مقاله درمورد دانلود تغيير، (سطر، بررسي

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………..40
شکل 2-4- حجم کنترل جريان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
شکل 3-1- توزيع نيروهاي الکتريکي بر روي سطح حباب……………………………………………………………………………………………………………………….53
شکل 4-1-الف نمايي از setup آزمايش (a) و مختصات (b) و قطر قطره (c)……………………………………………………………………………………..66
شکل 4-1-ب نمايي از محيط GetData-Graph digitizer (سطر بالا) و ulead video studio (سطر پايين)……………………………………………68
شکل 4-2- تغيير شکل قطره از نقطه سکون تا آستانه حرکت بر روي الکترود ولتاژ بالا………………………………………………………………………..69
شکل 4-3- حرکت ريتميک قطره با قطر 0.8 تحت ولتاژ 1.7 kv…………………………………………………………………………………………………………..71
شکل 4-4- ميزان تغيير شکل قطره با قطر 1.1 تحت ولتاژ 1.9 kv………………………………………………………………………………………………………71
شکل 4-5- بررسي قطر قطرات در تماس با الکترود پايين ……………………………………………………………………………………………………………………..72
شکل 4-6- بررسي اثر افزايش ميدان الکتريکي بر نرخ تغيير شکل…………………………………………………………………………………………………………73
شکل 4-6- بررسي اثر افزايش ميدان الکتريکي بر روي شکل قطره در هنگام تماس دو الکترود………………………………………………………….74
شکل 4-7- خارج شدن قطره از حالت کروي در دو حالت سقوط و صعود………………………………………………………………………………………………75
شکل 4-8- تاثير افزايش ولتاژ (سطر اول) و افزايش قطر (سطر دوم) بر روي حرکت ريتميک قطره…………………………………………………….76
شکل 4-9- تاثير افزايش ولتاژ بر روي سرعت قطره…………………………………………………………………………………………………………………………………77
شکل 1n– لايه ورودي با 5 نرون ، لايه مياني با 6 نرون و لايه خارجي با 3 نرون…………………………………………………………………………………78
شکل 2n– يک نرون از شبکه عصبي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79
شکل 3 -n-مقايسه بين خروجي شبکه عصبي و داده هاي موجود………………………………………………………………………………………………………….82
شکل 4-10- مدل کردن رفتار نوساني و بدست آوردن ماتريس حاکم بر بار قطره بر حسب قطر قطره ……………………………………………….83
شکل 4-11- تصاوير متوالي از حزکت دو قطره با شعاع 0.875mm و ميدان (1.1kv/cm)…………………………………………………………………..85
شکل 4-12- حرکت طولي و عرضي دو قطره تا آستانه برخورد (3.8kv/cm)…………………………………………………………………………………………85
شکل 4-13- نيروي جاذبه بين دو قطره، انعقاد و تشکيل قطره واحد در (CaE=0.18)…………………………………………………………………………87
شکل 4-14- شماتيک گشتاور ايجاد شده در موقعيت هاي مختلف ………………………………………………………………………………………………………88
شکل4-15- حرکت ريتميک قطره حاصل از انعقاد در (CaE=0.205)……………………………………………………………………………………………………..88
شکل4-16- الف: کشيدگي قطره اصلي ، دو تکه شدن قطره ، تشکيل گلويي و توليد قطرات ريز در (CaE=0.216)…………………………….90
شکل4-16- ب: شماتيک فرايند جدايش و گلويي شدن…………………………………………………………………………………………………………………………91
شکل4-17- فرايند دافعه بين دو قطره با بار مخالف در سه حالت مختلف(CaE=0.226)……………………………………………………………………….92
شکل4-18- ايجاد حالت گلويي (CaE=0.26)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..93
شکل4-19- دفع شدن قطرات در تماس با بار مخالف …………………………………………………………………………………………………………………………….93
شکل4-20- ايجاد حالت گلويي در بين دو الکترود(CaE=0.321)……………………………………………………………………………………………………………94
شکل4-21- جذب دو قطره با بار همنام (CaE=0.334)……………………………………………………………………………………………………………………………95
شکل4-22- جذب دو قطره با بار ناهمنام (CaE=0.36)……………………………………………………………………………………………………………………………96
شکل4-23- جذب دو قطره با بار ناهمنام (CaE=0.374)…………………………………………………………………………………………………………………………96
شکل4-24- وقوع pinch-off در تماس با الکترودها (CaE=0.388)…………………………………………………………………………………………………………96
شکل4-25- پديده انعقاد در ولتاژ بالا(نوع سوم) (CaE=0.388)………………………………………………………………………………………………………………97
شکل 4-26- تجمع قطرات حول يک خط………………………………………………………………………………………………………………………………………………..98
شکل 4-27-الف اتصال کوتاه و توليد جرقه………………………………………………………………………………………………………………………………………………98 شکل4-27- پديده انعقاد دو قطره- سطر اول (برگرفته از Ref [34]) و سطر دوم کار حاضر……………………………………………………………………………….99
شکل4-28- مخروطي شدن نوک قطره در هنگام ترک الکترود ولتاژبالا، راست: Ref[31]، چپ: کار حاضر……………………………………………………99
شکل 4-29 – ايجاد خط زنجيري براي گروهي قطرات در ولتاژ بالا،راست Ref[37]، چپ: کار حاضر……………………………………………………………………..99
شکل 4-30 – کشيدگي و فشردگي روي سطح الکترود. سطر پايين: Ref[78]،سطر بالا:کار حاضر…………………………………………………………………..99
شکل 4-31 – کشيدگي و فشردگي روي سطح الکترود. ستون راست: Ref[79]،ستون چپ:کار حاضر………………………………………………………………..100
شکل 4-32 – از هم گسيختگي (breakup) قطره . سطر بالا: Ref[33] و سطر پايين : کار حاضر………………………………………………………………100
شکل 5-1- ماهيت ميکروسکوپيک سيال……………………………………………………………………………………………………………………………………………….104
شکل 5-2- مدل FHP…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….105
شکل 5-3- شبکه D2Q9………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….111
شکل 5-4- مقادير مجهول (خطوط هاشورخورده) توابع توزيع درون کانال………………………………………………………………………………………….113
شکل 5-5- نمايش چگونگي قرارگرفتن مرزهاي ورودي و خروجي پريوديک و نمايش شرايط پريوديک در دامنه حل ……………………114
شکل 5-6- کمانه کردن روي نقاط مرزي جسم جامد…………………………………………………………………………………………………………………………..115
شکل 5-7- مقايسه قانون لاپلاس و پروفيل دانسيته بر اساس فاصله شعاعي از مرکز قطره…………………………………………………………………121
شکل 5-8- تغيير شکل قطره از حالت اوليه تا پايداري قطره بر حسب زمانهاي اوليه………………………………………………………………………….122
شکل 5-9- مقايسه نتايج عددي و تحليلي در Cae=0.2 (سطر اول) ، رفتار قطره (سطر دوم) ، انعقاد دوقطره((سطر سوم)…………..124
شکل 5-10- تغيير شکل قطره در اعداد کپيلاري مختلف در Eo=11,Oh=0.5…………………………………………………………………………………..126
شکل 5-11- تغيير شکل قطره در اعداد کپيلاري مختلف در Eo=87,Oh=0.5…………………………………………………………………………………..127
شکل 5-12- تغيير شکل قطره در اعداد کپيلاري مختلف در Eo=43,Oh=0.2…………………………………………………………………………………..128
شکل 5-13- تغيير شکل قطره در اعداد کپيلاري مختلف در Eo=43,Oh=1.0…………………………………………………………………………………..129
شکل 5-14- بررسي سقوط قطره در چيدمان افقي بين دو الکترود……………………………………………………………………………………………………..130
شکل 5-15- محيط اثر گذاري گرهها براي گره مرجع…………………………………………………………………………………………………………………………..131
شکل 5-16- کانتور پتانسيل الکتريکي، ميدان و بردار الکتريکي براي R=1E5 (رديف اول)و R=1E-5 (رديف دوم) ،
بررسي تعداد گره لازم براي همگرايي و نحوه توليد گره يکنواخت پيرامون قطره

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد نمایشنامه، اکبر رادی، روایت شناسی Next Entries مقاله درمورد دانلود الکتريکي، پتانسيل، ميدان