پایان نامه با واژگان کلیدی کمالگرایی، کمال گرایی، دانشجویان دختر

دانلود پایان نامه ارشد

– پنج عامل بزرگ شخصیت می تواند اهمال کاری را پیش بینی کنند.
– پنج عامل بزرگ شخصیت می توانند کمال گرایی را پیش بینی کنند.
– بین کمالگرایی با اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان رابطه وجود دارد.
– بین دانشجویان دختر و پسر از نظر ویژگی های شخصیتی تفاوت وجود دارد.
– بین دانشجویان دختر و پسر از نظر اهمالکاری تفاوت وجود دارد.
– بین دانشجویان دختر و پسر از نظر کمالگرایی تفاوت وجود دارد.

1-6- تعریف متغیرها
1-6-1- تعاریف مفهومی
اهمالکاری: اهمال کاری به تعبیر الیس و ناوس25(2002) آن است که کاری که برای اجرای آن تصمیم گرفته می شود؛ بدون دلیل مشخص به آینده محول شود؛ کاری که میتواند حداقل برای خود فرد نتایجی را در برداشته باشد و در عین حال، انجام ندادن آن نیز به زیان شخص است و باعث سرزنش کردن خود میشود.
شخصیت: آلپورت(1978) شخصیت را سازمان پویای نظامهای روانی – فیزیولوژيکي در درون فرد می‌دادند. که این سازمان، سازگاری بی‌همتای فرد نسبت به جهان را تعیین می‌کند (به نقل از کرسینی26، 1999).
برونگرایی: تمایل عمومی به جامعه‌گرایی، دوست داشتن مردم، فعال بودن، پر حرف بودن، ترجیح گروه‌های بزرگ و گردهمایها، سرخوشی و انرژی بالا.
ثبات هیجانی (روان‌نژندی): تمایل عمومی به تجربه‌ی عواطف منفی چون ترس، غم،، دستپاچگی، عصبانیت، احساس گناه و نفرت.
انعطاف‌پذیری: تمایل عمومی به تصور فعال، احساس زیبا پسندی، توجه به احساسات درونی، تنوع طلبی، کنجکاوی ذهنی واستقلال در قضاوت.
دلپذیر بودن : تمایل عمومی به نوع دوستی، همدردی با دیگران و کمک کردن به دیگران و دریافت کمک متقابل.
وظیفه شناسی: تمایل عمومی به هدفمند بودن، با اراده و مصمّم بودن، کنترل خود، سازماندهی و انجام وظایف محوله به نحو مطلوب (مک کري و کاستا ،1992؛ به نقل از گروسی، 1380).

کمال گرایی: کمالگرایی یعنی داشتن اهداف بلند پروازانه، جاهطلبانه، مبهم و غیر قابل وصول و همچنین داشتن تلاش افراطی برای رسیدن به این اهداف. یا به عبارت دیگر داشتن مجموعهای از معیارهای بسیار بالا برای عملکرد که با خود ارزشیابیهای انتقادی افراطی همراه است. اگرچه وجود کمالگرایی میتواند تا حدی فرد را به جلو براند، اما کمالگرایی بیش از حد و به شکل منفی میتواند زمینهساز اختلال وسواس شود(فروست، مارتن، لاهارت و روزنبلات27،1999).
1-6-2- تعاریف عملیاتی
ویژگی های شخصیتی: منظور از ویژگی های شخصیتی نمرهای است که فرد از هر کدام از پنج مولفه پرسشنامه شخصیت کاستا و مککری(1989) (NEO-FFI) کسب میکند.
کمالگرایی: در پژوهش حاضر برای سنجش کمال گرایی از مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست28 (1990) استفاده می شود.
