منبع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارات، ورزشکاران، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

2ـ 3. استخر ورزشى 10
2ـ4. استاديوم ورزشى 10
2ـ5. باشگاه ورزشى 11
مبحث دوم: مفهوم مسئوليت مدني و تمايز آن از مسئوليت اخلاقي، كيفري و قراردادي 12
گفتار اول ـ مفهوم مسئوليت مدني در حقوق ايران و حقوق کشورهاي اروپايي 12
1ـ حقوق ايران 13
2ـ حقوق کشورهاي اروپايي 14
گفتار دوم ـ تمايزات مسئوليت مدني 15
1. از مسئوليت اخلاقي 15
2. از مسئوليت کيفري 16
3. از مسئوليت قراردادي 17
مبحث سوم: مفهوم مسئوليت انتظامي و تمايز آن از مسئوليت اخلاقي، كيفري و قراردادي 21
گفتار اول: مفهوم مسئوليت انتظامي 21
گفتار دوم: تمايزات مسئوليت انتظامي 22
1. از مسئوليت اخلاقي 22
2. از مسئوليت كيفري 23
3. از مسئوليت مدني 23
مبحث چهارم: انواع مسئوليت مدني 24
گفتار اول: مسئوليت ناشي از فعل شخص 24
1. عنصر مادي تقصير 25
2. عنصر معنوي يا رواني تقصير 26
2ـ 1. تقصير عمدي 27
2ـ 2. تقصير غيرعمدي يا تقصير ناشي از بي‌احتياطي و يا غفلت 27
2ـ3. فوايد عملي تفکيک تقصير عمدي و غيرعمدي 28
گفتار دوم: مسئوليت ناشي از فعل غير 29
1. مسئوليت ناشي از فعل غير براي تقصير اثبات شده 29
1ـ 1. حفاظت اشخاص خطرناک 30
1ـ2. معلمان و مربيان نسبت به افراد تحت آموزش خود 30
2. مسئوليت ناشي از فعل غير براي تقصير مفروض 31
2ـ1. مسئوليت ابوين ناشي از اعمال ارتکابي فرزندانشان 31
2ـ2. مسئوليت کارفرمايان در قبال اعمال ناشي از کارکنانشان 31
مبحث پنجم: ماهيت حقوقى باشگاه و ارکان آن در حقوق ايران و کشورهاي اروپايي 33
گفتار اول: ماهيت حقوقي باشگاه 33
1ـ حقوق ايران 33
2ـ حقوق کشورهاي اروپايي 37
گفتار دوم ـ انواع باشگاه‏هاي ورزشى 39
1. باشگاه‏هاى دولتى (عمومى) 39
2. باشگاه‏هاى خصوصى 40
گفتار سوم: ارکان باشگاه‏هاى ورزشى 42
1. هيئت مديره (مديران) 43
1ـ1. ترکيب هيأت مديره باشگاه 43
1ـ2. تعداد اعضاي هيأت مديره 43
1ـ3. شرايط عضويت در هيأت مديره باشگاه 44
1ـ3ـ1. اهليت 44
1ـ3ـ2. سهامدار بودن 45
1ـ4. وظايف هيأت مديره باشگاه 45
1ـ5. مدت فعاليت هيأت مديره 46
1ـ6. رابطه مديران با باشگاه‌ها در حقوق ايران و حقوق کشورهاي اروپايي 46
1ـ6‌ـ1. حقوق ايران 46
الف ـ نظريه اول: مديران وکلاى شرکا و سهامداران باشگاه محسوب مى‏شوند 46
ب ـ نظريه دوم: مديران وکيل شرکت محسوب مى‏شوند 48
ج ـ نظريه سوم: مديران نماينده قانونى شرکت يا باشگاه مى‏باشند 50
دـ نظريه چهارم: مديران، رکن شرکت يا باشگاه مى‏باشند 51
1ـ 6ـ 2. حقوق کشورهاي اروپايي 52
الف. مديران به عنوان وکيل شرکت يا باشگاه 53
ب. مديران به عنوان کارگران شرکت 54
ج. مديران به عنوان Trustee 54
د. مديران به عنوان رکن باشگاه 55
نتيجه‌گيري 55
2ـ مدير عامل 56
2ـ 1. وضعيت حقوقي مدير عامل 56
2ـ 1ـ 1. انتصاب مدير عامل 56
2ـ1ـ2. ختم مأموريت مدير عامل 57
2ـ1ـ3. حقوق و تعهدات فردي مديرعامل در باشگاه 58
2ـ 2. اختيارات مدير عامل باشگاه 59
