پایان نامه با موضوع خسرو و شیرین، ادبیات تطبی، ادبیات تطبیقی، نمایشنامه

دانلود پایان نامه ارشد

2-6 آثار شکسپیر: 24
2-7 مطلبی پیرامون ادبیات تطبیقی: 26
2-8 ادبیات تطبیقی در ایران: 29
2-9 ادبیات غنایی در یونان: 30
2-10 ادبیات غنایی در ایران: 32
فصل سوم : تجزیه و تحلیل داده‌ها
3-1 بخش فرم و شکل: 41
3-1-1 وجود برخی ویژگی‌های رمانس و هوسنامه در هر دو داستان: 41
3-1-2 نگارش هر دو این داستان‌ها بر پایه واقعیت بوده: 45
3-1-3 لحن و بیان: 50
3-1-4 بررسی موسیقیایی دو اثر: 52
3-1-5 نژاد عالی شاهانه: 60
3-1-6 تاثیر پذیری از سیاست: 62
3-1-7 تاثیر پذیری از شرایط جغرافیایی و محیطی: 65
3-1-8 تاثیر محیط اجتماعی: 67
3-1-9 پایان بندی مناسب: 69
3-1-10 جاودانگی اثر: 71
3-1-11 جهانی بودن این دو اثر: 72
3-1-12 مقایسه‌ی نقاط تعادل و گذار و بررسی آن مطابق نظر گریماس: 73
3-1-13 فضاسازی و صحنه‌پردازی: 76
3-1-14 مشابهت صحنه‌ها و گفتگوها : 79
3-1-15 مهمانی‌ها و وصف عیش و نوش: 81
3-1-16 اقتباس سینمایی از خسرو و شیرین و آنتونی و کلئوپارترا: 82
3-1-17 عناصر متضاد داستان در کنار هم: 90
3-2 شخصیت‌پردازی در داستان: 92
3-3 شخصیت‌پردازی در خسرو و شیرین: 93
3-3-1 خسرو: 93
3-3-2 فرهاد: 94
3-3-3 شیرین: 96
3-3-4 شاپور: 97
3-3-5 شیرویه: 102
3-4 کلئوپاترا و شیرین: 103
3-5 آنتونیوس و خسرو: 104
3-5-1 پیروزی شیرین، شکست کلئوپاترا: 105
3-6 مشروع بودن عشق شیرین، نامشروع بودن عشق کلئوپاترا: 106
3-7 شهرت: 108
3-8 شخصیت‌ها: 108
3-9 بخش مضمون و محتوا: 109
3-9-1 درون‌مایه دو اثر: 109
3-9-2 محوریت عشق: 110
3-9-3 دوطرفه بودن عشق: 111
3-9-4 رقیبان عشقی: 113
3-9-5 تلاش فراوان : 114
3-9-6 مشکلات و موانع: 115
3-9-7 رابط و میانجی‌گر: 116
3-9-8 وفاداری و بی‌وفایی: 121
3-9-9 وصال و فراق: 122
3-9-10 خودکشی: 124
3-9-11 وصف مرگ: 128
3-9-12 تاثیرپذیری از دین و مذهب: 130
3-9-13 یاری خواستن از خدا: 135
3-9-14 اعتقاد به خرافات، سحر و جادو در دو اثر: 140
3-9-15 قرار گرفتن خوبی و بدی در مقابل هم: 144
3-9-16 توجه به مسائل اخلاقی: 147
3-9-17 پندو اندرز : 150
3-9-18 مصادیق حسد در دو اثر: 156
فصل چهارم :نتیجه گیری و جمع بندی
منابع و مآخذ پایان‌نامه: 165

فصل اول:
کلیات پژوهش:

1-1 مقدمه:
ادبیات هر ملتی گنجینهای بیبدیل و ارزشمند است که با تاریخ و فرهنگ مردمان آن سرزمین در هم تنیده شده است. جواب بسیاری از سوالات و ابهامات تاریخ بشری را میتوان در تاریک و روشن پستوهای این گنجینهی بزرگ یافت.
ادبیات هر نوع سخنی است که مردم با شنیدن و خواندن آن احساس غم، شادی، یا لذت میکنند. مجموعه متنهایی است که به صورت نوشته از پیشینیان یک ملت برجا مانده و نشاندهندهی فرهنگ، سنت و آداب و رسوم آن‌هاست. ادبیات بیان احساسات انسانی است در قالب شعر و نثر، طنز یا هزل، کمدی یا تراژدی.
