منبع مقاله درمورد خلیج فارس، جزیره قشم، نمونه برداری

دانلود پایان نامه ارشد

ی مرجانی در رده بندی تکاملی موجودات 23
1-6-2-1- شاخه مرجانیان 23
1-6-2-2- رده …….……………………………………………………..Anthozoa23
1-6-2-3-.Faviidae………………………………………………………………………………………………………………………..24
1-6-2-3- خانواده Poritidae………………………………………………………………………………………………………….24
1-6-3- توزیع آبسنگ های مرجانی 24
‏ 1-6-4- فاکتورهای محدودکننده توزیع آبسنگ های مرجانی 25
‏1-6-5- انواع آبسنگ های مرجانی 26
‏1-6-6- فرآیند رشد در آبسنگ های مرجانی 26
1-6-7- روش های مختلف ته نشینی کربنات کلسیم در مرجان های سخت در طول رشد 27
1-6-8- ساختمان مرجان های سخت 28
1-6-8-1- ساختارداخلی 28
1-6-8-2- اسکلت مرجان های سخت 30
1-6-9- بیماری در مرجان های سخت 31
1-6-10- پدیده سفید شدگی در مرجان های سخت 32
1-6-11- آبسنگ های مرجانی ایران 32
1-6-12- تهدیدات مختلف در مقابل آبسنگ های مرجانی 34
‏1-6-12-3- عوامل طبیعی 37
1-7- اهمیت تحقیق 37
1-8- اهداف 40
1-9- فرضیه های آماری 40
1-10- پیشینه تحقیق 41
1-10-1- کاربرد مرجان های سخت Scleractinian جهت بررسی فلزات سنگین 41

فصل دوم(مواد و روش ها)
2-1- عملیات میدانی 53
2-1-1- انتخاب مکان نمونه برداری 53
2-1-2- نمونه برداری 54
2-2- عملیات آزمایشگاهی 56
2-2-1- دستگاه های مورد نیاز 56
2-2-2- مواد مورد نیاز 57
2-2-3- شناسایی مرجان های سخت 58
2-2-4- آماده سازی نمونه ها 58
2-2-4-1- شستن لوازم آزمایشگاهی 60
2-2-5- هضم نمونه ها 61
2-2-5-1- هضم نمونه های مرجان 61
2-2-5-2- هضم نمونه های رسوب 65
2-2-6- روش های اندازه گیری فلزات سنگین 65
2-2-6-1- انتخاب روش 66
2-2-6-2- محدودیت ها و مشکلات کار با دستگاه طیف سنجی جذب اتمی 67
2-2-6-3- کنترل کیفی 68
2-2-7- سنجش مقادیر فلزات در نمونه ها 69
2-3- تجزیه و تحلیل های آماری 72

فصل سوم (نتایج)
3-1- نتایج 75
3-2- نرمال بودن داده ها 75
3-3- نتایج مربوط به سطوح فلزات در بافت اسکلتی مرجان های خانواده های Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامونی آنها 75
3-3-1- غلظت عنصر نیکل دربافت اسکلتی مرجان های خانواده های Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامونی آنها بین ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم 77
3-3-2- غلظت عنصر کادمیوم دربافت اسکلتی مرجان های خانواده های Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامونی آنها بین ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم 77
3-3-3- غلظت عناصر نیکل و کادمیوم دربافت اسکلتی مرجان های خانواده Faviidae و Poritidae در هریک از ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم 79
3-4- نتایج مربوط به سطوح فلزات به صورت نمودار 79
3-5- مقایسه ایستگاه ها ازلحاظ غلظت فلزات نیکل و کادمیوم بدون درنظرگرفتن نوع و خانواده نمونه ها 84
3-6- نتایج مربوط به ارتباط سطوح فلزات نیکل و کادمیوم دربافت اسکلتی مرجان های خانواده Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامونی آنها در هر ایستگاه و همبستگی های معنی دار 84
3-7- مقایسه ایستگاه ها از لحاظ غلظت فلزات نیکل و کادمیوم به عنوان متغیر همزمان 84

