دانلود پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی، دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………….44
2-7- نگاهی تاریخی به سلامت و بیماری…………………………………………………………………………………………………………47
2-8- تعریف بهداشت………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
2-9- طیف سلامت- بیماری………………………………………………………………………………………………………………………………50
2-10- اهمیت برنامه ریزی در بهداشت…………………………………………………………………………………………………………….52

2-11- ضرورت و اهمیت آموزش بهداشت در جامعه و مدرسه…………………………………………………………………………55
2-12- عوامل تعیین کننده رفتارهای بهداشتی………………………………………………………………………………………………..58
2-13- عوامل مؤثر در آموزش بهداشت……………………………………………………………………………………………………………..62
2-14- تغذیه
2-14-1- اهمیت تغذیه در بهداشت و سلامتی…………………………………………………………………………………………..64
2-14-2- نیازهای تغذیه ای نوجوانان…………………………………………………………………………………………………………68
2-14-3- ویژگی های رفتارهای غذایی نوجوانان………………………………………………………………………………………..71
2-14-4- عوامل مؤثر در ایجاد عادات غذایی……………………………………………………………………………………………..72
2-14-5- اختلال های خوردن نوجوانان……………………………………………………………………………………………………..74
2-14-6- عوارض شایع تغذیه در کودکان و نوجوانان ……………………………………………………………………………….76
2-14-7- اهمیت تغذیه در تعلیم و تربیت و یادگیری……………………………………………………………………………….77
2-15- بررسی مسائل مربوط به قاعدگی و بهداشت این دوران
2-15-1- تعریف قاعدگی…………………………………………………………………………………………………………………………….80
2-15-2- توضیحات در زمینه قاعدگی……………………………………………………………………………………………………….80
2-15-3- فرهنگ جامعه و بهداشت دوران قاعدگی……………………………………………………………………………………81
2-15-4- عوامل مؤثر بر تشدید مشکلات دختران در دوران قاعدگی ………………………………………………………83
2-15-5- مراقبتهای بهداشتی دوران قاعدگی …………………………………………………………………………………………..84
2-16- پیشینه پژوهشهای انجام شده
2-16-1- پژوهشهای مربوط به داخل کشور……………………………………………………………………………………………….87
2-16-2- پژوهشهای مربوط به خارج کشور……………………………………………………………………………………………….93
2-17- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..96

فصل 3: روش پژوهش
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..98
3-2- روش انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..99
3-3- جامعه آماری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..99
3-4- نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………100
3-5- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات پژوهش……………………………………………………………………………………………..101
3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………….103

فصل 4: یافته های پژوهش
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………106
4-2- شاخص های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………..107
4-3- شاخص های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………..109

فصل 5: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..140
5-2- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………141
5-3- بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..146
5-4- پیشنهادها
5-4-1- پیشنهادهای اجرایی…………………………………………………………………………………………………………………..153
5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………….153
5-5- محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..154

منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست
پرسشنامه
چکیده لاتین

فهرست جداول

جدول( 3-1 )تعداد کل دانش آموزان در رشته و پایه تحصیلی………………………………………………………………………..99
جدول(3-2 )حجم نمونه به تناسب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه استان……………………………………………..101
جدول(4-1) توزیع فراوانی و درصد دانش آموزان به تفکیک پایه تحصیلی……………………………………………………107
جدول(4-2) توزیع فراوانی و درصد دانش آموزان به تفکیک رشته تحصیلی…………………………………………………108
جدول(4-3) نتایج آزمون خی دو راجع به عملکرد دانش آموزان در مورد در میان گذاشتن مسائل و مشکلات بهداشتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….109
جدول(4-4) توزیع فراوانی و درصد پاسخ های دانش آموزان در مورد گویه بهترین راه پیشرفت در امر بهداشت……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………110
جدول(4-5) نتایج آزمون خی دو در مورد گویه بهترین راه پیشرفت در امر بهداشت……………………………………111
جدول (4-6) توزیع فراوانی و درصد پاسخ دانش آموزان به گویه های آگاهی در حوزه بهداشت تغذیه………..112
جدول(4-7) نتایج آزمون t تک گروهی در مورد سؤال اول پژوهشی در حوزه آگاهی بهداشت تغذیه…………113
جدول(4-8) توزیع فراوانی و درصد دانش آموزان در جواب به گویه آگاهی راجع به عادت ماهیانه قبل از وقوع آن. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………..114
جدول(4-9) نتایج آزمون خی دو در جواب به گویه آگاهی راجع به عادت ماهیانه قبل از وقوع آن…………… 115
جدول(4-10) توزیع فراوانی و درصد دانش آموزان در جواب به گویه زمینه های آگاهی قبل از عادت ماهیانه….. ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………..116
جدول (4-11) توزیع فراوانی و درصد پاسخ دانش آموزان به گویه های آگاهی در حوزه بهداشت دوران قاعدگی…………. ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………..117
جدول(4-12) نتایج آزمون t تک گروهی در مورد سؤال اول پژوهشی در حوزه آگاهی بهداشت دوران قاعدگی……………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………..118
جدول (4-13) توزیع فراوانی و درصد پاسخ دانش آموزان به گویه های نگرش در حوزه بهداشت تغذیه……………………. ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………..119
جدول(4-14) نتایج آزمون t تک گروهی در مورد سؤال دوم پژوهشی در حوزه نگرش بهداشت تغذیه……………………….. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………….120
جدول(4-15) توزیع فراوانی و درصد پاسخ های دانش آموزان در مورد گویه انتخاب غذا در دوره عادت ماهیانه………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….121
جدول(4-16) نتایج آزمون خی دو در مورد گویه انتخاب غذا در دوره عادت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد روش تحقیق، نظریه مبنایی، کدگذاری انتخابی، منشور ملل متحد Next Entries دانلود پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، بهداشت تغذیه، برنامه درسی، بهداشت دوران قاعدگی