پایان نامه رایگان درمورد بازاریابی، رضایت مشتری، تحلیل عامل، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

2-11 ارتباط بین مدل های مختلف 25
2-12 پیش نیازهای چرخه بنچ مارکینگ 27
2-13 مراحل اجرای بنچ مارکینگ 28
2-14 در طول پروسه بنچ مارکینگ به چه نكاتی باید توجه نمود؟ 29
2-15 بخش دوم: فرآیندهای کلیدی 30
2-15-1 ماهیت بنچ ماركینگ در فرایند های کلیدی 30
2-16 فواید بنچ مارکینگ در فرآیند های کلیدی 31
2-17 فعالیت های فرآیند کلیدی در بنچ مارکینگ 31
2-18 انتخاب فرآیندی كه باید بنچ مارك شود. 35
2-18-1 جستجو 37
2-18-2 مشاهده 43
2-19 از کجا می توان اطلاعات مورد نیاز برای بنچ مارکینگ را بدست آورد ؟ 44
2-19-1 تجزیه و تحلیل 44
2-19-2 تطبیق 45
2-20 معرفی صنعت داروسازی 46
2-20-1 تاریخچه دارو سازی 46
2-20-2 سیر تکاملی داروسازی 46
2-20-3 شرکت های دارویی در ایران 47
2-21 معرفی شرکت های دارویی برتر و شرکت اسوه 48
2-21-1 معرفی شرکت فايزر 48
2-21-2 معرفی شرکت جانسون & جانسون 49
2-21-3 معرفی شرکت باير 49
2-21-4 معرفی شرکت گيلاد 50
2-21-5 معرفی شرکت سيپلا 51
2-21-6 معرفی شرکت توا 52
2-21-7 معرفی شرکت آپوتكس 53
2-21-8 معرفی شرکت داروسازی اسوه 53
2-21-9 فهرست فیلدهای تخصصی محصولات دارویی شرکت اسوه 55
2-21-10 چشم انداز شركت داروسازی اسوه 55
2-22 رسالت شركت داروسازی اسوه 55
2-23 مطالعات موردی صورت گرفته در بنچ مارکینگ فرآیند 57
2-23-1 بنچ مارکینگ در کشاورزی 57
2-23-2 استانداردهای اندازه گیری عملکرد 57
2-24 یافته ها 58
2-25 نتیجه گیری 58
2-26 بنچ مارکینگ در شرکت زیراکس 59
2-27 بخش سوم: فرآیند بازاریابی 59
2-27-1 تاریخچه بازاریابی 59
2-27-2 تعریف بازاریابی 60
2-27-3 ماهیت و محتوای برنامه بازاریابی برای فرآیند بازاریابی 61
2-27-4 خط مشی فرآیند بازاریابی 62
2-27-5 انواع کنترل در فرآیند بازاریابی 62
2-27-6 استراتژی های فرآیند بازاریابی 63
2-27-6-1 استراتژی بازاریابی یكسان 63
2-27-6-2 استراتژی بازاریابی تفكیكی 63
2-27-6-3 استراتژی بازاریابی تمركزی 64
2-28 مراحل فرآیند بازاریابی 65
2-29 بخش چهارم: رضایت مشتریان 66
2-29-1 تعریف رضایت مشتری 66
2-29-2 مفهوم رضایت مشتری 66
2-29-3 لزوم حفظ مشتریان و تامین رضایت آنان 67
2-29-4 روش اجرایی نحوه ارتباط با مشتری و اندازه‌گیری رضایت مشتری در شرکت دارو سازی اسوه 67
2-29-5 ارتباط با مشتری 68
2-29-6 اطلاعات مرتبط با مشتری 69
2-29-7 نحوه اندازه‌گیری میزان رضایت مشتری 70