ادبیّات هر ملت؛ آینهی تمام نمای زندگی آن ملت و اجتماع است. ما از طریق ادبیات هر ملتی میتوانیم   نسبت به اندیشهها، باورها و خواستهای آن ملت، آگاهي پيدا كنيم. چرا که آثار هنری، از جمله ادبیات در خلاء به وجود نیامدهاند و به جامعهای که هنرمند در آن پرورش یافته تعلق دارند. بنابراین ادبیّات را نه تنها میتوان به عنوان اثری هنری خواند و زیبایی شکل آن را دریافت؛ بلکه میتوان آن را به عنوان بازتاب واقعی زندگی، مورد مطالعه قرار داد.
ادبیات هر ملتی؛ وسیلهی ارتباط آن ملت با مردم سرزمینهای دیگر و هم چنین با مردم آینده تلقی میشود. پس ادبیات هم مثل موسیقی یک هنر است: هنر ارتباط بر قرار کردن با مردم سرزمینهای دیگر و با آیندگان.
خسرو وشیرین منظومهای عاشقانه از حکیم نظامی گنجوی است. این کتاب در سال 576 هجری قمری به رشتهی تحریر در آمده است. اثر نظامی در حیطهی ادبیات غنایی قرار میگیرد. این کتاب در قالب شعری مثنوی بر وزن هزج مسدس محذوف(مفاعیلن مفاعیلن فعولن) است. نظامی در رأس سرایندگان مثنویهای عاشقانه قرار دارد.
آنتونی و کلئوپاترا، نام اصلی اثر به انگلیسی «Antony and Cleopatra» است. این اثر برگرفته از وقایع تاریخی است. اصل ماجرا از این قرار است: کلئوپاترا نام هفت تن از ملکههای مصر می‌باشد که معروفترین آن‌ها کلئوپاترای هفتم میباشد. وی با زیبایی خیره‌کنندهی خود قیصر(سزار) و آنتونیوس را شیفته ساخت. ولی پس از شکست آنتونیوس در آکسیوم، خود را با نیش افعی کشت.(معین،1587:1363)
1-2 بیان مسئله:
خسرو وشیرین، منظومهای عاشقانه از حکیم نظامی گنجوی است. این کتاب در قالب شعری مثنوی بر وزن هزج مسدس محذوف است. نظامی در راس سرایندگان مثنویهای عاشقانه قرار میگیرد. پرارزشترین حاصل عمر نظامی پنجگنج اوست. یکی از این پنجگنج پر ارزش، خسرو و شیرین است. خسرو و شیرین داستان عاشقانهای است که در خلال این داستان علاوه بر عشق خسرو و شیرین سخن از عشق فرهاد نیز به میان میآید. نظامی، در این اثر غنایی زیبا، استاد سخن‌سرای ادب فارسی به پیچیدگیها و موانع این عشق پرداخته است؛ عشقی که سرانجام ناکام میماند. ولی خسرو و شیرین؛ عشق دوطرفهای است که به وصال منتهی میشود. ولی این وصال نیز دیری نمیپاید و هر دو زندگی را بدرود می‌گویند.
نظامی در این اثر از شاهنامه‌ی فردوسی تاثیر پذیرفته است. در خسرو و شیرین نظامی و شاهنامه‌ی فردوسی عشق در کنار مسائل سیاسی و حکومتی گنجانده شده‌است. خسرو و شیرین لحنی غنایی دارد و وزن شعری آن به گونه‌ای است که ضرب‌آهنگ غم‌انگیز و عاشقانه دارد. شاهنامه‌ی فردوسی لحنی محکم و حماسی دارد. از سوی دیگر در شاهنامه مضامین عاشقانه به عنوان چاشنی حماسه آورده شده‌اند و در حاشیه قرار گرفته‌اند؛ حال آنکه در خسرو و شیرین مسائل حکومت‌داری در حاشیه است و موضوع اصلی داستان عشق است.
نظامی؛ این منظومه را در چهارچوب‌ گامی پر فراز و نشیب بیان می‌دارد. ساموئل ریچاردسون نیز رمان پاملا را تالیف کرده، که این داستان شباهت زیادی به داستان خسرو و شیرین دارد.
