پایان نامه رایگان درباره آموزش علوم، طرح پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

دانشگاه علامه طباطبايي
– نظريه مين تز
– نظريه بارون
– نظريه استون و همکاران
– نظريه لورنس باردن
– نظريه بارکوس
– نظريه کلاپان
– نظريه پيسيلي
– نظريه برلسون،گائو،کريپندورف و وبر
– نظريه هولستي
– نظريه گائو
– نظريه کريپندورف
– نظريه وبر
تاريخچه تحليل محتوا
– پيدايش و گسترش روش تحليل محتوا
چگونگي تعيين محتوا در مواد درسي
انتخاب محتواي برنامه درسي
شيوه هاي انتخاب محتوا
– ساختار رشته درسي
– مطالب اساسي يا مفاهيم کليدي
– شيوه عرضه نمونه اي از مطالب
– ضوابط عملي براي انتخاب محتوا
معيارها و اصول انتخاب محتوا
تهيه و تنظيم محتواي آموزشي
شيوه هاي تحليل محتوا
– عيني بودن
– منظم بودن
– آشکار بودن
– مقداري بودن
مراحل تحليل محتوا
– مشخص ساختن هدف تحليل
– جمع آوري نمونه هاي مورد تحليل
– تقسيم مجموعه مورد بررسي به واحدهاي مختلف
– طبقه بندي واحدها
– ارزيابي عيني طبقه ها
ويژگيهاي آموزش و يادگيري فعال
– شيوه ارئه فعال محتوا
– شيوه ارئه غيرفعال محتوا
ديدگاه ويليام رومي و ارتباط آن با يادگيري فعال
فرايند ارزشيابي
هدف ارزشيابي
مراحل برنامه ريزي درسي
هدفهاي آموزشي
– ضرورت هدفهاي آموزشي
– ضرورت هدفهاي رفتاري
ويژگيهاي هدفهاي رفتاري
طبقه بندي هدفهاي آموزشي گانيه
طبقه بندي هدفهاي آموزشي معروف به طبقه بندي بلوم
طبقه بندي هدفهاي آموزشي حوزه شناختي
اصول لازم در تعيين محتواي برنامه ها و مواددرسي ع علوم تجربي
اهداف علوم تجربي و هماهنگي آن با اهداف ساير
موضوعات درسي
رويکردهاي نوين تدريس
آموزش علوم و دنياي در حال تغيير
اهميت آموزش علوم تجربي در مقطع ابتدايي
فرايند علوم
فراورده علوم
هدفهاي آموزش علوم در دوره ابتدايي
2-3 پيشينه ي مطالعاتي
2-3-1 بررسي تحقيقات انجام شده در ايران :
2-3-2 بررسي تحقيقات انجام شده درخارج ازايران :
2-3-3 نقد و بررسي تحقيقات انجام شده
3- فصل سوم : روش شناسي
3-1 مقدمه
3-2 جامعه مورد مطالعه
3-3 حجم نمونه و شيوه ي نمونه گيري
3-4 ابزار اندازه گيري
الف ) تکنيک ويليام رومي
ب )پرسشنامه هدفهاي رفتاري درسطوح حيطه
ش شناختي بلوم
3-4-1 تعيين روايي محتوايي
3-4-2 محاسبه ضريب پايايي
3-5 طرح پژوهش
3-6 شيوه تجزيه و تحليل داده ها
3-6-1 آمار توصيفي
3-6-2 آمار استنباطي
4- فصل چهارم : تجزيه و تحليل کمي داده ها
4-1 مقدمه
4-2 تجزيه و تحليل توصيفي داده ها
الف )بر اساس تکنيک ويليام رومي( متن – تصوير )
ب )بر اساس سطوح رفتاري در حيطه شناختي بلوم
4-3 تجزيه و تحليل استنباطي داده ها
5- فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
5-1 مقدمه
5-2 بحث پيرامون سوالهاي پژوهش :
5-2-1 بررسي سوال اول پژوهش
5-2-2 بررسي سوال دوم پژوهش
5-3 نتايج کلي پژوهش
– محدوديتها :
الف )محدوديتهايي که در اختيار پژوهشگر است
ب )محدوديتهايي که در اختيار پژوهشگر نيست
– پيشنهادها :
الف )پيشنهادهاي راهبردي بر اساس يافته هاي پ پژوهش
ب ) پيشنهادهاي پژوهشي بر اساس يافته هاي
پژوهش
– منابع و ماخذ :
الف )منابع فارسي
ب ) منابع انگليسي
– پيوستها

