پایان نامه ارشد با موضوع تملک اراضی، آزادی قراردادها، ماهیت حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

2-2-3-1-جامع‌بودن 14
2-2-3-2-دائمی و با ثبات بودن 15
2-2-3-3-مطلق‌بودن 16
2-2-3-4-مانع بودن 18
2-2-4-انواع شاخه های راجع به مالکیت 19
2-2-4-1-مالکیت از منظر حقوق خصوصی 20
2-2-4-2-مالکیت از منظر حقوق عمومی 22
2-2-4-2-1-تفکیک مالکیت عمومی از مالکیت خصوصی ۲۲
2-2-4-2-2-ماهیت عمومی در حقوق فرانسه ۲۴
2-2-4-2-3-ضوابط مالکیت عمومی در حقوق ایران ۲۹
2-2-4-3-آثار مالکیت عمومی 36
2-2-4-4-محدودیت های مرتبط با اطلاق مالکیت 38
2-2-4-4-1-محدودیت های مرتبط با انحصاری بودن مالکیت ۳۹
2-2-4-4-2-محدودیت های مرتبط با دائمی بودن مالکیت 41
2-2-4-4-3-عدم اضرار به غیر 46
2-3-دولت ۴۵
2-3-1-دستگاه های اداری دولتی ۴۷
2-3-2-شهرداری به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی ۴۸
2-3-3-مبانی تملکات شهرداری 50
2-3-3-1-تعریف مبانی 50
2-3-3-2-ارتباط حقوق و مبانی ۵۱
2-3-3-3-مبانی تعریف شده در ارتباط با تملکات شهرداری ۵۲
2-4-مفهوم شناسی اصول حقوقی 55
2-4-1-معنای لغوی اصل 55
2-4-2-اصل تسلیط 56
2-4-3-مستندات اصل 56
2-4-3-1-کتاب 56
2-4-3-2-سنت ۵۷
2-4-3-3-اجماع 58
2-4-3-4-بنا و سیره عقلاء 60
2-4-3-5-سیره مسلمین ۶۱
2-4-3-6-حدود قاعده سلطه ۶۲
2-4-3-7-تحلیل مفاد قاعده تسلیط 65
2-4-3-7-1-جنبه اثباتی 65
2-4-3-7-2-جنبه سلبی ۶۶
2-4-4-اصل آزادی قراردادها 66
2-4-4-1-مستند اصل آزادی قراردادها 67
2-4-4-1-1-کتاب 67
2-4-4-1-2-سیره عقلاء ۷۲
2-4-4-1-3-سیره متشرعه ۷۲
2-4-4-1-4-نتایج اصل آزادی قراردادها 72
فصل سوم- تقابل اصل تسلیط با تملکات شهرداری
3-1-رابطه قاعده تسلیط و اصل آزادی قرارداد ۷۵
3-2-تئوری های مدرن در رابطه با تملکات شهرداری ۸۲
3-2-1-نظریه قدرت عمومی ۸۲
3-2-2-تقابل اصل تسلیط با نظریه قدرت عمومی ۸۳
3-2-2-1-نظریه خدمت عمومی ۸۴
3-2-3-تقابل اصل تسلیط با نظریه خدمت عمومی ۸۵
3-2-3-1-نظریه نفع عمومی ۸۶
3-2-4-تقابل اصل تسلیط با نظریه نفع عمومی ۸۸
3-2-4-1-تقابل اصل تسلیط با اصول فقهی ۸۸
3-2-5-مصلحت عمومی ۸۸
3-2-5-1-تقابل اصل تسلیط با مصلحت عمومی 89
3-2-6-ضرورت ۹۱
3-2-6-1-تقابل اصل تسلیط با ضرورت 92
3-2-7-لاضرر 93
3-2-7-1-تقابل اصل تسلیط با قاعده لاضرر 94
3-3-ماهیت تملکات شهرداری 95
3-3-1-نظریه عقد بودن یا قراردادی بودن توافقات 95
3-3-1-1-دیدگاه حقوق دانان ۹۶
3-3-1-2-تحلیل و مقایسه توافقات شهرداری با قرارداد خصوصی ۹۶
3-3-1-2-1-تامین توافقی 98
3-3-2-تفکیک بین شرایط عمومی مربوط به تملک و قواعد تملک از طریق توافق 100
3-3-2-1-قابل اقاله بودن تملک 101
3-3-2-2-استنباط از قانون 101
