پایان نامه با واژه های کلیدی فراداستان، روایت شناسی، نمایش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری………………………………………….48
4-2 : نمایشنامه مرگ یزدگرد……………………………………………………………………………………………………..48
4-2-1: شرح مختصر داستان………………………………………………………………………………………………………48
4-2-2: بازی در بازی…………………………………………………………………………………………………………………….49
4-2-3: شیوه‌ی بیان روایی…………………………………………………………………………………………………………..51
4-2-4: اقتباس و بازآفرینی واقعیت……………………………………………………………………………………………..52
4-2-5: فراداستان تاریخی……………………………………………………………………………………………………………52
4-3: شب هزار ویکم…………………………………………………………………………………………………………………….54
4-3-1: شرح مختصر داستان………………………………………………………………………………………………………54
4-3-2: بازی در بازی…………………………………………………………………………………………………………………..55
4-3-3: اقتباس، فراداستان تاریخی و نقیضه پردازی………………………………………………………………….57
4-4: پرده خانه……………………………………………………………………………………………………………………………..58
4-4-1: شرح مختصر داستان………………………………………………………………………………………………………58
4-4-2: نمایش در نمایش……………………………………………………………………………………………………………59
4-4-3 : زبان و سبک………………………………………………………………………………………………………………….61
فصل پنجم:
جمع بندی و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………….63
منابع و مقالات………………………………………………………………………………………………………………………………66
پایان نامه عملی:
نمایش نامه لیلی و ماجد………………………………………………………………………………………………………………77

فهرست شکل‌ها

شکل 1………………………………………………………………………………………………………………………………………….22
شکل 2………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

مقدمه:
متادرام اصطلاحی‌ست در تئاتر که به عناصر برسازنده‌ی نمایش که در برخی متون دراماتیک قابل شناسایی است اشاره دارد. در این گونه متون، نویسنده تمهیدات شکل گیری جهان دراماتیک و روایی را یا به صورت مستقیم و یا در دل داستانی متداخل (داستان در داستان) بیان می‌کند. حاصل چنین رویکردی برجسته شدن فاصله میان واقعیت و جهان درام و نیز روابط میان آنهاست. فاصله‌ای که معمولا به هنگام غرق شدن در این جهان، در حین نمایش و همچنین خوانش درام، فراموش می‌شود. در ساخت متون متادراماتیک برخی از تمهیدات روایی نقش عمده‌ای دارند. تمهیدات روایی که رویکرد متادرام را برجسته می‌کند در برخی از مهمترین مقولات روایت شناسی قابل شناسایی است.