شخصیت‌های اصلی داستان خسرو و شیرین عبارتند از:
خسرو پرویز، شیرین، شاپور، فرهاد
آنتونی و کلئوپاترا نام اصلی اثر به انگلیسی «Antony and Cleopatra» است. این اثر برگرفته از وقایع تاریخی است. اصل ماجرا از این قرار است: کلئوپاترا، با زیبایی خیره‌کنندهی خود قیصر (سزار) و آنتونیوس را شیفته‌ی خود می‌سازد. ولی پس از شکست آنتونیوس در آکسیوم خود را با نیش افعی می‌کشد.
«آنتونیوس و کلئوپاترا» نمایشنامه‌ای عاشقانه و تراژیک، اثر ویلیام شکسپیراست. در این نمایشنامه، آنتونی سردار بزرگ رومی، آنچنان در دام عشق کلئوپاترا ، ملکه‌ی مصر، اسیر گشته که سلطنت و لشکرکشی و مسئولیت‌های دیگر خود را در مقام سرداری رومیان به هیچ می‌شمارد و اگرچه ضرورت اقتضا می‌کند که به خاطر سازش با همکار خود قیصر اکتاویوس به روم بازگردد و با خواهر او ازدواج کند، عشق کلئوپاترا بار دیگر باعث می‌شود که همه چیز را ترک کند و به مصر بازگردد. عاقبت، رقابت سیاسی بین دو سردار رومی منجر به جنگ می‌شود. آنتونی شکست می‌خورد و خودکشی می‌کند. کلئوپاترا هم پس از مرگ دلدادهی خود برای این که او را در رکاب قیصر اکتاویوس به اسارت به روم نبرند، دست به خودکشی می‌زند.
موضوع نمایشنامه از تاریخ پلوتارک، مورخ یونانی قرن دوم میلادی، به نام « زندگانی مارکوس آنتونیوس» اقتباس شده است. این نمایشنامه پس از ترجمه از زبان یونانی به فرانسه در سال ۱۵۷۹ به انگلیسی ترجمه شد و چاپ دوم آن در سال ۱۵۹۵ آماده گشت. درمورد ژولیوس سزار، شکسپیر قطعات مناسبی را از کتاب پلوتارک انتخاب کرد و نمایشنامه را به دلخواه خود تنظیم نمود؛ ولی درمورد آنتونی و کلئوپاترا کار او آسانتر شد، زیرا داستان پلوتارک را تقریباً بیهیچ دخل و تصرفی به صورت نمایشنامه درآورد.
ادبیات تطبیقی یا هم‌سنجشی شاخه‌ای از نقد ادبی است که از روابط ادبی ملل و زبان‌های مختلف و از تعامل میان ادبیات ملت‌ها با یکدیگر سخن میگوید؛ در اصطلاح، حوزه‌ی مهمی از ادبیات است كه به بررسی و تجزیه و تحلیل ارتباط‌ها و شباهت‌های بین ادبیات، زبان‌ها و ملیت‌های مختلف می‌پردازد. به طور کلی انواع تاثيرات زبانی و حوزه‌های پژوهش در ادبیات فارسی، به دو بخش تقسیم می‌شود:
اثرگذارىِ ادبيات ايران بر دیگر ملت‌ها
تاثير ادبيات دیگر ملت‌ها بر ادبيات فارسی
ادبیات تطبیقی از اواخـــر قرن نوزدهم به عنوان رشته‌ی جدیدی وارد محیطهای دانشگاهی شد. ادبیات تطبیقی یکی از رشته‌های نوی دانشگاهی در ایران است که در سال ۱۳۱۷ توسط فاطمه سياح در دانشگاه تهران بنيان گذاشته شده است.
اما اینكه تاثیرگذاری ادبیات فارسی بر ادبیات غرب از چه زمانی و چگونه بوده است، باید به قرن هفدهم برگردیم. در قرن هفدهم، عده‌ای از جهانگردان فرانسوی از جمله تاورنیه ، تونو و شاردن به ایران مسافرت می‌كنند و مشاهدات خود را در سفرنامههایی می‌نویسند كه هر چند جذابیت و گیرایی چندانی ندارد، اما بستری فراهم میآورد، برای آشنایی فرانسویها با ادبیات ایران. همچنین ترجمه‌ی گلستان سعدی و انوار واعظ کاشفی، دو رویداد پردامنه‌ی ادبی در قرن هفدهم محسوب میشوند كه بازتابهای ادبی بسیاری در فرانسه و به تبع آن در اروپا دارد، كه زمینهساز «رنسانس شرقی» و آشنایی غرب با ادبیات ایران می‌شود. ویكتور هوگو بعد از مطالعه‌ی ترجمه‌ی مطالبی از مولانا ، عطار و فردوسی ، در «شرقیات» خود می‌گوید: «ایرانیها، ایتالیاییهای آسیا هستند!»
