دانلود پایان نامه درمورد محدودیت ها، هویت شخصی، دانش آموزان نوجوان

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………….53

2-26. برخي ويژگيهاي متمايز گروه هاي REBT…………………………………………………………………….54

2-27. راهنمايي هاي عمومي براي تشكيل گروه هاي REBT …………………………………………………..55

2-28. مضمون اصلي گروههاي REBT با كودكان و نوجوانان ………………………………………………….57

2-29. ضروريات رويكرد منطقي، هيجاني – رفتاري با كودكان و نوجوانان ………………………………….60

2-30. ميراث اليس ……………………………………………………………………………………………………………….61

2-30-1. خود پذيري …………………………………………………………………………………………………………..61

2-30-2. تحمل زياد ناكامی ………………………………………………………………………………………………….61

2-30-3. پذيرش ديگران ………………………………………………………………………………………………………62

2-31. مروری بر تحقیقات …………………………………………………………………………………………………….62

2-31-1. تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………62

2-31-2. تحقیقات داخلي ……………………………………………………………………………………………………..64
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1.مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..66

3-2.طرح تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………….67

3-3. جامعه آماري ………………………………………………………………………………………………………………..67
3-4. روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………..67

3-5. معیار های ورودی ……………………………………………………………………………………………………….67

3-6. معیارهای خروج …………………………………………………………………………………………………………..67

3-7. ابزارهای جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………….67

3-7-1پرسشنامه شادکامی آکسفورد ………………………………………………………………………………………..67

3-7-1-1. اعتبار و روايي ………………………………………………………………………………………………………68

3-7-1-2 روش اجرا و نمره گذاري ……………………………………………………………………………………….68

3-7-1-3. تفسير نمرات ……………………………………………………………………………………………………….69

3-7-2. پرسشنامه هویت شخصی ………………………………………………………………………………………….69

3-7-2-1. اعتبار و روایی ………………………………………………………………………………………………………69
3-7-2-2. روش اجرا و نمره گذاري ………………………………………………………………………………………69
3-7-2-3. تفسیر نمرات ……………………………………………………………………………………………………….70
3-8. مراحل انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………………70
3-8-1. روش اجرای آزمون …………………………………………………………………………………………………..70
3-8-2. نمره گذاری …………………………………………………………………………………………………………….70
3-9. روش اجرای پژوهش …………………………………………………………………………………………………….71
3-9-1. جلسه اول ………………………………………………………………………………………………………………..71
3-9-2. جلسه دوم ………………………………………………………………………………………………………………71
3-9-3. جلسه سوم ……………………………………………………………………………………………………………..72
3-9-4.جلسه چهارم………………………………………………………………………………………………………………72
3-9-5. جلسه پنجم ……………………………………………………………………………………………………………..72
3-9-6. جلسه ششم………………………………………………………………………………………………………………72
3-9-7. جلسه هفتم ………………………………………………………………………………………………………………72
3-9-8. جلسه هشتم …………………………………………………………………………………………………………….73
3-9-9. جلسه نهم ………………………………………………………………………………………………………………..73
3-10.فضای فیزیکی مناسب ………………………………………………………………………………………………….73
3-11.نقش درمانگر در گروه درمانی ……………………………………………………………………………………….74
3-12.روش آماری ………………………………………………………………………………………………………………..74
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….75
4-2. سن وجنس ………………………………………………………………………………………………………………….75
4-3. هدف پژوهش …………. ………………………………………………………………………………………………..75
4-4. یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………………………………..75
4-5. بررسی مفروضه های تحلیل کواریانس چند متغیری…………………………………………………………..78.
4-5-1 نرمال بودن چند متغیری ……………………………………………………………………………………………..78
4-5-2 همگنی واریانس…………………………………………………………………………………………………………78
4-5-4 خطی بودن………………………………………………………………………………………………………………..79
4-6 یافته های مربوط به فرضیه ها…………………………………………………………………………………………..81
فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهادات و محدودیت های تحقیق
5-1.بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..83
5-2.محدودیت ها ……………………………………………………………………………………………………………….88
5-2-1.محدودیت ها ی خارج از کنترل محقق …………………………………………………………………………88
5-2-2. محدودیت هایی در کنترل محقق ………………………………………………………………………………..88
5-3.پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………88
منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………90
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………..90
فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………96
ضمائم
پرسشنامه شادکامی آکسفورد …………………………………………………………………………………………………..99
پرسشنامه هویت شخصی احمدی …………………………………………………………………………………………103
چکیده به زبان انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….105
عنوان به زبان انگلیسی

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرآموزش گروهی به شیوه عقلانی هیجانی رفتاری بر کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی دانش آموزان نوجوان خوابگاههای شبانه روزی میباشد.روش پژوهش: به این منظور یک خوابگاه شبانه روزی دخترانه شهرستان مشهد به صورتتصادفی ساده انتخاب شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان نوجواندختر خوابگاهی در شهرستان مشهد بودند .نمونه شامل40 نفراز دانش آموزان نوجوان بود، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) گمارش شدند.گروه آزمایش ، درمان عقلانی هیجانی رفتاری را به مدت نه جلسه 90 دقیقه ای دریافت کرد و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. . ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه شادکامی آکسفورد وهویت شخصی احمدی می باشد. یافته های پژوهش با استفاده از آزمونکواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و حاکی از آن است که آموزش گروهی به شیوه عقلانی هیجانی رفتاری به گونه ای معنادار به کاهش بحران هویت وافزایش شادکامی منجر شده است.

واژه های کلیدی:آموزش گروهی به شیوه عقلانی- هیجانی- رفتاری ، شادکامی،

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره بحران هویت، آموزش گروهی، کاهش بحران هویت Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بحران هویت، رضایت از زندگی، آموزش گروهی