دانلود پایان نامه با موضوع مدلسازی ریاضی، پتانسیل انتقال، ارزیابی کمی و کیفی

دانلود پایان نامه ارشد

يني تغييرات غلظت نیترات و نیتریت طی زمان است.
واژه‌های کلیدی: شهرک صنعتي بزرگ شيراز، پتانسیل انتقال، مدلسازی ریاضی، نیترات، نیتریت، پاکسازی طبیعی آبخوان.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه و هدف
1-1-کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….2
1-2-ضرورت و هدف تحقیق ………………………………………………………………………………………………..3
1-3- پیشینه تحقیقات …………………………………………………………………………………………………………..4
1-3-1-مروری بر تحقیقات انجام گرفته توسط مدل ریاضی …………………………………………4
1-3-2-مطالعات انجام شده بر روی آلودگی آب‌های زیرزمینی به واسطه ی نیترات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
1-3-3-مطالعات پیشین انجام شده در شهرك صنعتی بزرگ شیراز …………………………..6
1-4- موقعیت جغرافیایی، اقلیم و زمین شناختی منطقه مورد مطالعه…………………………………7
1-4-1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه …………………………………………………………..7
1-4-2- اقلیم محدوده دشت قره باغ ………………………………………………………………………………9
1-4-3- زمین شناسی و چینه شناسی دشت قره باغ و شهرك صنعتی بزرگ شیراز………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
1-4-3-1-زمین شناسی شهرك صنعتی بزرگ شیراز…………………………………………….10
1-4-3- 2- زمین‌شناسی ساختاری ……………………………………………………………………..12

عنوان صفحه

1-5- مروري بر تاریخچه شرکت شهرک هاي صنعتی فارس و فعالیت هاي انجام شده در آنها …………………………………………………………………………………………………………..14
1-5-1- شهرك صنعتی بزرگ شیراز و توسعه صنعت استان فارس……………………15
1-5-2- واحد‌هاي مستقر در شهرك صنعتی بزرگ شیراز ……………………………..16
1-5-3- ارزیابی کمی و کیفی پسآب صنایع………………………………………………..17
1-5-3-1- انواع پسآب در شهرك صنعتی بزرگ شیراز…………………………..17
1-5-3-2- مشخصات پسآب بهداشتی ………………………………………………….19
1-6- نمونه برداري آب زیرزمینی ………………………………………………………………….20
1-7- آلودگی منابع آب زیر زمینی…………………………………………………………………22

فصل دوم: نیترات
2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………..32
2-2- مشخصه های نیترات …………………………………………………………………………….33
2-3- چرخه نیتروژن ………………………………………………………………………………………36
2-3-1-تثبیت نیتروژن ……………………………………………………………………………..37
2-3-2- نیتراتی شدن ………………………………………………………………………………..39
2-3-3-احیاء نیترات ………………………………………………………………………………….40

عنوان صفحه

2-3-4- نیترات زدایی ………………………………………………………………………………..40
2-4-منابع نیترات ………………………………………………………………………………………….40
2-4-1-پسماندهای انسانی و حیوانی …………………………………………………………….41
2-4-2-کودها …………………………………………………………………………………………..43
2-4-3- نیتروژن با منشا طبیعی ………………………………………………………………….48
2-4-3-1- فرسایش رسوبات طبیعی ………………………………………………………..48
2-4-3-2- واکنش با آب باران ………………………………………………………………..51
2-4-3-3- شکل گیری نیترات از نیتروژن جوی در اثر فوتون ها و رعد و برق ……………………………………………………………………………………………………………………….51
2-4-4- منابع صنعتی نیتروژن …………………………………………………………………..51
2-4-5- چارپایان اهلی ………………………………………………………………………………53
2-4-6- دفع پسماند جامد ………………………………………………………………………….54
2-5- تشخیص منابع نیترات ……………………………………………………………………………54
2-6- اثرات سلامتی نیترات و نیتریت ………………………………………………………………..55
2-6-1- اثرات نیترات و نیتریت بر سلامت انسان ……………………………………………55
2-6-2- اثرات نیترات و نیتریت بر سلامت دام ها و دیگر حیوانات اهلی ……………….59
2-6-3- اثرات نیترات و نیتریت بر محیط زیست …………………………………………….59
2-7- اعمال پاکسازی معمول برای نیترات ………………………………………………………….60
2-7-1- هیچ کاری انجام ندهیم …………………………………………………………………..61
عنوان صفحه

2-7-2- پمپاژ کردن برای استفاده ی مفید …………………………………………………….61
2-7-3- پمپاژ کردن و تصفیه کردن ……………………………………………………………..62
2-7-4- پمپاژ و پسماند ……………………………………………………………………………..63
2-7-5- پاکسازی گیاهی ……………………………………………………………………………63
2-7-6- تکنولوژی های پاکسازی نو ظهور و جدید …………………………………………..64

فصل سوم: مروری بر مدل های ریاضی و معادلات حاکم بر جریان
– مقدمه
3-1- انواع مدل‌های آب زیرزمینی …………………………………………………………………………………….67
3-1-1- مدل‌های فیزیکی …………………………………………………………………………………………….67
3-1-2- مدل‌های ریاضی…………………………………………………………………………..68
3-1-2-1- مدل‌های تجربی …………………………………………………………………………………………68
3-1-2-2- مدل‌های احتمالاتی ……………………………………………………………………………………68
3-1-2-3 مدل‌های علت معلولی یا معین …………………………………………………………………….69
3-2- شرحی بر نرم‌افزار مادفلو ………………………………………………………………………………………….70
3-3- معرفی نرم افزار GMS …………………………………………………………………………………………..73
3-4- ساخت مدل در نرم افزار GMS …………………………………………………………………………….76
3-4-1-مشخص کردن هدف مدلسازی ……………………………………………………………………….77
3-4-2- تهيه و گردآوري اطلاعات ……………………………………………………………………………….77
عنوان صفحه

3-4-3- ايجاد مدل مفهومی ………………………………………………………………………………………78
3-4-4- انتخاب كد كامپيوتری ………………………………………………………………………………….78
3-4-5- طراحی مدل ……………………………………………………………………………………………………79
3-4-5-1 تعيين شرايط مرزي و تنش هاي وارده به آبخوان …………………………………79
3-4-5-2- طراحي شبكه و تهيه مدل عددي در نرم افزار GMS ……………………….80
3-4-6- واسنجی …………………………………………………………………………………………………………81
3-4-7 – آناليز حساسيت ……………………………………………………………………………………………..85
3-4-8 -صحت سنجی…………………………………………………………………………………………………..86
3-4-9- پيش بينی………………………………………………………………………………………………………..86
3-4-10- ارائه مدل طراحي شده و نتايج …………………………………………………………………….86
3-4-11-ممیزی بعدي مدل ………………………………………………………………………………………..87
3-4-12-طراحي مجدد ………………………………………………………………………………………………..87
3-5- مدل MT3DMS

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ضریب تعیین، متغیر مستقل، تعهد سازمانی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع هیدرولیک، آب زیر زمینی، منابع فارسی