2-29-8 دیدگاه کاتلر 71
2-29-8-1 عوامل تعیین کننده فایده و رضایت مورد انتظار مشتری 71
2-30 بخش پنجم: نوآوری 72
2-30-1 تعریف نوآوری 72
2-30-2 اهمیت نوآوری 72
2-30-3 تفکیک مفهوم نوآوری از مفاهیم مشابه 73
2-30-4 طبقه بندی انواع نوآوری ها 74
2-30-4-1 مراحل نوآوری 75
2-30-4-2 محرک های نوآوری در بنچ مارکینگ 75
2-30-4-3 مدل های نوآوری در بنچ مارکینگ 76
2-30-4-3-1 مدل خطی 76
2-30-4-3-2 مدل مرحله ای 76
2-30-4-3-3 مدل سیستم های باز 77
2-30-4-4 دیدگاه اودیر 78
2-30-4-4-1 مدل بازاریابی نوآورانه 78
2-30-4-4-2 متغیرهای بازاریابی 78
2-30-4-4-3 ارتقا محصول 78
2-30-4-4-4 تغییر آمیخته بازاریابی 79
2-30-4-4-5 تغییر کانال توزیع 79
2-30-4-5 اصلاحات 79
2-30-4-6 اقدام پیش گستر و تغییر 79
2-30-5 بازاریابی یکپارچه 79
2-30-6 یکپارچه سازی بازاریابی 80
2-30-7 نفوذ بازاریابی 80
2-30-8 تمرکز بر مشتری 80
2-30-9 تمرکز بر بازار 80
2-31 چشم انداز 80
2-32 سود 81
2-33 بازارمحوری 81
2-34 طرح منحصر به فرد 81
2-35 جدید 81
2-36 مغایر با موارد موجود و انحصاری 81
2-37 نوآوری های صورت گرفته در شرکت داروسازی اسوه 83
2-38 بخش ششم: کیفیت 83
2-38-1 درباره كیفیت 83
2-38-2 مفهوم كیفیت و جنبه های مختلف آن 85
2-38-3 كیفیت و ارزش 86
2-38-4 اهمیت کیفیت محصولات 86
2-38-5 استانداردهای کیفیت 87
2-38-6 هزینه های كیفیت در بنچ مارکینگ 87
2-38-6-1 هزینه های پیشگیری 87
2-38-6-2 هزینه های بارزسی 88
2-38-6-3 هزینه های نواقص درونی 88
2-38-6-4 هزینه های نواقص خارجی 88
2-38-7 دایره کنترل کیفیت 88
2-38-8 انواع بازرسی در کنترل کیفیت 89
2-39 کیفیت در محصولات دارویی شرکت داروسازی اسوه 89
2-40 بخش هفتم: توزیع 90
2-40-1 اهمیت مدیریت توزیع 91
2-40-2 وظایف توزیع فیزیکی 92
2-40-3 مراحل طراحی کانال های توزیع 92
2-40-4 کانال های اصلی توزیع 93
2-40-5 استفاده استرتژیک از توزیع 95
2-40-6 روش های حمل ونقل 96
2-40-7 دیدگاه کاتلر 96
2-40-7-1 تصمیمات مهم در طراحی کانال های توزیع 96
2-41 بخش هشتم: تحقیقات بازاریابی 97
2-41-1 آشنایی با واحد تحقیقات بازاریابی 97
2-41-2 تحقیقات بازاریابی چیست ؟ 97
2-41-3 اهداف تحقیقات بازاریابی 99
2-41-4 روش شناسی تحقیقات بازاریابی 99
2-41-5 کاربرد تحقیقات بازاریابی 100
2-41-6 فرآیند تحقیقات بازاریابی 100
2-41-7 تحقیقات بازاریابی صورت گرفته در شرکت داروسازی اسوه 102
2-42 پیشینه تحقیق 102
2-42-1 پیشینه تحقیقات داخلی 102
2-42-2 پیشینه تحقیقات خارجی 105

فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه 112
3-2 روش تحقیق 112
3-3 ابزار گردآوری اطلاعات 113
3-4 فیش ثبت داده‌ها 113
3-5 پرسشنامه 114
3-5-1 سوالات پرسشنامه 114
3-5-2 مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه 115
3-5-3 اجزای اصلی پرسشنامه 115
3-5-4 روش توزیع پرسشنامه 116
3-6 روایی (اعتبار) ابزار تحقیق 117
3-6-1 روایی محتوایی 117
3-6-2 روایی نمایی (ظاهری) 118
3-6-3 روایی سازه 118
3-7 جامعه آماری تحقیق 118
3-8 قلمرو تحقیق 120
3-8-1قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………..120
3-8-2 قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………120
3-8-3 قلمرو مکانی تحقیق 120
3-8-4 تعریف نظری متغیرها 120
3-8-5 تعریف عملیاتی متغیرها 122
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها 124
3-9-1 آزمون كولموگوروف ـ اسمیرونوف 124
3-9-2 آزمون تی تک نمونه ای 125
3-9-3 آزمون فریدمن 125

فصل چهارم: تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه 128
4-2 بررسي توصیفی مشاهدات 129
4-3 تحلیل استنباطی یافته‌ها 133
4-4 آزمون نرمال بودن مولفه های الگو: 133
4-5 اعتبار سنجی مدل تحقيق با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی دو مرتبه ای 134
4-6 تفسير و تعبير مدل 139
4-7 نتابج تحلیل عاملی تاییدی 143
4-8 بررسی ضرایب روایی، پایایی و همبستگی 145
4-9 تحلیل سوال های تحقیق 147

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 155
5-2 خلاصه تحقیق 155
5-3 یافته ها ونتایج حاصل از تحقیق 156
این تحقیق به دنبال بررسی موارد ذیل است: 156
5-4 پیشنهادات 158
5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 159
5-6 محدوديت‌هاي تحقيق 159
منابع و مآخذ 160
منابع فارسی 161

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1: مشخصه های مهم انواع مقایسات بین شركتی 26
جدول 3-1: ترتیب سوالات پرسشنامه تحقیق 115
جدول 3-2: برآورد پرسشنامه پیش آزمون بر اساس روش بازآزمایی(آلفای کرونباخ) 117
جدول4-1: نتایج توصیفی ویژگی‌های دموگرافیک……………. 129
جدول 4-2: نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش 134
جدول 4-3: مقادیر قابل قبول شاخص های برازش 141
جدول4-4: شاخص‌های برازش مدل 142
جدول 4-5: نتایج تحلیل عاملی تأییدی (loading factor) 143
جدول 4-6: ضرایب همبستگی پیرسون 145
جدول4-7: بارهای عاملی مربوط به عوامل کلیدی در شرکت های داروسازی 147
جدول 4-8: نتایج آزمون t یک نمونه ای 148
جدول 4-9: نتایج آزمون t یک نمونه ای 149
جدول 4-10: نتایج آزمون t یک نمونه ای 150
جدول 4-11: نتایج آزمون t یک نمونه ای 151
جدول 4-12: نتایج آزمون t یک نمونه ای 151
جدول 4-13: ميانگين رتبه ها در آزمون فريدمن برسی مقوله های برسی شده در تاثیرپذیری از فرآیند بازاریابی 152
جدول 4-14: معني داري آزمون فريدمن 153

فهرست اشكال
عنوان صفحه
شکل 2-1) خلاقیت، اختراع و نوآوری 74
شکل 2-2) محرک های نواوری 75
شکل 2-4) شماره مدل مرحله ای 77
شکل 2-5) شماره مدل سیستم باز 77
شکل 2-6) مدل مفهومی برای بازاریابی نوآورانه 82

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1) وضعیت گرافیکی جنسیت پاسخ دهندگان 131
نمودار 4-2) وضعیت گرافیکی سن پاسخ دهندگان 131
نمودار 4-4) وضعیت گرافیکی سابقه کاری پاسخ دهندگان 132
نمودار 4-5) مدل تحلیل عاملی تحقیق تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد 136
نمودار 4-6) مدل تحقیق در حالت معناداری(t-value) 138

