در منابع کتابخانه‌ای (کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی و مجلس شورای اسلامی وکتابخانه دارالتحقیق حوزه علمیه اهواز)وپایگاه‌های اینترنتی( سایت ایران داک؛ نورمگز؛ سازمان اسناد و کتابخانه ملی)و نرم افزارهای رایانه (نورالسیره؛ مکتبه اهل بیت؛ کتابخانه ائمه بقیع؛ سیره معصومین؛ تراجم ورجال)صورت گرفته نشان می‌دهد در خصوص نقش امام سجاد در مبارزه با انحرافات فکری عصرخود به صورت مستقل( کتاب؛ مقاله؛ پایان نامه)کارمشخصی وجود ندارد. ولی به شکل عام وبه صورت غیر مستقل در کتب مختلفی به آن پرداخته شده؛ که از جمله میتوان به‌این کتابها مراجعه نمود:
1-الاحتجاج: ابومنصوراحمد بن ابی طالب طبرسی از علمای بزرگ قرن ششم؛ مولف این کتاب میباشد. وی در مورد امام سجاد ابتدا احتجاج حضرت با یزید بن معاویه را آورده سپس احتجاج آن بزگوار را در بعضی از مسائل دینی بیان می‌کند ودر پایان؛ موعظه‌هایی ازحضرت را می‌آورد.
دیگر احتجاجات حضرت؛ احتجاج با محمد بن حنفیه در مساله امامت؛ حسن بصری؛ زُهری وثابت بنانی است.
2-تحلیلی از زندگانی امام سجاد: مولف این کتاب باقر شریف قرشی میباشد.این اثر اطلاعات ارزشمندی را درمورد ویژگی‌ها وخصوصیات رفتاری وروحی امام سجاد؛ عبادت‌ها؛ دانش‌ها؛ مواعظ وحکمت‌ها؛ تالیفات وشاگردان ویاران؛ همچنین درباره ی مسائل سیاسی واجتماعی عصر آن حضرت ارائه می‌دهد.کتاب مورد بحث ترجمه کتاب “حیاة الامام زین العابدین” میباشد که در سال‌های اخیر توسط محمدرضا عطائی ترجمه گردیده است.
3-جهاد الامام السجاد: نوشته سید محمد رضا حسینی جلالی.کتاب یاد شده با دو بحث مقدماتی درباره امامت آغاز گشته وپژوهش عمیقی در زندگانی فکری وسیاسی امام سجاد درپنج فصل ارائه میدهداین کتاب توسط موسی دانش ترجمه شده است.
4-حیات فکری وسیاسی امامان شیعه : تالیف رسول جعفریان؛ مولف در مقدمه کتاب خود با عنوان «اهل الییت» قسمت‌هایی از زندگانی سیاسی ومبارزاتی امامان معصوم را به صورت
فشرده بررسی کرده است.ضمناً در بخش مربوط به امام سجاد به نقش وفعالیت‌های حضرت در مقابل حکومت وانحرافات پرداخته است.
همچنین آقای جعفریان در کتاب«تاریخ خلفا» به فعالیت‌های امام سجاد در آن عصر اموی ومروانی پرداخته واوضاع واحوال آن زمان را به صورت مفصل ییان کرده است.
5-سیره پیشوایان: نوشته مهدی پیشوایی؛ مولف شرح زندگانی امام سجاد را با شناخت
مختصری از زندگانی حضرت آغاز کرده ودر ادامه؛ به ابعاد مختلف فعالیت‌ها ومبارزات حضرت می‌پردازد.
6-زندگانی علی بن الحسین؛ اثردکترسیدجعفرشهیدی
7-کتاب امام سجاد جهاد وامجاد؛ نوشته حسین حاج حسن
8-ترجمه جلد یازده بحارالانوار(زندگانی امام سجاد وامام باقر)؛ علامه محمد باقر مجلسی که توسط موسوی خسروی ترجمه گردیده است.
بقیه کتبی که در این زمینه به انحرافات واوضاع واحوال زمان حضرت پرداخته‌اند را انشاالله درآینده درفهرست منابع ذکر خواهیم کرد.
ضرورت تحقیق
ضرورت تحقیق درزمینه نقش امام سجاد درمقابل با انحرافات فکری عبارتند از:
1-نبود اثرمستقل دراین موضوع که به صورت اختصاصی به نقش امام درمبارزه با انحرافات فکری بپردازد.
2-وجود اظهار نظرها ودیدگاه‌های نادرست بعضی نویسندگان معاصر(شیعه؛ سنی)نسبت به کناره‌گیری وعدم اعتراض امام سجاد نسبت به خلفای اموی وحتی معرفی امام به عنوان مطیع ترین ومحبوب ترین افراد اهل بیت نزد دستگاه حاکم.
اهداف تحقیق
اهدافی که برای این تحقیق مد نظرنگارنده است عبارتنداز:
1-شناخت ابعاد مختلف زندگانی امام سجاد
2- ادای تکلیف بیان حقایق؛ دفاع از مکتب اهل بیت وزدودن ابهام‌هایی که نسبت به مواضع وسیره امام سجاد است از دیگر اهداف این تحقیق است.
3-شناخت انحرافات عصرامام سجاد
