منابع پایان نامه درمورد آزمون فرضیه، تحلیل داده، مدل رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

…………….……….…….……………………..9
1-9-3- قلمرو مکانی…………………….……….…….……..………………………….9
1-10- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش……………….…………….……..…………….9
1-11- محدودیت های پژوهش…………….…………..…………………………………..…….11
1-12- ساختار کلی پژوهش………………..……….……..…………………….…….…..…….11

2-1- مقدمه…………………………………………………….…………………………..14
2-2- بخش اول- ادبیات نظری درباره ی بقای شرکت ها و عوامل مؤثر بر آن ها …………..………………..14
2-2-1- مقدمه………………………………………………………………………….14
2-2-2- صنعت الکترونیک در جهان و ایران…………………………….……………………..16
2-2-3- عوامل تأثیرگذار بر بقای شرکت ها…………………………….……………………..19
2-2-3-1- ویژگی های خاص شرکت………………………………….……………..19
2-2-3-1- 1- اندازه ی شرکت…….…….………….…………..………………..19
2-2-3-1- 2- سرمایه اولیه…………………………………..…….……………..21
2-2-3-2- ویژگی های خاص صنعت…….………….…….…….….….……………..23
2-2-3-2- 1- درجه نوآوری در صنعت…….…….………..….…..………………..23
2-2-3-2- 2- نرخ ورود به صنعت.…….…….……….………..….….……..……..26
2-2-3-2- 3- شدت سرمایه …….…….…..…………….….…..………………..29
2-2-3-2- 4- نرخ رشد صنعت…….…….…….……..……..…..………………..30
2-2-3-2- 5- صادرات…….……..…….…….……..…….……………………..31
2-3- مدل مفهومی تحقیق…….……..…….…….………….……..….……………………..34
2-4- بخش دوم- مروری بر پیشینه پژوهش ………………..……………………..…………………35
2-4-1- پژوهش های خارجی…………………..……………………………..……………..35
2-4-2- پژوهش های داخلی …………………….……….………………………………….41
2-4-3- جمع بندی مطالعات پیشین …………………….….….…….…….…….…………….45

3-1- مقدمه ……………..……………………………………….………………………….. 51
3-2- متدلوژی تجزیه و تحلیل داده های تاریخچه ای- رخدادی……………..……………………………52
3-2-1- داده های مقطعی……………………….…………………………….………………….52
3-2-2- داده های ترکیبی……………………….…………………………….………………….53
3-2-3- داده های تاریخچه ای- رخدادی……………………..………………….…….……..…….54
3-3- معرفی نرم افزار TDA …………………..…………………………….………………….. 55
3-4- توزیع های پارامتریک .. .…………………..……………………………….……..……….. 55
3-5- روش های توصیفی ناپارامتریک …………………..………………….…….……………….. 56
3-5-1- روش جدول عمر …………………..……………………………….…….…………56
3-5-2- روش برآورد کننده حد محصول ……….……………………………….…..…….….. 57
3-5-2- 1- انتقالات واحد ………………………………………………….………..58
3-6- مقایسه توابع بقا ……….…….…………………………………….…….……………….. 59
3-6-1- روش اول: تعریف گروه های اپیزودها ……..….……………………………………….. 59
3-6-2- روش دوم: تشکیل آماره های آزمون …………….………………………….….………..60
3-7- مدل های نیمه پارامتریک …………….………………….……………….……….……….. 62
3-8- مدل مفهومی و متغیرهای توضیحی ….………….….….……….…….….……….…….……….64
3-9- جامعه و نمونه آماری …………….………………….…………………….……..……….. 66
3-10- روش جمع آوری داده ها و اطلاعات .………….………….………………….……..………..66

