دانلود تحقیق با موضوع سرمایه اجتماعی، تسهیم دانش، بیمه ایران

دانلود پایان نامه ارشد

فصل سوم: روش تحقيق
3-1) مقدمه 79
3-2) روش تحقیق 79
3-3) جامعه آماري 80
3-4) نمونه آماري 80
3-5) روش و ابزارجمع‌آوري اطلاعات 81
3-6) روائي وپايائي پرسشنامه 82
3-7) روش تجزيه وتحليل داده ها 86
3-8) نتیجه گیری 87
فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري داده ها(يافته هاي تحقيق)
4-1) مقدمه 89
4-2) آمار توصیفی 90
4-3)بررسی نرمال بودن داده ها 99
4-4) آمار استنباطی 100
4-5) نتیجه گیری 112
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1) مقدمه 114
5-2 ) یافته ها و نتایج 115
5-3) پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق 121
5-4) پیشنهاد های آتی تحقیق: 122
5-5) محدودیت های تحقیق: 123
منابع و ماخذ 125
پیوست 129

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه:
همواره یکی از مسائل مهم و پراهمیت در شرکت های بیمه ایران ، بهبود و ارتقاء عملکرد و افزایش بهره وری در کارکنان و سازمان بوده است. در شرایط کنونی کشور و فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی ، کالا و خدمات مختلف را با نوسان قیمتی زیادی همران نموده است. یکی از راه هایی که می توان این مشکل را حل نمود و بهره وری و اثربخشی شرکت های بیمه ایران را در این شرایط افزایش داد، تولید، تسهیم و انتقال دانش در بین کارکنان می باشد. به عبارت دیگر می توان با ارتقاء سطح دانش و به اشتراک گذاشتن آن در سطوح مختلف سازمان و همچنین مدیریت صحیح دانش پیرامون مشکلات بیمه ای، عملکرد شرکت های بیمه ایران بهبود و ارتقاء داد. از طرفی تسهیم و انتقال دانش در بین کارکنان، یکی از مسائلی است که به میزان ارتباط و همکاری و اجتماعی بودن افراد ارتباط دارد تا بتوانند دانش موجود را در سازمان انتقال و گسترش دهند. لذا توسعه و گسترش دانش در سازمان ایجاب می کند که به سرمایه اجتماعی توجه ویژه ای داشته باشیم. به همین منظور این تحقیق به بررسی سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در شرکت های بیمه ایران می پردازد.

بیان مسئله
عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد . بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد . عملکرد سازمانی را درجه ای که سازمانها به اهداف کسب و کارشناسان میرسند تعریف کرده اند . عملکرد به چگونگی انجام وظایف ،فعالیتها و نتایج حاصل از آنهااطلاق میشود . عملکرد را می توان نتایج قابل اندازه گیری تصمیمات و اقدامات سازمان دانست که نشان دهنده ی میزان موفقیت و دستاوردهای کسب شده است (عالم تبریزی و همکاران، 1388). مولین در تعریف خود از سنجش عملکرد بر چگونگی مدیریت و ارزش آفرینی به شرح زیر تأکید دارد:« ارزشیابی چگونگی مدیریت سازمان ها و ارزش آفرینی آن ها برای مشتریان و دیگر ذینفعان».(مولین1، 2012)
سرمایه اجتماعی به عنوان شرکت در فعالیت های اجتماعی و شهروندی اطلاق می شود که اعتماد بین افراد جامعه را نیز شامل می شود(دراکر و کاپلان2، 2013). اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، روابط و پیوندهای اجتماعی به عنوان مولفه های سرمایه اجتماعی تاثیرات مفیدی در رشد و توسعه دارند. (کاسانی و کاسانی3 ، 2011). سرمایه اجتماعی باعث بهبود مشارکت افراد با یکدیگر خواهد شد(اکسبی4، 2010).سرمايه اجتماعي محور اصلي بخش مهمي از مباحث مديريتي سازمان‌ها محسوب شده، مديراني موفق قلمداد مي‌شوند كه بتوانند در ارتباط با جامعه به توليد و توسعه سرمايه اجتماعي بيشتري نائل شوند. با توجه به اهميت سرمايه اجتماعي براي سازمان‌ها، بايد عواملي را كه مي‌توانند با بالا رفتن ميزان اين سرمايه رابطه داشته باشند، مشخص كرد(بودیو5 ، 2010). تحقیقات نشان می دهد که سرمایه اجتماعی بالاتر و انسجام اجتماعی بیشتر به بهبود شرایط جامعه و سازمان کمک می کند (کیم و کاواچی6، 2010) سرمایه اجتماعی به عنوان منبعی که ممکن است افراد، گروهها و جوامع برای نیل به نتایج مطلوب آن را بکار گیرند، قلمداد می شود، و آن مفهومی است که در بسیاری موارد توسط تحلیل گران اجتماعی برای توصیف طیف وسیعی از فرآیندهای اجتماعی بکار برده می شود و به درک این پرسش که چرا برخی افراد، گروهها و طبقات مردم به نتایج سیاسی ، اقتصادی و یا اجتماعی مثبت تری نسبت به دیگران نایل می شوند، منجر میشود(نوقانی7 ، 2010). در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می شوند(ماتیجسی8 ، 2010). مديران و كساني كه بتوانند در سازمان، سرمايه‌اجتماعي ايجاد كنند،  راه كاميابي شغلي و سازماني خود را هموار مي‌سازند. بهبود مکانیزم سرمایه اجتماعی باعث بهبود عملکرد سازمانی و ارتقا بهره وری سازمان خواهد شد(تاگو9 ، 2013).
تسهیم دانش10 عبارت است از مجموعه رفتارهایی که شامل تبادل دانش و اطلاعات وکمک کردن به دیگران در این خصوص است( یوسفی و همکاران،1389). هدف نهایی از تسهیم دانش کارکنان، تلاش برای انتقال و تبدیل تجربیات ودانش همه افراد به دارایی ها و منابع سازمانی، به منظور افزایش و پیشبرد اثربخشی سازمانی است. سالوپک11 بر این عقیده است که اگر خواهان این هستیم که افراد در سازمان آن چه را که یاد می گیرند تسهیم کنند باید شرایطی در سازمان فراهم و ایجاد شود که در آن، تسهیم شرایط نتیجه مزیت فردی با شد(سالوپک، 2010).
پیرامون ارتباط سازه های تحقیق می توان گفت که انتقال اطلاعات و دانش در سطح كلان و خرد بين افراد و سازمانها، بستگي به افرادي دارد كه اين انتقال را تسهيل و تسريع مي كنند. در نتيجه، تمام عواملي كه مشوق ارتباط بين فردي يا مانع آن باشند، بر مبادلات اطلاعاتي افراد نيز تأثيرگذار خواهند بود. به همين دليل، اهميت ارتباطات و تعاملات مبتني بر اعتماد ميان افراد در گسترش و كاربرد دانش، مورد تأكيد قرار گرفته است. چنان چه سازماني بتواند هر چه بيشتر تعاملات اثربخش را در ميان كاركنان خويش در داخل گروهها و واحدهاي سازماني افزايش دهد، بيشتر مي تواند نسبت به اثربخشي مبادلات اطلاعاتي ميان افراد خويش و در نتيجه، مديريت اثربخش دانش سازماني اطمينان حاصل كند(بهات، 2001)بنابراین ايجاد و گسترش فرهنگ و جوي در سازمان كه اين نوع ارتباطات و تعاملات را ترغيب كند، از ضرورتهاي مديريت دانش است. بر اين اساس، پژوهشگران بر آن شده اند تا ارتباط ميان سرماية اجتماعي و ابعاد، فرايندها و فعاليتهاي گوناگون مديريت دانش را در سازمان، آزمون و تبيين كنند. بنابراین مدیریت سازمان ها باید با تکیه بر دانش برتر ،اتخاذ تصمیمات معقول تر در موضوع های مهم و بهبود عملکرد های مبتنی بر دانش را پیدا کنند. يكي از گام هاي راهبردي فرآيند مديريت دانش، تسهيم دانش است. در واقع، سازمان ها به طور مشخص بايد نوع مناسب دانش مربوط به فرآيندهاي خود را تحت كنترل و مديريت در آورند و دانش را منبعي مهم براي ايجاد و حفظ مزيت رقابتي در سازمان در نظر گرفته و به طور ويژه، به تسهيم دانش حاصل براي بهبود عملكرد فرآيندهاي سازمان دولتي در محيط رقابتي توجه كنند(کینگ12 ، 2005) . نقش تسهيم دانش در مديريت دانش سازمان هاي دولتي چنان مهم است كه بعضي از نويسندگان اظهار مي دارندكه وجود “مديريت دانش براي پشتيباني از تسهيم دانش است ” از دلايل اهميت تسهيم دانش اين است كه تسهيم دانش موجب بهبود عملكرد وارايه خدمات به مشتريان وكاهش هزين ه ها،زمان توسعه خدمات ومحصولات جديد و زمان تأخيردرتحويل خدمات وكالاها به مشتريان و در نهايت كاهش هزينه هاي مربوط به دسترسي به انواع ارزشمند دانش در داخل سازمان مي شود(کینگ، 2005) بنابراین می توان گفت مدیریت دانش و تسهیم دانش و سرمایه اجتماعی و روابط بین افراد مفاهیمی هستند که ارتباط تنگاتنگی با بهره وری ، اثربخشی و عملکرد کارکنان و سازمان ها دارند.لذا با توجه به مسائل گفته شده این سوال مطرح می شود که آیا بین سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت مقوله دانش در دهههای اخیر رشد روزافزونی داشته است که این امر ناشی از تمرکز بر دانش به عنوان یکی از منابع استراتژیک سازمان میباشد. امروزه سازمانها یکی از راههای تمایز خود از سازمانهای دیگر را در افزایش میزان دانش بنیانی سازمانی خود جستجو میکنند تا بتوانند از طریق آن به سطوح بالاتری از کارایی و نوآوری دست یابند. توانایی سازمانها در یکپارچه سازی و هماهنگ نمودن دانش به عنوان یکی از راههای دستیابی و حفظ مزیتهای رقابتی تلقی میگردد. به جهت افزایش اهمیت دانش در سازمانها، مقوله مدیریت دانش به عنوان یک مبحث مهم وارد سازمانهای امروزی گردیده است. مدیریت دانش، فرآیندی است که به واسطه آن سازمانها در زمینه یادگیری (درونی کردن دانش)، کدگذاری دانش (بیرونی کردن دانش)، توزیع و انتقال دانش، مهارتهایی را کسب میکنند (ابطحی و صلواتی 1385). اهمیت مدیریت در سازمانها لزوم به کارگیری استراتژیهایی را در این زمینه ضروری نموده است. مکاتب مختلفی از استراتژیهای مدیریت دانش در سازمانها وجود دارد که هر کدام از جنبههای مختلف به بیان استراتژیهای مدیریت دانش پرداختهاند. در بيشتر سازمانها به دليل فقدان سيستمي كه اولاً كاركنان را به مستند كردن تجارب و دانايي هاي كاري خود وادار كند و ثانياً قادر باشد تا شرح مشاغل را با اطلاعات علمي روز تنظيم كند و در اختيار كاركنان قرار دهد، دستيابي به دانش لازم براي اجراي نقش ها و وظايف مختلف تا اندازهاي مشكل به نظر ميرسد. اگرچه ميتواند نقش تسهيل كننده در پذيرش مديريت دانش در يك سازمان داشته باشد، از طرفي ممكن است به عنوان مانعي عمده در مقابل اين امر قرار گيرد زيرا مديريت دانش زماني به طور موفقيت آميز در است به عنوان مانعي عمده در مقابل اين امر قرار گيرد(کاویسولتراکول13، 2010).

1-4) چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری پیرامون موضوع تحقیق بر گرفته از تحقیقات تیاگودر سال 2013 است.متغیر مستقل تحقیق سرمایه اجتماعی بوده که از سه بعد ساختاری و رابطه ای و شناختی تشکیل شده است.متغیر میانجی تحقیق تسهیم دانش و متغیر وابسته تحقیق عملکرد سازمانی می باشد. مدل تحقیق بصورت زیر است:

1-5) فرضیه های تحقیق :
سرمایه اجتماعی ساختاری روی تسهیم دانش اثر می گذارد
سرمایه اجتماعی رابطه ای روی تسهیم دانش اثر می گذارد
سرمایه اجتماعی شناختی روی تسهیم دانش اثر می گذارد
سرمایه اجتماعی ساختاری روی انتقال دانش اثر می گذارد
سرمایه اجتماعی رابطه ای روی انتقال دانش اثر می گذارد
سرمایه اجتماعی شناختی روی انتقال دانش اثر می گذارد
تسهیم دانش روی عملکرد سازمانی اثر می گذارد
انتقال دانش روی عملکرد سازمانی اثر می گذارد
1-6 ) اهداف اساسی از انجام تحقیق :
تعيين رابطه سرمايه اجتماعی ساختاری و تسهیم دانش (kc) در شرکت های بیمه ایران در استان گیلان
تعيين رابطه سرمايه اجتماعی رابطه ای و تسهیم دانش (kc) در شرکت های بیمه ایران در استان گیلان
تعيين رابطه سرمايه اجتماعی شناختی و تسهیم دانش (kc) در شرکت های بیمه ایران در استان گیلان
تعيين رابطه سرمايه اجتماعی ساختاری و انتقال دانش (kd) در شرکت های بیمه ایران در استان گیلان
تعيين رابطه سرمايه اجتماعی رابطه ای و انتقال دانش (kd) در شرکت های بیمه ایران در استان گیلان
تعيين رابطه سرمايه اجتماعی شناختی و انتقال دانش (kd) در شرکت های بیمه ایران در استان گیلان
تعيين رابطه تسهیم دانش و عملکرد سازمانی در شرکت های بیمه ایران در استان گیلان
تعيين رابطه انتقال دانش و عملکرد سازمانی در شرکت های بیمه ایران در استان گیلان
1-7) تعریف متغیرهای تحقیق
مدیریت دانش
مدیریت دانش رويكردي ساختيافته است كه رويه هايي براي شناسايي، ارزيابي، سازماندهي، ذخيره سازي و به كارگيري دانش به منظور تأمين نيازها و اهداف سازمان را در خود جاي ميدهد. مدیریت دانش عبارت است از: به كاربرگيري و اهرم قراردهي دانش و ديگر سرماي ههاي فكري سازمان به صورت نظام مند براي حداكثرسازي ميزان اثربخشي و بازدهي دانش محور افراد، تي مها و

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع همبستگی پیرسون، جریان وجوه نقد آزاد، وجوه نقد آزاد Next Entries دانلود تحقیق با موضوع سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش، انتقال دانش