3-3-2-3-استنباط از عنوان لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی 1358 101
3-3-2-4-استنباط از عبارت «بهاء» و «خسارت» 102
3-3-2-5-استنباط از قید «انجام معامله» و پرداخت حقوق قبل از اجرای طرح 103
3-3-3-نظریه قاهرانه بودن تملکات 104
3-3-3-1-پیش فرض استفاده شهرداری از قدرت عمومی 106
3-3-3-2-تحدید اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها 106
3-3-3-3-استنباط از قانون 109
3-3-3-3-1-ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی 109
نتیجه گیری و پیشنهادها 110

چکیده:
آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته بررسی اصل تسلیط در مقابله با تملکلات دولت و شهرداری‌ها می باشد. در این راستا نگارنده پس از بررسی مفاهیم کلی و تحلیل تملکات شهرداری در پرتو قانون موضوعه و همچنین با پرداختن به بحث مبانی موضوع، تعارض اصل تسلیط را در تقابل با نفع عمومی، خدمت عمومی و قدرت عمومی مورد بررسی قرار داده است. در حقوق اسلامی احترام و قداستی که اصل تسلیط دارد و در حقوق کشورهای غربی تحت عنوان مالکیت خصوصی مد نظر قرار گرفته، در مواردی تاب تحمل در مقابل قدرت عمومی نهادهایی نظیر دولت و شهرداری را ندارد. در این راستا موضوعی که جلوه گر شد، تحلیل تملکات بود که با بررسی مبانی آن به نظر می رسد این تملکات از ماهیت قهری و یک طرفه برخوردارند؛ در چند که قالب قرارداد بر آن انتخاب شود.
واژگان کلیدی:
اصل تسلیط، تملک، شهرداری، دولت، قدرت عمومی

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1-بیان مسئله
به مرور زمان و با افزایش جمعیت، توسعه جامعه و رشد تکنولوژی و صنعت، حکومتها نیازشان به زمین جهت اجرای برنامه های عمومی، عمرانی، نظامی و … روز به روز شدیدتر می شد. این نیاز که نوعی عسر و حرج حکومت و جامعه بود با اصل تسلیط و لاضرر در خصوص حقوق مالکین در تعارض بود و از این رو می بایست مبنای قانونی برای آن مشخص می گردید. حکومتهای گذشته و شاهان قدیم قبل از دوره قانونگذاری با توجه به حد انصاف خود نسبت به رفع این نیاز و اجرای برنامه های خود در اراضی اشخاص اقدام می نمودند، و اگر در حکومتی انصاف زیادتر بود وجهی بابت ملک تصرفی پرداخت می گردید. عکس آن نیز صادق بوده كه گاه هیچ وجهی پرداخت نشود و تملک اراضی و اموال حق شاه دانسته شود و حاکم مالک کلیه اموال اشخاص محسوب گردد. پس از دوره قانونگذاری و احتیاج حکومتها به رفع حوائج به حق ملت خود و اجرای طرحهای اجرایی، قوانین متعددی در خصوص نحوه و چگونگی تملک اراضی اشخاص برای اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی تصویب گردید. قانونگذار، دولت و شهرداریها را مکلف نموده تا در صورت نیاز به اراضی اشخاص حقوق خصوصی بدواً تشریفات خاصی را رعایت نمایند.