فهرست جداول
عنوان صفحه
– جدول شماره2-1 : مقايسه نظريه هاي يادگيري
– جدول شماره2-2 : مقايسه مراحل فعاليتهاي آموزشي از نظر
رومي و ديويي
– جدول شماره3-1 : توزيع فراواني و درصد نسبت مقوله هاي متن
– جدول شماره3-2 : توزيع فراواني و درصد نسبت مقوله هاي تصوير
– جدول شماره1 :توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با پيشگغتار ” چه بوي خوبي “
– جدول شماره2 :توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل اول ” ساختمان بدن موجودات زنده “
– جدول شماره3 :توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل دوم ” غذاسازان بزرگ “
– جدول شماره4 :توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل سوم ” گياهان موجودات پرارزش “
– جدول شماره5 :توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل چهارم ” جانوران بي مهره “
– جدول شماره6 :توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل پنجم ” مخلوطها “
– جدول شماره7 :توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل ششم ” نور و بازتابش “
– جدول شماره8 :توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل هفتم ” الکتريسيته “
– جدول شماره9 :توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل هشتم ” آهن ربا “
– جدول شماره10 :توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل نهم ” سنگها “
– جدول شماره11 :توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل دهم ” زمين و همسايه هاي آن “
– جدول شماره12 :توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل يازدهم ” دستگاه تنفس “
– جدول شماره13 :توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل دوازدهم ” دستگاه گردش خون “
– جدول شماره14 :توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با پيشگغتار ” چه بوي خوبي “
– جدول شماره15 :توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل اول ” ساختمان بدن موجودات زنده “
– جدول شماره16 :توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل دوم ” غذاسازان بزرگ “
– جدول شماره17 :توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل سوم ” گياهان موجودات پرارزش “
– جدول شماره18 :توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل چهارم ” جانوران بي مهره “
– جدول شماره19 :توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل پنجم ” مخلوطها “
– جدول شماره20 :توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل ششم ” نور و بازتابش “
– جدول شماره21 :توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل هفتم ” الکتريسيته “
– جدول شماره22 :توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل هشتم ” آهن ربا “
– جدول شماره23 :توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل نهم ” سنگها “
– جدول شماره24 :توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل دهم ” زمين و همسايه هاي آن “
– جدول شماره25 :توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل يازدهم ” دستگاه تنفس “
– جدول شماره26 :توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل دوازدهم ” دستگاه گردش خون “
– جدول شماره27 :تحليل محتواي درس اول کتاب علوم تجربي پايه چهارم
ابتدايي سال تحصيلي 85-84
– جدول شماره28 : تحليل محتواي درس دوم کتاب علوم تجربي پايه چهارم
ابتدايي سال تحصيلي 85-84
– جدول شماره29 : تحليل محتواي درس سوم کتاب علوم تجربي پايه چهارم
ابتدايي سال تحصيلي 85-84
– جدول شماره30 : تحليل محتواي درس چهارم کتاب علوم تجربي پايه چهارم
ابتدايي سال تحصيلي 85-84
– جدول شماره31 : تحليل محتواي درس پنجم کتاب علوم تجربي پايه چهارم
ابتدايي سال تحصيلي 85-84
– جدول شماره32 : تحليل محتواي درس ششم کتاب علوم تجربي پايه چهارم
ابتدايي سال تحصيلي 85-84
– جدول شماره33 : تحليل محتواي درس هفتم کتاب علوم تجربي پايه چهارم
ابتدايي سال تحصيلي 85-84
– جدول شماره34 : تحليل محتواي درس هشتم کتاب علوم تجربي پايه چهارم
ابتدايي سال تحصيلي 85-84
– جدول شماره35 : تحليل محتواي درس نهم کتاب علوم تجربي پايه چهارم
ابتدايي سال تحصيلي 85-84
– جدول شماره36 : تحليل محتواي درس دهم کتاب علوم تجربي پايه چهارم
ابتدايي سال تحصيلي 85-84
– جدول شماره37 : تحليل محتواي درس يازدهم کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي سال تحصيلي 85-84
– جدول شماره38 : تحليل محتواي درس دوازدهم کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي سال تحصيلي 85-84
– جدول شماره39 :آزمون نسبت و فاصله هاي اطمينان 95 درصدي در رابطه با سوال اول پژوهش “بر اساس متون کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي”
– جدول شماره40 :مقايسه صوربيان مفاهيم درکل فصلهاي کتاب”ازبعدمتن”
– جدول شماره41 :آزمون فريد من دررابطه باسوال اول پزوهش”دربعدمتن”
– جدول شماره42 :آزمون نسبت و فاصله هاي اطمينان 95 درصدي در رابطه با سوال اول پژوهش “بر اساس تصاوير کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي”
– جدول شماره43 :مقايسه صور بيان مفاهيم در کل فصلهاي کتاب”از بعدتصوير”
– جدول شماره44 :آزمون فريد من در رابطه با سوال اول پزوهش”در بعدتصوير”
– جدول شماره45 : فراواني و درصد هدفهاي رفتاري کتاب علوم تجربي پابه ي چهارم ابتدايي سال تحصيلي (85-84 )در سطوح حيطه شناختي
– جدول شماره46 :مقايسه صور بيان مفاهيم در کل فصلهاي کتاب
“از بعدهدفهاي رفتاري”
– جدول شماره47 :آزمون فريد من در رابطه با سوال دوم پزوهش
“از بعدهدفهاي رفتاري “

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
– نمودار شماره1 :توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با پيشگغتار ” چه بوي خوبي “
– نمودار شماره2 :توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل اول ” ساختمان بدن موجودات زنده “
– نمودار شماره3 :توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل دوم ” غذاسازان بزرگ “
– نمودار شماره4 :توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل سوم ” گياهان موجودات پرارزش “
– نمودار شماره5 :توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل چهارم ” جانوران بي مهره “
– نمودار شماره6 :توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل پنجم ” مخلوطها “
– نمودار شماره7 :توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل ششم ” نور و بازتابش “
– نمودار شماره8 :توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل هفتم ” الکتريسيته “
– نمودار شماره9 :توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل هشتم ” آهن ربا “
– نمودار شماره10 :توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل نهم ” سنگها “

– نمودار شماره11 :توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل دهم ” زمين و همسايه هاي آن “
– نمودار شماره12 :توزيع فراواني و درصد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ، DG، ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ Next Entries پایان نامه رایگان درباره "، تجربي، پايه