اهمالکاری: منظور از اهمال کاری نمرهای است که فرد در مقیاس اهمال کاری سولومون و راث بلوم (1984) بدست میآورد.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- اهمال کاری
2-1-1- مقدمه
از نظر تاریخی اهمال کاری بر اساس دو دیدگاه قابل بررسی: دیدگاه نخست، آنرا یک پدیده نسبتاً تازه و دیدگاه دوم، آنرا پدیده تمام زمانها در نظر می گیرد که در سالهای اخیر افزایش یافته است (استیل29،2007). بر اساس دیدگاه دوم، هزاران سال است که تعلل به عنوان عقب انداختن کار امروز به فردا، ایجاد مشکل نموده است. برای مثال همورابی پادشاه بابل بر پایه قانون 283، به منظور جلوگیری از اهمال کاری قانون مهلت مقرر برای طرح شکایت را به ثبت رسانیده است. رومیان اهمال کاری را واگذاری کار امروز به فردا دانستهاند.
اولین بار کلمه اهمال کاری در سال 1548 در کتاب تاریخ ادوارد هال30 به کار رفت این کلمه در سال 1600 به گونه رایجی استفاده می شده است. در رمان های رمانتیک مثل رمان هملت31 از این کلمه استفاده زیادی شده است و این کلمه بیشتر در مورد افراد عاشقی که به دلیل اهمال کاری به معشوق نرسیده اند به کار رفته است. نقل قول های منفی در مورد این مفهوم تا سال 1800 به وجود نیامده است، در زمان انقلاب صنعتی این کلمه با اصطلاح ” تنبل عاصی یا گناهکار” مطرح شد.. این مفهوم در مواقع زیادی به معنای ” به تأخیر انداختن آگاهانه” ، ” انتخاب منع آگاهانه” به کار رفته است. در حال حاضر تنبلی را به معنی ” به تأخیر انداختن هدفمند ” تعبیر می کنند. افراد زیادی شروع و تکمیل تکالیف را به تأخیر می اندازند و اغلب احساس ناراحتی و مضطرب بودن به خاطر به تأخیر انداختن امور می کنند . این پدیده در پژوهش های روانشناختی و مداخلات بالینی اهمال کاری نامیده می شود. رومنز32 ریشه های فرم کنونی کلمه اهمال کاری را به شرح زیر ارائه داد: ” Pro” به معنای جلو، پیش، جانب و ” Crastinus” به معنای از فردا می آید. رومنز در مورد به تأخیر انداختن غیر ضروری هشدار داده است. (به نقل از استیل، 2007). از نظر لغوی واژه اهمال کاری معادل تعلل، سهل انگاری و به تعویق انداختن می باشد (الیس و نال، 1977 به نقل از فرجاد،1382).
2-1-2- تعریف اهمال کاری
اهمال کاری به معنای تأخیر در شروع یا تکمیل یک عمل هدفمند است(دیازمورالز،فراری و آرگومدو33 ، 2006). در یک تعریف دیگر اهمال کاری به معنای تأخیر غیر منطقی رفتار است(سابینی34 و سیلور35،1982؛ به نقل از درای دن و ننان36، 2002). اهمال کاری به تأخیر انداختن هدفمند شروع یا تکمیل تکلیف، است که در کل، تصمیم گیری را در بر می گیرد (به نقل از استیل، 2007). اهمال کاری هنر به امید فردا ماندن و اجتناب کردن از امروز است. (واتسون37، 2001).
تعریف لغوی اهمال کاری به معنای ” به تأخیر انداختن” است یعنی فرد، عمداً تصمیم می گیرد که کاری را بعداً انجام دهد. (مثل من تصمیم را تا چهارشنبه بعد به تأخیر می اندازم). این نمونه ای از به تأخیر انداختن برنامه ریزی شده است. برای این که همه شواهد موجود را قبل از تصمیم گیری بررسی کند. (درای دن، 2002).
