منابع پایان نامه ارشد درمورد سلامت روان، طرح پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

تشکر و قدرداني:
سپاس خداي را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت هاي او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. و سلام و درود بر محمّد و خاندان پاك او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرين پيوسته بر دشمنان ايشان تا روز رستاخيز… .
با تشکر از استاد گرامي، جناب دکتر عسکري زاده که همواره از راهنمايي مشفقانه و حمايت علمي ايشان برخوردار گشتم.
و با تشکر از استاد گرامي، جناب آقاي دکتر باقري، به پاس محبت شان.
و با قدرداني از اساتيد محترم سرکار خانم دکتر توحيدي و جناب آقاي دکتر فضيلت پور، که مرا در تکميل و بهسازي کار ياري نمودند.
و با سپاس فراوان از مديريت و معاونين محترم حوزه هاي علميه به پاس محبت و همکاري همدلانه شان.
و با تشکر از تمامي کساني که مرا در اين راه ياري نمودند.

چکيده:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بهزيستي معنوي با شادکامي و سلامت عمومي و مقايسه اين ويژگي ها در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه شهر کرمان در سال تحصيلي 92-1391 بود. روش: روش پژوهش توصيفي و از نوع علي مقايسه اي است. به منظور جمع آوري نمونه، تعداد 376 نفر(188 دختر و 188 پسر) از دانشگاه شهيد باهنر به صورت نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي وتعداد 274 نفر(139 دختر و 135 پسر) از حوزه هاي علميه شهر کرمان به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب گرديد. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه بهزيستي معنوي پالوتزين و اليسون(1982)، شادکامي آکسفورد(1990) و سلامت عمومي فرم 28 سؤالي گلدبرگ و هيلر(1979) استفاده شد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از همبستگي پيرسون، آزمون t مستقل و رگرسيون چندگانه استفاده شد. يافته ها: نتايج نشان دادکه بين بهزيستي معنوي و دو زير مقياس آن؛ بهزيستي وجودي و بهزيستي مذهبي، با شادکامي رابطه معني دار و مثبت وجود دارد و هر سه متغير فوق با سلامت عمومي و چهار زير مقياس آن رابطه معني دار و منفي دارند. دو گروه دانشجويان دانشگاه و حوزه در بهزيستي معنوي و شادکامي تفاوت معناداري با هم دارند. نتيجه گيري: از يافته هاي به دست آمده نتيجه گرفته مي شود که بهزيستي معنوي پيش بين شادکامي و سلامت عمومي است و با افزايش آن، شادکامي و سلامت عمومي دانشجويان افزايش مي يابد.
کليد واژه ها: بهزيستي معنوي، شادکامي، سلامت عمومي.

فهرست مطالب:
عنوان شماره صفحه
فصل اول: طرح پژوهش
1 ـ 1ـ مقدمه……………………………………………………………………………………………………….2
1 ـ 2ـ بيان مسأله………………………………………………………………………………………………….4
1 ـ 3ـ اهميت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………..6
1 ـ 4ـ اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………….8
1 ـ 4 ـ 1ـ هدف هاي کلي پژوهش…………………………………………………………………………8
1 ـ 4 ـ 2ـ هدف هاي جزئي پژوهش……………………………………………………………………….8
1 ـ 5 ـ سؤال هاي پژوهش…………………………………………………………………………………….10
1 ـ 5 ـ 1ـ سؤال هاي اصلي پژوهش………………………………………………………………………..10
1 ـ 5 ـ2ـ سؤال هاي جزئي پژوهش…………………………………………………………………………10
1 ـ 6 ـ تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها………………………………………………………………..12
1 ـ 6 ـ 1ـ بهزيستي معنوي…………………………………………………………………………………….12
1 ـ 6 ـ 2ـ شادکامي……………………………………………………………………………………………..13
1 ـ 6 ـ 3ـ سلامت عمومي……………………………………………………………………………………..13
فصل دوم: پيشينه پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….15
2 ـ 1ـ مباني نظري……………………………………………………………………………………………….15
2 ـ 1 ـ 1ـ بهزيستي معنوي…………………………………………………………………………………….15
2 ـ 1 ـ 1 ـ 1ـ ابعاد بهزيستي معنوي از ديدگاه فيشر……………………………………………………19
2 ـ 1 ـ 2ـ شادکامي……………………………………………………………………………………………..19
2 ـ 1 ـ 2 ـ 1ـ ديدگاه هاي موجود درباره شادي………………………………………………………..22
2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 1ـ نظريه نقطه ثابت…………………………………………………………………………..22
2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 2ـ نظريه مقايسه……………………………………………………………………………….22
2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 3ـ نظريه عاطفه………………………………………………………………………………..22
2 ـ 1 ـ 2 ـ 2ـ الگوي شادي از ديدگاه شلدون و ليبوميرسکي……………………………………….23
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3ـ نظريه هاي مختلف روانشناسي درباره شادي…………………………………………..23
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1ـ ديدگاه فرويد……………………………………………………………………………..23
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2ـ ديدگاه اسکينر…………………………………………………………………………….24
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 3ـ ديد گاه مزلو……………………………………………………………………………….24
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4ـ ديدگاه اسلام درباره شادي…………………………………………………………….24
2 ـ 1 ـ 3ـ سلامت روان…………………………………………………………………………………………25
2 ـ 1 ـ 3 ـ 1ـ سلامت روان و ابعاد آن……………………………………………………………………..26
2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 1ـ سلامت جسماني………………………………………………………………………….26
2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 2ـ سلامت اجتماعي…………………………………………………………………………26
2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 3ـ سلامت هيجاني…………………………………………………………………………..27
2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 4ـ سلامت معنوي……………………………………………………………………………27
2 ـ 1 ـ 3 ـ 2ـ مفهوم سلامت روان براساس رويکردهاي مختلف روانشناسي…………………..27
2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 1ـ رويکرد زيستي…………………………………………………………………………..27
2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 2ـ رويکرد تحليل رواني…………………………………………………………………..27
2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 3ـ رويکرد رفتارگرايي…………………………………………………………………….28
2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 4ـ رويکرد انسان گرايي…………………………………………………………………..28
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3ـ نظريه هاي مختلف روانشناسي درباره سلامت روان……………………………….28
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 1ـ ديدگاه فرويد و مکتب روانکاوي………………………………………………….28
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 2ـ ديدگاه آلپورت………………………………………………………………………….29
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 3ـ ديدگاه راجرز…………………………………………………………………………….29
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 4ـ ديدگاه فروم………………………………………………………………………………30
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 5ـ ديدگاه مزلو……………………………………………………………………………….30
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 6ـ ديدگاه فرانکل……………………………………………………………………………31
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 7ـ ديدگاه پرلز……………………………………………………………………………….31
2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 8ـ سلامت روان از ديدگاه اسلام……………………………………………………….31
2 ـ 2ـ پيشينه تحقيقاتي………………………………………………………………………………………..33
2 ـ 2 ـ 1ـ تحقيقات انجام شده در ايران………………………………………………………………….33
2 ـ 2 ـ 2ـ تحقيقات انجام شده در خارج از ايران………………………………………………………36
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………45
3 ـ 1ـ روش پژوهش……………………………………………………………………………………………45
3 ـ 2ـ جامعه هدف، نمونه و روش نمونه گيري………………………………………………………..45
3 ـ 3ـ ابزارهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………46
3 ـ 3 ـ 1ـ پرسشنامه بهزيستي معنوي……………………………………………………………………….46
3 ـ 3 ـ 2ـ پرسشنامه شادکامي آکسفورد………………………………………………………………….47
3 ـ 3 ـ 3ـ پرسشنامه سلامت عمومي……………………………………………………………………….48
3 ـ 4ـ شيوه اجراي پژوهش………………………………………………………………………………….48
3 ـ 5ـ شيوه تجزيه و تحليل داده ها………………………………………………………………………..49
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..51
4 ـ 1ـ يافته هاي توصيفي…………………………………………………………………………………….51
4 ـ 2ـ يافته هاي استنباطي……………………………………………………………………………………53
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره روایی محتوا، ضریب همبستگی، قابلیت اعتماد Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد علائم اضطراب، سلامت روان، حوزه و دانشگاه