منابع تحقیق درباره کاشی کاری، دوره صفوی، نقوش حیوانی

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به
فداکارترینم پدرم،
دلسوزترینم مادرم و
مهربان ترینم علی

چکیده
صندلی یکی از وسایل کاربردی می باشد که انسان در طول روز با توجه به نوع کاربردش دائماً با آن سر و کار دارد و همواره مورد توجه صنعتگران و طراحان بوده است. لذا نقوش و نمادهایی که ریشه در گنجینه ی ارزشمند هنرهای سنتی ما دارند، قابلیت بهره مندی در تزئینات صندلی و مبل، در دوره ی معاصر را دارا می باشند، به ویژه نقوش دوره صفویه خصوصاً آن دسته از نقوش که در مسجد جامع عباسی اجراء شده اند، بسیار غنی و ارزشمند می باشند از این رو همواره مورد توجه هنرمندان هنرهای سنتی در دوره ی معاصر و دوره های بعد خواهند بود. حال یکی از پرسش هایی که در این زمینه مطرح می شود این است که چگونه می توان ویژگی های بصری نقوش مسجد جامع عباسی را در تزئینات مبل و صندلی به کار برد؟ پژوهش انجام شده از نظر هدف در دسته کاربردی و توسعه ای قرار می گیرد، زیرا حاصل آن منجر به تولید وسیع محصول می گردد. همچنین تحقیق مذکور از نظر روش؛ تاریخی، توصیفی و تجربی می باشد. زیرا به بررسی تزئینات مسجد جامع عباسی و توصیف آن می پردازد. از جمله نتایج حاصل از مطالعات انجام شده بر روی نقوش مسجد جامع عباسی دست یابی به این مهم می باشد که نقش مایه ها و ترکیب بندی های به کار رفته در این مسجد نسبت به سایر بناهای هم عصر خود در اصفهان از لحاظ تنوع، اندازه و فرم، ضمن حفظ اصالت نقش مایه ها، قابلیت بیشتری جهت استفاده در مبلمان و صندلی را دارا می باشند.
کلید واژه ها: ویژگی بصری، طراحی سنتی، صندلی، تزئینات معماری، مسجد جامع عباسی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فهرست
پیشگفتار
فصل اول : کلیات
1 – 1 بیان مسئله 2
1 – 2 اهمیت و ضرورت پژوهش 3
1 – 3 اهداف پژوهش 3
1 – 4 روش پژوهش 4
1 – 4 – 1 روش تحقیق از نظر هدف 4
1 – 4 – 2 روش تحقیق از نظر روش 4
1 – 4- 3 قلمرو مکانی پژوهش 4
1 – 5 قلمرو زمانی پژوهش 4
1 – 6 روش نمونه گیری و تعیین حجم ها 4
1 – 7 ابزار های گرد آوری 5
1 – 8 روش تجزیه و تحلیل 5
1 -9 محدودیت های پژوهش 5
1 – 10 پیشینه پژوهش 5
1 -11 – 1 دسته ای که موضوع آن ها در باب دوره تاریخی صفویه است 5
1 – 10 – 2 گروهی به که آثار معماری، تزئینات معماری دوره صفوی و معرفی نقوش اسلیمی و ختایی پرداخته اند 6
1- 10 – 3 دسته ای که در ارتباط با آشنایی با چوب و هنرهای مرتبط به آن و بررسی اثاث منازل در گذشته دارد 8

فصل دوم : زمینه های تحقیق
2 – 1 تاریخچه ی دوره صفوی 11
2 – 2 مسجد جامع عباسی 19
2 – 3 ویژگی های بصری شاخص تزئینات مسجد جامع عباسی 31
2 – 4 عناصر و شاخصه های کاشی کاری در مسجد جامع عباسی 31
2 – 4- 1 رعایت فضای مثبت و منفی بین نقوش 31
2 – 4- 2 تناسبات و ترکیب نقوش گیاهی و اسلیمی در کاشی کاری 32
2 – 4- 3 کاربرد صحیح به جا از قرینه سازی در نقوش گیاهی و رنگ ها 32
2 – 4- 4 کاربرد خط ثلث و نسخ در کتیبه های کاشی کاری 32
2- 4- 5 سکون و آرامش 32
2 – 4 – 6 ویژگی حرکت دورانی مارپیچی اسلیمی ها 33
2 – 4- 7 مفاهیم نمادین بین اسلیمی ها و ختایی ها 33
2 – 4- 8 استفاده وسیع از بندهای اسلیمی، سر اسلیمی، اسلیمی های دهنه اژدری و اسلیمی های ماری 33
2 – 4 – 9 کاربرد گسترده ی نقش گل شاه عباسی، برگ مو، گل پنج پر، بادامچه و جوانه 34
2 – 5 تزئینات معماری در دوره ی صفوی و در مسجد جامع عباسی 34
2 – 5- 1 فنون و روش ها 34
2 – 5 – 2 کاشی کاری 35
2 – 5 – 3 کاشی یک رنگ 36
2 – 5 – 4 کاشی معرق 36
2 – 5 – 5 کاشی هفت رنگ 37
2 – 5 – 6 مقرنس کاری 39
2 – 6 طرح و نقش در دوره ی صفوی 40
2 – 6 – 1 کتیبه نگاری 41
2 – 6 – 2 نقوش حیوانی 42
2 – 6 – 3 نقوش انسانی 43
2 – 6 – 4 نقوش گیاهی 43
2 – 6 – 4 – 1 اسلیمی 44
2 – 6 – 4 – 2 گل شاه عباسی 46
2 – 6 – 4 – 3 ختایی 47
2 – 6 – 4- 4 نگاره های ابری 47
2 – 6 – 5 نقوش هندسی 48
2 – 6 – 6 نقوش خطی 48
2 – 7 جمع بندی 55
فصل سوم : پیشینه استفاده از چوب در مبلمان
3 – 1 مروری بر تاریخچه ی استفاده از چوب در ایران 60
3 – 1 – 1 پیش از اسلام 60
3 – 1 – 2 دوره اسلامی 60
3 – 2 پیشینه ی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سیستم خبره، صاحبان سهام، آزمون فرضیه Next Entries منابع تحقیق درباره دوره سلجوقی، دوره ایلخانی، دوره ساسانی