فصل اول:
کلیات
از جمله مهمترین تمهیدات شاخص در رویکرد متادرام بازنمایی الگوی بیانگری در متن دراماتیک است. در همین‌جاست که متون دراماتیک با برخی عناصر و کارکردهای روایت‌شناختی پیوند می‌یابد. متون دراماتیک در بیانگری دارای مقولات مشترکی با متون روایی است و بسیاری از تکنیک‌های متادرام با بکارگیری عناصر روایی صورت می‌گیرد. در اینجاست که متادرام با مفهوم فراداستان ارتباط می‌یابد. فراداستان (تا حد زیادی مشابه با مفهوم متادرام) اصطلاحی‌ست در نظریه ادبی که به متون روایی اطلاق می شود که در آن عناصر و تمهیدات برسازنده جهان روایت، در خود متون مورد تاکید و بازنمایی قرار گرفته باشند.
از این رو ساختارهای روایی برسازنده فراداستان در موارد زیادی قابل انطباق بر متون دراماتیک (در جهت شناسایی تمهیدات ایجاد کننده متادرام در حوزه متن نمایشی) هستند. به این ترتیب می توان از دستاورد های دانش روایت شناسی در تحلیل امر دراماتیک استفاده کرد.
از مهمترین مقولات مشترک میان عناصر دراماتیک و روایی که در این پایان نامه نیز مورد بررسی قرار گرفته می توان به الگوی ارتباطی، ساختارهای زمان و فضا، و نظرگاه اشاره کرد که در بخش نظری هر یک به تفصیل مورد بررسی قرارگرفته است.
به منظور تبیین ملموس این مقولات فراتر از نظریه صرف، در بخش عملی از کلیه موارد نظری مورد بحث، برای تحلیل سه نمایشنامه از بهرام بیضایی، استفاده شده است. بهرام بیضایی در نگارش متون خود به رویکرد متادراماتیک و فراروایی توجه ویژه‌ای داشته آنچنان که در مصاحبه‌ی مندرج و در بسیاری از مصاحبه‌هایش این استراتژی را بوضوح بیان کرده است. لذا موارد عملی از میان آثار بیضایی که وجه متادراماتیک و فراروایی در آنها بارز است به عنوان مصادیق مباحث فوق مورد بررسی قرار می گیرند. بیضایی شاخص‌ترین چهره‌ی عرصه‌ی نمایش نامه نویسی معاصر است که تمهیدات فوق الذکر را دستمایه‌ای برای خلق نمایش نامه‌های درخشان خویش قرار داده است.
روند این پژوهش به این شرح است که پس از فصل کلیات، فصل های دوم و سوم به بیان مباحث نظری مقولات متادرام و فراداستان اختصاص دارد. در فصل دوم با عنوان بررسی ادبیات نظری پژوهش به شرح تعاریف متادرام، فراداستان، فراداستان تاریخی و گرایشات مدرنیسم و پست مدرنیسم در این مقولات، و نیز ارتباطی که میان آنها وجود دارد، پرداخته شده است. این امر علاوه بر آشنایی با وجوه ماهوی و نیز شرایط شکل گیری این مفاهیم، مقدمه ایست برای صورتبندی روش شناسی این پژوهش در فصل سوم.
فصل سوم با عنوان روش شناسی به معرفی و تحلیل مقولات مختلف روایی که کارکرد فراداستانی و به طبع آن متادراماتیک دارند، می پردازد. در این فصل سعی شده ابتدا عناصر مشترک درام و روایت معرفی گردیده و سپس وجوه فراداستانی و فرادراماتیک آن بیان گردد.
درادامه در فصل چهارم با عنوان بررسی یافته‌های پژوهش به تحلیل نمایشنامه های بهرام بیضایی براساس مباحث نظری ارائه شده در فصل های دوم و سوم پرداخته شده است. نمایشنامه‌هایی که برای این امر انتخاب شده عبارتند از مرگ یزد گرد، شب هزار و یکم و پرده خانه، که در هر سه، خطوط فراداستانی و متادراماتیک به وضوح قابل مشاهده است. ترتیب تحلیل براساس تاریخ انتشار نمایشنامه‌ها است تا امکان آگاهی از نحوه تکوین این تکنیک در این منتخب از آثار بیضایی برای خواننده علاقه‌مند میسر شود.
در نهایت فصل پنجم با عنوان جمع‌بندی نتیجه‌گیری، چنانکه از عنوان آن بر می‌آید مروری سریع بر مباحث ارائه شده و تحلیل یافته‌های پژوهش دارد و همچنین به ارزیابی روش‌شناسی خاص آن (کاربست روایت شناسی در تحلیل متون دراماتیک) می پردازد.

1-1: فرضیه و سئوالات اساسی
دانش روایت ‌شناسی اندوخته نظری قابل توجهی برای تحلیل متون روایی فراهم کرده است. در این پژوهش سعی بر این است که نشان داده شود با توجه به عناصر و مقولات ساختاری مشترک میان روایت و درام می توان از اندوخته‌ی نظری دانش روایت شناسی برای تحلیل متون نمایشی نیز بهره برداری کرد. حوزه نظری انتخاب شده در این رابطه مقولات متادرام در تئاتر و فراروایت در داستان است. بنابراین در صدد آنیم که نشان دهیم می‌توان با بهره از ملاحظات روایت شناسی موجود در مقوله فراداستان راهی جدید برای تحلیل مقوله متادرام در تئاتر گشود.
اگر مطالب بیان شده را به عنوان دستور کار یا فرضیه این پژوهش در نظر بگیریم، مهم‌ترین سئوالاتی که این تحقیق در تلاش برای پاسخ به آنها به نگارش درآمده به قرار زیر است:

1.متادرام با چه تمهیدات روایی در متون نمایشی جلوه گر و متمایز می‌شود؟
2. تمهیدات خود ارجاع در آثار نمایشی متادراماتیک در چه ارتباطی با دو پاردایم فکری غالب در ادبیات و سایر هنرها در دوران معاصر، یعنی مدرنیسم و پست مدرنیسم، قرار می‌گیرند؟
3. نمایش نامه‌های تحلیل شده از بهرام بیضایی که رویکرد متادرام در آنها مشهود است از چه تمهیداتی بهره برده‌اند؟ و نیز در چارچوب تعریفی که از مدرنیسم و پست مدرنیسم ادبی وجود دارد، این آثار بیشتر به کدام دسته گرایش دارد؟

1-2: اهداف تحقیق
مهمترین هدف این پژوهش پاسخ به سئوالاتی است که در بالا ذکر شد و سر لوحه تدوین و نگارش این تحقیق قرار دارد. اما هدف دیگر آن که امیدواریم به طور ضمنی به آن دست یافته شود نشان دادن امکان بهره‌گیری از دیگر عرصه‌های نظری در تحلیل مقولات نظری تئاتر است که طبیعتا می‌تواند به طور متقابل، به غنی شدن حوزه نظری تئاتر و نیز حوزه‌های مورد استفاده و نیز دانش پژوهشگران و دست اندرکاران این حوزه ها، منجر شود. این موضوع در فصل سوم بررسی شده است.

1-2: پیشینه تحقیق (آثار و مقالات)
چنانکه گفته شد به طور کلی آثار نظری چندانی در رابطه با مقوله متادرام، و فرا داستان، تالیف یا ترجمه نشده است. فهرست آثار داخلی چاپ شده در ارتباط با این مقولات در بخش منابع با مشخصات جامع کتابشناسی آمده است. از میان آثار و مقالات دانشگاهی منتشر شده در این رابطه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– احمدی سعدی، راضیه. پاییز 80 (آیرونی و بازتاب آن در گزیده‌ای از نمایش نامه‌های معاصر، دانشگاه تربیت مدرس)(دانشکده هنر)
این پایان نامه به تحلیل نقش آیرونی در ایجاد فاصله گذاری (که نقش عمده ای در شکل گیری متادرام دارد) در درام می‌پردازد. نقیضه پردازی آفرینش در یک قالب، شیوه و سبک ادبی است به طوریکه با تغییر دادن برخی از فاکتورهای موجود در آن قالب یا شیوه، در ضمن بهره‌مندی از آن، رویکردی انتقادی را نیز نسبت با آن قالب سبب می‌شود.
– کاکه سلطانی، حمید. پاییز 79 (نقش روایتگری در نمایش نامه‌های ایرانی، دانشگاه تربیت مدرس) (دانشکده هنر)
این پایان نامه مستقیما به موضوع فراداستان نمی پردازد اما روش در بهره گیری از دانش روایت شناسی در تحلیل نظری، نزدیکی زیادی با پژوهش حاضر دارد.

همچنین از میان مقالات علمی پژوهشی می توان به مقاله ای با عنوان « فراداستان نگاری در نمایشنامه‌ی داستان دور و دراز سفر سلطان به دیار فرنگ، اثر محمد چرمشیر» نوشته خانم پرستو محبی با مشخصات کتابشناختی زیر اشاره کرد، که جزء معدود مقالاتی است که مقوله متادرام را در تحلیل آثار نمایشی مدنظر قرار داده است.
– محبی، پرستو. زمستان 90 (فراداستان نگاری، فصلنامه نقد ادبی، سال چهارم، شماره 16)

فصل دوم :
پیشینه نظری
در این فصل برآنیم به مقولات مقدماتی برای بحث از متادرام و فراداستان در آثار دراماتیک بپردازیم. بحث را با تعریف متادرام آغاز می‌کنیم و در ادامه به شرح مفهوم فراداستان و تشابهات آن با مقوله متادرام می‌پردازیم. در نهایت با تعاریف دو پارادایم مدرنیسم و پست

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، حقوق بشر، اسناد حقوق بشر Next Entries منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، سازمان ملل، حقوق بشر