منابع و ماخذ تحقیق آزمون فرضیه، ساختار سرمایه، بازده غیر عادی

دانلود پایان نامه ارشد

3-2- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها 42
3-3- سؤال‌های پژوهش 43
3-4- فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………….44
3-5- متغیرهای پژوهش 44
3-5-1- متغیر مستقل 45
3-5-2- متغیر وابسته 47
3-5-3- متغیر کنترلی 48
3-6- قلمرو پژوهش 49
3-7- جامعه آماری 49
3-8- نمونه آماری 50
3-9- روش گردآوری داده‌ها 51
3-10-مدل های پژوهش……………………………………………………………………………………………….51
3-11- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها ………………53
3-11-1- رگرسیون چندمتغیره 54
3-11-2- آزمون فرضیه‌های کلاسیک 54
3-11-2-1- نبود خودهمبستگی 54
3-11-2-2- هم‌خطی و اصلاح آن 56
3-11-2-3- ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده 56
3-11-2-4- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون 57
3-11-2-5- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون 57
3-11-2-6- آزمون معنادار بودن ضرایب 58
3-11-3- روش استفاده از داده‌ها 58
3-11-4- آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی 59
3-12- خلاصه فصل ……..60
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها …………………………………………………………82-61
4-1- مقدمه 62
4-2- آزمون ایستایی………………………………………………………………………………………………………62
4-3- آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل یافته ها…………………………………………………………63
4-4- بخش اول: برآورد مدل با استفاده از ارزش های دفتری اهرم مالی 64
4-4- 1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 1 64
4-4-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 2 66
4-4-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی 1 68
4-5- بخش دوم: برآورد مدل با استفاده از ارزش های بازار اهرم مالی………………………..70
4-5-1-نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 3 .71
4-5-2- نتایج حاصل از آزمون رضیه فرعی 4 73
4-5-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی 2 75
4-6- بخش سوم: برآورد مدل مربوط به نسبت تمرکز و بازده غیر عادی …………………..77
4-6-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی 3 77
4-7- آزمون فرضیه های پژوهش به تفکیک صنایع مختلف ………………………………………79
4-8- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………….82

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ……………………………………………………..90-83
5-1- مقدمه….. 84
5-2- مروري بر نتايج به دست آمده از پژوهش 84
5-2-1- ایستایی 84
5-2-2- فرضیه های مربوط به ارزش دفتری اهرم مالی و بازده غیر عادی 84
5-2-3- فرضیه های مربوط به ارزش بازار اهرم مالی و بازده غیر عادی 86
5-2-4- فرضیه‌ مربوط به نسبت تمرکز و بازده غیر عادی 87
5-2-5- آزمون فرضیه های پژوهش به تفکیک صنایع مختلف ……………………………87
5-3- پیشنهادها 89
5-3-1- پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش…………………………………………………89
5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی………………………………………………………………..89
5-4- محدودیت‌های پژوهش 90
5-5- خلاصه فصل 90
منابع و مآخذ ….. 91
الف- منابع فارسي 91
ب- منابع انگليسي 93

فهرست جدول ها

عنوان و شماره صفحه

جدول 3-1: نوع و فراوانی صنایع مورد بررسی 50
جدول 4-1: آزمون ریشه واحد لوین، لی و چو بر روی متغیرهای مورد استفاده در پژوهش 62
جدول 4-2: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل مورد استفاده در فرضیه فرعی 1 65
جدول 4-3: نتایج حاصل از مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه فرعی 1 با استفاده از روش اثرات ثابت 65
جدول 4-4: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل مورد استفاده در فرضیه فرعی 2 67
جدول 4-5 : نتایج حاصل از مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه فرعی2 با استفاده از روش اثرات ثابت …………………………………………………………………………………………………………….67
جدول 4-6 : نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل مورد استفاده در فرضیه اصلی 1 69
جدول 4-7:نتایج حاصل از مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اصلی 1 با استفاده از روش اثرات تصادفی 69
جدول 4-8: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل مورد استفاده در فرضیه فرعی 3 71
جدول 4-9: نتایج حاصل از مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه فرعی3 با استفاده از روش اثرات ثابت 72
جدول 4-10: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل مورد استفاده در فرضیه فرعی 4 73
جدول 4-11: نتایج حاصل از مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه فرعی4 با استفاده از روش اثرات ثابت 74
جدول 4-12: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل فرضیه اصلی 2 75
جدول 4-13: نتایج حاصل از مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اصلی 2 با استفاده از روش اثرات ثابت 76
جدول 4-14: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل فرضیه اصلی 3 78
جدول 4-15: نتایج حاصل از مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اصلی 3 با استفاده از روش اثرات ثابت 78
جدول 4-16: نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در صنایع مختلف …………………………………80
جدول 4-17: خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در سطح صنایع مختلف……………81
جدول 5-1: خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی 1 و 2 و فرضیه اصلی 1 ……………………….85
جدول 5-2: خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی 3 و 4 و فرضیه اصلی 2…………………………86

فصل اول

کلیات پژوهش
1-1- مقدمه

مدیران مالی شرکت ها در راستای دستیابی به هدف خود که همانا حداکثر سازی ثروت سهامداران است، با تصمیم گیری های مختلفی مواجه هستند. تصمیمات مربوط به تامین مالی و سرمایه گذاری یکی از مهم ترین این تصمیمات است. در تصمیم های تانین مالی شرکت وجوه مورد نظر را در حال حاضر به کار می گیرد تا در آینده بتواند به نعهدات خود در قبال تامین کنندگان منابع مالی عمل کند.
با توجه به اینکه سیاست ساختار سرمایه موازنه بین ریسک و بازده شرکت را برقرار می کند، ( عبده تبریزی و میری، 18:1381) عامل ریسک و بازده و عوامل مرتبط با آن ها یکی از مسایل مورد علاقه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار و مدیران مالی شرکت هاست. پژوهش حاضر در پی آن است که به واسطه تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی موجود در بورس اوراق بهادار تهران عوامل مرتبط با ساختار سرمایه که باعث تفاوت بازده واقعی از بازده مورد انتظار و افزایش ریسک می شود، را شناسایی کند.

1-2- مسئله پژوهش:

یکی از مهم ترین اجزای هر فعالیت اقتصادی،فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است. امروزه درجه بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آن ها وابسته است. و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی ساختار سرمایه هر شرکت هشدار اولیه ای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شرکت است. (سینایی، 64:1386) منابع تامین مالی شرکت ها می تواند درونی یا بیرونی باشد. در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تامین مالی می کند.
درصورت استفاده ازبدهی، ریسک شرکت افزایش می یابد زیرا شرکت موظف است در هر حالتی بدهی خود را به بستانکاران پرداخت نماید. با این وجود استفاده از بدهی ها، برای شرکت مزایای مالیاتی در پی دارد. درصورت استفاده از سهام (تامین مالی از طریق افزایش سرمایه) درصورتی که شرکت زیان ده باشد موظف به پرداخت سود نیست. اما با تقسیم حقوق مالکانه سهامداران فعلی با سهامداران جدید درصدحقوق مالکانه سهامداران فعلی کاهش می یابد، دراینجا این مسئله مطرح می شود که شرکت ها چگونه اقدام به تامین مالی کنند تا بر بازده سهامداران حداکثر تاثیر مثبت را بگذارد.
از طرفی مدیران مالی در تصمیم گیری های خود با توجه به اطلاعات موجود یک بازده مورد انتظار رادر نظر می گیرند، اما ممکن است بازده واقعی با بازده مورد انتظارمتفاوت باشد که در این صورت بازده غیرعادی وجود دارد. هرچقدر بازار کاراتر باشد، بازده غیرعادی در آن کمتر است. زیرا در بازار کارا قیمت اوراق بهاداراز قبیل قیمت سهام عادی، منعکس کننده ی تمام اطلاعات موجوددر بازار است، در صورتی که بتوان عوامل مرتبط با ایجاد بازده غیر عادی را شناسایی و آن را کاهش داد، میزان کارایی بازار بیشتر می شود.(فلاح شمس و کوشا،2:1387)
طبق پژوهش های صورت گرفته از جمله پژوهش هو1 و همکاران(2008)، ساختار سرمایه و نسبت اهرمی یکی از عوامل موثر بر بازده غیر عادی است. نوع تامین مالی تعیین کننده ی ساختار سرمایه است، عوامل متعددی از جمله ماهیت فعالیت و نوع صنعت بر تامین مالی شرکت تاثیر می گذارد. به عنوان نمونه ماهیت فعالیت شرکت ممکن است به گونه ای باشد که جریانات نقدی ورودی به راحتی فراهم شود، در چنین موقعیتی تامین مالی از طریق بدهی ها ارزان تر از سهام است(نمازی و شیرزاده ،76:1384). در این تحقیق این موضوع بررسی می شود که ساختار سرمایه چه تاثیری بر بازده غیر عادی دارد و آیا نوع صنعت و میزان تمرکز در آن بر این رابطه موثر است یا خیر؟

