پایان نامه با کلید واژه های بافت فرسوده، بهسازی و نوسازی، جامعه آماری، توانمندسازی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………… 53
3-4-1- کاربری اراضی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 53
3-4-2- دانه بندی و مساحت قطعات………………………………………………………………………………………………………….. 56
3-5- قدمت ابنیه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
3-5-1- تعداد طبقات ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
3-5-2- کیفیت ابنیه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 58
3-5-3- شبکه معابر……………………………………………………………………………………………………………………………………… 59
3-6- مطالعات طبیعی و محیطی …………………………………………………………………………………………………….. 60
3-6-1- سطوح ارتفاعی و تاکید بر میزان شیب سزحی در محله سورو ……………………………………………………. 60
3-6-2-اثر میزان و جهت شیب در دفع آبهای زاید و فاضلاب سطحی در محله سورو …………………………….. 60
3-6-3- تیپ خاک شناسی و شناسایی بافت و ساختمان خاک در محله سورو ………………………………………… 61
3-6-4- بررسی وضعیت آب های زیر زمینی محله سورو …………………………………………………………………………… 62
3-6-5- نحوه دفع فاضلاب و آبهای سطحی زاید ……………………………………………………………………………………….. 62
3-7- جامعه آماری و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………… 62
3-7-1-1- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………… 62
3-7-1-2- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………… 63
3-7-2- روش ابزار و گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………… 64
3-7-3 پایابی و تکرار پذیری ابزار سنجش ………………………………………………………………………………………………….. 64
3-7-4-روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 66
3-7-4-1- روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………. 66
3-8- روش های آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
فصل چهارم: یافته های تحقیق و آزمون فرضیه 68
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69
4-1- توصیف ویژگیهای پاسخگویان ………………………………………………………………………………………………….. 69
4-1-1- جنس افراد مورد آزمون ………………………………………………………………………………………………………………… 69
4-1-2 سن افراد مورد آزمون……………………………………………………………………………………………………………………….. 70
4-1-3- میزان سواد در افراد محله………………………………………………………………………………………………………………. 71
4-1-4- تعداد خانوار ساکن در واحد مسکونی ……………………………………………………………………………………………. 72
4-1-5- سابقه سکونت خانوار در این محل ………………………………………………………………………………………………… 73
4-1-6- آیا ساکن بومی و اصیل این محل می باشید ………………………………………………………………………………… 74
4-1-7- در صورت منفی بودن پاسخ محل زندگی قبلی شما کجا بوده است …………………………………………… 75
4-1-8 علت اصلی انتخاب این محل برای سکونت چه بوده است ……………………………………………………………… 77
.4-1-9- آیا از سکونت در این محل راضی هستیدد …………………………………………………………………………………… 78
4-1-10- در صورت منفی بود پاسخ سؤال به چه دلیل …………………………………………………………………………….. 79
4-1-11- محل شغل سرپرست خانوار ………………………………………………………………………………………………………… 80
4-1-12- وسعت واحد مسکونی شما ………………………………………………………………………………………………………….. 81
4-1-13- عمر واحد مسکونی به سال …………………………………………………………………………………………………………. 82
4-1-14- مصالح ساختمانی عمده بکار رفته در بنا ……………………………………………………………………………………. 84
4-1-15-آیا امکانات بهداشتی، آموزشی رفاهی- تفریحی بطور کافی در محل شما وجود دارد ……………….. 85
4-1-16- به نظر شما اگر این امکانات در محل شما باشد باعث جذب ساکنین در این محله می شود …… 86
4-1-17- آیا با ساماندهی و نوسازی محله موافق هستید ………………………………………………………………………….. 87
4-1-18- آیا با بهسازی و نوسازی خانه های مسکونی موافق هستید ……………………………………………………….. 88
4-1-19- آیا مایلید برای بهتر شدن محله شما خدمات شهری (معابر و فاضلاب ها) بهسازی شوند ………. 89
4-1-20- علت موافقت با ساماندهی و بهسازی ………………………………………………………………………………………….. 90
4-1-21- علت عدم موافقت ………………………………………………………………………………………………………………………… 91
4-1-22- در صورت موافقت با ساماندهی محله آیا می توانید با تقبل بخشی از هزینه در انجام این طرح مشارکت کنید ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 93
4-1-23- در صورت موافقت با ساماندهی محله آیا می توانید به صورت همکاری با نهادها و دستگاه های دولتی یا حتی به صورت کارری در انجام این طرح مشارکت کنید …………………………………………………………………94
4-1-24- خواسته های ساکنان محله چیست ……………………………………………………………………………………………. 95
4-2- پاسخ به سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 97
4-2-1- آیا توانمندسازی بافت فرسوده سورو با مشارکت ساکنان محله امکان پذیر است ……………………….. 97
4-2-2- آیا با افزایش تاسیسات و تجهزات شهری می توان در جذب ساکنان بومی و اولیه موفق عمل کرد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 99
4-2-3- آیا می توان با بهسازی و نوسازی بافت فرسوده سورو امکان آزاد شدن زمین جهت سکونت افراد
بیشتر در این محله را امکان پذیر ساخت ………………………………………………………………………………………………….. 100
4-3- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… 101
4-3-1- به نظر می رسد محله سورو دارای ارزش تاریخی- فرهنگی و معماری بومی است ………………….. 101
4-3-2- به نظر می رسد یکی از عوامل مهاجرت ساکنان بومی در این محله کمبود خدمات و تاسیسات شهری است ……….. 103
4-3-3- به نظر می رسد مشارکت ساکنان محله سورو می تواند نقش مهمی در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده این محله داشته باشد ………………………………………………………………………………………………………………….. 106
فصل پنجم:خلاصه،بحث، نتیجه گیری و پیشنهاد 108
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 109
5-1- جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 109
5-2- بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… 113
5-3- طرح پیشنهادی ………………………………………………………………………………………………………………………. 114
5-4- طرح پیشنهادی برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………. 115
منبع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع خسرو و شیرین Next Entries پایان نامه با کلید واژه های بهسازی و نوسازی، فضاهای شهری، خدمات شهری، ارزشهای فرهنگی