پایان نامه ارشد رایگان درمورد دورکاری، مدل اندازه گیری، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

مدل رفتار منطقی 23
مدل رفتار برنامه ریزی شده 24
مدل پذيرش فناوري 24
مدل تركيبي پذيرش فناوري و رفتاربرنامه ريزي شده 26
مدل انگيزشي 27
خلاصه و نتیجه گیري 28
فصل سوم
مقدمه 30
وضعیت دورکاری 30
دورکاری در ایران 30
دورکاری در خارج از ایران 31
مطالعات پیشین 34
تحقیقات داخلی 34
تحقیقات خارجی : 36
تاریخچه پذیرش دورکاری 57
خلاصه و نتیجه گیري : 61
فصل چهارم
مقدمه 63
روش تحقیق 63
متغیرهای تحقیق 64
متغیر وابسته واسطه (میانجی) 64
متغیر وابسته نهایی 64
تقسیم بندی متغیر ها بر اساس سطح قابلیت مشاهده 65
متغیر مشاهده گر (آشکار) 65
متغیر مکنون یا پنهان 65
تقسیم بندی متغیر ها بر اساس ارزش 65
تعریف متغیرها 65
تعریف مفهومی 66
1. درک از راحتی استفاده 66
2. درک از مفید بودن 66
3. درک از منافع شخصی 66
4. سازگاری 66
5. درک از درستی 66
6. ساختار فرهنگ 66
7. درجه کارایی 67
8. میزان در دسترس بودن منابع 67
تعریف عملیاتی متغیر ها 67
جامعه و نمونۀ آماری 69
جامعۀ آماری 69
نمونه آماری و روش نمونه گیری 69
واحد نمونۀ مورد مشاهده 69
برآورد حجم نمونه 69
روشهاي گرد آوري داده ها 70
مطالعات كتابخانه اي 70
مطالعات میدانی 71
مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه 71
روش توزیع پرسش نامه 72
روائي و پايائي ابزار 72
روايي 72
اعتبار محتواي پرسشنامه 72
اعتبار عاملي پرسشنامه 73
مراحل اجراي تحليل عاملي 73
پايايي پرسشنامه 74
روش هاي تحليل داده ها و آزمون فرضيات 76
مدل معادلات ساختاري 76
تعريف مدل معادلات ساختاري 76
ضرورت مدل معادلات ساختاري در پژوهش حاضر 77
خلاصه و نتیجه گیري 77
فصل پنجم
مقدّمه 80
آمار توصیفی 82
بررسی ویژگی جامعه از لحاظ جنسیت 82
بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت شغلی 83
بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت انجام دورکاری 83
تحلیل عاملی اکتشافی به منظور شناخت متغیرهای مکنون 84
آزمون كولموگروف – اسميرنوف 85
شاخص KMO و آزمون بارتلت 85
تحلیل عاملی اکتشافی متغیر رفتار 86
تحلیل عاملی اکتشافی متغیر هنجار 90
تحلیل عاملی اکتشافی متغیر کنترل رفتاری 92
تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش 95
نیکویی برازش مدل 96
مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر رفتار 97
مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر هنجار 100
مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر کنترل رفتاری 101
آمار پارامتریک و آزمون میانگین یک جامعه به منظور بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق 103
وضعیت متغیر رفتار در جامعه آماری چگونه است؟ 104
وضعیت متغیر هنجار در جامعه آماری چگونه است؟ 106
وضعیت متغیر کنترل رفتاری در جامعه آماری چگونه است؟ 107
وضعیت متغیر تمایل به پذیرش دوکاری در جامعه آماری چگونه است؟ 108
آزمون فرضیات تحقیق توسط تحلیل عاملی مرتبه دوم و سوم 110
فصل ششم
مقدمه 117
‌جمع بندی و ارائه نتایج تحقیق 117
وضعیت متغیرها 118
نتایج مربوط به برازش مدل 119
پیشنهادات برآمده از نتایج آماری تحقیق 121
پیشنهادات کاربردی برای مدیران و صاحبان کسب و کار و علاقه مندان به راه اندازی دورکاری 124
‌پیشنهاد برای تحقیقات آتی 125
کتاب شناسی (منابع) 126