درای دن (1994؛ به نقل از درای دن و ننان، 2002) اهمال کاری را به عنوان یک روش رفتاری حفاظت خود از تجربه حالت هیجانی ناخوشایند قلمداد می کند. (مثل فردی که ترجیح می دهد به جای نوشتن مجموعه ای از کارهای نوشتاری و مقاله ای تلویزیون تماشا کند، چون اگر کار نوشتن مقاله ها را شروع کند تحریک خیلی شدید تجربه می کند لذا از نوشتن امتناع می کند و تلویزیون تماشا می کند).
قدیمی ترین تعریفی که در مورد اهمال کاری ارائه شده است عبارت است از ” به تأخیر انداختن آگاهانه” و به نظر می رسد به تأخیر انداختن ،تصمیمی آگاهانه است (فراری و تایس38، 2002). با آغاز انقلاب صنعتی، معانی منفی تری از قبیل تنبلی39 و سستی به واژه اهمال کاری داده شد. تنبلی، اجتناب از کار را مشخص می کند و شامل دستکاری دیگران جهت انجام کار برای فرد اهمال کار است. فراری و همکاران اشاره کردند که رشد اقتصادی مدرن امروزی، اصطلاح تنبلی را به اجتناب از تکلیف تغییر داد و اهمال کاری را به عنوان تفکر غیر منطقی که از نظریه شناختی ناشی می شود، توصیف کرد. ویژگی های تفکر غیر منطقی شامل باورهای غیر منطقی، انتخاب های خود شکن است که اهداف را تحلیل می برد، ترس از شکست ایجاد می کند، ارضاء فوری می خواهد و دارای استانداردهای سطح بالا یا کمال گرایی است.
تعاریفی که در مورد اهمال کاری به عمل آمده است فوق العاده متنوع هستند. برخی از تعاریف تجربی به وجود آمده اند که صرفاً اهمال کاری را به عنوان نمره ای که فرد در آزمون های اهمال کاری می گیرد تعریف می کنند مثل مک کون40، 1987 ؛ سولومون41 و روث بلام42 ، 1986 اهمال کاری را به عنوان ” عمل غیر لازم به تأخیر انداختن کارها در لحظه تجربه کردن ناراحتی ذهنی” تعریف می کنند. والترز (2003) اشاره کرد تعریف اهمال کاری لازم است، با تمایل به تأخیر انداختن رفتار مربوط به هدف43، به میزانی که کار اختیاری یا تحمیلی باشد و خوشایند یا نا خوشایند باشد، ادراکات در مورد آنچه لازم است انجام شود تا کار کامل شود و سایر رفتارهایی که بین یادگیری کار و تکمیل آن رخ می دهد، انطباق داده شود. وی اشاره کرد، به نظر می رسد اهمال کاری شامل انحرافات بین آنچه باید انجام شود و آنچه واقعاً انجام می شود تعریف می شود. اهمال کاران اولویت بندی درست زمان و ارتباط اعمال کنونی با انجام اولویت های بالای کاری و رفتارهای مربوط به کار را از دست می دهند.
اهمال کاری به یک الگوی مزمن، چرخه ای اشاره می کند که در آن فردی که قادر است به خوبی کاری را انجام دهد، به گونه مکرر از شروع یا تکمیل کارهای شغلی امتناع میکند، در حالیکه باید کارهای شغلی مربوط به خودش را تا زمان ضرب العجل معینی تمام کند. برخی از افراد اهمال کار کارهای خود را تا آخرین دقیقه به تأخیر می اندازند اما در دقایق آخر به سرعت عمل می کنند، برای این که آن ها را سریعاً تمام کنند. از طریق اهمال کاری فرد، ممکن است دچار توهم شود، استعداد و توانایی خود را در برابر انجام کار، بیشتر از آنچه که هست برآورد کند، لذا انجام کارهای خود را تا آخرین دقیقه به تأخیر می اندازد، ممکن است در زمینه هیجان خواهی44 (جست و جوی هیجان) برای انجام کارهای تحت استرس، افراط کند یا ممکن است به خاطر پرخاشگری منفعلانه، خودش انجام کارهای خود را به تأخیر اندازد. (همان منبع)
با توجه به مطالب فوق، اهمیت موضوع تفاوت قائل شدن، بین تکمیل کارهای مجزا و تکمیل زنجیره بهم وابسته ای از رفتارهای مربوط به تکلیف که برای انجام برخی پروژه ها یا اهداف درازمدت لازم است، مطرح می گردد. اگرچه در برخی از مطالعات از قبیل وسپ45، 1986 پی برده اند که اهمال کاری از طریق سیستم کار به بخش های کوچک تر کاهش می یابد، اما هر قدر کار پیچیده تر باشد الگوهای رفتاری بهم وابسته و پیچیده تری نیز نیاز دارد. (آریلی و ورتنبروخ46، 2002).
اهمال کاری درسی نیز به شرح زیر تعریف می گردد. اهمال کاری مربوط به درس به عنوان یک الگوی پایا یا دوره ای توصیف می شود که در آن فردی که قادر است تکلیفی را انجام دهد، بطور مکرر و به موقع از آغاز و اتمام تکالیف یا فعالیت هایی که باید در قالب یک ضرب العجل معین انجام شوند، به خاطر پیامدهای منفی شکست از انجام آن امتناع می کنند. (الیس وناس به نقل از فرجاد، 1382).

2-1-3- رویکردهای اهمال کاری
رویکردهای گوناگونی در زمینه اهمال کاری ارائه شده است که در ادامه به آنها می پردازیم.
2-1-3-1- رویکرد فیزیولوژی
در مورد اهمال کاری از دیدگاه فیزیولوژی نیز بحث شده است. در این زمینه پژوهشی توسط استروپ47، اهمال کاری را به اختلالات و ضایعات جسمانی در مغز مخصوصاً در لب پیشانی، به ویژه نیمکره دوجانبه در گلوبوس پالیدوس48 (یکی از هسته های قاعده ای که به عنوان یک ساختمان تحریکی سیستم حرکتی خارج هرمی رفتارمی کند) مرتبط می دانند. کرتکس پیشانی (pfc) لب پیشانی که فرایندهای شناختی را کنترل می کند بسیاری از کارکردهایش به گونه عادی در زمینه فعالیت روزمره (مثل قضاوت، طرح ریزی، تفکر انتقادی، همدلی، فراخنای توجه، سازماندهی و غیره) به کار می رود. چون این بخش تکامل یافته ترین بخش مغز است(pfc)، لذا برای رفتار لازم در قلمرو اجتماعی که متعاقباً روی شخصیت ما تأثیر می گذارد مسئول است. ظرفیت فرد در ایجاد اهداف و رسیدن به آنها، به عنوان جنبه ای از شخصیت بالغ و اثر بخش ملاحظه می گردد. آن یک قرارداد اجتماعی یا اثر مصنوعی فرهنگی نیست. آن در ساختمان کرتکس پیشانی و روابطش پیچ در پیچ شده است. در صورتی که (pfc) دچار مشکل شود مشکلاتی در زمینه سازماندهی، سهل انگاری، قضاوت، فراخنای توجه و حواس پرتی به وجود می آید. Pfc سیگنال هایی به اعضا حسی و لمبیک مغز می فرستد. وقتی شخص به تمرکز نیاز داشته باشد، pfc دروندادهای حواس پرت کننده سایر نواحی مغز را کاهش می دهد. بنابراین در صورتی که مشکلی در قسمت pfc به وجود بیاید هیچ مکانیزم تصفیه کننده ای وجود نخواهد داشت. کم کاری pfc با اختلال کمبود توجه همراه است. ابعاد رفتاری لب پیشانی در زمینه فعالیت روزمره حیاتی است، و در هر لحظه فعالیت مربوط به لب پیشانی لازم و ضروری است. Pfc بهانه مشروع و قانونی برای افراد اهمال کار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد کمال گرایی، ویژگی های شخصیت، کمالگرایی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی باورهای غیرمنطقی، تعلل ورزی، عزت نفس