دانلود پایان نامه درمورد سیستم خبره، سیستم های خبره، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

بسمه تعالی

در تاریخ :
دانشجوی کارشناسی ارشد خانم/آقای صبا علوی از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره بحروف با درجه مورد تصویب قرار گرفت .

امضاء استاد راهنما

بسمه تعالي
دانشكده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
*****************************************************************
(اين چکيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است)
نام واحد دانشگاهي : تهران مركزي کد واحد : 101
كد شناسايي پايان‌نامه :
عنوان پايان نامه : انتخاب پورتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده
نام ونام خانوادگي دانشجو: صبا علوی
شماره دانشجوئي : 900749797
رشته تحصيلي : مدیریت بازرگانی – مالی
تاريخ شروع پايان نامه : 2/4/92
تاريخ اتمام پايان نامه : 29/12/92
استاد /استادان راهنما : جناب آقای دکتر میرفیض فلاح شمس لیالستانی
استاد/استادان مشاور : سرکار خانم دکتر فریده حق شناس کاشانی
آدرس و شماره تلفن : تهران خیابان کارگر شمالی بعد از شهید گمنام 88005763
چكيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) :

هدف این پژوهش ساخت پورتفویهای مناسب به وسیلۀ درنظر گرفتن میزان ریسکپذیری سرمایهگذاران و ترجیحات آنها به صورتی انعطاف پذیر، کاربردی و واقع گرایانه میباشد. به همین منظور یک سیستم خبرۀ فازی مبتنی بر قاعده برای حمایت از مدیران سرمایهگذاری در تصمیمات سرمایهگذاری میان مدتشان ساخته شده است. عملکرد سیستم خبرۀ پیشنهادی توسط دادههای 106 سهام که در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1384 تا 1389 مورد معامله قرار گرفتهاند، بررسی شده است. عملکرد سیستم خبرۀ پیشنهادی بر حسب میزان ریسک پذیری و طول دورۀ سرمایهگذاری، در مقایسه با متوسط بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که سیستم خبرۀ پیشنهادی در اکثر موارد عملکرد بهتری نسبت به بازار دارد. همچنین مطابق انتظارات ما عملکرد این سیستم خبره برای سرمایهگذار ریسک گریز و در میانمدت بهتر میباشد.

نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است ( مناسب نيست (

تاريخ و امضاء :

