پایان نامه درمورد مقایسات زوجی، اولویت بندی، عوامل محیطی

دانلود پایان نامه ارشد

2-4- عناصر اصلي تكنولوژي 13
2-5- مديريت تكنولوژي 14
2-6- تكنولوژي و مزيت رقابتي 16
2-6-1- ابعاد مزيت رقابتي 17
2-7- اكتساب تكنولوژي 18
2-7-1- انتقال تكنولوژي 21
2-7-2- انواع شيوه هاي اكتساب تكنولوژي 24
2-7-3- مدل‌های اكتساب تكنولوژي 30
2-8- مروري بر تحقيقات گذشته 41
2-8-1- جايگاه اكتساب تكنولوژي در مطالعات صورت پذيرفته 41
2-8-2- سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته 42
2-8-3- معيارهاي تاثيرگذار بر شيوه هاي اكتساب تكنولوژي 53
فصل سوّم 63
3-1-مقدمه 64
3-2-روش تحقیق 64
3-3- ابزار و روش گرد آوری اطلاعات 65
3-4- روایی ابزار اندازه گیری 66
3-5-جامعه و نمونه تحقیق 66
3-6-تکنیک DEMATEL فازی 66
3-7- روش تحلیل شبکه ANP 70
3-7-1- تفاوت روش تحلیل شبکه و تحلیل سلسله مراتبی 71
3-7-2- مراحل روش تحلیل شبکه 72
3-7-2-1- ساخت مدل و پیکربندی مساله 72
3-7-2-2-تشکیل ماتریس مقایسه زوجی و محاسبه بردار های وزن 72
3-7-2-3-تشکیل سوپر ماتریس 73
3-7-2-4محاسبه توزیع ماندار سوپر ماتریس وزن دار شده 74
3-7-2-5- نرمال کردن وزن‌های بدست آمده با در نظر گرفتن هر خوشه 74
3-7-2-6-انتخاب گزینه برتر 74
فصل چهارم 75
4-1- مقدمه 76
4-2- گروه بندی عوامل تاثیر گذار در استراتژی اکتساب تکنولوژی 76
4-2-1- عوامل شناسایی شده برای قابلیت سازمان 77
4-2-2- عوامل شناسایی شده برای استراتژی سازمان 77
4-2-3- عوامل شناسایی شده برای برای تکنولوژی 78
4-2-4- عوامل شناسایی شده برای عوامل محیطی 78
4-3- تاثیر گروه های اصلی اثر گذار بر همدیگر 79
4-4- شناسایی ارتباط عوامل در درون هریک از گروه‌ها 83
4-4-1- ارتباط بین عوامل مربوط به قابلیت سازمان 83
4-4-2- ارتباط بین عوامل مربوط به استراتژی سازمان 84
4-4-3- ارتباط بین عوامل مربوط به تکنولوژی سازمان 85
4-4-4- ارتباط بین عوامل مربوط به محیط 86
جدول4-8 ارتباط عوامل مربوط به محیط 86
4-5- مدل تحقیق 87
4-6- روش ANP برای اولویت بندی استراتژی‌های اکتساب 88
4-6-1- اولویت بندی تاثیر هر یک از گروه‌ها بر روی هدف 88
4-6-2- اولویت بندی معیارها در درون هر کدام از گروه‌ها 89
4-6-3- سوپر ماتریس اولیه 93
4-6-4- توزیع ماندار سوپر ماتریس 97
4-6-5- وزن نرمال شده استراتژی‌های اکتساب تکنولوژی 101
فصل پنجم 102
5-1- مقدمه 103
5-2- تجزیه‎وتحلیل سوالات تحقیق 103
5-2-1- سوال اصلی 103
5-2-2- سوالات فرعی: 104
5-3- یافته‌ها و نتایج تحقیق 105
5-4- پیشنهادات تحقیق 107
5-4-1- پیشنهادهایی برای صنعت پتروشیمی ایران 107
5-4-2- پیشنهادهای برای تحقیقات آتی 107
ضمیمه 108
Abstract 143

فهرست جداول
جدول2-1 اثرات و نتايج مورد انتظار ناشي از اكتساب تكنولوژي 20
جدول2-2 انواع روشهاي اكتساب تكنولوژي با توجه به تحقيقات گذشته 28
جدول 2-3 دسته بندي شيوه هاي اكتساب تكنولوژي به سه دسته كلي 29
جدول 2-4مدل چيزا 30
جدول2-5 مدل روبرت و بري 32
جدول2-6 مدل فورد 33
جدول 2-7 مدل Gilbert 35
جدول 2-8 مدل جامع انتخاب روش مناسب اكتساب تكنولوژي 36
جدول 2-9 متداول‌ترین تحقيقات صورت پذيرفته در حوزه تكنولوژي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته 41
ستین دمار 41
جدول2-10 ‌دسته بندي تحقيقات پيشين (خارجي) 46
جدول 2-11 دسته بندي تحقيقات پيشين ( داخلي) 52
جدول 2-12 معيارهاي اكتساب تكنولوژي 53
جدول2-13 ابعاد اكتساب تكنولوژي و تحقيقات پيشين 57
جدول2-14 تعريف معيارهاي تاثيرگذار بر شيوه هاي اكتساب تكنولوژي 57
جدول 3-1 اصطلاحات زبانی و ارزشهاي زبانی متناظر تکنیک DEMATEL 66
جدول 4-1عوامل گروه بندی شده در گروه قابلیت سازمان 76
جدول4-2 عوامل شناسایی شده برای استراتژی سازمان 76
جدول4-3 عوامل گروه بندی شده در گروه تکنولوژی 77
جدول4-4 عوامل گروه بندی شده در گروه عوامل محیطی 77
جدول 4-5 نحوه ارتباط عوامل مربوط به قابلیت سازمان 82
جدول4-6 ارتباط عوامل مربوط به استراتژی سازمان 83
جدول4-7 ارتباط عوامل مربوط به تکنولوژی سازمان 84
جدول 4-9سوپر ماتریس اولیه 92
جدول 4-10 توزیع ماندار سوپر ماتریس 96

نمودارها
نمودار2-1 عناصر تشکیل دهنده تکنولوژی 13
نمودار2-2 فرایند انتقال تکنولوژی 23
نمودار3-1 فرایند کلی تحقیق 65
نمودار4-2 نتایج مقایسات زوجی معیارها با توجه به هدف 87
نمودار 4-3 مقایسات زوجی معیارها با توجه به قابلیت سازمان 88
نمودار 4-4 مقایسات زوجی معیارها با توجه به استراتژی سازمان 89
نمودار 4-5 مقایسات زوجی معیارها با توجه به تکنولوژی 90
نمودار 4-6 مقایسات زوجی معیارها با توجه عوامل محیطی 91
نمودار4-7 وزن نرمال شده استراتژی‌های اکتساب تکنولوژی 100

چکیده
با توجه به سرعت جهانی شدن و رقابت تنگاتنگ در عرصه جهانی، تکنولوژی‌های برتر به عنوان مزیت رقابتی برای حضور در بازار های جهانی مطرح شده‌اند. اگر سازمان‌ها می‌خواهند از تغییرات تکنولوژیکی عقب نمانند، می‌باید قادر باشند تا تکنولوژی‌های مورد نیاز خود را کسب و از تکنولوژی‌های خود بهره برداری کنند. در تنظیم استراتژی تکنولوژی یکی از بحرانی‌ترین مراحل این است که چگونه تکنولوژی مورد نیاز را کسب کنیم. اکتساب تکنولوژی این مورد را در نظر می‌گیرد که آیا تکنولوژی را از طریق توسعه داخلی، همکاری با دیگر شرکت‌ها و موسسات و یا خرید تکنولوژی بدست آوریم.
این پژوهش با هدف اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی انجام گرفت که اجزای کلیدی موثر بر سبک اکتساب تکنولوژی شناسایی گردید سپس این عوامل در چهار گروه عوامل محیطی ، تکنولوژی سازمان، استراتژی وعوامل مربوط به قابلیت سازمان گروه بندی شد. ارتباط درون هر یک از گروه ها با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی بدست آمد و ارتباط بین گروه ها با تکنیک DEMATEL فازی حاصل شد و نهایتا با استفاده از روش ANP استراتژی های اکتساب تکنولوژی اولویت بندی گردید.
در بین استراتژی های اکتساب تکنولوژی خرید در اولویت اول، همکاری در اولویت دوم و ساخت در اولویت سوم قرار گرفت. در بین دوازده عامل محیطی، عوامل سیاسی و قانونی و اجرای تحریم‌های اقتصادی با 1/27 درصد بیشترین تاثیر، در میان نه عامل مربوط به قابلیت سازمان، معیار آشنایی شرکت با وضعیت بازار 6/26 درصد دارای بیشترین تاثیر، عوامل مربوط به استراتژی سازمان شامل پنج عامل بود که در بین این پنج عامل، معیار تناسب با استراتژی کسب و کار با 3/51 درصد در رتبه اول و در بین عوامل مربوط به تکنولوژی، هزینه های تحقیق و توسعه با 4/21 درصد در اولویت اوّل تاثیر گذاری بر استراتژی اکتساب تکنولوژی قرار دارد.
واژگان کلیدی: مدیریت تکنولوژی، استراتژی، اکتساب تکنولوژی، DEMATEL فازی، ANP