3ـ مربيان 63
4ـ بازيکنان 67
5ـ کارکنان اجرايي باشگاه 69
مبحث ششم: مباني مسئوليت مدني باشگاه‌هاي ورزشي در حقوق ايران و حقوق کشورهاي اروپايي 70
1. نظريه تقصير 70
2. نظريه خطر 74
2ـ1. حقوق ايران 74
2ـ2. حقوق کشورهاي اروپايي 75
2ـ2ـ1. نظريه خطر مطلق 77
2ـ2ـ2. نظريه خطر در مقابل منفعت 77
3. نظريه فرض تقصير 79
3ـ1. نظريه فرض تقصير ناشي از سوءانتخاب کارگر (ورزشکار يا مربي) 80
3ـ1ـ1. حقوق ايران 80
3ـ1ـ2. حقوق کشورهاي اروپايي 81
3ـ 2. نظريه فرض تقصير ناشى از سوء مراقبت از عمل کارگر (ورزشکار يا مربي) 82
3ـ2ـ1. حقوق ايران 82
3ـ2ـ2. حقوق کشورهاي اروپايي 83
4ـ نظريه مختلط 85
5ـ نظريه تضمين حق 85
نتيجه‌گيري 86
فصل دوم: آثار مسئوليت مدني و انتظامي باشگاه‎ها و مؤسسات ورزشي در حقوق ايران و کشورهاي اروپايي
مبحث اول: رابطه حقوقي ورزشکاران و مربيان با باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي 88
گفتار اول: بررسي قرارداد‌هاي ورزشي و قرارداد کار در حقوق ايران 88
‌1. نقاط اشتراک 88
2. نقاط افتراق 91
گفتار دوم: بررسي قراردادهاي ورزشي و قرارداد کار در حقوق کشورهاي اروپايي 92
نتيجه‌گيري 94
مبحث دوم: مسئوليت انتظامي در ورزش 95
گفتار اول: مسئوليت انتظامي باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي 95
1. حقوق ايران 95
ـ تعهدات باشگاه نسبت به ورزشکاران 99
2. حقوق كشورهاي اروپايي 105
گفتار دوم: مسئوليت انتظامي ورزشكاران و مربيان 107
1. حقوق ايران 107
1-1. تعهدات بازيکن 110
1-2. تعهدات مربيان‏ 117
2. حقوق كشورهاي اروپايي 121
مبحث سوم: جبران خسارات وارده در حوادث ورزشي 124
گفتار اول: جبران خسارات وارده بر باشگاهها و مؤسسات ورزشي 124
1. جبران خسارات مادي 124
1ـ1. حقوق ايران 124
1ـ2. حقوق کشورهاي اروپايي 127
2. جبران خسارات معنوى 129
2ـ1. حقوق ايران 129
2ـ2. حقوق کشورهاي اروپايي 131
گفتار دوم: جبران خسارات وارده بر کارکنان ورزشي باشگاه (ورزشکاران و مربيان) از ناحيه باشگاه 134
1. جبران خسارات جسمى و مادى 134
1ـ1. حقوق ايران 134
1ـ2. حقوق کشورهاي اروپايي 136
ـ تقصير ورزشکار در ايراد آسيب و ضرر به خود 137
ـ تقصير ورزشکار زيان‌ديده به عنوان علت منحصر حادثه زيان‌بار 141
ـ تقصير ورزشکار زيان‌ديده به عنوان يکي از علل حادثه زيان بار 141
1ـ3. نقش قاعده (Volenti) (پذيرش ارادي خطر) در مسئوليت مدني باشگاه‌هاي ورزشي و مفاهيم مشابه با آن در حقوق ايران 142
1ـ3ـ1. نقش قاعده Volentiدر مسئوليت مدني باشگاههاي ورزشي 142
1ـ3ـ2. مفاهيم و قواعد مشابه (Volenti) در حقوق ايران 144
الف. قاعده اقدام 144
ب. رضايت زيان‌ديده 145
ج. پذيرش خطر 146
د. قاعده تحذير 146
1ـ4. حق انتخاب نوع مسئوليت از طرف زيان‌ديدگان در حوادث ورزشي 147
2. جبران خسارات معنوي وارد بر ورزشکاران و مربيان 149
ـ از دست دادن فرصت در حقوق ورزشي 153
2-1. حقوق ايران 153
2-2. حقوق کشورهاي اروپايي 154
گفتار سوم: جبران خسارات وارده از ناحيه ورزشکاران تحت استخدام، نسبت به اشخاص ثالث (ورزشکاران تيم حريف و تماشاگران) 156
1. جبران خسارات وارده بر ورزشکاران حريف 156
شرايط تحقق مسئوليت باشگاه‌هاي ورزشي 157
1ـ1. تقصير کارکنان باشگاه (ورزشکار و يا مربي) 157
1ـ1ـ1. حقوق ايران 157
1ـ1ـ2. حقوق کشورهاي اروپايي 158
1ـ2. حادثه در حين ورزش و يا به مناسبت آن باشد 159
ـ مفهوم حادثه حين انجام کار يا به مناسبت آن در حقوق کشورهاي اروپايي 161
1ـ3. تقصير بر اثر فورس ماژور يا دخالت اشخاص ثالث نبا شد 164
2. جبران خسارات وارده بر تماشاگران 165
2ـ1. حقوق ايران 165
2ـ2. حقوق کشورهاي اروپايي 170
گفتار چهارم: شرط عدم مسئوليت در قراردادهاي استخدام باشگاههاي ورزشي 175
1ـ قراردادهاي تعيين‌کننده‌ مسئوليت مدني در قراردادهاي ورزشي 175
2ـ محدوده و شروط تغييردهنده محدوده و قلمرو و مسئوليت مدني 177
3ـ مفهوم و ماهيت شروط تغييردهنده محدوده و قلمرو مسئوليت مدني 178
4ـ اعتبار شروط عدم مسئوليت (رفع و کاهش مسئوليت) در قراردادهاي ورزشي 179
4ـ 1. مباني مخالفين شرط رفع و کاهش (عدم) مسئوليت 179
4ـ1ـ1. اسقاط مالم يجب بودن 179
4ـ1ـ2. مخالفت با نظم عمومي 181
4ـ2. مباني موافقين شرط رفع و کاهش مسئوليت 181
4ـ2ـ1. اصل آزادي اراده 181
4ـ2ـ2. ديدگاه اختصاصي 182
4ـ2ـ3. عرف و رويه عملي 183
نتيجه 184
5ـ موارد بطلان شرط رفع و کاهش مسئوليت 185
5ـ1. شرط رفع و کاهش مسئوليت در تقصير عمدي و سنگين 185
5ـ1ـ1. مفهوم تقصير عمدي 185
5ـ1ـ2. مفهوم تقصير سنگين 186
5ـ1ـ3. تفاوت تقصير سنگين و تقصير عمدي 186
5ـ1ـ4. توجيه الحاق تقصير سنگين به تقصير عمدي 187
5ـ1ـ5. مباني بطلان شرط رفع و کاهش مسئوليت در تقصير عمدي و سنگين 187
ـ مبناي اول: حسن نيت 187
ـ مبناي دوم: نظم عمومي 188
ـ مبناي سوم: شرط ارادي محض 188
نقد و بررسي اين مباني 188
5ـ2. شرط عدم مسئوليت در موارد ضرر به اشخاص 189
نتيجه‌گيري 190
گفتار پنجم: شيوه‌هاي مختلف جبران خسارت 191
1. در خسارات مادي 191
1ـ 1. جبران عيني (بازگرداندن عين مال) 191
1ـ2. جبران خسارت از طريق پرداخت معادل 192
1ـ2ـ1. دادن مثل 192
1ـ 2ـ 2. دادن قيمت 193
2. در خسارات معنوي 194
2ـ1. جبران خسارت از طريق اعاده وضعيت 194
2ـ2. پرداخت غرامت 195
مبحث چهارم: شيوه تأمين خسارت 196
گفتار اول: بيمه اجباري کارکنان باشگاه و مؤسسات ورزشي (ورزشکاران و مربيان) 196
1- تعريف بيمه 196
ـ عناصر تشکيل‌دهنده بيمه 197
1. خطر 197
2. حق بيمه 198
3. خسارت 198
2ـ انواع بيمه 198
گفتار دوم: بيمه مسئوليت مدني ورزشي 199
1. حقوق ايران 199
2. حقوق کشورهاي اروپايي 201
نتيجه‌گيري 203
پيشنهاد 206
فهرست منابع و مآخذ 207
چکيده انگليسي

مقدمه
اصولاً ورزش از ديرباز به عنوان پديدهاي که هم باعث تندرستي و سلامتي جسم و هم باعث سلامتي روح و روان انسان ميگردد در بين جوامع بينالمللي شناخته ميشده است. بشر از آغاز آفرينش براي ماندن و زيستن نياز به جنبش ماهيچههاي خويش داشته و تا فرجام زندگي ورزش همسفر او خواهد ماند.1 در دين اسلام هم آيات و رواياتي درخصوص ورزش در بين انسانهاي بشري وجود دارد که نمايانگر ديدگاه روشن شريعت در خصوص امر ورزش و تندرستي است.2
با پيدايش المپيک در حدود يکصد و اندي سال پيش ورزش چهرهاي بينالمللي پيدا کرد به طوري که صرف سلامتي و تندرستي براي انجام ورزش ديگر به عنوان تنها هدف ورزش مورد توجه نبود بلکه حضور در صحنههاي بينالمللي و کسب افتخار در اين زمينه به عنوان اصليترين اهداف کشورهاي شرکتکننده در اين رقابتها که بعدها تبديل به مهمترين رقابتهاي بينالمللي در سطح کره خاكي تبديل شد، واقع گرديد، به طوري که کشورهايي که با هم مشکل و درگيري ـ چه در سطح نظامي و چه در سطوح ديگر ـ داشتند باکسب افتخار در اين رقابتها و به ويژه در بازيهاي رودررو تا مدتها به کركري خواندن براي بازنده ميپرداختند و به تبع آن مردم دو کشور نيز چنان حساسيتي را در اين زمينه از خود نشان ميدادند که حتي در برخي موارد خود اين امر منجر به کشمکش و درگيري بين دولتها و تماشاگران دو کشور ميگرديد. کشورها معمولاً با تشکيل کميته ملي المپيک به برنامهسازي براي حضور موفق در اين رقابتها ميپردازند.
ورزش در ابتدا در سطح آماتور قرار داشت بدين معنا که ورزشکاران بيشتر به عنوان يک وسيله تفريح و سرگرمي که باعث سلامتي و تندرستي جسم و روان آنها ميشد به آن نگاه ميکردند اما بعدها با حرفهاي شدن ورزش، جهان با اصطلاح ورزش حرفهاي آشنا گرديد و ديگر ورزش در سطح آماتور به فعاليت نميپرداخت و رقابتهاي ورزشي در کشورها هم عنوان حرفهاي را يدک ميکشيد. براي مثال مي‌توان به ليگ حرفهاي بسکتبال NBA و يا ليگ حرفهاي فوتبال اسپانيا لاليگا، ليگ حرفهاي راگبي در آمريکا ـ ليگ حرفهاي برتر در فوتبال انگلستان و به طور کلي شبه جزيره اشاره نمود.
با حرفهاي شدن ورزشکار، قراردادهاي ورزشي نيز حرفهاي گرديد بدين معنا که ورزش به عنوان يک شغل و حتي صنعت پولساز مورد توجه دستاندرکاران آن قرار گرفت و ورزشکار و يا مربّي با يدک کشيدن عنوان حرفهاي، ديگر شغل حرفهاي او، ورزش تلقي ميگرديد و ايشان بايد فکر و ذکرشان را برخلاف ورزش آماتوري به ورزش و موقعيت در آن معطوف ميکردند. با حرفهاي شدن ورزش و تبديل آن به يکي از صنايع پولساز، کسب موفقيت براي تيمها و باشگاههاي ورزشي به عنوان هدف نهايي مورد تأکيد و توجه قرار گرفت زيرا با کسب موفقيت، سود و منفعت مالي بيشتري نصيب اين باشگاهها ميگرديد به طوري که حتي براي مثال باشگاه فوتبال بارسلوناي اسپانيا در سال 2008 ميلادي به دليل کسب موفقيت در چهار جام ـ ليگ حرفهاي فوتبال اسپانيا (لاليگا)ـ و جام پادشاهي اين کشور و نيز ليگ قهرمانان اروپا و نيز قهرماني در رقابتهاي سوپر جام جهان که با شرکت قهرمانان قارههاي مختلف دنيا انجام ميگيرد حدود 5/3 ميلياد يورو، سود خالص را نصيب اين باشگاه گردانيد.3
با پيشرفت ورزش و حرفهاي گرديدن آن حقوق ورزشي مورد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سلامت عمومی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ورزشکاران، قانون مجازات، جبران خسارات