تحلیل اقتصادی، استان خراسان، استان کرمان

دانلود پایان نامه ارشد

61
3-4-2- هزینههای سیستمهای فرآیند خورشیدی 62
3-4-3- روشهاي ارزيابي اقتصادي 64
3-4-4- تنزيل و تورم 65
3-4-5- هزينه‌هاي اجتماعي 66
فصل چهار: 68
مقدمه 69
4-1- موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان شرقی 70
4-1-1- شرايط اقليمي استان آذربایجان شرقی (شهر تبريز) 70
4-1-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان آذربایجان شرقی 71
4-1-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان آذربایجان شرقی 73
4-2- موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان غربی 74
4-2-1- شرايط اقليمي استان آذربایجان غربی (شهر ارومیه) 74
4-2-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان آذربایجان غربی 75
4-2-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان آذربایجان غربی 77
4-3- موقعیت جغرافیایی استان اردبیل 78
4-3-1- شرايط اقليمي استان اردبیل (شهر اردبیل) 78
4-3-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان اردبیل 79
4-3-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان اردبیل 81
4-4- موقعیت جغرافیایی استان اصفهان 82
4-4-1- شرايط اقليمي استان اصفهان (شهر اصفهان) 82
4-4-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان اصفهان 83
4-4-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان اصفهان 85
4-5- موقعیت جغرافیایی استان البرز 86
4-5-1- شرايط اقليمي استان البرز (شهر البرز) 86
4-5-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان البرز 87
4-5-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان البرز 89
4-6- موقعیت جغرافیایی استان ایلام 90
4-6-1- شرايط اقليمي استان ایلام (شهر ایلام) 90
4-6-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان ایلام 91
4-6-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان ایلام 93
4-7- موقعیت جغرافیایی استان بوشهر 94
4-7-1- شرايط اقليمي استان بوشهر (شهر بوشهر) 94
4-7-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان بوشهر 95
4-7-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان بوشهر 97
4-8- موقعیت جغرافیایی استان تهران 98
4-8-1- شرايط اقليمي استان تهران (شهر تهران) 98
4-8-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان تهران 99
4-8-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان تهران 101
4-9- موقعیت جغرافیایی استان چهارمحال بختیاری 102
4-9-1- شرايط اقليمي استان چهارمحال بختیاری (شهر شهرکرد) 102
4-9-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان چهارمحال بختیاری 103
4-9-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان چهارمحال بختیاری 105
4-10- موقعیت جغرافیایی استان خراسان جنوبی 106
4-10-1- شرايط اقليمي استان خراسان جنوبی (شهر بیرجند) 106
4-10-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان خراسان جنوبی 107
4-10-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان خراسان جنوبی 109
4-11- موقعیت جغرافیایی استان خراسان رضوی 110
4-11-1- شرايط اقليمي استان خراسان رضوی (شهر مشهد) 110
4-11-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان خراسان رضوی 111
4-11-3-نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان خراسان رضوی 113
4-12- موقعیت جغرافیایی استان خراسان شمالی 114
4-12-1- شرايط اقليمي استان خراسان شمالی (شهر بجنورد) 114
4-12-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان خراسان شمالی 115
4-12-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان خراسان شمالی 117
4-13- موقعیت جغرافیایی استان خوزستان 118
4-13-1- شرايط اقليمي استان خوزستان (شهر اهواز) 118
4-13-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان خوزستان 119
4-13-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان خوزستان 121
4-14- موقعیت جغرافیایی استان زنجان 122
4-14-1- شرايط اقليمي استان زنجان (شهر زنجان) 122
4-14-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان زنجان 123
4-14-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان زنجان 125
4-15- موقعیت جغرافیایی استان سمنان 126
4-15-1- شرايط اقليمي استان سمنان (شهر سمنان) 126
4-15-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان سمنان 127
4-15-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان سمنان 129
4-16- موقعیت جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان 130
4-16-1- شرايط اقليمي استان سیستان و بلوچستان (شهر زاهدان) 130
4-16-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان سیستان و بلوچستان 131
4-16-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان سیستان و بلوچستان 133
4-17- موقعیت جغرافیایی استان فارس 134
4-17-1- شرايط اقليمي استان فارس (شهر شیراز) 134
4-17-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان فارس 135
4-17-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان فارس 137
4-18- موقعیت جغرافیایی استان قزوین 138
4-18-1- شرايط اقليمي استان قزوین (شهر قزوین) 138
4-18-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان قزوین 139
4-18-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان قزوین 141
4-19- موقعیت جغرافیایی استان قم 142
4-19-1- شرايط اقليمي استان قم (شهر قم) 142
4-19-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان قم 143
4-19-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان قم 145
4-20- موقعیت جغرافیایی استان کردستان 146
4-20-1- شرايط اقليمي استان کردستان (شهرستان کردستان) 146
4-20-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان کردستان 147
4-20-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان کردستان 149
4-21- موقعیت جغرافیایی استان کرمان 150
4-21-1- شرايط اقليمي استان کرمان (شهر کرمان) 150
4-21-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان کرمان 151
4-21-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان کرمان 153
4-22- موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه 154
4-22-1- شرايط اقليمي استان کرمانشاه (شهر کرمانشاه) 154
4-22-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان کرمانشاه 155
4-22-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان کرمانشاه 157
4-23- موقعیت جغرافیایی استان کهگیلویه و بویراحمد 158
4-23-1- شرايط اقليمي استان کهگیلویه و بویراحمد (شهر یاسوج) 158
4-23-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان کهگیلویه و بویراحمد 159
4-23-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد 161
4-24- موقعیت جغرافیایی استان گلستان 162
4-24-1- شرايط اقليمي استان گلستان (شهر گلستان) 162
4-24-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان گلستان 163
4-24-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان گلستان 165
4-25- موقعیت جغرافیایی استان گیلان 166
4-25-1- شرايط اقليمي استان گیلان (شهر رشت) 166
4-25-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان گیلان 167
4-25-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان گیلان 169
4-26- موقعیت جغرافیایی استان لرستان 170
4-26-1- شرايط اقليمي استان لرستان (شهر خرم آباد) 170
4-26-1- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان لرستان 171
4-26-2- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان لرستان 173
4-27- موقعیت جغرافیایی استان مازندران 174
4-27-1- شرايط اقليمي استان مازندران (شهرساری) 174
4-27-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان مازندران 175
4-27-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان مازندران 177
4-28- موقعیت جغرافیایی استان مرکزی 178
4-28-1- شرايط اقليمي استان مرکزی (شهر اراک) 178
4-28-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان مرکزی 179
4-28-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان مرکزی 181
4-29- موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان 182
4-29-1- شرايط اقليمي استان هرمزگان (شهربندر عباس) 182
4-29-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان هرمزگان 183
4-29-3- نتايج تحليل اقتصادي در استان هرمزگان 185
4-30- موقعیت جغرافیایی استان همدان 186
4-30-1- شرايط اقليمي استان همدان (شهر همدان) 186
4-30-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان همدان 187
4-30-3- نتايج تحليل اقتصادي در استان همدان 189
4-31- موقعیت جغرافیایی استان یزد 190
4-31-1- شرايط اقليمي استان یزد (شهر یزد) 190
4-31-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان یزد 191
4-31-3- نتايج تحليل اقتصادي در استان یزد 193
فصل پنجم: 194
5-1- نتايج فني و اقتصادي 195
جدول 5-1 مقدار پارامتر های فنی محاسبه شده مدت زمان بازگشت سرمایه برای مراکز استان ها 196
5-2- هزينه هاي اجتماعي 197
5-3- نتایج و پیشنهادات 199
فهرست منابع فارسي 203
فهرست منابع غير فارسي 204
نمایه 205
چكيده انگليسي 206

