منبع پایان نامه درمورد زیست محیطی، توزیع فراوانی، کشاورزی پایدار

دانلود پایان نامه ارشد

جرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی19…………………………………………………………………
2-5-5- تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در شهرستان شفت استان گیلان 19
2-6- توسعه پایدار22…………………………………………………………………………………………………………
2-6-1- کشاورزی پایدار23………………………………………………………………………………………………….
2-6-2- یکپارچهسازی اراضی و کشاورزی پایدار 24
2-7- ارزیابی اثرات زیستمحیطی 24
2-7-1- پیشینه تاریخی تدوین قوانین و مقررات ارزیابی اثرات زیستمحیطیو اهمیت قانونی آن در جهان 25
2-7-2- پیشینه تاریخی تدوین قوانین و مقررات ارزیابی اثرات زیستمحیطیو اهمیت قانونی آن در ایران 25
2-8- ابعاد زیستمحیطی توسعه پایدار 27
2-8-1- حفظ تعادل اکوسیستم طبیعی 27
2-8-2- تلفیق امور توسعه با محیطزیست 27
2-8-3- برنامهریزی و مدیریت منابع طبیعی 27
2-8-4- استفاده بهینه از منابع آب، خاک و انرژی 28
2-8-5- جایگزینی منابع تجدیدپذیر 29
2-8-6- برنامهریزی و مدیریت حوادث غیرمترقبه 29
2-8-7- کنترل آلودگیهای زیستمحیطی 29
2-9- پیشینه نظری 29
فصل سوم 41
روش اجرای تحقیق 42
3-1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 43
3-1-1-معرفی شهرستان شفت 43
3-2- روش تحقیق 44
3-3- جامعه و نمونه آماری 44
3-4- ابزار پژوهش 45
3-5- روایی و پایایی ابزار اندازهگیری 48
3-5-1- روایی 48
3-5-2- پایایی 48
3-6- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی49………………………………………………………………………………
3-6-1-متغیر مستقل49……………………………………………………………………………………………………….
3-6-2- متغیر وابسته49………………………………………………………………………………………………………
3-7-فرضیههای تحقیق 49
3-8- روش تجزیه و تحلیل دادهها50……………………………………………………………………………………….
3-8-1- آمار توصیفی50……………………………………………………………………………………………………..
3-8-2- آمار استنباطی 50
فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………….51 تجزیه و تحلیل دادهها52..……………………………………………………………………………………………………
4-1- مقدمه 53
4-2- یافتههای توصیفی جامعه آماری اراضی تجهیز شده 53
4-2-1- ویژگیهای فردی 53
4-2-2- ویژگیهای نظام زراعی 55
4-2-3- ویژگیهای اقتصادی 60
4-2-4- فعالیت-های آموزشی- ترویجی 63
4-2-5- ابعاد زیستمحیطی 64
4-2-6- دانش ابعاد زیستمحیطی 65
4-2-7-اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی در اراضی شالیکاری 67
4-3- یافتههای توصیفی جامعه آماری اراضی سنتی 68
4-3-1- ویژگیهای فردی 68
4-3-2- ویژگیهای نظام زراعی 70
4-2-3- ویژگیهای اقتصادی 75
4-2-4- فعالیتهای آموزشی-ترویجی 78
4-2-5-ابعاد زیستمحیطی 79
4-2-6-دانش ابعاد زیستمحیطی 80
4-3-آمار استنباطی 81
4-3-1- مقایسه ویژگیهای فردی، زراعی و اقتصادی کشاورزان دو گروه با استفاده از آزمونt 81
فصل پنجم 84
بحث، نتیجهگیری و پیشنهادها 85
5-1-مرور کلی بر تحقیق 86
5-1-1- مقدمه 86
5-1-2- اهداف و سوالات 87
5-1-3- محدوده تحقیق 87
5-1-4- محدودیت تحقیق 87
5-1-5- روش و نوع تحقیق 88
5-1-6- متغیرهای تحقیق 88
5-1-6-1- متغیرهای مستقل 88
5-1-6-2- متغیر وابسته 88
5-1-7- فرضیههای تحقیق……………………………………………………………………………………….88 5-2- نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………….88
5-2-1-یافتههای توصیفی………………………………………………………………………………………..88
5-2-1-1- یافتههای توصیفی شالیکاران دارای اراضی تجهیز شده ………………………………………………………….88
5-2-1-2- یافتههای توصیفی شالیکاران دارای اراضی سنتی……………………………………………………………..90
5-2-2- یافتههای استنباطی…………………………………………………………………………………………………………92
5-3- بحث……………………………………………………………………………………………………………………………….93
5-4- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………93
5-4-1- پیشنهادهای پژوهش حاضر……………………………………………………………………………………………..94
5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده…………………………………………………………………………………95
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………….96