فهرست شکل ها
شكل 1-1)‌ فرآیند تکمیل تحقیق 7
شکل 2-1) مقایسه انواع دورکاری در کشورهای پیشرو 16
شکل 2-2) مزایای دورکاری منتشر شده از سوی CEO 20
شکل 2-3)‌ ساختار مفهومي مدل هاي پذيرش فناوري اطلاعات 23
شکل 2-4) مدل رفتار منطقی (TRA) 24
شکل 2-5) مدل رفتار برنامه ریزی شده (TPB) 24
شکل 2-6) مدل پذيرش فناوري اطلاعات 25
شکل 2-7) مدل بسط يافته پذيرش فناوري 2 27
شکل 3-1) شاخص های استخراج شده از مقاله بررسی دورکاری در سازمان اقتصادی کوثر 35
شکل 3-2) مدلی براي انتقال شبکه کار سنتی به نظام دورکاري در کشور 36
شکل 3-3) شاخص استخراج شده از مقاله شریت و همکاران 37
شکل 3-4) شاخص استخراج شده از از مقاله مایو و همکاران 2009 38
شکل 3-5) شاخص استخراج شده از از مقاله واریانس منابع فرهنگی در پذیرش دورکاری 39
شکل 3-6) شاخص استخراج شده از از مقاله پذیرش دورکاری و مدیریت تغییر و کارایی شرکتها 40
شکل 3-7) شاخص استخراج شده از از مقاله امکانات و محدودیت های دورکاری در محیط اداری 41
شکل 3-8) شاخص استخراج شده از از مقاله دوركاري در ژاپن 42
شکل 3-9) ‌ مدل تاثیر دورکاری ارائه شده توسط محمد خلیفه و جمشید اعتضادی 43
شکل 3-10) ‌ شاخص استخراج شده مقاله محمد خلیفه و جمشید اعتضادی 43
شکل 3-11)‌ مدل پذيرش و انتشار دوركاري شین و همکاران 44
شکل 3-11)‌ شاخص استخراج شده از مقاله شین و همکاران 45
شکل 3-11)‌ مدل پذيرش و انتشار دوركاري کلارک 46
شکل 3-12) مدل پذیرش دورکاری هرینگتون و راپل 49
شکل 3-14) مدل پذیرش دورکاری هرینگتون و راپل 50
شکل 3-15)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط لینگ و همکاران 51
شکل 3-16)‌ شاخص استخراج شده از مقاله لینگ و همکاران 52
شکل 3-17)‌ مدل پذیرش دورکاری در مالزی 52
شکل 3-18)‌ مدل پذیرش دورکاری در مالزی 53
شکل 3-19)‌ مدل پذیرش دورکاری مبتنی بر IDM در وزارت دفاع آمریکا 54
شکل 3-20)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط جانسون 55
شکل 3-21)‌ مدل پذیرش دورکاری استخراج شده در تحقیق 56
شکل 5-1 ) نمودار مستطیلی وضعیت جنسیتی نمونه 82
شکل 5-2 ) نمودار مستطیلی وضعیت شغلی 83
شکل 5-3) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر رفتار در حالت تخمین استاندارد 98
شکل 5-4) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر رفتار در حالت ضرایب معناداری 99
شکل 5-5) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر هنجار در حالت تخمین استاندارد 100
شکل 5-6) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر هنجار در حالت ضرایب معناداری 101
شکل 5-7) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر کنترل رفتار درک شده در حالت تخمین استاندارد 102
شکل 5-8) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر کنترل رفتار درک شده در حالت ضرایب معناداری 103
شکل 5-9( هیستوگرام متغیر رفتار 105
شکل 5-10) هیستوگرام متغیر هنجار 107
شکل 5-11) هیستوگرام متغیر کنترل رفتاری 108
شکل 5-12) هیستوگرام متغیر تمایل به پذیرش دورکاری 109
شکل 5-13) مدل اندازه گیری مرتبه دوم پذیرش دورکاری در حالت تخمین استاندارد 111
شکل 5-14) مدل اندازه گیری مرتبه دوم پذیرش دورکاری در حالت ضرایب معناداری 112
شکل 5-15) مدل اندازه گیری مرتبه سوم پذیرش دورکاری در حالت تخمین استاندارد 113
شکل 5-16) مدل اندازه گیری مرتبه سوم پذیرش دورکاری در حالت ضرایب معناداری 114
شکل 6-1) مدل مفهومی برای پذیرش دورکاری 118

