پایان نامه رایگان درباره آزمون فرضیه، دولت الکترونیک، محدودیت ها

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهشگـران:

علـی عابدینـی حاجـی آبـاد/ نـاصـر نـوروزي

2

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده 8 …………………………………………..

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 10 ……………………………………………………………………………………………………………..

1-2 تبیین موضوع تحقیق 10

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 11 ……………………………………………………………………………………….

1-4 اهداف تحقیق 11 ………………………………………………………………………………………………..

1-4-1اهداف اصلی تحقیق 11

1-4-2اهداف فرعی تحقیق 12

1-5 سوالات تحقیق 12 ………………………………………………………………………………………………………

1-5-1سوالات اصلی 12 ……………………………………………………………………………………………………

1-5-2سوالات فرعی 12 ………………………………………………………………………………………………..

1-6 تبیین فرضیه هاي تحقیق 13 ………………………………………………………………………………………….

1-7 متغیر هاي تحقیق 13 …………………………………………………………………………………….

1-8 تعریف عملیاتی متغیرها 13

خلاصه فصل 14 ……………………………………………………………………………..

فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظري و پیشینه تحقیق

مقدمه 16 ……………………………………………………………………………………………………………..

2-1تصمیم گیري در سازمانها 17

2-2 مدیریت در قرن 17 21

2-3 نقش استراتژیک اطلاعات 17

2-4 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی 18

2-5 چرخه حیات سیستم 18 ……………………

2-6 اطلاعات 19

2-7 اهمیت اطلاعات و سیستم هاي اطلاعاتی .. .. .. 19 …….

3

2-8 سیستم هاي اطلاعاتی 19

2-9 طرح ریزي سیستم هاي اطلاعاتی 20

2-10 سیستم هاي اطلاعاتی عمودي 21

2-11 تکنولوژي پیشرفته اطلاعاتی 21

2-12 کاربردتکنولوژي پیشرفته اطلاعاتی 22 …………………………………………………………………………

2-13 طرح ریزي سازمان 23

2-14 سیستم هاي اطلاعاتی و رایانه ها 23 …………………………………………………………………………….

2-15 کاربرد سیستم هاي اطلاعاتی رایانه محور 33

2-16 مقایسه انواع سیستم هاي اطلاعاتی 36

2 -17سیستم هاي اطلاعاتی مدیریت 37 ……………………………………………………………………………….

2 -18سیستم اطلاعات مدیریت 37 ………………………………………………………………………………………

2-19 سیستم هاي اطلاعاتی سازمانی 37

2-20 سیستم هاي میان سازمانی 38 ………………………………………………………………………………………

2-21 سیستم هاي پشتیبانی تصمیم 38 …………………………………………………………………………………..

2-22 سیستم هاي پشتیبانی تصمیم گیري 38

2-23 سیستم هاي پشتیبانی تصمیمات گروهی 39

2-24 سیستم پردازش معاملات 40 ………………………………………………………………………………………

2-25 هوش مصنوعی 40 ………….

2-26 سیستمهاي اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی 43 ………………………………………………………………

2-27 سیستم کارکنان دانشی 44

2-28 سیستم هاي پشتیبانی مدیران ارشد 45 ………………………………………………………………………….

2-29 سیستم هاي پشتیبانی عملیاتی .. 45

2-30 سیستم گزارشات مدیریت 46 ……………………………………………………………………………………

2-31 ویژگیهاي سیستم گزارشات مدیریت 47 ……

2-32 نقش فناوري اطلاعات در سازمان 47

2-33 طبقه بندي سیستم هاي اطلاعاتی 48

2-34اتوماسیون اداري 49

2-35 مزایا و معایب اتوماسیون اداري 49 ………..

2-36ارگونومی در مکانیزاسیون اداري 50 …………………………………………………………………………..

2-37 بار گیري تکنولوژي در اتوماسیون اداري 51

2-38 مجموعه نرم افزار هاي اتوماسیون 52 …………………………………………………………………………

4

2-39 دستیابی به تعریفی بنیادین 52 ……………………

2-40 سیستم هاي اطلاعاتی اتوماسیون اداري 54 ………………………………………………………………….

2-41 نمونه کربرد هاي سیستم اتوماسیون اداري 55 ………………..

2-42 سیستم هاي طلاعاتی اتوماسیون اداري 56 ………………………………………………………………….

2-43 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازي روشهاي کار 59 ………………………..

2-44 خود کار سازي 60 ………………………………………………………………………………………………..

2-45 ضرورت تفکر براي آینده 61 ………………………………………………………………..

2-46 بهبود کار و اتوماسیون 61 ……………………………………………………………………………………….

2-47 تحقق دولت الکترونیک در ایران 63 …………………………………………………………..

2-48 اتوماسیون فعالیتهایاختصاصی 64

2-49 اتوماسیون فعالیتهاي عمومی 64 …………………………………………………………………………

2-50 مزایاي دولت الکترونیکی 65 ……………………………………………………………………………………

خلاصه فصل 66 ……………

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

3-1 مقدمه 68. ……………………………………………………………………………………………………………..

3-2 روش تحقیق 69 ………………………………………………………………………………………………………

3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق 69 …………………………………………………………………….

3-4 نمونه و نمونه گیري 70

3-5 برآورد حجم نمونه 70 ……………………………………………………………………………………………..

3-6 معرفی ابزار هاي جمع آوري اطلاعات 70 ……………………………………………………………………

3- 6-1 پرسشنامه 71 …………………………………………………………………………………………………..

3-6-2 ابزار پرسشنامه 71 …………………………………………………………………………………………….

3-7 روایی و پایایی پرسشنامه 71 ………………………………………………………………………………………

3-8 پایایی پرسشنامه 71 …………………………………………………………………………………………………

3-9خلاصه فصل 72 ……………………………………………………………………………………………………..

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده هاي تحقیق

4-1 مقدمه 74 ……………………………………………………………………..

4-2 تجزیه وتحلیل داده 75 ……………………….

1-3-4 توصیف مشخصات و ویژگیهاي اعضاي نمونه 75 …………………………………

5

4-4
توصیف متغیرهاي تحقیق…………………………………………………………………………………..
75
4-5
آزمون فرضیه هاي تحقیق………………………………………………………………………………………
76
1-5-4 آزمون بررسی ضریب همبستگی اسپیرمن……………………………………………………………….
76
1-1-5-4 آزمون فرضیهاول …………………………………………………………………………………….
78
2-1-5-4
آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………………………………….
78
3-1-5-4
آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………………………………….
78
4-1-5-4
آزمون فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………….
79
5-1-5-4
آزمون فرضیه پنجم …………………………………………………………………………………….
79

فصل پنجم : نتیجه گیري ، پیشنهاد ها و محدودیت ها

مقدمه 81 ……………………………………………………………………………………………………………..

5-1 نتایج تحقیق 86 ……………………………………………

5-2 پیشنهادات 86 .. ……………………………………………………………………………………..

5-3 پیشنهادات 87 .. ……………………………………………………………………………………..

5-4 محدودیت ها 87 …..

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی 88 …………………………………………………………………………………………………………..

منابع انگلیسی 89

سایت ها 90 ………

6

با درود فراوان به پدر بزرگوارم و سپاس بیکران بر همدلی و همراهی و همگامی مادر دلسوز و مهربانم

که سجده ي ایثارش گل محبت را در وجودم پروراند و دامان گهربارش لحظه هاي مهربانی را به من آموخت.

– و با تقدیر و تشکر شایسته از استاد فرهیخته و فرزانه سرکارخانم زهره طحان که با نکته هاي دلاویز و گفته هاي بلند ، صحیفه هاي سخن را علم پرور نمود و

.همواره راهنما و راه گشاي نگارنده در اتمام واکمال پایان نامه بوده است

معلما مقامت ز عرش برتر باد همیشه توسن اندیشه ات مظفر باد

7

چکیده:

امروزه سیستم هاي اداري، سیستم هاي جهانی هستند که وظیفه اصلی آنها ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات است. ارتباطات از لحاظ اطلاعات تجاري از اهمیت بسزایی برخوردار است و رمز بقاي سازمانها و تداوم فعالیتهاي آنها مجهز شدن این سازمانها به ابزارهاي رقابتی عصر اطلاعات ارتباطات؛ یعنی سیستم هاي اطلاعاتی و فناوري اطلاعات است. در این میان از دهه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع سلسله‌مراتب Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع حقوق زنان