فهرست جداول
جدول (2-1) برآورد سطح تولید و عملکرد در هکتار شلتوک سال زراعی 89-1388 ………………………………….11
جدول (2-2) مشخصات سطح اراضی شالیزاری، سطوح تجهیز نشده و سطوح قابل تجهیز استان به تفکیک شهرستانها 21
جدول (2-3) چهارپوب نظری تحقیق 35
جدول (3-1) انواع اراضی شالیکاری و پرسشنامهها 44
جدول (3-2) و (3-3) و (3-4) ارزش عددی گویههای پرسشنامه 47
جدول (3-5) میزان اعتماد (پایایی) پرسشنامه اراضی تجهیز شده با استفاده از روش آلفای کرونباخ…… 48
جدول (3-6) میزان اعتماد (پایایی) پرسشنامه اراضی سنتی با استفاده از روش آلفای کرونباخ 49
جدول (4-1) توزیع فرآوانی ویژگیهای فردی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده 54
جدول (4-2) توزیع فرآوانی ویژگیهای نظام زراعی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده 57
جدول (4-3) توزیع فرآوانی ویژگیهای اقتصادی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده 61
جدول (4-4) میزان فعالیتهای آموزشی و ترویجی شالیکاران دارای اراضی تجهیز شده به ترتیب اولویت…… 64
جدول (4-5) توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه بر حسب میزان فعالیتهای آموزشی و ترویجی 64
جدول (4-6) توزیع فرآوانی ویژگیهای ابعاد زیست محیطی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده 65
جدول (4-7) میزان دانش ابعاد زیست محیطی شالیکاران به ترتیب اولویت 66
جدول (4-8) توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه بر حسب میزان دانش ابعاد زیست محیطی…… 66
جدول (4-9) میزان اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی در اراضی شالیکارای به ترتیب اهمیت موضوع 67
جدول (4-10) توزیع فراوانی اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی در اراضی شالیکاری مورد مطالعه 68
جدول (4-11) توزیع فرآوانی ویژگیهای فردی کشاورزان دارای اراضی سنتی 69
جدول (4-12) توزیع فرآوانی ویژگیهای نظام زراعی کشاورزان دارای اراضی سنتی 71
جدول (4-13) توزیع فرآوانی ویژگیهای اقتصادی کشاورزان دارای اراضی سنتی 76
جدول (4-14) میزان فعالیتهای آموزشی و ترویجی شالیکاران دارای اراضی سنتی به ترتیب اولویت…… 79
جدول (4-15) توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه بر حسب میزان فعالیتهای آموزشی و ترویجی 79
جدول (4-16) توزیع فرآوانی ویژگیهای ابعاد زیست محیطی کشاورزان دارای اراضی سنتی 80
جدول (4-17) میزان دانش ابعاد زیست محیطی شالیکاران به ترتیب اولویت 81
جدول (4-18) توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه بر حسب میزان دانش ابعاد زیست محیطی…… 81
جدول (4-19) مقایسه میانگینهای ویژگیهای دو گروه کشاورزان با استفاده از آزمون t 82

فهرست اشکال
شکل (2-1) مراحل اجرای طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچهسازی اراضی شالیزاری…… 18
شکل (3-1) نقشه استان گیلان 43

