منابع مقاله با موضوع تحلیل داده، موانع تحقیق، معنادار بودن

دانلود پایان نامه ارشد

………………………….52
2-6- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

3-روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………57
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58
3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….58
3-3- جامعه و نمونه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………59
3-3-1- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….59
3-4- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………60
3-5- بيان فرضيه هاي آماري……………………………………………………………………………………………………………………………61
3-6- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق……………………………………………………………………………………………….61
س
3-7- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………62
3-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..62
3-7-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………62
3-7-3- قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………62
3-8- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………..62
3-9- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها…………………………………………………………………………………………………….62
3-9-1- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………..63
3-9-2- متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………………64
3-9-3- متغیر تعديل گر……………………………………………………………………………………………………………………………..64
3-9-4- متغیرهای کنترلی……………………………………………………………………………………………………………………………65
3-10– تابع آماره (ملاک آزمون کننده)………………………………………………………………………………………………………………..66
3-10-1-آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………..66
3-10-2- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………67
3-10-2-1-آزمونK-S نرمالیته داده ها…………………………………………………………………………………….68
3-10-2-2-آزمونD-W (دوربین واتسون)……………………………………………………………………………….68
3-10-2-3- آزمون ریشه واحد (آزمون مانایی)…………………………………………………………………………..68
3-10-2-4-آزمون برازش مدل…………………………………………………………………………………………………68
3-10-2-5-آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………….69
3-10-2-6-آزمون رگرسیون چند متغیره ………………………………………………………………………………….70
3-10-2-7-آزمون معنادار بودن ضرایب…………………………………………………………………………………….70
4- تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….73
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
4-2 – آمار توصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………74
4-3- آزمون نرمال بودن توزيع متغير وابسته پژوهش…………………………………………………………………………………………….75
4-4 -بررسي همبستگي ميان متغيرهاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………..76
4-5- آزمون ریشه واحد (مانایی) متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………….77
ص
4-6 -نتايج آزمون فرضيه ها…………………………………………………………………………………………………………………………78
4-6-1-نتايج آزمون فرضيه ها……………………………………………………………………………………………………………..79
4-7- خلاصه نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….84

5-نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………85
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86
5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………87
5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اصلي اول………………………………………………………………………………………. 87
5-2-2- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعي اول………………………………………………………………………………………..87
5-2-3- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعي دوم………………………………………………………………………………………87
5-2-4- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………….87
5-3- بحث و نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………….88
5-4- نتایج جانبی حاصل از تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….88
5-5- پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………89
5-5-1- پیشنهادات منتج از نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………….89
5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………………….90
5-6- محدودیت ها و موانع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..90
5-7- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………91
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….92
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..94
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….97
پیوست پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 98

فهرست جداول
2-1- خلاصه پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………56
3-1- خلاصه جامعه آماری

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد محدودیت ها Next Entries منابع مقاله با موضوع هزینه نمایندگی، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار