دانلود پایان نامه درمورد اولویت بندی، رتبه بندی، تجارت بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

5-1) مقدمه 98
5-2) نتایج تحقیق 98
5-3) بحث و پیشنهادات 100
5-4) پیشنهادات بمنظور تحقیقات آتی 104
5-5) محدودیت‌های تحقیق 105
منابع و مآخذ 106
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1) تاثیر انجام تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی 6
جدول 2-1) تعاریف مختلف از تسهیل تجارت 15
جدول 2-2) مزایای تسهیل تجارت برای دولت و تجار 17
جدول 2-3) مقایسه وضعیت ایران در شاخص های تجارت فرامرزی با الگوهای برتر 22
جدول 2-4) مقایسه وضعیت ایران در شاخص های تجارت فرامرزی با اقتصادهای قابل مقایسه 23
جدول 2-5) محرک های بیرونی و پیامد های آن بر گمرک ها 39
جدول 2-6) رتبه بندي منطقه اي و جهاني شاخص بهبود فضاي كسب و كار كشورهاي همسايه ايران 44
جدول 2-7) زير شاخص هاي شروع يك كسب و كار كشورهاي همسايه ايران در سال هاي 2004 و 2012 48
جدول 2-8) زیر شاخص های اخذ مجوز کشورهای همسایه ایران در سا لهای 2006 و 2012 50
جدول 2-9) زیرشاخص های حمایت از سرمایه گذاران کشورهای همسایه ایران در سا لهای 2006 و 2012 54
جدول2-10) زیرشاخص های پرداخت مالیات کشورهای همسایه ایران در سا لهای 2006 و 2012 57
جدول2-11) زیر شاخص های تجارت برو ن مرزی کشورهای همسایه ایران در سا لهای 2006 و 2012 61
جدول2-12) شاخص ناسازگاری تصادفی 71
جدول 2-13) مقیاس AHP 71
جدول 3-1) درصد آلفای کرونباخ 79
جدول 3-2) عوامل موثر در تسهیل تجارت (پرز و ویلسون 2011 ؛ دووال 2007) 80
جدول 4-1) جنسیت پاسخ دهندگان 83
جدول 4-2) سن پاسخ دهندگان 84
جدول 4-3) تحصیلات پاسخ دهندگان 85
جدول 4-4) سنوات شغلی پاسخ دهندگان 86
جدول 4-5) نتایج توصیفی پاسخ به سوالات 87
جدول 4-6) آزمون تی فرضیه اول 88
جدول 4-7) آزمون تی فرضیه دوم 89
جدول 4-8) آزمون تی فرضیه سوم 90
جدول 4-9) آزمون تی فرضیه چهارم 91
جدول 4-10) اولویت بندی عوامل اصلی 92
جدول 4-11) اولویت بندی زیرساخت های سخت 92
جدول 4-13) اولویت بندی زیرعامل‌های زیرساخت‌های فیزیکی 93
جدول 4-14) اولویت بندی زیرساخت های نرم 93
جدول 4-15) اولویت بندی زیرعامل‌های محیط کسب و کار 94
جدول 4-16) اولویت بندی زیرعامل‌های اداری-اجرایی 94
جدول 4-17) وزن نهایی زیرعامل‌ها 95
جدول 4-18) وزن نهایی عوامل 96
جدول 5-1) نتایج آمار توصیفی شرکت کنندگان 99
جدول 5-2) نتایج فرضیه های تحقیق 100
جدول 5-3) نتایج اولویت بندی عوامل 100

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1) مقایسه مدت زمان لازم برای واردات و صادرات از سال 2008 تا 2011 20
نمودار 2-2) مقایسه هزینه لازم برای واردات و صادرات از سال 2008 تا 2011 21
نمودار 2-3) مقایسه اسناد لازم برای واردات و صادرات از سال 2008 تا 2011 21
نمودار 2-4) شاخص بهبود فضاي كسب و كار كشورهاي همسايه ايران در سال هاي (2012-2006) 43
نمودار 2-5) شاخص شروع يك كسب و كار كشورهاي همسايه ايران در سالهاي (2012-2004) 45
نمودار2-6) رتبه بندي منطقه اي شاخص شروع يك كسب و كار در سال هاي 2007 و 2012 46
نمودار 2-7) شاخص اخذ مجوزهاي كشورهاي همسايه ايران در سال هاي (2012- 2007) 49
نمودار 2-8) رتبه بندي منطقه اي شاخص اخذ مجوز در سال هاي 2007 و2012 49
نمودار 2-9) شاخص حمایت از سرمایه گذاران کشورهای همسایه ایران در سا لهای (2012 – 2007) 52
نمودار 2-10) رتبه بندی منطقه ای شاخص حمایت از سرمایه گذاران در سا لهای 2007 و 2012 52
نمودار2 -11) شاخص پرداخت مالیات کشورهای همسایه ایران در سا لهای (2012 – 2007) 55
نمودار 2-12) رتبه بندی منطقه ای شاخص پرداخت مالیات در سال های 2007 و 2012 55
نمودار 2-13) شاخص تجارت برون مرزی کشورهای همسایه ایران در سا لهای (2012 – 2007) 58
نمودار2-14) رتبه بندی منطقه ای شاخص تجارت برون مرزی در سا لهای 2007 و 2012 59
نمودار 3-1) گام های تحقیق 78
نمودار 4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان 83
نمودار 4-2) نمودار دایره ای سن پاسخ دهندگان 84
نمودار 4-3) نمودار دایره ای تحصیلات پاسخ دهندگان 85
نمودار 4-4) نمودار دایره ای سنوات شغلی پاسخ دهندگان 86