چکیده
پراکندگی و کوچک بودن اراضی، یکی از عناصر ساختاری سنتی کشاورزی کشور است که امروزه بهعنوان یکی از موانع اصلی توسعه کشاورزی تبدیل شده است. مهمترین اهدافی که اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری دنبال میکند را میتوان در چهار حوزه اقتصادی، اجتماعی، نهادی و زیستمحیطی تقسیمبندی نمود. در بعد زیستمحیطی با هدف جلوگیری از فرسایش خاک و تخریب زمین، کاهش مصرف نهادهها بهخصوص نهادههای شیمیایی نظیر انواع کودها و سموم شیمیایی و . . . را از اهداف طرح عنوان مینمایند. این تحقیق سعی دارد اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر روی ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار در شهرستان شفت را بررسی نماید. تحقيق حاضر از روش توصيفي همبستگي استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق را شالیکاران شهرستان شفت که دارای اراضی شالیکاری تجهیز شده و نیز سنتی هستند، تشکيل دادند. که با شیوه نمونهگيري تصادفی، 244 نفر به شکل تصادفی انتخاب شدند روايي محتوايي پرسش نامه توسط پانل متخصصان بهدست آمد. همچنين آزمون پايايي، به وسيله يک مطالعه راهنما براي بهدست آوردن ضريب اعتبار پرسشنامه انجام شد و ضريب آلفای کرونباخ برای اراضی تجهیز شده 832/0و برای اراضی سنتی 757/0 بدست آمد. یافتههای حاصل از آزمون t تست در زمینه مسائل زیستمحیطی نشان داد، مقدار سم مصرفی برای کنترل کرم ساقهخوار برنج دو گروه با هم اختلاف معنیداری ندارند. ولی در مورد مقدار مصرف کود اوره، مقدار مصرف علفکش، مقدار مصرف قارچکش در هکتار، دو گروه در سطح 99 درصد دارای اختلاف معنیدار و در مورد مصرف کود فسفات دو جامعه در سطح 95 درصد دارای اختلاف معنیداری میباشند. در زمینه مقایسه ابعاد زیستمحیطی کشاورزی پایدار در اراضی تجهیز شده و سنتی، 8/51 درصد از شالیکاران دارای اراضی تجهیز شده در اراضی خود کشت دوم انجام داده ولی کشاورزان دارای اراضی سنتی فقط 1/13 درصد کشت دوم در اراضی شالیکاری انجام دادهاند. در زمینه استفاده از کنترل بیولوژیک با استفاده از زنبور تریکوگراما علیه کرم ساقهخوار برنج، 17 درصد کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده بیشتر از کشاورزان دارای اراضی سنتی از این روش استفاده نمودهاند. 14 درصد از کشاورزان دارای اراضی سنتی در اراضی شالیکاری خود تغییرکاربری انجام دادهاند ولی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده پس از اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی، فقط 5/3 درصد آنان در اراضی خود تغییرکاربری انجام دادهاند و از این طریق آسیب کمتری بهواسطه تغییر کاربریها به محیط زیست وارد نمودهاند.
کلمات کلیدی: تجهیز و نوسازی اراضی، کشاورزی پایدار، اراضی تجهیز شده، اراضی سنتی.

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
پراکندگی و کوچک بودن اراضی، یکی از عناصر ساختاری سنتی کشاورزی کشور است که امروزه بهعنوان یکی از موانع اصلی توسعه کشاورزی تبدیل شده است. پایین بودن میزان بهرهوری، بالا بودن هزینههای تولید، جلوگیری از الگوی مناسب زراعی، غیر کارآ کردن مدیریت مزرعه، عدم استفاده موثر از ماشینآلات، اختلاف میان کشاورزان و تضعیف همبستگیهای اجتماعی در جامعه روستایی و سرانجام فقر و مهاجرت روستایی بهعنوان شاخصهای توسعه نیافتگی، همگی به نوعی در ارتباط با پراکندگی اراضی قرار دارد (شیرزاد، 1376). در نظامهای جدید تولید در بخش کشاورزی و بکارگیری فناوری و مکانیزه شدن مراحل مختلف فرآیند تولید کشاورزی، پراکندگی نامنظم قطعات یک عامل بازدارنده قلمداد میشود که کاهش بهرهوری و افزایش هزینههای تولید را به همراه خواهد داشت (توسلی، 1378).
در کشور ما کشت برنج، یکی از پرهزینهترین و مشکلترین کارهای زراعی میباشد. بالا بودن هزینه تولید، عدم دسترسی بهموقع به نهادههای کشاورزی (کود، سم، آب و . . . ) پایین بودن سطح فنآوری و در نتیجه بالا بودن هزینهها و قیمتهای ماشینهای کشاورزی از دلایل عمده عدم پیشرفت کشت برنج در کشور میباشد. با توجه به اینکه برنج بعد از گندم، مهمترین منبع غذایی در کشور ماست، اهتمام و توجه بیشتر به این محصول با ارزش، امری ضروری است. در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد رضایت جنسی، ابراز وجود، عزت نفس Next Entries منبع پایان نامه درمورد کشاورزی پایدار، بخش کشاورزی، محیط زیست