چکيده
کشور ايران در بين مدارهاي 25 تا 40 درجه عرض شمالي قرار گرفته است و در منطقه‌اي واقع شده كه به لحاظ دريافت انرژي خورشيدي در بين نقاط جهان در بالاترين رده‌ها قرار دارد. ميزان تابش خورشيدي در ايران بين 1800 تا 2200 كيلووات ساعت بر مترمربع در سال تخمين زده شده است كه البته بالاتر از ميزان متوسط جهاني است. در ايران به‌طور متوسط ساليانه بيش از 280 روزآفتابي گزارش شده است كه بسيار قابل توجه است. از اين انرژي مي‌توان به طرق مختلف، مثل توليد برق، گرمايش و سرمايش، توليد آب شيرين، تامين آب گرم و.. . استفاده نمود. يکي از عمومي‌ترين روش‌هاي استفاده از انرژي خورشيدي گرمايش آب جهت مصرف در ساختمان يا صنعت است. مهم‌ترين بخش يک سيستم آب‌گرم‌کن خورشيدي کلکتور خورشيدي نام دارد که داراي انواع مختلف است. در اين تحقيق عملکرد فني، اقتصادي و منطقه‌اي يک سيستم گرمايش آب خورشيدي از نوع جابجايي طبيعي در 31 مرکز استان های ايران که داراي بررسي ميگردد. اين تحقيق بر روي کاربرد سيستم گرمايش آب خورشيدي براي مصرف کنندگان در ايران تمرکز دارد که از منابع اوليه انرژي براي گرمايش آب استفاده ميکنند، که در حال حاضر بيش از 63 ميليون بشکه نفت خام در سال مي‌باشد تغييرات در صرفه جويي انرژي مصرفي به واسطه استقاده از آبگرم مصرفي، دماي آب ورودي و منابع خورشيدي تخمين زده شد و اطلاعات به دست آمده براي محاسبه فني اقتصادي استفاده گرديد. براي يک مصرف کننده خانگي نمونه، يک سيستم آبگرمکن خورشيدي ميزان تقاضاي انرژي حرارتي آبگرم را ‌43-92 % کاهش و يا 5000-2700 کيلو وات ساعت در سال صرفه جويي خواهد داشت. يک سيستم آبگرمکن خورشيدي سالانه بين 2700-1400 کيلوگرم کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي داده و همچنين سالانه باعث 3000000-6000000 ريال صرفه جويي در هزينه‌هاي اجتماعي ميگردد. هزينه اوليه يک سيستم آبگرمکن خورشيدي در ايران به طور متوسط، به واسطه صرفه جويي در مصرف انرژي، بعد از 5/3-16 سال باز ميگردد.

