منابع مقاله درمورد عدم تمرکز، حسابداران، اعتبار سازه

دانلود پایان نامه ارشد

” مادر مهربانم که مرا درس صبر و ايثار آموخت
خواهر دلسوزم که در تمام مراحل زندگي اسوه و الگوي زندگيم است
همسر عزيزم که در طول اجراي اين رساله مرا ياري نمود و حمايتهاي او همواره مايه دلگرمي ام مي باشد
وهمه آنان که مرا علم آموختند. “

چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقيق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاريخچه مطالعاتي 4
3-1 بيان مسأله 5
4-1 چارچوب نظري تحقيق 6
5-1 فرضيه هاي پژوهش 10
6-1 اهداف تحقيق 11
7-1 حدود مطالعاتي 12
1-7-1قلمرو زماني 12
2-7-1 قلمرو مکاني 12
3-7-1قلمرو موضوعي 12
8-1 واژگان کليدي و اصطلاحات 12
فصل دوم :مروري بر ادبيات تحقيق
1 – 2 گفتار اول مباني مديريت و الگوهاي ارزيابي عملكرد 16
1- 1- 2 مقدمه 16
2 – 1 – 2 سير تاريخي مديريت 18
3 – 1 – 2 مفاهيم سازمان و مديريت: 20
4 – 1 – 2 مکاتب مديريت علمي 27
5 – 1 – 2 سطوح، مناطق، مهارتها و مسئوليت هاي مديريت 42
6 – 1 – 2 اثر بخشي عملكرد مديران 51
2 – 2 گفتار دوم : حسابداري مديريت 70
1 – 2 – 2 مقدمه 70
2 – 2 – 2 تاريخچه حسابداري مديريت 70
3 – 2 – 2 مفاهيم حسابداري مديريت 79
4 – 2 – 2 ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري مديريت 85
5 – 2 – 2 حرفه حسابداري مديريت 86
6 – 2 – 2 آيين رفتار حرفه اي 88
7 – 2 – 2 كاربردهاي حسابداري مديريت : 90
9 – 2 – 2 جايگاه حسابداري مديريت درجهان امروز 103
3 – 2 گفتار سوم : تمرکز و عدم تمركز در سازمان 105
1 – 3 – 2 مقدمه 105
2 – 3 – 2 تعريف تمرکز و عدم تمرکز 105
3 – 3 – 2 اصول تفويض اختيار : 106
4 – 3 – 2 محدوديت هاي تفويض اختيار 107
5 – 3 – 2 عوامل تعيين كننده حدود و ميزان تفويض اختيار : 108
6 – 3 – 2 ارتباط تصميم گيري و تمرکز 111
7 – 3 – 2 ارتباط تمرکز، پيچيدگي و رسميت 116
8 – 3 – 2 محاسن و معايب عدم تمركز: 120
4 – 2 گفتار چهارم : ابهام ( عدم اطمينان ) 121
1 – 4 – 2 مقدمه 121
2 – 4 – 2 تعريف محيط 121
3 – 4 – 2 محيط عمومي در برابر محيط اختصاصي 122
4 – 4 – 2 محيط واقعي در برابر محيط ذهني 123
5 – 4 – 2 رابطه محيط و ساختار سازمان 124
6 – 4 – 2 چارچوب ارزيابي محيط 126
7 – 4 – 2 سازش با محيط نامطمئن 129
8 – 4 – 2 چارچوبي براي واکنش هاي سازمان دربرابر محيط نامطمئن 137
5 – 2 گفتار پنجم : پيشينه تحقيق 139

فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
1-3 مقدمه 146
2 – 3 روش تحقيق 146
3 – 3 مدل تحليلي تحقيق 147
4 – 3 جامعه آماري 148
5 – 3 روشهاي جمع آوري اطلاعات 149
6 – 3 اعتبار ( روائي ) پرسشنامه 149
1 – 6 – 3 اعتبار محتوائي 150
2 – 6- 3 اعتبار ساختاري ( اعتبار سازه ) 150
7 – 3 پايائي پرسشنامه 150
8 – 3 روش آزمون فرضيه هاي تحقيق 151
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 153
2 – 4 تجزيه و تحليل داده ها 153
3 – 4 تحليل توصيفي اطلاعات 153
1- 3 – 4 – آمار اطلاعات فردي پرسش شوندگان 154
4 – 4 تحليل استنباطي اطلاعات 157
1-4-4 آزمون فرضيه اول: 160
2-4-4 فرضيه دوم : 161
3-4-4 فرضيه سوم : 162
4-4-4 فرضيه چهارم : 163
5-4-4 فرضيه پنجم : 164
6-4-4 فرضيه ششم : 165
7-4-4 فرضيه هفتم : 166
8-4-4 فرضيه هشتم : 167
9-4-4 فرضيه نهم : 168
10-4-4 فرضيه دهم : 169
11-4-4 فرضيه يازدهم : 170
12-4-4 فرضيه دوازدهم : 171
13-4-4 فرضيه سيزدهم : 172
14-4-4 فرضيه چهاردهم : 173
15-4-4 فرضيه پانزدهم : 174
16-4-4 فرضيه شانزدهم : 175
17-4-4 فرضيه هفدهم : 176
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 179
2 – 5 نتايج و پيشنهادات تحقيق 179
3 – 5 پيشنهادات 179
1 – 3 – 5 پيشنهادات حاصل از تحقيق 179
2 – 3 – 5 پيشنهادات براي تحقيقات آتي 181
4 – 5 محدوديت هاي تحقيق 181
پيوست ها
پيوست الف) پرسشنامه 183
پيوست الف) جداول و نتايج اماري 190
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 201
منابع لاتين: 203
چکيده لاتين 207

جدول 1- 2 منابع قدرت ناشي از “مقام” و “توان شخصي” افراد 26
جدول 2 – 2 طرز تفكرهاي قديم و جديد مديريت 49
جدول 3 – 2 : اهداف شرکت هاي آمريکايي 58
جدول 4- 2 شاخص هاي اثربخشي انواع گروه هاي ذينفع 63
جدول 5 – 2 : کانون هاي هشتگانه معيارهاي اثربخشي 67
جدول 7 – 2 چارچوب ارزيابي محيط 128
جدول8 – 2 تفکيک هدف ها و جهت گيريهاي دواير سازماني 133
جدول 9 – 2 محيط نامطمئن – تفکيک و انسجام واحدهاي سازماني در مؤسسات مختلف 133
جدول 10 – 2 شکل هاي مکانيکي و ارگانيکي سازمان 135
جدول 11 – 2 چارچوب اقتضائي براي محيط نامطمئن و واكنش هاي سازمان 138
جدول 1 – 4 توزيع سني پرسش شوندگان 154
جدول 2 – 4 توزيع سطح تحصيلات پرسش شوندگان 155
جدول3 – 4 توزيع سابقه کار پرسش شوندگان 156
جدول 4 – 4 توزيع جنسيت پرسش شوندگان 157
جدول 5 – 4 تجزيه واريانس رگرسيون خطي ساده 159
جدول 6 – 4 تجزيه و تحليل فرضيه اول 160
جدول 7 – 4 تجزيه و تحليل فرضيه دوم 161
جدول 8 – 4 تجزيه و تحليل فرضيه سوم : 162
جدول 9 – 4 تجزيه و تحليل فرضيه چهارم : 163
جدول 10 – 4 تجزيه و تحليل فرضيه پنجم : 164
جدول 11 – 4 تجزيه و تحليل فرضيه ششم : 165
جدول 12- 4 تجزيه و تحليل فرضيه هفتم 166
جدول 13 – 4 تجزيه و تحليل فرضيه هشتم 167
جدول 14 – 4 تجزيه و تحليل فرضيه نهم 168
جدول 15 – 4 تجزيه و تحليل فرضيه دهم 169
جدول 16 – 4 تجزيه و تحليل فرضيه يازدهم 170
جدول 17 – 4 تجزيه و تحليل فرضيه دوازدهم 171
جدول 18 – 4 تجزيه و تحليل فرضيه سيزدهم 172
جدول 19 – 4 تجزيه و تحليل فرضيه چهاردهم 173
جدول 20 – 4 تجزيه و تحليل فرضيه پانزدهم 174