4-تبیین شیوه‌های مبارزاتی حضرت با انحرافات درحوزه‌های مختلف
سؤالات تحقیق
سؤال اصلی
نقش امام سجاد در مبارزه با انحرافات فکری عصر خود چه میباشد؟
سؤالات فرعی
1-اوضاع واحوال عصر امام سجاد چگونه بوده است؟
2-شیوه مبارزاتی حضرت سجاد درمقابل با انحرافات علمی اعتقادی چگونه بوده است؟
3- شیوه مبارزاتی حضرت سجاد درمقابل با انحرافات فرهنگی اخلاقی چگونه بوده است؟
4- شیوه مبارزاتی حضرت سجاد درمقابل با انحرافات سیاسی اجتماعی چگونه بوده است؟
فرضیه ها
1- عصری که امام سجاد درآن زندگی می‌کرد دورانی بود که ارزشهای دینی دستخوش تحریف وتغییر امویان قرارگرفته بود. آن دوران اوج اختناق وخفقان حکومت اموی ومروانی به حساب می‌آمد.
2-امام سجاد درزمینه انحرافات علمی اعتقادی به مبارزه وفعالیت با گروههای انحرافی از جمله غالیان؛ جبریه؛ مشبه؛ مرجئه و… پرداخته و با متصوفه وزاهد نمایان وعالمان درباری احتجاج کرده‌اند.
3-ایشان در زمینه انحرافات فرهنگی اخلاقی به مبارزه با قصاصین(قصه پردازان) پرداخته وهمچنین دراقدامات عبادی خویش با شیوه تعلیم مضامین بلند دعا ومناجات واهتمام به سه مساله مهم حج؛ حضور درنمازجمعه وجماعت وترویج ذکر صلوات نقش مهمی را دراین زمینه‌ایفا کردند.
4-امام درشیوه‌های مبارزاتی خود با انحرافات سیاسی اجتماعی به تصریح جایگاه امامان شیعه؛ اهتمام به امر به معروف ونهی از منکر؛ زنده نگه داشتن عاشورا؛ مقاومت ومقابله با حاکمان جور و افشا‌گری بر ضد امویان پرداخته‌اند.
ایشان موضع گیری متفاوتی در برابرجریانهای سیاسی؛ قیامها وشورشها دراین دوران داشتند.
روش انجام تحقیق
گرد آوری اطلاعات در این نوشتارکتابخانه ایست وهمچنین روش تحقیق؛تحلیلی وتوصیفی وبا بهره‌گیری ازروش اثبات عقلی ونقلی می‌باشد.
ساختار تحقیق
در فصل اول به بیان کلیات ومفاهیم و زندگی مختصر حضرت وهمچنین اوضاع واحوال عصر ایشان پرداخته شده است و در قسمت پایانی فصل اول به وظایف کلی امامان شیعه وبایستگی‌های آن‌ها نسبت به تحریفات وانحرافات اختصاص داده شده است.
در فصل دوم به انحرافات اعتقادی وگروه‌های انحراف فکری ونقش مبارزاتی حضرت علیه آن پرداخته شده است در این فصل به‌اندیشه‌های انحرافی عصر امام از جمله غلو، جبرگرایی، مشبه وتجسیم، اندیشه مرجئه وتصوف اشاره شده است.
در فصل سوم به انحرافات فرهنگی اخلاقی ونقش حضرت علیه‌این نوع انحرافات بیان شده است وانحرافاتی از جمله فاصله مردم از اهل بیت وامام معصوم وفسادهای اخلاقی وهمچنین گسترش جهل ونادانی در بین مردم اشاره شده است.
درفصل چهارم انحرافات سیاسی اجتماعی عصر امام سجاد ونقش ایشان بر علیه آن بررسی شده است که در قالب دو گفتار، یکی زمامداران عصر حضرت وموضع گیری‌های حکیمانه وخردمندانه وشجاعانه حضرت سجاد نسبت به آن‌ها ودیگری قیام‌ها وشورش‌های عصر حضرت وموضع گیری بجا وبه موقع ایشان نسبت به قیام ها بررسی شده است ودر پایان این نوشتار، نتایج بدست آمده از این پژوهش بیان شده است.
بدون شک دراین نوشتار، اشتباهات وکاستی‌های فراوانی وجود دارد که نگارنده بر آن‌ها آگاهی ندارد، متواضعانه، از تمام صاحبان علم واستادان فن، درس خواهم آموخت وامید وارم که مرا در فهم این کاستی‌ها وخطاها یاری کنند.

فصل اول
کلیات

گفتار اول: معنا شناسی
الف) واژه انحراف
1) معنای لغوی
انحراف از نظر لغوی به معنای خمشدن، کجشدن، کجرفتن و زاویهگرفتن میباشد.1
مثلا انحراف اخلاقی را میتوان به معنای دستکشیدن از کارهای خوب و کارهای ناشایست

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد آسیب های اجتماعی، انقلاب مشروطیت، جامعه شناسی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع امام سجاد، علی بن الحسین، امام حسین