4-1- مقدمه …………………….…………………….…………………………………….. 68
4-2- تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………..………68
4-2-1- تحلیل داده ها با روش کاپلان مایر ….……………………………………….…..…..69
4-2-2- تحلیل داده ها با روش جدول عمر ………………………..…..…….……………… 72
4-3- آزمون فرضیه ها………………………………….………………….……..……………..75
4-4- تجزیه و تحلیل خروجی حاصل از مدل کوکس…………………………………………..………75
4-4-1- آزمون فرضیه اول………….…………….………..…… …………..……………. 76
4-4-2- آزمون فرضیه دوم………………………………..…… …….……..…………….. 77
4-4-3- آزمون فرضیه سوم….……….…….………….……..……. ………………………. 78
4-4-4- آزمون فرضیه چهارم………………………………..…… ………………………. 78
4-4-5- آزمون فرضیه پنجم………………………………..…… …………..……………. 79
4-4-6- آزمون فرضیه ششم………………………………..…… …………..…………….79
4-4-7- آزمون فرضیه هفتم………………………………..…… …………..…………….80

4-5- تحلیل حساسیت…………………………..…………………..…….……..……………. 80
4-6- مقایسه توابع بقا ……………….…………………………………………..…………….. 82
4-6-1- مقایسه توابع بقاء بر اساس نرخ ورود به صنعت……………………….………….………. 83
4-6-1-1- روش اول: محاسبه آماره های آزمون…………………………………….…… 83
4-6-1-2- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقاء……….……….….………………….……84
4-6-2- مقایسه توابع بقاء بر اساس شدت سرمایه……….…….…….….…..……..….….……….85
4-6-2-1- روش اول: محاسبه آماره های آزمون…………………………………….…… 85
4-6-2-2- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقاء……….……….….…….…………….……86
4-6-3- مقایسه توابع بقاء بر اساس نرخ رشد صنعت…………………….…………….………….87
4-6-3-1- روش اول: محاسبه آماره های آزمون…………………………………….…… 88
4-6-3-2- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقاء……….………….………………….…… 88
4-7- خلاصه فصل چهارم ……………….………………………………………..……………..89

5-1- مقدمه ……………………..………………….….…….…………………………….. 91
5-2- مروری برمساله، اهداف و سوال …………………..…………….………….……………….. 91
5-3- بحث و نتیجه گیری………………….……………….……………………………….….. 92
5-3-1- اندازه شرکت ………………..……………………………….……………….….. 93
5-3-2- سرمایه اولیه …….…………………………………………….……………….…..93
5-3-3- درجه نوآوری در صنعت ….…………………………………………….……….….. 94
5-3-4- نرخ ورود به صنعت ……..…………………………………….……………….….. 94
5-3-5- شدت سرمایه …….………………………………………….……………….….. 95
5-3-6- نرخ رشد صنعت …….……………………………………….……………….….. 95
5-4- ارائه پیشنهادات ……….…………………..…………..…………….………………….. 96
5-4-1- پیشنهادات حاصل از تحقیق ……….…………………………………….……..…….….. 97
5-4-2- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده……..….……………………………………………….…..97
فهرست منابع …….….………….……………………………..…………………………….. 98

فهرست جداول

عنوان شماره صفحه
جدول 2-1 خلاصه تحقیقات انجام شده پیشین ……………………………………………………… 45
جدول 3-1 پروانه های بهره برداری در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران در سال های 1390-1360.……….. 66
جدول 4-1 طبقه بندی مجموعه داده به شرکت های فعال و غیر فعال ………………….………………… 69
جدول 4-2 خروجی حاصل از برآورد کننده حد محصول کاپلان-مایر ……….……….…….……….….. 70
جدول4-3 خروجی حاصل از روش جدول عمر ……….……..……………………………………… 73
جدول 4-4 برآورد حاصل از مدل رگرسیون Cox ………….…….……………………….………. 76
جدول 4-5 خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای نرخ رشد صنعت ……………………………..…… 80
جدول 4-6 خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای نوآوری …………………………..…….……… 80
جدول4-7 خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای شدت سرمایه ……………………….……..…….. 81
جدول4-8 خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای سرمایه اولیه …………………………..…..…….. 81
جدول 4-9 خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای نرخ ورود به صنعت ……..…………………..……..82
جدول 4-10 آماره های آزمون محاسبه شده برای مقایسه توابع بقا بر حسب نرخ ورود به صنعت……………………83
جدول 4-11 آماره های آزمون محاسبه شده برای مقایسه توابع بقا بر حسب شدت سرمایه……………………….…85
جدول4-12 آماره های آزمون محاسبه شده برای مقایسه توابع بقا بر حسب نرخ رشد صنعت …………………..88
جدول5-1 برآورد حاصل از مدل رگرسیون Cox ……….…………….…………………….…….. 93
جدول 5-2- نوع رابطه و معنی داری بین متغیرهای مستقل و بقاء ……………….…………….…………96

