پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده مورد انتظار

دانلود پایان نامه ارشد

1-6- جامعه و نمونه 6
1-7- آزمون فرضيه ها 7
1-8- واژه ها و اصطلاحات کليدي 8
1-9- فصل هاي بعدي 9
فصل دوم:ادبيات 10
بخش اول : مباني نظري پژوهش 11
2-1- مقدمه 11
2-2- کارايي بازار 12
2-2-1- مفهوم بازار کارا 12
2-2-2- تاثير فرضيه ي بازار کارا بر حسابداري مالي 13
2-3- سود 13
2-3-1- مفهوم سود 13
2-4- پيش بيني 15
2-4-1- اطلاعات پيش بيني 15
2-4-2- پيش بيني سود 16
2-4-3- استفاده کنندگان، اهداف و ويژگي هاي پيش بيني هاي سود 17
2-5- تعديل در سود پيش بيني شده 22
2-5-1- دلايل تعديل در سود پيش بيني شده 22
2-5-2- نقش تعديل سود هر سهم پيش بيني شده در معاملات سهام 24
2-6- انجام پژوهش هاي رويدادي در يك بازار سهام كوچك 25
2-7- مدل بازار 28
بخش دوم : پيشينه ي پژوهش 31
2-8- مقدمه 31
2-9- پژوهش هاي انجام شده در خارج از کشور 31
2-10- پژوهش هاي انجام شده در ايران 39
2-11- چارچوب نظري پژوهش 48
فصل سوم:روش شناسی 50
3-1- مقدمه 51
3-2- فرضيه ها 52
3-3- داده ها 53
3-4- قلمرو 53
3-5- روش جمع آوري و منابع اطلاعات 54
3-6- نحوه ي محاسبه ي متغيرها 54
3-7- آزمون فرضيه ها 57
3-7-1- آزمون فرضيه در بخش اول 61
3-7-1-1-آزمون حجم 62
3-7-1-2- آزمون اثر اعلان تعديل سود پيش بيني شده بر قيمت سهام 63
3-7-1-3- آزمون هاي آماري 65
3-7-2- آزمون فرضيه در بخش دوم 67
3-7-3- آزمون فرضيه در بخش سوم 72
3-8- خلاصه ي فصل سوم 72
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها 73
4-1- مقدمه 74
4-2- بخش اول: تجزيه و تحليل داده ها بر اساس مدل ساده (روش بازده تعديل شده ي بازار) 76
4-2-1- آمار توصيفي 76
4-2-2- آزمون فرضيه ها 77
4-2-2-1- آزمون اثر اعلان تعديل سود بر حجم معاملات سهام 77
4-2-2-2- آزمون اثر اعلان تعديل سود پيش بيني شده بر قيمت سهام 80
4-3- بخش دوم : تجزيه و تحليل داده ها بر اساس مدل بازار 92
4-3-1- آمار توصيفي 92
4-3-2- آزمون فرضيه در بخش دوم 96
4-4- بخش سوم : تجزيه و تحليل داده هابر اساس روش بازده ميانگين تعديل شده 101
4-4-1-آمار توصيفي 102
4-4-2- آزمون فرضيه در بخش سوم 102
4-5- خلاصه ي فصل چهارم 105
فصل پنجم:نتيجه گيری و پيشنهادها 106
5-1- مقدمه 107
5-2- خلاصه ي موضوع و روش پژوهش 107
5-3- خلاصه ي يافته هاي پژوهش 108
5-3-1- خلاصه ي يافته هاي پژوهش در بخش اول 109
5-3-2- خلاصه ي يافته هاي پژوهش در بخش دوم و سوم 109
5-4- تحليل يافته هاي پژوهش و مقايسه با يافته هاي ديگران 110
5-5- نتيجه گيري 111
5-6- محدوديت هاي پژوهش 112
5-7- پيشنهادها 113
5-7-1- پيشنهاد برخاسته از پژوهش 113
5-7-2- پيشنهادها براي پژوهش هاي آتي 113
5-8- خلاصه ي فصل پنجم 114
منابع فارسي 115
منابع انگليسي 118
پيوست (الف):فهرست شرکت هاي نمونه ي پژوهش 119
