پایان نامه ارشد رایگان درمورد آماري، ميزان، توزيع، پاسخهاي

دانلود پایان نامه ارشد

1-5- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….111
2-5-بررسي فرضيات تحقيق………………………………………………………………………………………………….111
3-5- محدوديتهاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………114
4-5- بحث ونتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………….115
5- 5- پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي……………………………………………………………………………………….118
منابع وماخذ
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………119.
پیوستها ………………………………………………………………………………………………………………………………125.
پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………126
Abstract……………………………………………………………………………………………………………………………133

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه

جدول 1-2- برخي تعاريف ازمديريت زنجيره تامين ………………………………………………………………………19
جدول 2-2- مرور برخی از تحقيقات انجام شده ……………………………………………………………………………..57
جدول 1-4- ترکيب جامعه آماري برحسب جنسيت……………………………………………………………………………………71
جدول 2-4- ترکيب جامعه آماري برحسب ميزان تحصيلات …………………………………………………………………72
جدول 3-4- ترکيب جامعه آماري برحسب سن ……………………………………………………………………………………..73
جدول 4-4-ترکيب جامعه آماري برحسب حوزه فعاليت …………………………………………………………………………….75
جدول 5-4- خلاصه جواب نمونه آماري به سوال اول………………………………………………………….. 76
جدول 6-4- خلاصه جواب نمونه آماري به سوال دوم………………………………………………………………………………. 78
جدول 7-4- خلاصه جواب نمونه آماري به سوال سوم……………………………………………………………………………… 81
جدول8-4- خلاصه جواب نمونه آماري به سوال چهارم……………………………………………………………………………. 84
جدول9-4- خلاصه جواب نمونه آماري به سوال پنجم ……………………………………………………………………89
جدول10-4- خلاصه جواب نمونه آماري به سوال ششم ………………………………………………………………….92
جدول11-4- خلاصه جواب نمونه آماري به سوال هفتم ………………………………………………………………….94
جدول12-4- خلاصه جواب نمونه آماري به سوال هشتم …………………………………………………………………98

فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار 1-4- ترکيب جامعه آماري برحسب جنسيت ………………………………………………………………………..72
نمودار 2-4- ترکيب جامعه آماري برحسب ميزان تحصيلات …………………………………………………………….73
نمودار 3-4- ترکيب جامعه آماري برحسب سن ………………………………………………………………………………74
نمودار 4-4- ترکيب جامعه آماري برحسب حوزه فعاليت …………………………………………………………………75
نمودار5-4- پراکندگي پاسخ سوال اول برحسب گزينه ها …………………………………………………………………77
نمودار6-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري را به سوال ميزان اهميت قابل اطمينان بودن تحويل توسط تامين کننده ها ………………………………………………………………………………………………………………………..78
نمودار7-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري را به سوال ميزان اهميت کيفيت مواد تامين‌شده توسط
تامين‌کننده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………79
نمودار8-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان اهميت کيفيت خدمات تامين کننده ها …………79
نمودار9-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان اهميت قيمت تامين کننده ها ……………………..80
نمودار10-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان اهميت مشارکت با تلاشهاي تحقيق وتوسعه .80
نمودار11-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان اهميت سيستم مديريت کيفي تامين کننده درارزيابي کيفيت مواد تامين کننده ……………………………………………………………………………………………………………………………..82
نمودار12-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان اهميت گواهي هاي اخذشده درارزيابي کيفيت مواد تامين کننده …………………………………………………………………………………………………………………………..82
نمودار13-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان اهميت کيفيت نمونه هاي محصول درارزيابي کيفيت مواد تامين کننده ………………………………………………………………………………………………………………….83
نمودار14-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان اهميت همکاري باتحقيق وتوسعه درمجموعه ابزارهاي داخلي …………………………………………………………………………………………………………………………..85
نمودار15-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان اهميت افزايش کارايي کارکنان درمجموعه ابزارهاي داخلي ………………………………………………………………………………………………………………………………85
نمودار16-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان اهميت خريد در زمانهاي مزايده درمجموعه ابزارهاي داخلي …………………………………………………………………………………………………………………………..86
نمودار17-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان اهميت به حداقل رساندن دوره زماني دريافت سفارش خريد تا ارائه سفارش خريداز تامين کننده درمجموعه ابزارهاي داخلي ……………………………………86
نمودار18-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان اهميت بهينه سازي تعداد قراردادها درمجموعه ابزارهاي داخلي …………………………………………………………………………………………………………………………..87
نمودار19-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان اهميت بهينه سازي تعداد تامين کننده ها درمجموعه ابزارهاي داخلي …………………………………………………………………………………………………………………..87
نمودار20-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان اهميت تاکيد بر اهميت ارتباط با تامين کنندگان درمجموعه ابزارهاي داخلي ……………………………………………………………………………………………………88
نمودار21-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان اهميت به حداقل رساندن مخارج مستقل درمجموعه ابزارهاي داخلي …………………………………………………………………………………………………………………..88
نمودار22-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان تاکيد برابزارها واسلوبشناسي انتخاب تامين کنندۀ درست درارتباط با تامين کنندگان …………………………………………………………………………………………….90
نمودار23-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان تاکيد توسعه تامين کننده درارتباط با
تامين کنندگان ……………………………………………………………………………………………………………………………………..90
نمودار24-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان تاکيد برتحليل مخارج درارتباط با
تامين کنندگان …………………………………………………………………………………………………………………………………….91
نمودار25-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان تحليل بازاردرارتباط باتامين کنندگان …………91
نمودار26-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان تاکيد بر ابزار پشتيباني درتوسعه
تامين کنندگان ………………………………………………………………………………………………………………………………………92
نمودار27-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ششم ……………………………………………………………93
نمودار28-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان همکاري تامين کنندگان با فعاليتهاي تحقيق
وتوسعه ……………………………………………………………………………………………………………….95
نمودار29-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان همکاري با برنامه ريزي استراتژيک
تامين کنندگان ………………………………………………………………………………………………………………………………………95
نمودار30-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان مشارکت دوطرفه دردانش وفن کاربين شرکت و تامين کنندگانش ……………………………………………………………………………………………………………………….96
نمودار31-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان همکاري براساس درک همکاري و اهداف دوجانبه ………………………………………………………………………………………………………………………………………96
نمودار32-4- توزيع پاسخهاي جمعيت آماري به سوال ميزان همکاري شرکت و تامين کنندگانش، هردو،درجهت موفقيت

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد قضا و قدر، صدرالمتألهین، اعاده معدوم، معاد جسمانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عرضه کنندگان، رقابت در بازار، عملکرد سازمان، منابع سازمان