نهادهای مختلفی در نظام حقوقی ایران شایسته در تملک اراضی می‌باشند. یکی از مهم‌ترین این نهاد‌ها شهرداری است. شهرداری به‌عنوان یک مؤسسۀ عمومی غیردولتی، از اقتدارات وسیعی در تملک اراضی برخوردار است. وجود این اقتدارات و اختیارت که ریشه در نظریۀ قدرت عمومی و خدمت عمومی دارد که در حقوق فرانسه در سالیان پیش مبنای شکل‌گیری اعمال دولت را تشکیل می‌دادند. همچنین در فقه امامیه نیز می‌توان مبانی‌ای را برای تملکات شهرداری در نظر گرفت. این موضوع این بحث را مطرح می‌سازد که درخصوص تملک و مالکیت در ایران ریشۀ این اقتدار در کجاست؟
در پرتو نظریۀ قدرت عمومی می‌توان ریشۀ این اقتدار و حق بر تملک اراضی خصوصی مردم را در تفویض اقتدار و اختیاری دانست که حکومت اسلامی داراست. این نهاد اقتدارت و اختیارات خود را در نظریۀ ولایت فقیه از خدا و پیامبر گرفته است و به دستگاه‌ها و نهادهای بانی اقتدار تفویض می‌کند. همچنین قوانین و مقررات مختلفی در بحث شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر تملکات این نهاد وجود دارد‌. از آن جمله می‌توان به لایحۀ قانونی مصوب 1358 در مورد تملک اراضی در طرح‌های عمرانی اشاره کرد. نگارنده با بررسی قانون مذکور و قوانین مشابه دیگر در امر تملکات، در مجموع درصدد پاسخ به این پرسش است که ریشۀ اعمال اقتدار شهرداری درخصوص تملک اموال خصوصی شهروندان در کجاست؟
در حال حاضر در تملکات قهری اراده انشایی مالک یا مالکین در تحقق عقد یا قرارداد همچون سابق دخالت آشکار و موثری نداردو منجر به بروز این بحث گردیده که ماهیت اصلی تملکات دولت و شهرداری عقد است؟ ایقاع است؟ و یا اینکه ماهیتی جدای از این دو دارد؟
برای بررسی این موضوع اولین نکاتی که به ذهن متبادر می شود بحث تخصیص و تحدید اصل تسلیط است که مطابق م ۳۰ ق.م امکان خدشه به این اصل جز به حکم قانون و صرفاً جهت رعایت مصالح عمومی و به تعبیری ضرورت دفع ضرر عمومی وجود ندارد. همچنین بررسی اصل لاضرر که برای حل این مشکل نیازمند بررسی ماهیت حقوقی تملکات عمومی و شهرداری هستیم. و با توجه به نتیجه این بحث که مالکیت حقوقی تملکات دولت و شهرداری را روشن می سازد بهتر می توان به ابهامات قانونی در ارتباط با تعارض حقوق اشخاص و یا توجیه اصل تسلیط و تملکات عمومی و شهرداری پاسخ داد.

1-2-ضرورت انجام پژوهش
امروزه با گسترش شهرنشینی و میل شهروندان به داشتن رفاه عمومی و کثرت جمعیت شهری، که نیازهای عمومی شهر را دو چندان می نماید، بیش از پیش تعارض میان منافع عمومی و منافع خصوصی شهروندان ایجاد گردیده است. چرا که اجرای پروژه های عظیم عمرانی برای ایجاد رفاه عمومی و رفع نیازهای شهری در موارد متعددی با مالکیت و سایر حقوق مالکانه افراد دراراضی و املاک شهری برخورد و تعارض دارد و تحقیقات و مطالعاتی که به صورت بنیادین و ریشه ای بتواند ماهیت تملکات و طرح های عمرانی و همچنین مبانی اختیارات شهرداری در خصوص اجرای طرح های عمرانی را معین سازد حائز اهمیت است زیرا با شناخت دقیق و علمی این دو موضوع حقوق و تکالیف و محدوده اختیارات شهرداری و همچنین شهروندان به طور دقیق معین شده و با شفاف شدن آن ها حقی از هیچ یک ضایع نخواهد شد و همچنین انجام مراحل تملکی و اجرای پروژه های عمرانی نیز برای شهرداری تسهیل خواهد گردید.