فهرست جداول
جدول 2-1) ابعاد دورکاری 16
جدول 3-1) بررسی دورکاری در سازمان اقتصادی کوثر 34
جدول 3-2) شاخص استخراج شده از مقاله شریت و همکاران 2009 37
جدول 3-3) شاخص استخراج شده از مقاله مایو و همکاران 2009 38
جدول 3-4) شاخص استخراج شده از مقاله واریانس منابع فرهنگی در پذیرش دورکاری 39
جدول 3-5) شاخص استخراج شده از مقاله واریانس منابع فرهنگی در پذیرش دورکاری 43
جدول 3-6) شاخص استخراج شده از مقاله شین 1997 45
جدول 3-7) مدل پذیرش دورکاری کلارک 45
جدول 3-8) مدل پذیرش دورکاری کلارک 49
جدول 3-9)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط لینگ و همکاران 51
جدول 3-10)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط لینگ و همکاران 53
جدول 3-11)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط جانسون 2008 55
جدول 3-12) تاریخچه مطالعات انجام شده درباره دورکاری 57
جدول شماره 1-4 ) تعریف عملیاتی متغییر ها 67
جدول 4-2) مربوط به ضرایب آلفای کرونباخ بر هر کدام از ابعاد مورد بررسی 75
جدول 5 -1) وضعیت جنسیت مربوط به نمونه 82
جدول 5-2) وضعیت شغلی مربوط به نمونه 83
جدول 5-3) وضعیت نرمال بودن نمونه 85
جدول 5-4) آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت متغیر رفتار 86
جدول 5-5) جدول اشتراکات متغیر رفتار 86
جدول 5-6) جدول کل واریانس تبیین شده 88
جدول 5-7) ماتریس چرخش یافته عاملی متغیر رفتار 89
جدول5-8)آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت متغیر هنجار 90
جدول 5-9) جدول اشتراکات متغیر هنجار 90
جدول 5-01) جدول کل واریانس تبیین شده 91
جدول 5-11) ماتریس چرخش یافته عاملی متغیر هنجار 92
جدول 5-21)آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت کنترل رفتاری 92
جدول 5-31) جدول اشتراکات کنترل رفتاری 93
جدول 5-41) جدول کل واریانس تبیین شده 94
جدول 5-51) ماتریس چرخش یافته عاملی متغیر کنترل رفتاری 95
جدول 5-16) آماره های یک نمونه ای متغییر رفتار 105
جدول 5-17)آزمون یک نمونه ای متغییر رفتار 105
جدول 5-18) آماره های یک نمونه ای هنجار 106
جدول 5-19)آزمون یک نمونه ای هنجار 106
جدول 5-20) آماره های یک نمونه ای کنترل رفتاری 107
جدول5-21)آزمون یک نمونه ای کنترل رفتاری 108
جدول 5-22) آماره های یک نمونه ای پذیرش دوکاری 109
جدول 5-23)آزمون یک نمونه ای پذیرش دوکاری 109
جدول 5-25 ) بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق بصورت خلاصه 110
جدول 6-1) بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق بصورت خلاصه 118
جدول 6-2) نتایج مربوط به برازش مدل 119
جدول 6-3) نتایج مربوط به میزان تاثیر مولفه های مرتبه دوم 120
جدول 6-4) نتایج مربوط به میزان تاثیر مولفه های مرتبه اول 121