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات طرح
1-1 بیان مسئله 2
1-2 هدفهای تحقیق 2
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن 3
1-4 فرضیههای تحقیق 3
1-5 مدل تحقیق 4
1-7 روش تحقیق 6
1-8 قلمرو تحقیق 6
1-9 جامعه و حجم نمونه 6
1-10 محدودیتها و مشکلات تحقیق 7
فصل دوم: مطالعات نظری
مقدمه 9
2-1 ادبیات نظری تحقیق 10
2-1-1 سرمایهگذاری 10
2-1-2 چرا سرمایهگذاری میکنیم؟ 10
2-1-3 اهمیت مطالعۀ سرمایه گذاری 11
2-1-4 فرآیند سرمایه گذاری 11
2-1-5 ساختار فرآیند تصمیم گیری 12
2-1-5-1 تجزیه و تحلیل اوراق بهادار 12
2-1-5-2 مدیریت پرتفوی 13
2-1-6 مدل مارکویتز 14
2-1-7 انتقادات وارد بر نظریۀ مدرن پرتفوی 16
2-2 سیستمهای خبره 17
2-2-1 تعاریف مختلف از سیستم خبره 20
2-2-2 مزایای سیستمهای خبره 20
2-2-2-1 مزایای سازمانی 20
2-2-2-2 مزایای کاربر 23
2-2-3 محدودیتهای سیستمهای خبره 23
2-2-4 سیستمهای خبره و هوش مصنوعی 23
2-2-5 روش کلی تحلیل سیستمهای خبره (روش ابتکاری) 26
2-2-6 مدل کلی سیستمهای خبره 26
2-2-7 عناصر یک سیستم خبره 27
2-2-8 کاربردهای سیستم خبره 28
2-2-9 استفاده از قواعد برای بازنمایی دانش 30
2-2-10 سیستمهای خبره فازی 30
2-2-11 بررسی نرم افزارهای مورد استفاده برای طراحی سیستم خبره 32
2-2-12 مقایسه سیستم های خبره و سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری 33
2-2-13 تفاوت بین DSS و سیستمهای خبره 34
2-3 تحلیلهای بازار سهام 35
2-3-1 تحلیل بنیادی 35
2-3-1-1 نقاط قوت تحلیل بنیادی 38
2-3-1-2 نقاط ضعف تحلیل بنیادی 39
2-3-1-3 برخی از شاخصهای بنیادی مورد استفاده 39
2-3-2 تحلیل تکنیکال چیست؟ 47
2-3-2-1 فلسفه یا منطق 49
2-3-2-2 اندیکاتور (شاخص) 50
2-3-2-3 یک اندیکاتور یا شاخص چه چیزی را ارائه می کند؟ 50
2-3-2-4 چرا از شاخص ها استفاده می کنیم؟ 51
2-3-2-5 نکاتی درباره استفاده از شاخص های تکنیکال 51
2-3-2-6 شاخصهای پیشرو (هدایتگر) 52
2-3-2-7 شاخصهای پسرو (تحکیم کننده) 53
2-3-2-8 اندیکاتورهای پیشرو در مقابل پسرو 53
2-3-2-9 نوسان نماهای مومنتوم (اندازه حرکت) 54
2-3-2-10 گونههای نوسان نماها 54
2-3-2-11 برخی اصطلاحات مهم 55
2-3-2-12 اصطلاحات مورد استفاده در زمینه قیمت 59
2-3-2-13 مزایا و معایب تحلیل تکنیکال 60
2-3-2-14 انعطاف پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکال 61
2-3-2-15 تحلیل تکنیکال و کارایی آن در بازههای زمانی مختلف 62
2-3-2-16 پیش بینیهای اقتصادی 62
2-3-2-17 برخی انتقادها در مورد تحلیل تکنیکال 63
2-3-2-18 چگونه تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال را با هم هماهنگ کنیم؟ 67
2-3-2-19 شاخصهای تکنیکال مورد استفاده 68
2-4 پیشینه تحقیق 74
2-4-1 مدیریت پرتفوی 74
2-4-2 تجزیه و تحلیل مالی 77
2-4-3 برنامه ریزی مالی 78
2-4-4 رتبه بندی اوراق قرضه 78
2-4-5 ارزیابی ریسک ورشکستگی 79
2-4-6 سرمایه گذاری 79
2-4-7 اعطای اعتبار 80
فصل سوم: روش شناسائی تحقیق (متدولوژی)
مقدمه 82
3-1 روش تحقیق 82
3-2 جامعه آماری 83
3-3 حجم نمونه و روش اندازه گیری 83
3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات 83
3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها 84
3-6 فرضیه ها 85
3-7 متغیرها 85
3-7-1 شاخصهای بنیادی مورد استفاده 85
3-7-2 شاخصهای تکنیکال مورد استفاده 86
3-9 مدل تحقیق 87
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
مقدمه 89
4-1 مرحله اول حذف سهامهای غیر قابل قبول 89
4-2 مرحله ارزیابی سهام 90
4-2-1 فازی سازی ورودیها 98
4-2-2 فازی زدایی 101
4-4 پرتفوی نهایی 104
4-5 تجزیه و تحلیل فرضیههای تحقیق 126
4-5-1 فرضیۀ اول 126
4-5-2 فرضیۀ دوم 126
4-5-3 فرضیۀ سوم 127
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه 138
5-1 نتیجهگیری 138
5-2 محدودیتها و مشکلات تحقیق 141
5-3 پیشنهادهای حاصل از نتایج یافتههای پژوهش 141
5-4 پیشنهادها برای تحقیقات آتی 142
فهرست منابع فارسی 144
فهرست منابع انگلیسی 145
چکیده انگلیسی 149

