پایان نامه درباره نفت و گاز، عرضه کنندگان، اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه ارشد

125657616
چکيده پايان نامه (شامل خلاصه ، اهداف ، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده) :
پس ازتصويب تحريم خريد نفت از جمهوري اسلامي در اتحاديه اروپا ، اين اتحاديه از ورود نفت ايران به کشورهاي اروپايي جلوگيري به عمل آورد. اگرچه براثر تحريم ها درآمدهاي نفتي ايران به شدت کاهش يافت و بر اقشار مختلف مردم ايران فشار زيادي وارد آمد، اما اين تحريم ها براي اتحاديه اروپا نيز هزينه هاي بالايي به دنبال داشت و باعث کمبود انرژي در درون اين اتحاديه گرديد.بررسي سياست هاي انرژي اتحاديه اروپا درقبال تحريم هاي تحميلي نفتي ايران نشان مي دهد که اين اتحاديه به دنبال تضمين امنيت عرضه انرژي ، تنوع بخشيدن به عرضه کنندگان انرژي و عقلاني کردن مصرف انرژي مي باشد.در تحقيق حاضر با استفاده از روش تحقيق توصيفي-تحليلي به اين سوال ، که ” اتحاديه اروپا بعد از تحريم هاي نفتي ايران چه اقداماتي در راستاي تأمين انرژي مورد نياز خود انجام مي دهد؟ ” ، چنين پاسخ داده مي شود که ، با توجه به اهميت انرژي و امنيت عرضه نفت و گاز براي اتحاديه اروپا ، اين اتحاديه پس از تحريم هاي اخير عليه ايران دسترسي پايدار به منابع انرژي و تنوع بخشي به اين منابع را به صورت جدي تر دنبال مي کند.
نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهشنامه دانشکده:مناسب است_ مناسب نيست تاريخ و امضاء :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول : کليات تحقيق ………………………………………………………………………………………..2
1-1-بيان مسأله تحقيق …………………………………………………………………………………………….3
1-2-اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن…………………………………………………………..4
1-3-هدف هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………….5
1-4-سؤالات تحقيق…………………………………………………………………………………………………5
1-5-فرضيه هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………….5
1-6-قلمرو تحقيق …………………………………………………………………………………………………..6
1-7-مدل و روش تحقيق………………………………………………………………………………………….6
1-8-تعريف مفاهيم …………………………………………………………………………………………………7
1-9-روش گردآوري اطلاعات ……………………………………………………………………………….13
1-10-روش تجزيه و تحليل اطلاعات ……………………………………………………………………..13
1-11-متغيرها ……………………………………………………………………………………………………….13
1-12-پيشينه و ادبيات تحقيق …………………………………………………………………………………13
1-13-سازماندهي تحقيق ……………………………………………………………………………………….18
فصل دوم : مطالعات نظري تحقيق …………………………………………………………………………19
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….20
2-1-مباني نظري وچارچوب تحقيق؛ رئاليسم…………………………………………………………….21
2-2-مؤلفه هاي کليدي رئاليسم………………………………………………………………………………..23
2-3-انواع تصاوير رئاليسم ……………………………………………………………………………………..26
2-4-رئاليسم و فناوري هسته اي………………………………………………………………………………29
2-5-نظريه رئاليسم و تحريم اقتصادي………………………………………………………………………42
2-6-بررسي جنبه هاي مختلف امنيت انرژي………………………………………………………………49
فصل سوم: شرايط حاکم برساختار انرژي اتحاديه اروپا,مناسبات ايران بااين اتحاديه….62
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….63
3-1-وضعيت ذخائر، توليد، مصرف و واردات نفت خام و گاز طبيعي اتحاديه اروپا………..65
آآآ3-2 -مناسبات انرژي اتحاديه اروپا با جمهوري اسلامي ايران ……………………………………..79
3-2-1- پيشينه روابط اتحاديه اروپا و ايران ……………………………………………………………….79
3-2-2-روابط تجاري-انرژي اتحاديه اروپا و ايران …………………………………………………….84
فصل چهارم : تحريم هاي نفتي عليه جمهوري اسلامي ايران ……………………………………….92
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….93
4-1- بررسي کلي تحريم هاي نفتي عليه ايران…………………………………………………………..94
4-2- تحريم هاي اروپا عليه جمهوري اسلامي ايران ……………………………………………….101
4-3- تأثير تحريم هاي نفتي بر مناسبات انرژي ايران و اروپا……………………………………..107
4-4- چالش هاي تحريم نفتي ايران براي اتحاديه اروپا……………………………………………..110
فصل پنجم:سياست هاي اتحاديه اروپا در راستاي تأمين انرژي مورد نياز خود………………119
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….120
5-1-تأمين امنيت عرضه انرژي و چالش هاي آن………………………………………………………122
5-2-برنامه هاي کوتاه مدت…………………………………………………………………………………..133
5-2-1- تنوع بخشيدن به منابع عرضه انرژي……………………………………………………………133
5-2-2- مديريت تقاضا…………………………………………………………………………………………140
5-2-3- امنيت تقاضاي انرژي………………………………………………………………………………..140
5-2-4- ايجاد ثبات در کشورهاي صادرکننده انرژي…………………………………………………141
5-2-5- گفتگوي جامع ميان توليد كنندگان انرژي……………………………………………………142
5-2-6- مذاکرات با ايران……………………………………………………………………………………..143
5-3-برنامه هاي ميان مدت……………………………………………………………………………………149
5-3-1- تنوع بخشيدن به منابع عرضه انرژي……………………………………………………………150
5-3-2-تنوع بخشيدن به منابع(نوع) انرژي با تکيه بر حفظ محيط زيست……………………151
5-3-3-رقابت پذيري انرژي………………………………………………………………………………….153
5-3-4- هماهنگي بين اعضاي اتحاديه اروپا براي اتخاذ سياست هاي مشترک……………..154
5-3-5- بهبود و توسعه بخشندن به شبکه هاي انتقال وتوزيع انرژي‌…………………………..155
نتيجهگيري ………………………………………………………………………………………………………….157
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………….164