با توجه به کمبود تحقیقاتی که در این زمینه وجود دارد، لزوم نگارش تحقیقی در این زمینه حس میشود. تطبیق حاضردر حیطهی ادبیات تطبیقی قرار می‌گیرد . متاسفانه ادبیات تطبیقی ما به ویژه در حیطهی مقایسه با آثار ادبی اروپا کم است و تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده اندک و محدود است.
1-3 سوالات تحقیق:
1. آیا شباهتهای ادبی و مضمونی بین «خسرو و شیرین نظامی» و «آنتونی و کلئوپاترا» وجود دارد؟
2. آیا شکسپیر در سرودن «آنتونی و کلئوپاترا» تحت تاثیر« زندگانی مارکوس آنتونیوس» اثر پلوتارک است؟
3. آیا نظامی در سرودن « خسرو و شیرین» تحت تاثیر« شاهنامه‌ی فردوسی» بوده است؟
4. آیا نظامی در« خسرو و شیرین» و شکسپیر در « آنتونی و کلئوپاترا» خلاقیتهای ادبی منحصر به فرد داشتهاند؟
1-4 سابقه و ضرورت انجام پژوهش:
1-4-1 سابقهی انجام پژوهش:
مهمترین تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفتهاند عبارتند از:
1- مقاله قرابتهای مضمونی خسرو و شیرین و رومئو و ژولیت، نوشته احمد طحان پور و جواد پور لیلا
این مقاله محتوا و شخصیت پردازی دو داستان را مقایسه کرده است. در ابتدا به محتوا می‌پردازد و در ذیل قسمت محتوا شباهت‌های زندگی نظامی و شکسپیر را بیان می‌کند. سپس تاریخچه دو داستان را شرح می‌دهد. طرح و بن‌مایه‌ی دو داستان را بررسی می‌کند. در قسمت شخصیت پردازی به شرح شخصیت‌هایی که در داستان حضور دارند می‌پردازد. شخصیت‌ها را معرفی می‌کند و ویژگی‌های آن‌ها را شرح می‌دهد. در انتها به نتیجه‌گیری وجمع بندی می‌پردازد.
2- کتاب، پارساپور، زهرا.(1383). مقایسه زبان غنایی و حماسی با تکیه بر خسرو شیرین و اسکندر نامه. چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
در فصل اول این کتاب کلیاتی درباره انواع ادبی، ادب حماسی و ادب غنایی همراه با مشخصه‌های آن‌ها در ادبیات جهان درج شده است. نگارنده در فصل دوم اطلاعاتی به دست می‌دهد تا تمایز شعر را از نثر بر اساس نشانه‌شناسی بیان کند. از فصل سوم تا فصل نه این موضوعات بررسی می‌شود: «تشبیه و استعاره» ، «عناصر صور خیال» ، «مجاز» ، «کنایه» ، «دستور» ، «صنایع ادبی» و «موسیقی شعر» . این بررسی‌ها بیشتر با تکیه بر «خسرو و شیرین» و «اسکندر نامه» نظامی است. 
3- پایان‌نامه، تحلیل تطبیقی خسرو و شیرین نظامی گنجوی و گل و نوروز خواجوی کرمانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران،1383
پایان‌نامه‌ی تحلیل تطبیقی خسرو و شیرین نظامی گنجوی و نوروز خواجوی کرمانی، درشش فصل به بررسی و مقایسه گل و نوروز خواجو با خسرو وشیرین نظامی از نظر همانندی‌های داستان، عناصر داستان، صور خیال، توصیف می‌پردازد. در ابتدا ضمن معرفی دو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد منابع انسانی، انعطاف پذیری، پایان نامه ها، کسب و کار Next Entries پایان نامه با موضوع خسرو و شیرین، نمایشنامه، ادبیات تطبی، ادبیات تطبیقی