در این تحقیق نگارنده برآنست که برای رفع سردرگمی و بلاتکلیفی اشخاصی که املاکشان مورد تملک ارگانهای عمومی و دولتی قرار می گیرد، راجع به شناسایی یک چارچوب مشخص قانونی که دقیقاً حدود حقوق و تکالیف دو طرف را مشخص می کند، تلاش کند که با برداشتن گام اول که همان شناسایی ماهیت حقوقی این نوع تملکات است راه را برای پیدا کردن قانونی مشخص که از سوء استفاده ارگان های دولتی و ضرر اشخاص جلوگیری می کند باز کند. در این رابطه اختلاف نظر من باب اینکه تملکات شهرداری عقد است یا ایقاع و یا صرفاً توافقی است كه در خصوص ثمن وجود دارد. که در تحقیق پیش رو به این اختلاف نظرها خواهیم پرداخت.

1-3-سوالات و فرضیه های پژوهش
1-3-1- سوالات تحقیق
۱- حدود تصرفات دولت و شهرداری ها در اموال مردم چگونه است ؟
۲-ماهیت حقوقی تملک و تصرف اراضی اشخاص توسط دستگاههای اجرایی چیست؟
3-تعارض حقوق عمومی و خصوصی چگونه قابل حل است؟
1-3-2- فرضیه های تحقیق
۱- دولت و شهرداری ها برای اجرای برخی طرح های عمرانی خود می توانند بخشی از املاک و اراضی اشخاص حقیقی یا حقوقی را تملک و تصرف کنند.
۲- تملک و تصرف اراضی اشخاص توسط دولت و شهرداری ها می تواند ماهیتی جدای از عقد یا ایقاع داشته باشد.
۳- تملک دولت حکایت از غلبه مصلحت عمومی بر غلبه شخصی است.
1-4-روش پژوهش
روش پژوهش به صورت كتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله كتابها،مقالات،پایان نامه ها و… می باشد.همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر رایانه ای نیز بهره خواهیم برد.نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است.بدین صورت كه از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.
در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم.پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود.جمع بندی مطالب یا از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد.از آنجا که موضوع به مقوله های گوناگون علوم انسانی مربوط است و با حوزه های مختلف علوم انسانی سرو کار داریم حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود.بنابراین باید برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.
1-5-اهداف پژوهش
تملک اراضی و املاک مردم و اشخاص حقوقی از سوی دولت و شهرداری ها تابع مقررات خاصی است که آشنایی با آنها ، چگونگی ملاحظات دستگاه های عمومی در برخورد با حقوق مالکانه افراد را مشخص می سازد . بررسی تاریخچه تملکات از سوی اینگونه دستگاه ها و بخصوص مخالفت شورای نگهبان در اوایل دهه 60 با قوانینی که اجازه تملکات بدون رضایت مالکان را به دولت می داد مبین تعارض دیدگاه سنت گرایان و مصلحت گرایان در این زمینه می باشد. که در نهایت با دخالت نهاد مصلحت نظام به تفوق دیدگاه مصلحت گرایان انجامید.
1-6-سوابق پژوهش
در خصوص تملکات دولت و شهرداری ها تا به امروز منابع زیادی به صورت کتاب ، پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد در داخل و خارج کشور به رشته تحریر در آمده است.تحقیقات انجام شده بیشتر در مورد کلیات تملکات دولت و شهرد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع تجزیه و تحلیل آماری، جمع آوری اطلاعات، تحلیل آماری Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع تملک اراضی، نظام حقوقی، قانون مدنی