منابع و ماخذ تحقیق یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، وضعیت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1
فصل یکم: کلیات پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3
بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5
اهمیت و ضرورت………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9
اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11
فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12
تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12
فصل دوم: پیشینه پژوهش

1) پیشینه نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
14
بخش اول: گستره نظري مربوط به کمال‌گرایی ………………………………………………………………………………………………………
14
کمال‌گرایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14
دیدگاه های مختلف در زمینه کمال‌گرایی ……………………………………………………………………………………………………………..
16
دیدگاه آدلر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
16
دیدگاه الیس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
16
دیدگاه هورنای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17
دیدگاه هاماچک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17
دیدگاه بورنز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
19
دیدگاه پاچت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
20
دیدگاه هالگین و لیهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………
20
سبب شناسی کمال‌گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………
21
ویژگی‌های افراد کمال‌گرا ……………………………………………………………………………………………………………………………………
22
ابعاد کمال‌گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
24
انواع کمال ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
25
تلاش سالم یا کمال‌گرایی بهنجار…………………………………………………………………………………………………………………………..
28
ویژگی‌های دانش‌آموزان کمال‌گرا…………………………………………………………………………………………………………………………..
29
نحوه غلبه بر تفکر کمال‌گرا………………………………………………………………………………………………………………………………….
29
سیکل معیوب در روند کمال‌گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………
31
تلاش سالم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
32
گام‌های تغییر نگرش‌های کمال‌گرایانه …………………………………………………………………………………………………………………..
33
شرایط رشد کمال‌گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………
34
بخش دوم: گستره نظري مربوط به حرمت به خود …………………………………………………………………………………………………
36
تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
36
تاریخچه بررسی در زمینه حرمت به خود………………………………………………………………………………………………………………..
37
نظریه های مرتبط با حرمت به خود……………………………………………………………………………………………………………………….
39
نظر آلبرت الیس………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
39
نظر ویلیام جیمز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
40
نظر جرج مید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
41
اجزاء حرمت به خود …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
41
اهمیت حرمت به خود…………………………………………………………………………………………………………………………………………
41
شکل‌گیری حرمت به خود ………………………………………………………………………………………………………………………………….
44
حرمت به خود – خودپنداره – اعتماد به نفس ……………………………………………………………………………………………………….
45
حیطه‌های پنج‌گانه حرمت به خود …………………………………………………………………………………………………………………………
46
تاثیر حرمت به خود بر زندگی………………………………………………………………………………………………………………………………
48
رشد حرمت به خود…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
48
راه‌های افزایش حرمت به خود………………………………………………………………………………………………………………………………
52
بخش سوم: گستره نظري مربوط به پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………………………………………
56
تعریف پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………………………………………………………………………………..
57
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………
59
1) مدرسه و نظام آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………………………………………
60
2) عوامل مربوط به خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………….
64
3) وضعیت اجتماعی- اقتصادي …………………………………………………………………………………………………………………………..
64
ارتباط متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
66
2) پيشينه مطالعاتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………
67
الف) تحقیقات انجام شده داخل کشور…………………………………………………………………………………………………………………..
67
ب) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………………………………………….
71
جمع بندی و نتیجه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد زیست محیطی، انحراف معیار، توزیع فراوانی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، کمال گرایی