فصل اول
کلیات تحقیق (مقدمه ، بیان مسئله ، اهميت و ضرورت تحقيق ، اهداف و فرضيه ها)

مقدمه
آلودگی محیط زیست از منابع گوناگون صورت می‌گیرد. با پیشرفت تمدن بشری و توسعه فن‌آوری و ازدیاد روز افزون جمعیت ، در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی در هوا و زمین روبرو شده است که زندگی ساکنان کره زمین را تهدید می‌کند. بطوری که در هر کشور حفاظت محیط زیست مورد توجه جدی دولتمردان است. امروزه وضعیت زیست محیطی به گونه‌ای شده است که مردم یک شهر یا حتی یک کشور از آثار آلودگی در شهر یا کشور دیگر در امان نیستند.
کشورهاي پيشرفته با سرمايه گذاري در بخش انرژي تجديدپذير ، بهبود کارايي انرژي و فناوري هاي نوين گام هاي بزرگي در زمينه کنترل آلودگي هاي زيست محيطي بخش انرژي برداشته‌اند اما هنوز در اين مورد کشورهاي در حال توسعه با چالش جدي مواجه هستند و ايران نيز از اين امر مستثني نميباشد. نمودار 1-1 ، نمودار جریان انرژی ایران را در سال 1390 نشان می دهد که در آن جمع منابع انرژی و کل مصرف نهایی را نمایان می سازد.

نمودار 1-1: جریان انرژی ایران را در سال 1390

همچنین در جدول 1-1 و 1-2 و نمودار 1-2 ميزان انتشار گازهاي آلاينده و گلخانه اي و سهم هريک از بخش هاي مصرف کننده انرژي در انتشار اين گازها را در سال 1390 در ايران نشان مي دهد. بر اساس اين جداول مشخص مي گردد که بخش هاي نيروگاهي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع سیره عقلا، آزادی قراردادها، انتقال مالکیت Next Entries انرژی خورشیدی، هزینه های اجتماعی، آبگرمکن خورشیدی