شکل 1 – 2 نيروهاي مؤثر در توسعه تئوريهاي مديريت 20
شكل 2 – 2 رابطه اصول مديريت و مباني ارزشي حاکم بر سازمان 21
شكل 3 – 2 اهميت اثربخشي و کارآيي عملکرد براي ارزيابي موفقيت مديران 25
شكل 4 – 2 عوامل تعيين کننده موفقيت مدير 27
شكل 5 – 2 چارچوب ادغام تئوريهاي مديريت 41
شكل 6 – 2 سطوح مديريت در سازمان 44
شكل 7 – 2 سطوح و مناطق مديريت 45
شكل 8 – 2 مهارتهاي مديريت 47
شكل 9 -2 : رويکردهاي سنتي براي سنجش اثربخشي سازماني 57
شکل 10-2: مدل سه بعدي اثر بخشي سازماني 66
شکل 11 – 2 : مدلهاي چهارگانه ارزشهاي اثربخشي 68
شكل 12 – 2 اجزاي كاربردي سيستم اطلاعات 91
شكل 13 – 2 ارتباط سيستمهاي عملياتي با سيستمهاي كنترل مديريت 97
شکل14 – 2 مراحل جريان تصميم گيري 101
شكل 15 – 2 فرآيند تصميم گيري. . 113
شکل 16 – 2 طبقه بندي ابعاد اطلاعاتي سيستم حسابداري مديريت 140
شکل 1-3 مدل تحليلي تحقيق 147
شکل 1- 4 توزيع سني پرسش شوندگان 154
شکل 2- 4 توزيع سطح تحصيلات پرسش شوندگان 155
شکل3 – 4 توزيع سابقه کار پرسش شوندگان 156
شکل 4 – 4 توزيع جنسيت پرسش شوندگان 157

چكيده:
سيستم هاي حسابداري مديريت اطلاعات لازم در برنامه ريزي و کنترل را فراهم مي سازند . فعاليت هاي اين نظام عبارتست از جمع آوري ، طبقه بندي ، تلخيص ، پردازش ، تحليل و گزارش اطلاعات به مديريت و نظاير آن .گزارش هاي حسابداري مديريت ، برخلاف اطلاعات حسابداري مالي ، بايد چنان باشند که در اتخاذ تصميم درون سازماني بکارآيند.
اهداف اصلي اين تحقيق عبارتند از :
1 – تعيين اثربخشي سيستم حسابداري مديريت بر عملکرد مديران
2 – مشخص نمودن عوامل موثر بر سيستم حسابداري مديريت
3 – تعيين معيارهاي اثربخشي عملکرد مديران
4 – تعيين عوامل موثر بر کارايي سيستم حسابداري مديريت در فرآيند راهبري سازمان
پژوهش با استفاده از پرسش از مديران ارشد شرکتهاي توليدي فعال در شهرک صنعتي شهر کرمانشاه به عمل آمده است. ابزار اندازهگيري در تحقيق پرسشنامه بوده است.براي اثبات فرضيه ها از آزمون فيشر و تحليل رگرسيون استفاده گرديد.
طي اين پژوهش اثبات گرديد:
بين ابهام کاري و سيستم حسابداري مديريت رابطه مثبت وجود ندارد.
بين عدم تمرکز و سيستم حسابداري مديريت رابطه مثبت وجود دارد.
بين سيستم حسابداري مديريت و عملکرد مديران رابطه مثبت وجود دارد.
سيستم حسابداري مديريت فاقد اثر مداخله گرانه بر روي ارتباط بين ابهام کاري و عملکرد مديران است.
سيستم حسابداري مديريت داراي اثر مداخله گرانه بر روي ارتباط بين عدم تمرکز و عملکرد مديران است.