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1) استراتژی توسعه تجاری 13
شکل 2-2) مدل خرید- انتقال- پرداخت 16
شکل 2-3) ارتباطات توسعه ای فناوری اطلاعات و ارتباطات 29
شکل 2-4) مجاری تاثیرگذاری ICT بر فضای کسب و کار 30
شکل 2-5) ارتباط بین استقرار گمرک الکترونیک و شاخص‌های تجارت فرامرزی (مراد حاصل و همکاران، 1385) 32
شکل 2-6) کارایی فرودگاه ها و بنادر برخی کشورهای آسیایی 35
شکل 2-7) عملکرد لجستیکی. 2007 36
شکل 2-8) نقش گمرک ها در ارتقاء صادرات رقابتی 38
شکل 2-9) گمرک های مدرن : نظارت خوب 40
شکل 2-10) اصول سیستم تیر(منبع: محمدی، 1385) 64
شکل 2-11) اسناد و زمان مورد نیاز برای صادرات و واردات در مناطق مختلف دنیا 66
شکل 2-12) نمونه ی یک درخت سلسله مراتبی 69

چکیده
افزایش قدرت رقابت در عرصه تجاری مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و مستمر بمنظور ایجاد تسهیل در تجارت است. عوامل گوناگونی می توانند بر تسهیل تجارت موثر باشند. از این رو، در تحقیق فوق به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیل تجارت پرداختیم. برای این منظور، پس از بررسی پیشینه موضوع، تعدادی از عوامل شناسایی و بمنظور رتبه بندی هر یک از آنها، پس از طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی و توزیع آنها در میان مدیران و خبرگان ذی‌ربط، از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند در بین عوامل اصلی، محیط کسب و کار، زیرساخت‌های فیزیکی، تکتولوژی اطلاعات و ارتباطات و عوامل اداری- اجرایی به ترتیب دارای بالاترین اولویت‌ها هستند. همچنین مقایسه زیرعامل‌ها نیز نشان داد پیوستن به کنوانسیون‌ها و استاندارد‌های بین المللی، کیفیت زیرساختی گمرک و بنادر، و گسترش استفاده از اینترنت در کسب و کار به ترتیب بالاترین اولویت‌ها را در تسهیل تجارت دارند.