مقدمه :
از ابتداي مطرح شدن موضوع هسته اي ج.ا.ايران در سال 2003،قدرت هاي بزرگ به صورت فردي يا در قالب گروه بندي هاي مختلف اصلي ترين بازيگران تأثيرگذار بر اين موضوع بوده اند. اگرچه اتحاديه اروپا که يکي از بازيگران تأثير گذار در اين عرصه بوده و به دلايل مختلف از اعمال تحريم ها بر کشورمان حمايت کرده است ، اما از يک جانبه گرايي و به خصوص دکترين بازدارنده آمريکايي ها نگران است و اين نگراني ناشي از آن است که آمريکا به نام مقابله با تروريسم و کشورهاي خودسر ، شوراي امنيت سازمان ملل وناتو را ناديده مي گيرد.
اروپائيان همواره به دنبال آن هستند ضمن مقابله با يکجانبه گرايي آمريکائي ها ، وضعيت چند جانبه گرايي را درنظام بين الملل ايجاد نمايند.و در اين بين ايران به نقطه اي هويت بخشي براي اروپائيان تبديل شده است. هرچند اين به آن معني نيست که اروپائيان نگراني هاي آمريکا در مورد ايران را درک نمي کنند و ضد آمريکا هستند ، بلکه مسئله آنها مخالفت با يک جانبه گرايي آمريکا است.
اگرچه اتحاديه اروپا ، ايالات متحده را در اعمال تحريم ها بر عليه ايران همراهي نمود اما با عنايت به اين که تحريم هاي اعمالي بر جمهوري اسلامي به نوعي بر جوامع اروپايي و اقتصاد کشورهاي حوزه اتحاديه اروپا تأثير گذاري مستقيم داشته است و با توجه به اهميت انرژي و امنيت عرضه نفت و گاز براي اتحاديه اروپا،اين پژوهش تلاش دارد سياست هاي اين اتحاديه را در راستاي تأمين انرژي مورد نيازخود، در چهارچوب تأمين عرضه انرژي، برنامه هاي کوتاه و ميان مدت براي رسيدن به نتايج مطلوب را در پنج فصل شامل:کليات تحقيق در فصل اول، چارچوب تحقيق درفصل دوم ، شرايط حاکم بر ساختار انرژي اتحاديه اروپا و مناسبات ايران با اين اتحاديه در فصل سوم ، تحريم هاي نفتي عليه جمهوري اسلامي ايران فصل چهارم و سياست هاي اتحاديه اروپا براي تأمين انرژي مورد نياز خود در فصل پنجم مورد بررسي قرار دهد.

فصل اول :
کليات تحقيق

1-1 بيان مسأله تحقيق :
به طور کلي سياست اتحاديه اروپا در قبال ايران و مسائلي مانند سلاح هاي هسته اي و کشتار جمعي ، حقوق بشر ، تروريسم و روند مذاکرات صلح خاورميانه به ويژه نقشه راه با سياست هاي ايالات متحده آمريکا هماهنگ شده است. اتحاديه اروپا در قبال برنامه هسته اي ايران موضعي مشابه موضع ايالات متحده آمريکا اتخاذ نموده است.
اتحاديه اروپا به خاطر همراهي با ايالات متحده و تحت فشار قرار دادن ايران براي دست کشيدن از دستيابي به انرژي هسته اي ، تحريم هايي را عليه جمهوري اسلامي ايران از جمله تحريم نفتي تصويب و آن را به مرحله اجرا گذاشت و اين در حالي بود که اعضاي اتحاديه اروپا در مجموع بين هجده الي بيست در صد صادرات ايران که حدود چهار صد هزار بشکه در روز مي شود را از ايران خريداري مي نمودند.
با اعمال تحريم هاي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره نفت و گاز، سازمان ملل، باراک اوباما Next Entries تحقیق رایگان درباره ساختار بازار