فصل اوّل
کلّیات

1-1- مقدمه
در سراسر تاریخ انسان، تکنولوژی تاثیری عمیق بر توسعه انسان و بر پیشرفت تمدن داشته است. علی رغم این حقیقت که تکنولوژی بزرگ‌ترین و فراگیرترین عامل موثر بر زندگی انسان امروزی است، اما هنوز هم برای بسیاری از مردم یک معماست و هنوز هم بسیاری از عوام و خواص نمی‌توانند تعریف دقیقی از آن ارائه بدهند. لذا بهتر است بحث را با ارائه تعریفی روشن از تکنولوژی آغاز کنیم . (خلیل،1386)
تکنولوژی را می‌توان تمام دانش، کالاها، فرایندها،ابزارها، روش‌ها و سیستم‌هایی تعریف کرد که در جهت خلق و ساخت کالاها و ارائه خدمات به کار گرفته می‌شوند. تکنولوژی عبارتست از روش انجام کارها به وسیله ما. تکنولوژی ابزاری است که به وسیله آن می‌توانیم به اهداف خود دست یابیم. تکنولوژی، اجرای عملی دانش است، ابزاری است که به کمک تلاش و سعی آدمی می‌آید.(همان منبع)
با توجه به سرعت جهانی شدن و رقابت تنگاتنگ در عرصه جهانی، تکنولوژی‌های برتر به عنوان مزیت رقابتی برای حضور در بازار های جهانی مطرح شده‌اند. اگر سازمان‌ها می‌خواهند از تغییرات تکنولوژیکی عقب نمانند، می‌باید قادر باشند تا تکنولوژی‌های مورد نیاز خود را کسب و از تکنولوژی‌های خود بهره برداری کنند. لذا تصمیماتی در این خصوص اتخاذ می‌شود باید در فعالیت‌های طراحی استراتژی و برنامه ریزی یک سازمان مد نظر قرار گیرند. چنانچه در یک سازمان امکان دسترسی به تکنولوژی در داخل نباشد به منزله ناتوانی روی تکنولوژی کلیدی است که باید از بیرون تامین نماید( بین،2007) .

1-2- بیان مسئله
تدوین و اجرای موثر استراتژی تکنولوژی به عنوان عامل اصلی در مزیت رقابتی یک شرکت لحاظ می‌گردد. مطالعات زیادی در مورد اینکه چه طور چشم انداز استراتژی تکنولوژی را تعریف کنیم، وجود دارد. برخی از این مطالعات بر توسعه تکنولوژی و برخی بر توسعه دانش تاکید دارد.(داونپورت1 و دیگران، 2003). اما آنچه همه ادبیات‌ها در آن مشترک هستند این است که استراتژی تکنولوژی فرآیندی است که، از مجموعه ای گام‌هایی تشکیل می‌شود که این گام‌ها از تصمیم‎گیری استراتژیک تا اجرای استراتژیک را مورد توجه قرار می‌دهد. از جمله آنها می‌توان به اکتساب، مدیریت و اکتشاف تکنولوژی اشاره کرد(داونپورت و دیگران، 2003) ( فورد2، 2008 (.
در تنظیم استراتژی تکنولوژی یکی از بحرانی‌ترین مراحل این است که چگونه تکنولوژی مورد نیاز را کسب کنیم. اکتساب تکنولوژی این مورد را در نظر می‌گیرد که آیا تکنولوژی را از طریق توسعه داخلی، همکاری با دیگر شرکت‌ها و موسسات و یا خرید تکنولوژی بدست آوریم(چو و یو3،2000(. تنوع استراتژی‌های (سبک‌ها) اکتساب تکنولوژی و پیچیدگی محیط تجارت مدرن منجر به این شده که تصمیم‎گیری برای آن بسیار مشکل باشد. بنابراین نیاز مبرم به شناسایی عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار در شیوه اکتساب تکنولوژی احساس می‌شود و همچنین تاثیر هر کدام از گروه عوامل بر گروه های دیگر نیز می‌تواند نهایتا تاثیر گذار بر سبک اکتساب تکنولوژی باشد و نتایج تحقیق بدون در نظر گرفتن تاثیر گروه‌ها بریکدیگر می‌تواند ناقص باشد به همین دلیل تاثیر آن‌ها بر یکدیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
مطالعات زیادی انجام شده است که اجزای کلیدی موثر بر سبک اکتساب تکنولوژی را شناسایی می‌کند(کروکاوا4، 1997) (هوانگ و تانگ5، 2007). با این حال وجود شکاف بین تصمیمات نهایی و عوامل اثر گذار احساس می‌شود. هر چند عوامل زیادی شناسایی شده که موثر در سبک اکتساب می‌باشند، اما وجود مطالعات اندک در مورد اینکه چطور یک تصمیم استراتژیک مبتنی بر مجموعه ای بزرگ از عوامل با رویکردی کمی و سیستماتیک می‌توان گرفت، احساس می‌شود. شمار زیادی از استراتژی‌های اکتساب تکنولوژی شناسایی شده که شامل استراتژی خرید فن آوری، خرید لیسانس، ماموریت تحقیق و توسعه، ائتلاف تحقیق و توسعه، استفاده از کارمندان نخبه، تحقیق وتوسعه درونی و غیره می‌باشد که تصمیم‎گیری در این زمینه می‌تواند با استفاده از برنامه‎ریزی ریاضی، تجزیه‎وتحلیل آماری و روش‌های تصمیم‎گیری چند معیاره باشد.
در این پژوهش با توجه به وجود شرایط متعدد در سازمان‌ها، شرکتهای صنعتی و خدماتی از یکسو و از سوی دیگر تنوع و تفاوت استراتژی‌های اکتساب با توجه به نوع نیاز صنعت پتروشیمی ایران استراتژی مناسب انتخاب می‌شود. به منظور انتخاب استراتژی مناسب به دلیل محدودیت‌های دسترسی به خبرگان از روش‌های MADM استفاده خواهد شد.
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق
انتخاب استراتژی مناسب اکتساب تکنولوژی یکی از تصمیمات راهبردی مهم در خصوص تدوین استراتژی تکنولوژی می باشد. در سال های اخیر، تدوین و به کارگیری استراتژی تکنولوژی به عنوان یک محرک قوی در خصوص ایجاد و بهبود مزیت رقابتی صنایع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. با وجود مطالعات و پژوهش های صورت گرفته بر ارزیابی تکنولوژی و فرایند های اکتساب آن تحقیقات اندکی در زمینه روش مناسب اکتساب تکنولوژی در صنایع خاص صورت پذیرفته است. این مساله موجب ایجاد چالشی برای تصمیم گیرندگانی که وظیفه اتخاذ تصمیماتی در خصوص چگونگی ارزیابی و تحلیل شرایط موجود و متعاقب آن اتخاذ تصمیماتی در خصوص چگونگی ارزیابی و تحلیل شرایط موجود و متعاقب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع وفاداری به برند، رضایت مشتری، وفاداری مشتری Next Entries پایان نامه درمورد صنعت پتروشیمی، تحلیل شبکه، اولویت بندی