فصل چهارم(بحث و نتیجه گیری کلی)
4-1- غلظت عناصر نیکل و کادمیوم دربافت اسکلتی مرجان های خانواده های Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامونی آنها بین ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم 87
4-2- ارتباط سطوح فلزات نیکل و کادمیوم دربافت اسکلتی مرجان های خانواده Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامونی آنها در هر ایستگاه و همبستگی های معنی دار 88
4-3- عناصر نیکل و کادمیوم در مرجان های خلیج فارس 97
4-3-1- عناصر نادر در اسکلت کربنات کلسیمی مرجان ها 97
4-3-2- ورود عناصر نادر به کانیهای کربناته اسکلتی 97
4-4- تاثیر آلودگی های نفتی بر روی مرجان های خلیج فارس 101
4-5- آلودگیهای نفتی در خلیج فارس 104
4-5-1-آلودگی های نفتی حاصل از نشت نفت به محیط حین بهره برداری 105
4-5-2- آلودگیهای نفتی حاصل از سوانح ناشی از جنگ و آسیب دیدن نفتکش ها 106
4-5-3- مسیر حرکت لکه های نفتی ایجاد شده در حادثه های نوروز و جنگ خلیج فارس و آلودگی سواحل 107
4-6- نفت در رسوبات 108
4-7- آلودگی به وجود آمده در اثر اشتعال چاههای نفت کویت در جنگ خلیج فارس 109
4-8- نتیجه گیری نهایی 110
4-9- پیشنهادات 112
منابع فارسی و انگلیسی 114

فهرست جداول صفحه
جدول 1-1: فهرستی از صنایع به همراه فلزات سنگین احتمالی در پساب 5
جدول 1-2: انتشار و فلزات کم مقدار در جو سطح جهان. 9
جدول 1-3: انتقال فلزات از هوا به سطح دریا ( برحسب نانوگرم بر سانتیمتر مربع) 10
جدول1-4: مقایسه اختصاصات بیواندیکاتورها و بیومارکرها 17
جدول 1-5: نمونه هایی از میزان فلزات توسط ارگانیزم های مختلف 18
جدول 1-6: روش های اصلی مورد استفاده در پایش زیستی 20
جدول1-7: جزاير مرجاني خليج فارس 33
جدول1-8: وسعت ودرجه بندی تهدیدات بروی آبسنگ های مرجانی نواحی مختلف دنیا 34
جدول 1-9: خلاصه ای از مطالعات منتخب پیشین بر روی غلظت فلزات سنگین در مرجان ها….

جدول2-3: شرایط زمانی و دمایی نمونه در دستگاه جذب اتمی کوره گرافیتی(SHIMADZU,AA 670G). 71
جدول3-1: برخی از گزینه های آمار توصیفی(میانگین، مقدار انحراف از معیار استاندارد، دامنه تغییرات داده ها و ماکزیمم و مینیمم همه داده ها) برای بررسی و مقایسه غلظت عناصر نیکل و کادمیوم دربافت اسکلتی مرجان های خانواده Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامونی آنها در هریک از ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم. 76
جدول 3-2: نتایج حاصل از مقایسه عناصر نیکل و کادمیوم در دربافت اسکلتی مرجان خانواده Faviidae بین ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم (میانگین ± انحراف از معیار) 78
جدول3-3: نتایج حاصل از مقایسه عناصر نیکل و کادمیوم در دربافت اسکلتی مرجان خانواده Poritidae بین ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم (میانگین ± انحراف از معیار) 78
جدول 3-4: نتایج حاصل از مقایسه عناصر نیکل و کادمیوم رسوبات پیرامونی مرجان ها بین ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم (میانگین ± انحراف از معیار) 79
جدول 4-1: کاربری نواحی ساحلی و دریا و فشارهای اصلی محیطی در خلیج فارس…………………….102
جدول 4-2: عمده ترین وقایع اخیر نشت نفت در خلیج فارس………………………………………………………..106