صفحه نشانه های اختصاری
هرجا- هر وقت
Any Time-any Place
حضور از راه دور
Telepresence
همكاري از راه دور
Telecollaboration
سبک زندگی چند وجهی
portfolio lifestyles
تئوري عمل مستدل
TRA: Theory Of Reasonel Action
نظريه رفتاربرنامه ريزي شده
TPB:Theory Of Planed Behavior
مدل پذيرش فناوري
TAM :Technology Acceptance Model
مدل تركيبي پذيرش فناوري و رفتاربرنامه ريزي شده
Model Of Combining Technology Accptance Model and TPB

مدل انگيزشي
Motivational Model
درک از راحتی استفاده
Perceived Ease Of Use
درک از مفید بودن
Perceived Usefulness
درک از منافع شخصی
Perceived Personal Benefit
سازگاری
Compatibility
درک از درستی
Legitimacy
ساختار فرهنگ
Culture structure
درجه کارایی
Self Efficacy
میزان در دسترس بودن منابع
Resource Facilitating Condition
تعریف عملیاتی
Technology Facilitating Condition
روايي
Operational definition
آلفاي كرانباخ
validity
مدل معادلات ساختاري
Cronbach ‘s Alpha
متغيرهاي مشاهده شده
Structural Equation Modeling
متغيرهاي مکنون
Observed
ساختارهاي كوواريانس
Latent

Covariance Structures Analysis

فصل اول

مقدمه و طرح مسئله

مقدمه
رشد فناوري ها به ويژه فناوري اطلاعات و ارتباطات و نفوذ شگفت آور آن در سطح جامعه، تغييرات گسترده اي را در ابعاد مختلف زندگي انسانها پديده آورده است. امروزه در كمتر حيطه اي از كسب و كار است كه در آن صحبت از ورود قدرتمند فناوري اطلاعات مطرح نباشد. سازمانها تلاش مي كنند براي ارتقائ سطح كيفي خدمات خود و بقا در چرخه فناوري اطلاعات هر روز به معرفي خدمت جديد الكترونيكي بپردازندو مهمتر اينكه مشتريان نيز با همين آهنگ پرشتاب مطالبه خدمات الكترونيكي مي نمايند. چنانچه انتظار مي رفت حيطه كاربردي فناوري اطلاعات گسترده تر گشت و مفاهيم جديدي نظير كار از راه دور يا دوركاري مطرح گرديد. با طرح اين موضوع به نظر مي رسد انقلاب ديگري در بهره ور نمودن سازمانها، بكارگير فناوري اطلاعات در حوزه اشتغال زايي، ارتقا كيفي خدمات، توسعه عدالت اجتماعي در راه است. بسياري از كشورهاي دنيا در حال انتقال از يك جامعه مبتني بر صنعت به جامعه مبتني بر اطلاعات هستند. اين انتقال، انقلابي در زمان، مكان، و چگونگي انجام كار پديد آورده است و شرايط كاري جديد براي اشخاص و سازمان ها به دنبال داشته است. در عصر صنعتي، مراكز تجاري در موقعيت جغرافيايي معين جهت هماهنگي و توليد بيشتر سازماندهي شده بودند، و نياز بود كه كارمندان به صورت فيزيكي در محل كار جهت توليد و توزيع خدمات حضور يابند. ابزار و وسايل توليد به طور متمركز در كارخانه يا اداره

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ناصرالدین شاه، کاخ گلستان، بانک مرکزی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دورکاری، فناوری اطلاعات، پذیرش فناوری