جدول (الف-1):فهرست شرکت هاي نمونه ي (( بخش اول )) پژوهش 119
جدول (الف-2):فهرست شرکت هاي نمونه ي (( بخش دوم و سوم )) پژوهش 124
پيوست (ب): نتايج حاصل از آزمون هاي حجم معاملات و قيمت سهام در بخش اول 134
پيوست(پ). خروجي هاي آماري مربوط به بخش اول 139

فصل اول:کليات

1-1- مقدمه
طي دو دههي اخير آگاهي فزايندهاي در باب لزوم خصوصي سازي اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه شکل گرفته است. توسعهي بازار سرمايه از معدود برنامه هاي اقتصادي دولت است که اکثر نظريه پردازان آن را از راهکارهاي گذار به سمت يک اقتصاد توسعه يافته ميدانند. بازار را ميتوان مکانيسمي براي تخصيص بهينهي منابع از طريق عرضه و تقاضا معرفي نمود و بازار سرمايه را ميتوان محلي براي تجميع پس اندازهاي کوچک به منظور تامين مالي پروژههاي بزرگ دانست. يکي از ارکان اصلي بازار سرمايه، سرمايهگذاران ميباشند که به خريد و فروش اوراق بهادار ميپردازند و در اين معاملات به دنبال کسب سود ميباشند. اين سود در دو بخش حاصل ميشود، بخش اول مربوط به سود اعلام شدهي هر سهم ميباشد و بخش دوم سود حاصل از افزايش قيمت سهام است. يکي از معيارهاي اصلي و مورد توجه سرمايهگذاران براي حصول به هدف فوق، سود پيشبيني شدهي هر سهم ميباشد. سود پيشبيني شدهي هر سهم معمولا در ابتداي سال مالي اعلام ميشود و ممکن است طي سال و به دليل تغييراتي که در مباني پيشبيني به وجود آمده است دچار تغيير (تعديل) شود. در اين پژوهش به بررسي اثر اعلان تعديل سود پيشبينيشده بر قيمت سهام و حجم دادوستد سهام پرداخته مي شود.
در اين فصل کليات پژوهش شامل: بيان موضوع، هدف پژوهش، فرضيهها، قلمرو، جامعه و نمونهي آماري، واژه ها و اصطلاحات کليدي بيان مي شود.
1-2- بيان موضوع
بازار سرمايه به عنوان يکي از مهمترين ارکان اقتصاد، مي تواند با جمع آوري سرمايه هاي راکد جامعه، علاوه بر کاهش نقدينگي مازاد، باعث تغيير جهت مطلوب سرمايه به سوي واحدهاي اقتصادي فعال بازار شود. آن طور که نتايج پژوهش هاي قبلي پيرامون بازار سرمايه نشان مي دهد، بازار سرمايه زمينه ي رشد و رونق اقتصادي را فراهم مي آورد.1
يکي از ملزومات اصلي ايفاي نقش فوق توسط بورس، اطلاعات شفاف، قابل اتکا و به موقع مي باشد و در بازار هاي کاراي سرمايه چنين فرض مي شود که کليه اطلاعات موجود به سرعت توسط افراد جذب شده و اثرات آن در قيمت و حجم دادوستد اوراق بهادار منعکس مي شود. يعني قضاوت افراد و تصميمات آنها در قيمت اوراق بهادار تجسم مي يابد و کارايي بازار نيز به ميزان قابل توجهي به دامنه و حجم اطلاعات گزارش شده بستگي دارد. يکي از منابع اصلي تامين اين اطلاعات، گزارش هاي حسابداري اي مي باشد که توسط شرکتهاي پذيرفته شده در بورس منتشر شده و از طريق تحليل هاي سرمايه گذاران در قيمت ها ي سهام منعکس شده و متعاقب آن حجم هاي متفاوتي از مبادلات را رقم مي زند.
در مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران بيان ميشود که “هدف صورت هاي مالي عبارت است از ارائهي اطلاعاتي تلخيص و طبقه بندي شده درباره ي وضعيت مالي، عملکرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري که براي طيفي گسترده از استفاده کنندگان صورت هاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد”.
اين بند از مفاهيم نظري نشان مي د هد که اطلاعات مالي منتشره، نه تنها بازار اوراق بهادار و يا گروه خاصي از جامعه، بلکه بايد فرد فرد سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان را در بر گيرد و از آنجا که اين عده به جريان های نقدي توجه دارند، مي توان گفت که بيانيه ي فوق به طور غير مستقيم براي ثبت جريانات نقدي در مدل تصميم استفاده کنند گان اهميت زيادي قائل شده است.
يکي از مهمترين موارد موجود در گزارشات حسابداري، اطلاعات مربوط به سود هر سهم (EPS) به عنوان يکي از شاخصهاي مهم اندازهگيري عملکرد واحد اقتصادي ميباشد.در اکثر مدلهاي ارزش گذاري داراييها و مخصوصا اوراق بهادر، جريان نقدي آتي تعيين کنندهي قيمت اين اوراق به شمار ميآيد، اما تعهدي بودن حسابداري شرکت ها باعث مي شود که سود حسابداري شاخص مناسب تري نسبت به جريان های مذکور به حساب آيد. لذا در عمل در اکثر مدل هاي ارزش گذاري سهام از سود پيش بيني شدهي هر سهم به عنوان جايگزين جريان های نقدي آتي استفاده مي گردد. همچنين در بسياري از موارد نيز از طريق نسبت قيمت به سود هر سهم (P/E) اقدام به تعيين قيمت سهام مي شود که در اين مدل نيز سود پيش بيني شده ي هر سهم در دوره مالي جاري از اهميت بسزايي برخوردار است.
مطابق ماده ي پنج آيين نامه ي افشاي اطلاعات شرکت هاي پذيرفته شده در بورس، شرکت ها مکلفند بودجه و پيش بيني عملکرد سالانه را بر اساس عملکرد سال قبل حداکثر سي روز قبل از شروع سال مالي جديد، بر اساس عملکرد واقعي دوره هاي سه ماهه حداکثر بيست روز پس از پايان دوره هاي سه ماهه و تعديل آن را نيز بلافاصله اعلام کنند.
اگر سود پيش بيني شده، داراي محتواي اطلاعاتي مفيد بوده و در تصميم گيري استفاده کنندگان (سرمايه گذاران) موثر باشد، اعلان پيش بيني سود يا تعديل آن مي تواند باعث تغيير قيمت سهام و حجم مبادلات گردد.
در رابطه با سود و محتواي اطلاعاتي آن چهار گونه پژوهش مي تواند انجام شود:
1.بررسي تاثير انتشار سود سالانه (واقعي) هر سهم (از طريق صورت هاي مالي سالانه) بروضعيت سهام.
2.بررسي تاثير انتشار سود (واقعي) ميان دوره اي هر سهم بر وضعيت سهام.
3.بررسي تاثير انتشار اطلاعيه ي پيش بيني سود هر سهم بر وضعيت سهام.
4.بررسي تاثير انتشار اطلاعيه ي تعديل سود پيش بيني شده ي هر سهم بر وضعيت سهام.
در پژوهش هاي انجام شده، وضعيت سهام به صورت تغييرات قيمت (بازده)، تغييرات حجم و نوسان قيمت مورد بررسي قرار گرفته است. به عبارت ديگر ميزان اثر اعلان اطلاعات مورد اشاره بر اين سه متغير مورد توجه قرار گرفته است.در اين پژوهش آثار اعلان تعديل هاي سود توسط شرکت ها بر قيمت و حجم دادوستد سهام شرکت ها بررسي و ارزيابي شده است.