کلمات کلیدی: تسهیل تجارت، زیرساخت های سخت و نرم، توسعه صادرات، روش AHP

1-1) مقدمه
رشد حجم تجاری یک اولویت شفاف برای دولت ها و پایه اولیه برای دستیابی به رفاه اجتماعی و اقتصادی شهروندان است. مشارکت بیشتر در تجارت بین المللی، از مدت های طولانی به عنوان یک عنصر ضروری در دسترسی به این اهداف تشخیص داده شده است. دولت ها و سازمان های بین المللی در سرتاسر جهان متعهد شده اند که حداکثر تلاش خود را در جهت استقرار یک سیستم تجاری بین المللی گسترده، جهت کاهش تعرفه ها و سیاست آزادسازی تجارت انجام دهند.
هدف اولیه از تسهیل تجارت، کاهش هزینه های مبادلات و پیچیدگی تجارت بین المللی برای تجار و افزایش محیط تجاری در یک کشور، و در عین حال کارا و نتیجه بخش کردن سطح کنترل دولت است. نقش دو طرفه دولت ها فراهم آوردن تسهیل تجارت-در حالیکه انجام دادن الزامات قانونی در امنیت جاری بسیار مهم هستند- محیط بین المللی را آگاه می سازد.
یک مبادله تجاری تا زمانی که کالاهای تجارت شده به خریدار تحویل داده نشوند و پرداخت به فروشنده انجام نشود، کامل نمی شود. برای اینکه یک کالا در بازارهای جهانی بتواند همچنان به رقابت بپردازد، هزینه مبادلات تجاری مربوط به آن باید به کمترین مقدار ممکن کاهش پیدا کند. ابزارهای مدیریت زنجیره عرضه، که سعی در مدیریت کل فعالیت های مربوط به تجارت کالا دارند، در این زمینه یک ضرورت هستند. لیکن، آنها باید توسط رویه های موثر در مرزهای ملی کامل شوند تا محتمل هیچ تاخیر غیرقابل پیش بینی و بیش از حد هزینه های اضافی غیرقابل توقع نشوند. بنابراین کامل شدن رضایت بخش یک مبادله، تکیه دارد بر:
جابجایی کارای کالاها از محل فروشنده به محل خریدار؛
تطابق کالاها با نیازهای خریدار؛
مستندسازی تجاری مورد قبول؛
پیروی از مقررات و تکمیل روالهای مورد نیاز و هرگونه اسناد و رویه های دیگر در زمان عبور از مرز
تدارکات ضروری برای پرداخت کارا
این دیدگاه، بطور واضح حوزه تسهیل تجارت را از یک موضوع متمرکز بر رئوس مستندسازی تجاری و رویه های مرسوم، به یک حوزه گسترده تر، شامل جابجایی فیزیکی کالا تبدیل می کند. تجارت بین المللی الزاما مستلزم عبور از مرزها است که می تواند موجب مشکلات فنی و مدیریتی متعددی برای تاجرها شود. بنابراین، کشورها نباید خود را به مقررات و رویه های ملی محدود کنند، بلکه باید با دیگر کشورها جهت دستیابی به هماهنگی، تسهیل و استاندارد سازی بین المللی رویه ها و اسناد، همانند هماهنگ سازی و استاندارد سازی تجارت ملی و اجزای سیستم حمل و نقل، همکاری نمایند (میدری و قودجانی، 1387: 35).
لیکن، برای رسیدن به رشد قابل توجه ناشی از حجم تجارت و ریسک متعاقب گلوگاه های اصلی در زنجیره های حمل و نقل و در مرزهای ملی، این توسعه ها باید توسط روش های هزیته ای و هزینه های اثربخش تجارت بین المللی تحت حمایت قرار گیرند. تسهیل تجارت بدلیل اینکه در آینده دقیق تر خواهد شد، یک عنصر کلیدی در رقابت و افزایش دهنده حجم تجارت است. جامعه بین المللی هم اکنون توجه زیادی به توسعه گسترده و اجرای شاخص ها و ابزار تسهیل تجارت دارد. هدف از تسهیل تجارت عبارت است از ارائه یک محیط با ثبات، واضح و قابل پیش بینی برای تجارت ملی و بین المللی. ظاهرا˝ باید بر مبنای هنجارها و تجربیات قابل قبول بین المللی ناشی از عوامل زیر، به این اهداف جامعه عمل پوشاند:
1) ساده سازی تشریفات و رویه ها، 2) استاندارد سازی و رشد زیر ساخت و تسهیلات فیزیکی، 3) هماهنگ سازی قانون ها و مقررات مربوطه (Shujie and Shilu,2009).

1-2) بیان مسئله
چندین دهه قبل در سال های اولیه برپایی سازمان ملل، دیوید میترانی نوشت «مشکل زمان ما دور نگهداشتن ملت ها از یکدیگر نیست، بلکه چگونه آنها را فعالانه گردهم آوردن است» و همین نکته است که ریشه اصلی چالش کار ما در تسهیل تجارت است (اتاق بازرگانی، 1385). تسهیل تجاري براي اولین بار به صورت رسمی به عنوان مفهوم پذیرفته شده بین المللی در سال 1996در دستور کار نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور قرار گرفت و از آن پس به منزلۀ یک هدف تحت همین عنوان در اسناد این سازمان وارد شد. هر چند که پیش از آن تاریخ نیز بسیاري از مصوبات و توافقات این سازمان عملاً در جهت تسهیل تجاري بوده است. از آنجا که برداشت هاي مختلفی از واژة تسهیل تجاري وجود دارد، تعاریف مختلفی نیز دربارة آن ارائه شده است. مثلاً در مطالعات علمی صورت گرفته در این باره معمولاً مفهوم موسع آن مدنظر قرار می گیرد و محیطی را در برمی گیرد که تجارت در آن صورت می پذیرد؛ و به معناي برقراري شفافیت، استانداردسازي، برقراري هماهنگی با ترتیبات بین المللی و منطقه اي، تقویت فضاي قانونی و حرکت به طرف حرفه اي سازي نهادهاي تجاري است (مراد حاصل، 1387: 45).
در دنیای فرارقابتی امروز، با وجود تغییرات‌ انجام گرفته، همه‌ ما به اهمیت تسهیل تجارت پی برده‌ایم و ضرورت آن‌ را حس می‌کنیم. در فضای پرچالش و البته پرفرصت بین المللی، فضای کسب و کار هر کشوری، یکی از مهم‌ترین عناصر موثر در ایجاد ارزش افزوده است که ضریب بهره وری آن با شاخه‌های متنوع از رفاه اجتماعی  تا اقتدار ملی را در بر می گیرد.
در جهان امروز تجارت دارای دو وجه داخلی و خارجی است و تجارت خارجی نیز دارای دو وجه صادرات و واردات است. از دید یک اقتصاددان، یک بازار، شامل تمام خریداران و فروشندگانى است که در حال داد و ستد کالاها یا خدمات خاصى هستند. از نظر یک بازاریاب بازار مجموعه تمام خریداران بالقوه و واقعى است که براى یک کالا وجود دارد. و از نظر یک سیاستمدار، بازار محلی برای

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع سطح معنادار، زیرساخت ها، فناوری اطلاعات Next Entries دانلود پایان نامه درمورد زیرساخت ها، تولید ناخالص داخلی، تعریف مفهومی