پایان نامه با واژه های کلیدی سازمان های خدماتی، تحلیل داده، رگرسیون، محدودیت ها

دانلود پایان نامه ارشد

Keywords: service organization, optimization, AHP method, regression, t-tests

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات، ابتکارات و نوآوری های ناشی از تحقیق
موضوع پایان نامه متعلق به مؤسسه آموزش عالی رجاء می باشد.

اینجانب فرزانه بهنوئی دانشجوی رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
بدین وسیله اصالت کلیه مطالب موجود در مباحث مطروحه در پایان نامه تحصیلی خود با عنوان بهینه سازی هزینه های سازمان خدماتی با نگاه موردی به شرکت کشتیرانی را تایید کرده، اعلام می نمایم که تمامی محتوای آن حاصل مطالعه، پژوهش و تدوین خود بوده و به هیچ وجه رو نویسی از پایان نامه و یا هیچ اثر یا منبع دیگری، اعم از داخلی و خارجی نبوده و تعهد می نمایم در صورت اثبات عدم اصالت آن و یا احراز عدم صحت مفاد و یا لوازم این تعهد نامه در هر مرحله از مراحل منتهی به فارغ التحصیلی و یا پس از آن و یا تحصیل در مقطع دیگر و یا اشتغال و … دانشگاه حق دارد ضمن رد پایان نامه نسبت به لغو و ابطال مدرک تحصیلی مربوطه اقدام نماید.
مضافاً اینکه کلیه مسئولیتها و پیامدهای قانونی و یا خسارت وارده از هر حیث متوجه اینجانب می باشد.

نام و نام خانوادگی دانشجو : فرزانه بهنوئی
امضاء و تاریخ

فهرست
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………1
تشریح و بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………..2
اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………..2
اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………4
پرسش های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….4
فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….4
قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….5
روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………5
روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………….5
ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………….6
روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………..6
محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….6
تعریف واژگان و اصطلاحات تخصصی……………………………………………………………………………….7

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….10
تعریف خدمت……………………………………………………………………………………………………………….11
خدمت در بازار کالا و خدمات…………………………………………………………………………………………12
سازمان های خدماتی………………………………………………………………………………………………………12
استراتژی عملیاتی به کار رفته در سازمان های خدماتی……………………………………………………….13
هزینه کیفیت در سازمان های خدماتی……………………………………………………………………………….14
هزینه…………………………………………………………………………………………………………………………….15
ساختار هزینه………………………………………………………………………………………………………………….15
انواع هزینه ها…………………………………………………………………………………………………………………16
فصول هزینه…………………………………………………………………………………………………………………..16
بهینه سازی…………………………………………………………………………………………………………………….21
کنترل هزینه……………………………………………………………………………………………………………………22
عدم کارایی قطع هزینه ها در سازمان…………………………………………………………………………………23
قابلیت های کلیدی در شرکت………………………………………………………………………………………….23
کاهش هزینه ها……………………………………………………………………………………………………………..23
ابعاد نگرش به کاهش هزینه…………………………………………………………………………………………….24
روش های کاهش هزینه………………………………………………………………………………………………….25
دشواری کاهش هزینه ها بعد از طراحی…………………………………………………………………………….27
هزینه های قابل کاهش…………………………………………………………………………………………………….28
روش فازی……………………………………………………………………………………………………………………30
رگرسیون………………………………………………………………………………………………………………………34
تاریخچه کشتیرانی………………………………………………………………………………………………………….34
تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………………….39

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….44
فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..45
روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………45
3.1-3 تحلیل رگرسیونی داده ها……………………………………………………………………………………………….46
3.2-3 روش فازی…………………………………………………………………………………………………………………..47
3.2.1-3 روش AHP در رتبه بندی……………………………………………………………………………………………..47
معرفی شاخص ها و گزینه ها…………………………………………………………………………………………..51
متدولوژی پژوهش………………………………………………………………………………………………………….52
روش گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………53
روایی و اعتبار پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….53
دوره زمانی و مکانی………………………………………………………………………………………………………..55
شیوه تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………….55
الگوریتم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….56

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..57
هدف اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………58
آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………58
آمار استباطی…………………………………………………………………………………………………………………62
فازی……………………………………………………………………………………………………………………………73

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..79
نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..80
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………….82
پیشنهادات در پژوهش های آتی………………………………………………………………………………………82
محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………83

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………..84

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه
امروزه واحدهای تجاری فعالیت های تولیدی و خدماتی و بازرگانی خود را در شرایطی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد طرح پژوهش Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بهینه سازی، رگرسیون، سازمان خدماتی، محدودیت ها