پایان نامه ارشد درمورد گیاهان دارویی، تجزیه واریانس، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

1-2- اهداف تحقیق 7
1-3- کلیاتی در رابطه با گیاهان دارویی 7
1-4- تاریخچۀ استفاده از گیاهان دارویی 8
1-5- کلیاتی در رابطه با تیره کاسنی 9
1-6- ماریتیغال 10
1-6-1- مشخصات گیاه 10
1-6-2- نیازهای اکولوژیکی 12
1-6-3- تناوب کشت 12
1-6-4- مواد و عناصر غذایی مورد نیاز 12
1-6-5- آماده سازی خاک 13
1-6-6- تاریخ و فواصل کاشت 13
1-6-7- روش کاشت 14
1-6-8- مراقبت و نگهداری 14
1-6-9- برداشت محصول 15

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
1-7- تنش شوری 16
1-7-1- مقدمه 16
1-7-2- شوری چیست؟ 17
1-7-3- عامل ایجاد هدایت الکتریکی در آب 18
1-7-4- اثرات شوری بر رشد گیاهان 19
1-7-5- راهکارهای بیولوژیک مؤثر برای بهبود مقاومت به شوری در گیاهان 23
1-8- بذر 25
1-8-1- اهمیت بذر 25
1-8-2- تکنولوژی‌های تقویت‌کننده بذر 26
1-9- پرایمینگ 27
1-9-1- انواع روش‌های پرایمینگ بذر 27
1-9-2- هیدروپرایمینگ 28
1-9-3- اسموپرایمینگ 28
1-9-4- پرایمینگ ماتریکسی 28
1-9-5- روابط آب در پرایمینگ 29
1-9-6- سالیسیلیک اسید 31
1-9-7- نیترات پتاسیم 33
فصل دوم – بررسی منابع
2-1- مروری بر اثرات تنش شوری بر روی شاخص‌های جوانه‌زنی گیاهان 36
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
2-2- مروری بر اثرات پرایمینگ بذر به وسیله سالیسیلیک اسید بر روی شاخص‌های جوانه‌زنی گیاهان 39
2-3- مروری بر اثرات پرایمینگ بذر به وسیله نیترات پتاسیم بر روی شاخص‌های جوانه‌زنی گیاهان 43
2-4- مروری بر اثرات تنش‌های محیطی بر روی فعالیت‌های بیوشیمیایی بذور گیاهان 46
2-5- مروری بر اثرات پرایمینگ بر روی فعالیت‌های بیوشیمیایی بذور گیاهان 49
فصل سوم – مواد و روش‌ها
3-1- ویژگی‌های محل انجام آزمایش و زمان اجرای طرح تحقیقاتی 53
3-2- طرح آزمایشی و روش کار 53
3-3- ضدعفونی بذور و وسایل کار 54
3-4- نحوه پرایم بذور 54
3-5- محاسبه پارامترهای جوانه‌زنی 55
3-5-1- درصد جوانه‌زنی 55
3-5-2- سرعت جوانه‌زنی 55
3-5-3- شاخص بنیه بذر 55
3-5-4- طول گیاهچه 55
3-5-5- وزن‌تر و خشک گیاهچه 56
3-6- محاسبه صفات بیوشیمیایی 56
3-6-1- روش تهیه عصاره آنزیمی 56
3-6-2- سنجش آنزیم آلفا آمیلاز 56
فهرست مطالب
عنوان
صفحه

3-6-3- سنجش فعالیت هورمون جیبرلین 57
3-6-4- سنجش پروتئین 57
3-7- آنالیز داده‌ها 57
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- درصد جوانه‌زنی 59
4-2- سرعت جوانه‌زنی 64
4-3- طول گیاهچه 68
4-4- شاخص بنیه بذر 73
4-5- وزن‌تر گیاهچه 78
4-6- وزن خشک گیاهچه 83
4-7- میزان فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم 91
4-8- میزان فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز پنجم 93
4-9- جیبرلین بذور در روز سوم 98
4-10- جیبرلین بذور در روز پنجم 103
4-11- پروتئین گیاهچه در روز هشتم 108
4-12- پروتئین گیاهچه در روز دهم 113
فصل پنجم – بحث و نتیجه‌گیری
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
5-1- شاخص‌های جوانه‌زنی 127
5-2- شاخص‌های بیوشیمیایی 130
5-3- نتیجه‌گیری 135
5-4- پیشنهادات 136
منابع
فهرست فارسی………………………………………………………………………………………………………………..138
فهرست انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………144

فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول 1-1- مقاومت به شوری برخی گیاهان 20
جدول 1-2- روش‌های مختلف پیش‌اندازی بذور و میزان تأثیر آن تحت تنش شوری 24
جدول 1-3- کاربرد خارجی اسمولیت‌های متفاوت یا تنظیم کننده‌های رشد بر روی گیاهان مختلف تحت تنش شوری 25
جدول 1-4- مشخصات فیزیکی و شیمیایی سالیسیلیک اسید 33
جدول 4-1- نتایج تجزیه واریانس تأثیر سطوح مختلف شوری، سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گیاهچه ماریتیغال 118
جدول 4-2- نتایج تجزیه واریانس تأثیر سطوح مختلف شوری، سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم بر فعالیت‌های بیوشیمیایی بذر گیاهچه ماریتیغال 118
جدول شماره 4-3- مقايسه ميانگين‌هاي اثر سطوح مختلف شوری بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گیاهچه ماریتیغال 119
جدول شماره 4-4- مقايسه ميانگين‌هاي اثر سطوح مختلف شوری بر فعالیت‌های بیوشیمیایی بذر گیاهچه ماریتیغال 119
جدول شماره 4-5- مقايسه ميانگين‌هاي اثر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گیاهچه ماریتیغال 119
جدول شماره 4-6- مقايسه ميانگين‌هاي اثر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید بر فعالیت‌های بیوشیمیایی بذر گیاهچه ماریتیغال 120
جدول شماره 4-7- مقايسه ميانگين‌هاي اثر سطوح مختلف نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گیاهچه ماریتیغال 120
فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول شماره 4-8- مقايسه ميانگين‌هاي اثر سطوح مختلف نیترات پتاسیم بر فعالیت‌های بیوشیمیایی بذر گیاهچه ماریتیغال 120
جدول شماره 4-9- مقايسه ميانگين‌هاي اثرات سطوح مختلف شوری و سالیسیلیک اسید بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گیاهچه ماریتیغال 121
جدول شماره 4-10- مقايسه ميانگين‌هاي اثرات سطوح مختلف شوری و سالیسیلیک اسید بر فعالیت‌های بیوشیمیایی بذر گیاهچه ماریتیغال 121
جدول شماره 4-11- مقايسه ميانگين‌هاي اثرات سطوح مختلف شوری و نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گیاهچه ماریتیغال 122
جدول شماره 4-12- مقايسه ميانگين‌هاي اثرات سطوح مختلف شوری و نیترات پتاسیم بر فعالیت‌های بیوشیمیایی بذر گیاهچه ماریتیغال 122
جدول شماره 4-13- مقايسه ميانگين‌هاي اثرات سطوح مختلف سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گیاهچه ماریتیغال 123
جدول شماره 4-14- مقايسه ميانگين‌هاي اثرات سطوح مختلف سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم بر فعالیت‌های بیوشیمیایی بذر گیاهچه ماریتیغال 123
جدول شماره 4-15- مقايسه ميانگين‌هاي اثر سطوح مختلف شوری، سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گیاهچه ماریتیغال 124
جدول شماره 4-16- مقايسه ميانگين‌هاي اثر سطوح مختلف شوری، سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم بر فعالیت‌های بیوشیمیایی بذر گیاهچه ماریتیغال 125

فهرست نمودارها
عنوان
صفحه
نمودار 4-1- بررسی درصد جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تیمارهای شوری 61
نمودار 4-2- بررسی درصد جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید 62
نمودار 4-3- بررسی درصد جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تیمارهای نیترات پتاسیم 62
نمودار 4-4- بررسی درصد جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و سالیسیلیک اسید 63
نمودار 4-5- بررسی درصد جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و نیترات پتاسیم 63
نمودار 4-6- بررسی درصد جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم 64
نمودار 4-7- بررسی سرعت جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تیمارهای شوری 66
نمودار 4-8- بررسی سرعت جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید 66
نمودار 4-9- بررسی سرعت جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تیمارهای نیترات پتاسیم 67
نمودار 4-10- بررسی سرعت جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و سالیسیلیک اسید 67
نمودار 4-11- بررسی سرعت جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و نیترات پتاسیم 68
نمودار 4-12- بررسی سرعت جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم 68
نمودار 4-13- بررسی طول گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای شوری 70
نمودار 4-14- بررسی طول گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید 71
نمودار 4-15- بررسی طول گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای نیترات پتاسیم 71
نمودار 4-16- بررسی طول گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و سالیسیلیک اسید 72