فهرست نمودارها

عنوان شماره صفحه
نمودار 3-1مشاهده مسیر زندگی یک فرد بر اساس مطالعه مقطعی، ترکیبی و طرح مبتنی بر تاریخچه ای- رخدادی.…. 54
نمودار4-1 تابع بقای حد محصول .…. .…. .…….…………….……………………….……….. 72
نمودار4-2 تابع بقای جدول عمر ……….…………….…………………………………….…… 74
نمودار4-3 مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ ورود به صنعت – روش حد محصول .………… ………. 84
نمودار4-4 مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ ورود به صنعت- روش جدول عمر. .…… …………….. 84
نمودار4-5 مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس شدت سرمایه- روش حد محصول ….…….………………. 86
نمودار4-6 مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس شدت سرمایه- روش جدول عمر.. ….…….………………. 87
نمودار4-7 مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ رشد صنعت- روش حد محصول ….…….……………. 88
نمودار4-8 مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ رشد صنعت- روش جدول عمر.. ….…….……………. 89

فهرست پیوستها

عنوان شماره صفحه پیوست 1 – الف- مدل رگرسیون کوکس- دستورات برنامه …………….…….….……….….….…… 104
پیوست 1 – ب- خروجی مدل کوکس …………….……………..…………….….…….…….. 105
پیوست 2- الف- برآورد حد محصول (کاپلان مایر)………….. …….…..….…….…………….….. 107
پیوست 2- ب- دستورات ترسیم نمودار بقای حد محصول ……….….….….………..….….………..108
پیوست 2- ج- خروجی کاپلان مایر …..…….……..………..………..…………..……..……..109
پیوست 3- الف- روش جدول عمر- دستور برنامه ………….…………………….…….…………..111
پیوست 3- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء …….……..…..………….……………..…..…………..112
پیوست 4- الف- مقایسه توابع بر اساس نرخ ورود به صنعت- روش جدول عمر…………………………… 113
پیوست 4- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء…………………..………………..………………………..114
پیوست 5- الف- مقایسه توابع بر اساس شدت سرمایه- روش جدول عمر………..………….….………….115
پیوست 5- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء…………………..………….………..……………………..116
پیوست 6- الف- مقایسه توابع بر اساس نرخ رشد صنعت- روش جدول عمر……..………….….………….117
پیوست 6- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء………………………………….…………………………..118
پیوست 7- الف- مقایسه توابع بر اساس نرخ ورود به صنعت- روش حد محصول ……………….….…..……119
پیوست 7- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء…………………….………………………………………..120
پیوست 7- ج- برآورد مقایسه…………………….……….………………………………………..121
پیوست 8- الف- مقایسه توابع بر اساس شدت سرمایه- روش حد محصول ………….….…….….…………123
پیوست 8- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء…………………….………………………………………..124
پیوست 8- ج- برآورد مقایسه…………………….……….………………………………………..125
پیوست 9- الف- مقایسه توابع بر اساس نرخ رشد صنعت- روش حد محصول ………….…..…….…..……127
پیوست 9- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء……………………………………………………………..128
پیوست 9- ج- برآورد مقایسه…………………………….………………………………………..129

فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-
مقدمه
بنگاه های اقتصادی که از نظر وضعیت حیات به انسان ها تشبیه شده اند، زمانی متولد شده و پس از طی مراحل مختلف حیات، به صورت متفاوتی می میرند. اما آنچه در مورد حیات بنگاه های اقتصادی معنا و مفهوم می یابد طول دوره ی حیات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کمال گرایی، ویژگی های شخصیتی، کمالگرایی Next Entries منابع پایان نامه درمورد استان مازندران، اندازه شرکت، ارتباط معنی دار