……………………………………………………………………………………………………………………………………………، ايدز، ساير

دانلود پایان نامه ارشد

40
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. 16 پيشينه تحقيق 41
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. 17 تجربه ايدز در ساير کشورها 48
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. 17. 1 جوامع در حال توسعه 48
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. 17. 1. 1 تجربه آفريقا 48
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. 17. 1. 2 جنوب و جنوب شرق آسيا 50
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. 17. 1. 3 ساير جوامع در حال توسعه 52
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. 17. 2 جوامع توسعه يافته 53
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. 17. 2. 1 آمريکاي شمالي، اروپاي غربي و مرکزي 53
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. 18 فرضيات مطالعه 56
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3 روش تحقيق 57
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. 1 چرايي انتخاب روش كيفي 58
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. 2 روش تحقيق كيفي 59
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. 3 روش هاي بررسي “آسيب” 60
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. 4 مسائل روش شناختي 63
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. 5 بررسي اعتبار در مطالعه 64
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. 6 تکنيک جمع آوري داده ها 65
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. 7 ملاحظات مورد توجه در انجام مصاحبه ها 67
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. 8 جامعه مورد مطالعه 68
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. 9 واحد تحليل 68
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. 10 تعداد موارد مطالعه 69
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. 11 انتخاب موارد 69
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. 12 کليات روش کيفي مورد استفاده 70
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. 12. 1 ملاحظات مربوط به نمونه گيري 71
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. 12. 2 مشاهدات و تجارب محقق در انجام پژوهش 71
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. 12. 3 تجربياتي مربوط به مصاحبه با مبتلايان به ايدز 72
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4 ارائه يافته ها (گزارش داده هاي كيفي) 73
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 1 مقوله بندي 74
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 2 ويژگيهاي زمينه اي، اقتصادي و اجتماعي خانواده هاي مبتلا به اچ آي وي/ايدز 75
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 3 آثار سوء ايدز 81
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 3. 1 اثر ايدز بر روي اشتغال 81
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 3. 1. 1 پيامدهاي از دست دادن شغل در بين خانواده هاي مبتلا 83
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 3. 1. 2 از دست دادن و يا كاهش درآمد 83
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 3. 1. 3 ساير پيامدهاي از دست دادن شغل يا درآمد 85
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 3. 2 هزينه درمان (كنترل) ايدز 86
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 3. 2. 1هزينه دارو، آزمايش و ويزيت پزشكان 86
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 3. 2. 2هزينه تغذيه در رابطه با ايدز 88
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 3. 3 هزينه رفت و آمد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تمرکز Next Entries افراد مبتلا، خانواده گسترده، انسجام خانواده