فهرست نمودارها
عنوان
صفحه
نمودار 4-17- بررسی طول گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و نیترات پتاسیم 72
نمودار 4-18- بررسی طول گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم 73
نمودار 4-19- بررسی شاخص بنیه بذر ماریتیغال تحت تیمارهای شوری 75
نمودار 4-20- بررسی شاخص بنیه بذر ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید 75
نمودار 4-21- بررسی شاخص بنیه بذر ماریتیغال تحت تیمارهای نیترات پتاسیم 76
نمودار 4-22- بررسی شاخص بنیه بذر ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و سالیسیلیک اسید 76
نمودار 4-23- بررسی شاخص بنیه بذر ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و نیترات پتاسیم 77
نمودار 4-24- بررسی شاخص بنیه بذر ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم 77
نمودار 4-25- بررسی وزن‌تر گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای شوری 80
نمودار 4-26- بررسی وزن‌تر گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید 80
نمودار 4-27- بررسی وزن‌تر گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای نیترات پتاسیم 81
نمودار 4-28- بررسی وزن‌تر گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و سالیسیلیک اسید 81
نمودار 4-29- بررسی وزن‌تر گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و نیترات پتاسیم 82
نمودار 4-30- بررسی وزن‌تر گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم 82
نمودار 4-31- بررسی وزن خشک گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای شوری 85
نمودار 4-32- بررسی وزن خشک گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید 85

فهرست نمودارها
عنوان
صفحه
نمودار 4-33- بررسی وزن خشک گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای نیترات پتاسیم 86
نمودار 4-34- بررسی وزن خشک گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و سالیسیلیک اسید 86
نمودار 4-35- بررسی وزن خشک گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و نیترات پتاسیم 87
نمودار 4-36- بررسی وزن خشک گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم 87
نمودار 4-37- بررسی فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم ماریتیغال تحت تیمارهای شوری 90
نمودار 4-38- بررسی فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید 90
نمودار 4-39- بررسی فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم ماریتیغال تحت تیمارهای نیترات پتاسیم 91
نمودار 4-40- بررسی فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و سالیسیلیک اسید 91
نمودار 4-41- بررسی فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و نیترات پتاسیم 92
نمودار 4-42- بررسی فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم 92
نمودار 4-43- بررسی فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز پنجم ماریتیغال تحت تیمارهای شوری 95
نمودار 4-44- بررسی فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز پنجم ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید 95
نمودار 4-45- بررسی فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز پنجم ماریتیغال تحت تیمارهای نیترات پتاسیم 96
نمودار 4-46- بررسی فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز پنجم ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و سالیسیلیک اسید 96
فهرست نمودارها
عنوان
صفحه
نمودار 4-47- بررسی فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز پنجم ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و نیترات پتاسیم 97
نمودار 4-48- بررسی فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز پنجم ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم 97
نمودار 4-49- بررسی جیبرلین بذور در روز سوم ماریتیغال تحت تیمارهای شوری 100
نمودار 4-50- بررسی جیبرلین بذور در روز سوم ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید 100
نمودار 4-51- بررسی جیبرلین بذور در روز سوم ماریتیغال تحت تیمارهای نیترات پتاسیم 101
نمودار 4-52- بررسی جیبرلین بذور در روز سوم ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و سالیسیلیک اسید 101
نمودار 4-53- بررسی جیبرلین بذور در روز سوم ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و نیترات پتاسیم 102
نمودار 4-54- بررسی جیبرلین بذور در روز سوم ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم 102
نمودار 4-55- بررسی جیبرلین بذور در روز پنجم ماریتیغال تحت تیمارهای شوری 105
نمودار 4-56- بررسی جیبرلین بذور در روز پنجم ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید 105
نمودار 4-57- بررسی جیبرلین بذور در روز پنجم ماریتیغال تحت

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق اثرات ثابت، تحلیل داده، مدل رگرسیون Next Entries پایان نامه ارشد درمورد گیاهان دارویی، منابع طبیعی، محصولات کشاورزی