جدول 2-1 برخی از سیستم های خبره تجربی 20
جدول 2-2 برخی سیستم های خبره تجاری 21
جدول 2-4 کاربردهای سیستم خبره 32
جدول2-5 سیستم های پشتیبان تصمیم گیری در مقایسه با سیستم های خبره 39
جدول 4-1 طبقه بندی صنعت 105
جدول 4-2 قواعد 110
جدول 4-3 اعدا فازی مثلثی 114
جدول 4-4 پرتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1385 (سرمایه گذار ریسک گریز) 119
جدول 4-5 پرتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1385 (سرمایه گذار ریسک گریز) 119
جدول 4-6 پرتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1386 (سرمایه گذار ریسک گریز) 120
جدول 4-7 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1386 (سرمایه گذار ریسک گریز) 120
جدول 4-8 پرتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1387 (سرمایه گذار ریسک گریز) 121
جدول 4-9 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1387 (سرمایه گذار ریسک گریز) 121
جدول 4-10 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1388 (سرمایه گذار ریسک گریز) 122
جدول 4-11 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1388 (سرمایه گذار ریسک گریز) 122
جدول 4-12 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1389 (سرمایه گذار ریسک گریز) 123
جدول 4-13 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1389 (سرمایه گذار ریسک گریز) 123
جدول 4-14 پرتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1390 (سرمایه گذار ریسک گریز) 124
جدول 4-15 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1390 (سرمایه گذار ریسک گریز) 124
جدول 4-16 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1385 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 125
جدول 4-17 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1385 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 125
جدول 4-18 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1386 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 126
جدول 4-19 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1386 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 126
جدول 4-20 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1387 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 127
جدول 4-21 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1387 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 127
جدول 4-22 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1388 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 128
جدول 4-23 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1388 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 128
جدول 4-24 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1389 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 129
جدول 4-25 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1389 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 129
جدول 4-26 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1390 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 130
جدول 4-27 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1390 (سرمایه گذار ریسک پذیر) 130
جدول 4-28 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1385 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 131
جدول 4-29 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1385 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 131
جدول 4-30 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1386 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 132
جدول 4-31 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1386 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 132
جدول 4-32 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1387 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 133
جدول 4-33 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1387 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 133
جدول 4-34 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1388 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 134
جدول 4-35 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1388 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 134
جدول 4-36 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1389 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 135
جدول 4-37 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1389 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 135
جدول 4-38 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه اول 1390 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 136
جدول 4-39 پورتفوی ساخته شده برای شش ماه دوم 1390 (سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک) 136
جدول 4-40 بازده پورتفوی برای دورهی سرمایه گذاری 6 ماهه 137
جدول 4-41 آلفای جنسن پورتفوی 6 ماهه 138
جدول 4-42 بازده پورتفوی برای دورهی سرمایه گذاری 12 ماهه 139
جدول 4- 41 آلفای جنسن پورتفوی 12 ماهه 140

فهرست اشکال

شکل 1-1 مدل تحقیق 4
شکل 2-1 حوزه تفضیلی هوش مصنوعی 27
شکل 2-2 مفهوم سیستم خبره مبتنی بر دانش 29
شکل 2-3 ساختار یک سیستم خبره مبتنی بر قاعده 30
شکل2-4 یک سیستم خبره فازی 35
شکل2-5 بازار بدون روند 63
شکل 2-6 بازار روند دار 64
شکل2-7 مفهوم حمایت و مقاومت 66
شکل 4-1 پایگاه قواعده سیستم خبره فازی 111
شکل 4-2 تحلیل حساسیت در پایگاه قواعد 112
شکل 4-3 نمایی از متغیر های ورودی 116

1-1 بیان مسئله
یکی از راههای سرمایه گذاری و تشکیل سبدی از داراییها، سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار می باشد. در کشورهای پیشرفته بخش عمدهای از سرمایه گذاریها از طریق بازارهای مالی (بورسها) انجام میپذیرد. انتخاب و گزینش سهام شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار و تشکیل پرتفوی سهام بهینه بستگی به عوامل متعددی دارد که تصمیمگیری را برای تحلیلگران و کارشناسان پیچیده مینماید. تحقیقات و مطالعات بسیاری در حوزۀ تعیین اولویت معیارهای انتخاب سهم و تشکیل پرتفوی بهینه با توجه به معیارهای مختلف و استفاده از مدلهای مدرن در تعامل با یکدیگر انجام گرفته است. با این وجود مدلهای کمی همزمان رویکردهای بنیادی و تکنیکال را برای ساخت پرتفوی درنظر میگیرند. مسألۀ اصلی این تحقیق ارزیابی سهام و ساخت پرتفوی با استفاده از یک سیستم خبره است که هر دو رویکرد را مد نظر قرار میدهد. حال سؤال این است که آیا میتوان با استفاده از این سیستم و ورودی های انتخاب شده پرتفویی انتخاب

پایان نامه
Previous Entries يه، ميگفت:، خيلي Next Entries دانلود پایان نامه درمورد اوراق قرضه، بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار