منبع تحقیق درمورد حقوق بین الملل، حقوق بین الملل اقتصادی، سازمان های بین المللی، سازمان تجارت جهانی

دانلود پایان نامه ارشد

ویه حقوق بین الملل …………………………………………………….31
1 ـ مفهوم سازمان های بین المللی …………………………………………………………………….31
2 ـ مشخصه های اصلی سازمان های بین المللی به عنوان تابع مستقل حقوق بین الملل………………………………………………………………………………………………………………33
الف ـ بین الدولی بودن سازمان های بین المللی……………………………………………………33
ب ـ مولود شدن بر اساس یک توافق بین المللی به نام سند تاسیس ………………………34
پ ـ برخورداری از ساختاری ارگانیک ………………………………………………………………34
د ـ استقلال حقوقی سازمان از اعضا ………………………………………………………………….35
گفتار دوم: شخصیت حقوقی عاملی برای تابع قلمداد شدن سازمان های بین المللی…35
1ـ کلیات………………………………………………………………………………………………………..36
2ـ مبنای شخصیت بین المللی سازمان ها …………………………………………………………..38
3ـ آثار برخوردای سازمان ها از شخصیت بین المللی …………………………………………..40
بخش سوم: تابعین منفعل و ناقص از حیث شرایط و عملکرد ……………………………….42
گفتار اول: تابعان ویژه حقوق بین الملل یا شبه دولت ها ………………………………………43
1ـ واتیکان ……………………………………………………………………………………………………..43
2ـ لیختنشتاین ………………………………………………………………………………………………..46

3ـ کشور های تحت حمایت …………………………………………………………………………….48
گفتار دوم: نهضت های آزادی بخش ملی …………………………………………………………..50
1ـ تعریف نهضتهای آزادی بخش ملی ……………………………………………………………….50
2ـ چگونگی ایجاد نهضتهای آزادی بخش ملی ……………………………………………………51
3ـ تفاوت نهضت های آزادی بخش ملی با گروههای تروریستی بین المللی ……………52
4ـ جایگاه نهضت های آزادی‌بخش در حقوق بین الملل …………………………………….. 55
5ـ نهضتهای آزادی بخش ملی، تابعان حقوق بین الملل ………………………………………..56
گفتار سوم: سازمان های بین المللی غیر دولتی، تابعانی منفعل در حقوق بین الملل ….59
1ـ تعریف سازمان های بین المللی غیر دولتی …………………………………………………….59
2ـ انواع سازمان ها بین المللی غیر دولتی …………………………………………………………..60
الف ـ شرایط پذیرش سازمان های بین المللی غیر دولتی در شورای اقتصادی اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………60
ب ـ طبقه بندی سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی …………………………….61
پ ـ سازمان های بین المللی غیر دولتی تابعان منفعل حقوق بین الملل از حیث شرایط و عملکرد ………………………………………………………………………………………………………61
فصل دوم : کلیات حقوق بین الملل اقتصادی ……………………………………………………..63
بخش اول : تعاریف و تاریخ تحول حقوق بین الملل اقتصادی ………………………………64
گفتار اول : تعریف حقوق بین الملل اقتصادی …………………………………………………….64
1ـ تعریف حقوق بین الملل ……………………………………………………………………………..65
2ـ حقوق اقتصادی ………………………………………………………………………………………….67
3 ـ حقوق بین الملل اقتصادی …………………………………………………………………………..69
گفتار دوم: تاریخ تحول حقوق بین الملل اقتصادی ………………………………………………72
1ـ جهانی شدن اقتصاد ……………………………………………………………………………………73
2ـ ایجاد سازمان های بین المللی ………………………………………………………………………75
3ـ کنفرانس برتون وودز …………………………………………………………………………………79
بخش دوم : گسترش منابع حقوق بین الملل در حقوق بین الملل اقتصادی………………80
گفتاراول : معاهدات ………………………………………………………………………………………..83
گفتار دوم : عرف بین المللی …………………………………………………………………………….85
گفتار سوم : سایر منابع حقوق بین الملل اقتصادی ………………………………………………87
1ـ اصول عمومی حقوق …………………………………………………………………………………..87
2ـ قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد ……………………………………………….89
3ـ حقوق بین الملل اقتصادی نرم ………………………………………………………………………94
4ـ قرار داد های میان دولت و سرمایه گذار خارجی …………………………………………….95
بخش سوم : سازمان های پیشرو در حقوق بین الملل اقتصادی ……………………………..99
گفتار اول : سازمان ملل متحد …………………………………………………………………………..99
1ـ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ………………………………………………………………..100
2ـ شورای اقتصادی و اجتماعی ………………………………………………………………………101
3ـ آنکتاد ……………………………………………………………………………………………………..103
گفتار دوم : گات و سازمان تجارت جهانی ……………………………………………………….105
1ـ گات ……………………………………………………………………………………………………….105
2ـ سازمان تجارت جهانی ………………………………………………………………………………108
الف ـ ارکان سازمان تجارت جهانی …………………………………………………………………110
ب ـ اهداف سازمان تجارت جهانی …………………………………………………………………111
ج ـ پیامدهای ایجاد سازمان تجارت جهانی در حقوق بین الملل اقتصادی …………….111
گفتار سوم : صندوق بین المللی پول ………………………………………………………………..112
1ـ ظهور صندوق بین الملل پول ……………………………………………………………………..112
2ـ اهداف صندوق بین المللی پول ………………………………………………………………….113
3ـ جایگاه صندوق بین المللی پول در توسعه حقوق بین الملل اقتصادی ………………116
فصل سوم: تحول در تابعان حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی ……………118
بخش اول : روند تاریخی تحول در تابعان حقوق بین الملل ………………………………..119
گفتار اول : تحول تابعان حقوق بین الملل در قرن 19 ……………………………………….120
1ـ نظریه کلاسیک؛ دولت ها تابعان اولیه و اصلی حقوق بین الملل ……………………..121
2ـ سازمان های بین المللی تابع فعال حقوق بین الملل ………………………………………123
3ـ حقوق بین الملل؛ نظامی برای تنظیم رفتار افراد …………………………………………….126
4ـپیدایش حقوق بشر دوستانه بین المللی برای حمایت از افراد در حقوق بین الملل…………………………………………………………………………………………………………….128
گفتار دوم : تحول تابعان حقوق بین الملل در قرن 20 ………………………………………..130
1ـ اشخاص مخاطبان مستقیم حقوق بین الملل ………………………………………………….131
الف ـ حمایت حقوق بشر از افراد در سطح بین المللی ……………………………………..131
ب ـ حقوق بشر دوستانه در اسناد بین المللی و جایگاه فرد در این اسناد ……………..133
2ـ افراد تابعان منفعل حقوق بین الملل …………………………………………………………….135
الف ـ جایگاه افراد در میان تابعان حقوق بین الملل …………………………………………..135
ب ـ حقوق و تکالیف افراد در حقوق بین الملل ……………………………………………….137
اول ـ حقوق افراد در سطح حقوق بین الملل……………………………………………………..139
دوم ـ تکالیف افراد در سطح حقوق بین االملل ………………………………………………….140
پ ـ دیدگاه طرفداران نظریه تابع حقوق بین الملل شمردن افراد ………………………….141
ج ـ ایجاد نگرش جدید نسبت به مفهوم تابعان حقوق بین الملل …………………………144
بخش دوم : عوامل موثر در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی ……………………146
گفتار اول : طرف دعاوی قرار گرفتن اشخاص در داوری های بین المللی …………….146
1ـ مفهوم داوری بین المللی ……………………………………………………………………………147
2ـ تاریخچه داوری های بین المللی …………………………………………………………………149
3ـ داوری بین المللی در حقوق بین الملل اقتصادی …………………………………………..151
4ـ تاثیر داوری بین المللی در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی …………………153
گفتار دوم : ظهور شرکت های چند ملیتی ………………………………………………………..155
1ـ تعریف و ساختار شرکت های چند ملیتی …………………………………………………….155
2ـ چگونگی ظهور شرکت های چند ملیتی ………………………………………………………156
3ـ شرکت های چند ملیتی پدیده ای جدید در عرصه ی حقوق بین الملل ……………157
4ـ شرکتهای چند ملیتی تابعان جدید حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………………159
گفتار سوم : پیدایش مقوله حقوق بین الملل سرمایه گذاری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع واجب الوجود، مفهوم وجود، عالم محسوس Next Entries منبع تحقیق درمورد حقوق بین الملل، حقوق بین الملل اقتصادی، توسعه پایدار، جامعه بین المللی