1-3- هدف
هدف اين پژوهش، بررسي رابطه ي بين اعلان تعديل سود پيش بيني شده ي شرکت ها و قيمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها مي باشد.
1-4- فرضيه ها
بر اساس مطالعه ي متون و پژوهش هاي مرتبط، فرضيه هايي به شرح زير در نظر گرفته شده است:
1- اعلان تعديل سود پيش بيني شده ي هر سهم باعث تغيير در قيمت سهام مي شود .
2- اعلان تعديل مثبت سود پيش بيني شده ي هر سهم باعث تغيير در قيمت سهام مي شود .
3- اعلان تعديل منفي سود پيش بيني شده ي هر سهم باعث تغيير در قيمت سهام مي شود.
4- اعلان تعديل سود پيش بيني شده ي هر سهم، باعث تغيير درحجم معاملات مي شود.
5- اعلان تعديل مثبت سود پيش بيني شده ي هر سهم باعث تغيير درحجم معاملات مي شود.
6- اعلان تعديل منفي سود پيش بيني شده ي هر سهم باعث تغيير درحجم معاملات مي شود.
به طور کلي فرضيه هاي فوق به دنبال بررسي تغييرات قيمت سهام و حجم دادوستد سهام در اثر اعلان تعديل سود پيش بيني شده به بازار مي باشد. پرسش کلي اين است که آيا اعلان تعديل EPS پيش بيني شده داراي محتواي اطلاعاتي مي باشد ؟
1-5- قلمرو
اين پژوهش محدود به شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد و از بين اعلاميه هاي مختلفي که در بورس انتشار يافته، صرفا به اعلاميه هاي مربوط به تعديل سود پيش بيني شده ي شرکت ها (در سال هاي 1384 تا 1388) پرداخته شده است.
1-6- جامعه و نمونه
جامعه ي آماري پژوهش، شامل کليه ي موارد اعلان تعديل سود پيش بيني شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از ميان آنها، مواردي که واجد شرايط لازم براي انجام پژوهش بوده اند، به عنوان نمونه انتخاب شده اند. معيار هاي انتخاب نمونه عبارتند از:
1-وقفه هاي معاملاتي بيش از 60 روز در دوره ي 181 تا 2 روز قبل از اعلان.
2-وقفه ي معاملاتي در دوره ي يک روز قبل تا يک روز پس از اعلان.
3- افزايش سرمايه در محدوده يک ماه قبل تا پس از زمان اعلان.
انتخاب معيار ها به دليل رفع محدوديت ها و مشکلات عملياتي در سنجش متغيرهاي پژوهش بوده است.
1-7- آزمون فرضيه ها
فرضيه هاي پژوهش در سه بخش مورد بررسي قرار مي گيرند:
1)در بخش اول به بررسي مواردي پرداخته مي شود که در دوره ي رويداد2 و دوره ي برآورد3 وقفه ي معاملاتي نداشته باشند. در اين بخش آزمون حجم و تمامي آزمون هاي قيمت انجام مي شوند. به طور کلي بازده غير عادي از حاصل تفريق بازده روزانه از بازده مورد انتظار بدست مي آيد که در بخش اول بازده مورد انتطار عبارت است از بازده بازار(rmt)يعني بازده روزانه ي شاخص بازده نقدي و قيمت (TEDPIX). براي تحليل آماري در اين بخش از روش برابري ميانگين ها استفاده مي شود.
2)در بخش دوم تمامي موارد اعلان مورد بررسي قرار مي گيرند، اعم از اينکه داراي وقفه ي معاملاتي باشند يا نباشند. در بخش اول از آنجا که موارد بدون وقفه ي معاملاتي مورد بررسي قرار مي گيرند، مشکل خاصي براي محاسبه ي بازده روزانه ي شرکت ها وجود ندارد اما

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع كاهش اضطراب Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حسابداران، بازده مورد انتظار، بورس اوراق بهادار