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
با توجه به اهمیت و ضرورت بنچ مارکینگ در فرآیند کلیدی، که نه تنها به عنوان یك تكنیك تشخیص مشكلات میباشد و از طرف دیگر نقش مهمی را در روابط طراحی فرایندها ایفا میكند، از اینرو در این فصل ابتدا به بیان مساله تحقیق و اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش می پردازیم، اهداف تحقیق را بیان نموده و سوالات تحقیق مطرح می گردند.
به طور اجمالی کاربرد های متصور از تحقیق، روش تحقیق، روش گرد آوری اطلاعات، قلمرو مکانی-زمانی و موضوعی پژوهش، جامعه و نمونه آماری و روش تجزیه و تحلیل داده ها عنوان می شوند.
در نهایت از آنجا که هر موضوعی واژه ها و اصطلاحات تخصصی خود را دارد، موضوعات تخصصی این پژوهش و مدل پژوهش در انتهای فصل توضیح داده می شوند.

1-2 بیان مسئله
الگوبرداری1 روشی سیستمـــاتیك است كه سازمانها به وسیله آن می توانند فعالیتهای خود را براساس بهترین صنعت یا سازمان اندازه گیری و اصلاح كنند. این روش با فراهم سازی چارچوبی برای سازمانها كه به وسیله آن فعالیتهای بهترین سازمان مشخص گردیده است و تشخیص وجوه تمایز سازمان موجود با بهترین سازمان نشان می دهد كه چگونه می توان شكافهای موجود را پركرد. الگوبرداری به واقع ابزاری برای بهبود مستمر است و می تواند توسط انواع سازمان هـــای تولیدی و خدماتی به كار گرفته شود. این روش را با نام های الگوگیری و الگوبرداری نیز می شناسند. درعرصه تولید یا خدمات امكان دارد سازمانی عملكرد بهتری نسبت به سازمانهای دیگر داشته باشد. همچنین ممكن است هریك از بخش ها مانند بخش جمع آوری مواد و تامین مواد اولیه، بخش تولید، بخش فروش، بخش توزیع، بخش سرویس دهی به مشتریان یا دیگر بخشهای یك سازمان ارائه بهتری از كار خود نسبت به دیگران داشته باشند. برای تنظیم هرچه موثرتر عملكرد برمبنای اهداف موردنظر مدیران باید بدانند كه كدام سازمان یا كدام بخش موثرترین و بهترین روش را به كار می گیرد تا موفق تر باشد. پس از آن مدیران باید تمامی تلاش خود را جهت هماهنگ كردن بخشهای مختلف سازمان براساس آن الگوی بهتر و نمونه2 به كار برند. چنین تكنیكـــی را الگوگیری یا الگوبرداری می‌نامند. در این تحقیق با توجه به موارد اشتراک مراحل مدل های موجود و هم چنین جامعیت مدل پنج مرحله ای پیترسون-اندرسون نسبت به سایر مدل های ارائه شده، این مدل برای استفاده در این تحقیق استفاده شده است.این مدل شامل پنج مرحله می باشد.چرخه بنچ مارکینگ شامل طرح ریزی، جستجو، مشاهده، تجزیه و تحلیل، تطبیق و بهبود می‌باشد، که در تحقیق حاضر برآنیم تا از طریق بنچ مارکینگ فرآیند کلیدی بر اساس مدل پیترسون ـ اندرسون3 در شرکت دارویی اسوه دارای عملکرد بهتری نسبت به رقبای خویش شود. از اینرو پس از بررسی و مطالعه از طریق ماتریس عملکرد در شرکت دارویی اسوه، مشخص شد که شرکت در بخش فرآیند بازاریابی دارای ضعف میباشد و نیاز به بنچ مارکینگ دارد و پس از یک تلاقی افکار شاخص های موثر بر فرآیند بازاریابی مشخص شدند که مهم ترین شاخص های موثر بر فرآیند بازاریابی در این تحقیق شامل:رضایت مشتریان، نوآوری، کیفیت، نحوه توزیع و تحقیقات بازاریابی می باشد و به بنچ مارکینگ از شرکت

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد مدل ARIMA Next Entries پایان نامه رایگان درمورد بازاریابی، رضایت مشتری، جامعه آماری، رضایت مشتریان