فهرست شکل ها صفحه
شکل 1-1: شکل شماتیک از آنتوزوا (b) برش عرضی از قسمت دهانی پولیپ مرجان و قسمت های تشکیل دهنده……………………………………………………………………………………………………………..29
شکل 1-2: بخش های مختلف کورالیت و اسکلت در مرجان های سخت………………………………………….31
شکل 2-1: ایستگاه های نمونه برداری بر روی نقشه ماهواره ای……………………………………………………………………………………………………..53
شکل 2-2: عملیات نمونه برداری نمونه برداري به روش غواصي SCUBA………………………………………………………………………………….55
شکل 2-3: مراحل آماده سازی نمونه ها در آزمایشگاه…………………………………………………………………………………………………………………….59
شکل 2-4: مراحل سنجش غلظت فلزات نیکل و کادمیوم در آزمایشگاه…………………………………………………………………………………………68
شکل3-1: میانگین غلظت عنصر نیکل در بافت اسکلتی مرجان های خانواده های Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامونی(Sediment) آنها بین ایستگاه های پارک زیتون(St.1)، جزایر ناز(St.2) و منطقه شیب دراز(St.3) جنوب جزیره قشم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….80
شکل3-2: میانگین غلظت عنصر کادمیوم دربافت اسکلتی مرجان های خانواده های Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامونی(Sediment) آنها بین ایستگاه های پارک زیتون(St.1)، جزایر ناز(St.2) و منطقه شیب دراز(St.3) جنوب جزیره قشم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….81
شکل3-3: نمودارهای Error bar (پراکندگی حول میانگین)(راست) و Boxplot (پراکندگی حول میانه) (چپ) غلظت فلزات نیکل و کادمیوم(میکروگرم بر گرم وزن خشک) در دربافت اسکلتی مرجان های خانواده های Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامونی(Sediment) آنها بین ایستگاه های پارک زیتون(S1)، جزایر ناز(S2) و منطقه شیب دراز (S3)جنوب جزیره قشم…82
شکل4-1 : الگوهای تغذیه مرجان…………………………………………………………………………………………………………………………………100

فصل اول
کلیات

1-1- مقدمه
خليج فارس به عنوان يك محيط دريايي نيمه بسته است که به علت بهره برداري گسترده از ذخائر عظيم نفتي در فلات قاره و نقل و انتقالات فراوان مواد نفتي و نفتكش ها ميزان بار آلودگي موجود در هر كيلومتر مربع از سطح این دریا بيش از مقدار متوسط جهاني برآورده شده است. طبق آمار حدود نيمي از نفت خام و فرآورده هاي نفتي كه توسط كشتي ها صادر ميگردد از اين خليج مي گذرد و آلودگي حاصل از حمل و نقل مواد نفتي در خليج فارس حدود 86% كل آلودگي نفتي آن تخمين زده شده است كه در مقام مقايسه حدود 2 برابر سهم آلودگي در اثر حمل و نقل دريائي در سطح جهاني مي باشد. (Al- Saleh & Shinwari, 2002; Dugo et al., 2006; Agah et al., 2009; Ganjavi et al., 2010 ).
شرایط خاص فیزیوگرافیک و بوم شناختی خلیج فارس، استخراج و صدور نفت از این منطقه به دیگر مناطق جهان، تبخیر بالای آب و ورودی کم آب شیرین به محیط، فشار فزاینده ای را متوجه محیط زیست دریایی خلیج فارس نموده است. به این جهت خلیج فارس همواره با دریاهای دیگر نظیر مدیترانه، سرخ، سیاه، بالتیک و چند محیط آبی دیگر به عنوان مناطق ویژه انتخاب شده اند و به تبع آن مقرارت خاصی برای حفاظت محیط زیست این مناطق اعمال گردیده است. در دهه های اخیر به دلیل توسعه کشورهای ساحلی به کمک درآمدهای نفتی اکوسیستم خلیج فارس شاهد تاثیرات مخربی بوده است. بالاترین میزان آلودگی، در نمونه های بستر خلیج فارس در مسیر تردد شناورهای نفتی قرار دارد و روند رو به افزایشی را نشان می دهد. با توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز در این منطقه که حدود 40% کل ذخایر جهانی تخمین زده شده است، ادامه روند رو به افزایش برای چندین دهه آینده قابل پیش بینی است، از این رو آلودگی این منطقه ضرورتاً باید تحت پایش و کنترل باشد(آزادبخت و ارمغان، 1388).
1-2- جزیره قشم
1-2-1- موقعيت جغرافيايي
جزیره قشم در مدخل ورودی خلیج فارس از دریای عمان (تنگه هرمز) بین”38،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع عالم ماده، واجب الوجود، نظام احسن Next Entries پایان نامه با موضوع ناخودآگاه