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش:

یکی از اهداف اصلی بنگاه های اقتصادی به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. جهت دستیابی به این هدف عوامل مختلفی بایستی مد نظر قرار گیرد، از جمله سرمایه گذاری ها و ریسک یا عدم اطمینان نسبت به بازده و اصل سرمایه گذاری.
طبق مبانی نظری مالی، بدهی یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده ریسک مالی شرکت است. وجود بدهی در ساختار مالی شرکت ها از سویی به دلیل وجود مزیت مالیاتی موجب افزایش سود حسابداری می گردد، و از سوی دیگر به دلیل وجود هزینه های بهره و احتمال عدم ایفای تعهدات در سر رسید، ریسک مالی را افزایش می دهد. (ایزدی نیا و رحیمی دستجردی،136:1388)
سرمایه گذاران با پذیرش ریسک بیشتر، انتظار بازده بیشتری دارند.گاهی اوقات بازده واقعی با بازده مورد انتظار آن متفاوت است. تفاوت بازده واقعی و بازده مورد انتظار را “بازده غیر عادی” گویند. مدیران مالی در تصمیم گیری جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران بایستی به ساختار سرمایه و ارتباط آن با بازده غیر عادی توجه نمایند. (مورادگلیو و سیواپرساد2،329:2012)
از طرفی ویژگی های صنعت و ساختار رقابتی بازارهای محصول می تواند بر بازده سهام تاثیر گذار باشد، زیرا شرکت ها تصمیم های عملیاتی مختلفی را اتخاذ می کنند، برای نمونه محصولات جذابی را ارائه می کنند، درباره مقدار تولید و قیمت فروش تصمیم می گیرند، محصول هایشان را تبلیغ می کنند و . . . ماهیت رقابت در صنعت تقریبا بر رفتار شرکت ها در تمامی این مراحل تاثیر می گذارد. نوع صنعت و ساختار بازارهای محصول ممکن است بر ریسک جریان های نقدی شرکت و در نتیجه نرخ تعادلی بازده شرکت تاثیر بگذارد. (نمازی و ابراهیمی، 11:1391) تاکنون پژوهشی به طور خاص به بررسی رابطه ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و در نظر گرفتن ویژگی های رقابتی بازار هر صنعت صورت نگرفته است. لذا ضرورت انجام چنین پژوهشی محسوس می باشد.

1-4- اهداف پژوهش:

هدف اصلی پژوهش پیش رو، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیقات بسیاری پیرامون بررسی عوامل موثر بر ساختارسرمایه و یا تاثیر آن بر بازده سهام، سود آوری و…. صورت گرفته است، لیکن هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بازده های غیر عادی با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان شرایطی محیطی، فیلتر کالمن، ساختار داده Next Entries منابع و ماخذ تحقیق ارزش بازار، بازده غیر عادی، صاحبان سهام