مقدمه:
مديريت ، فراگرد به کارگيري مؤثر و کارآمد منابع مادي و انساني بر مبناي يک نظام ارزشي پذيرفته شده است که از طريق برنامه ريزي، سازماندهي، بسيج منابع و امکانات، هدايت و کنترل عمليات براي دستيابي به اهداف تعيين شده، صورت مي گيرد.
حسابداري مديريت را مي توان فرآيند شناسائي ، اندازه گيري ، گردآوري ، تهيه ، تفسير و انتقال آن گروه از اطلاعات مالي و ساير اطلاعات کمي که توسط مديريت به منظور يرنامه ريزي ، کنترل و ارزيابي عمليات در داخل يک واحد اقتصادي مورد استفاده قرار مي گيرد ، تعريف کرد.
جوهره مديريت تصميم گيري است و تصميم گيري ذاتا با رويدادهاي آتي سروکار دارد به همين دليل حسابداري مديريت بر خلاف حسابداري مالي که اساسا بر اطلاعات گذشته تمرکز دارد ، عمدتا فراهم کننده اطلاعاتي با ماهيت جاري و آتي است . علاوه بر اين ، اطلاعات حسابداري مديريت براي آنکه بتواند مديران سطوح مختلف سازمان را در تصميم گيريها و ارزيابي ها کمک کند بايد به شکل تفصيلي و در اسرع وقت در دسترس قرار گيرد. نهايتا اينکه اطلاعات حسابداري مديريت هنگامي سودمند واقع مي شود که مربوط ، صحيح ، قابل اعتماد و درصورت برآوردي بودن بر رويه هاي صحيح برآورد مبتني باشد.
جديدترين و پذيرفته شده ترين تعريف حسابداري مديريت درسطح وسيع : تعريفي است كه فدراسيون بين المللي حسابداران1 ارائه كرده است وازحمايت كامل انجمن حسابداران خبره مديريت انگلستان نيز برخوردار است .

فصل اول
كليات تحقيق

1-1 مقدمه
در اين فصل ابتدا بصورت کلي متغيرها و موضوع تحقيق تشريح مي گردد ، در ادامه مدل تحليلي ، فرضيات ، روش پژوهش ، قلمرو زماني ، مکاني ، موضوعي و اصطلاحات پژوهش ارائه مىگردد.

2-1 تاريخچه مطالعاتي
در ابتدا چنهال و موريس2 (1986)چهار خصوصيت اطلاعاتي سيستم حسابداري مديريت را تعيين نمودند شکل زير چکيده اي از مشخصات اطلاعاتي را نشان مي دهد که شامل : حيطه عمل (محدود تا گستردگي سيستم حسابداري مديريت) ، بهنگام بودن (کند / استاندارد تا سريع / سفارشي نسبت به درخواست ها) ، سطوح تجميع (از خلاصه شده تا بسيار مفصل و مشروح) و يکپارچگي (از اطلاعات فقط مختص به يک دپارتمان تا اطلاعاتي مختص به ساير دپارتمان ها) مي باشد.
در حاليکه اين تجزيه ابعادMAS براي ارزيابي نظر و ديدگاه کاربران در مورد اطلاعات MAS مفيد واقع مي شود و سنجش مطمئني از اين زمينه را به عمل مي آورد اما ممکن است کسي ديدگاه گسترده تري را اخذ کند چون اين چهار بعد يک سطح از کيفيت و پيشرفتگي را براي MAS تشريح مي کنند
بحث ابهام در بخش کانوني بيشتر مطالعات سيستم حسابداري مديريت قرار گرفته و به طور تجربي اثر تعديل کننده يا واسطه گرانه آنها مورد بررسي قرار گرفته است .
برخي از متغيرهاي ابهام بکار رفته در مطالعات MAS عبارتند از :
ابهام محيطي مشاهده شده ، جهت گيري هاي استراتژيک ، عدم تمرکز ، فرهنگ ملي ، ابهام کاري و وابستگي .
باونز و ابرنتي بيان داشتند که شناخت شرايط تاثيرگذار در طراحي MAS بسيار محدود شده است در حاليکه شناخت اين شرايط براي آشنائي طراحان با متغيرهاي پيشين که ممکن است نتيجه طرح MAS در سازمان باشند بسيار با اهميت است. نتيجه اين تحقيق با تحقيقات قبلي که به بررسي اثر تعاملي يک متغير پيشين بر روي رابطه بين MAS و متغير پيامد مىپردازد مغاير است.

3-1 بيان مسأله
در فرايند برنامه ريزي حسابداران مديريت براي تدوين برنامه هاي آتي از طريق فراهم کردن اطلاعات در تصميم گيري راجع به خريد، توليد و فروش محصول و همچنين در ارزيابي پروژه هاي سرمايه اي کمک مي

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود تغيير، ميدان، الکتريکي Next Entries منابع مقاله درمورد عدم تمرکز، حسابداران، بر عملکرد سازمان