پایان نامه رایگان با موضوع پيشينه، نتيجه، پيشنهادهاي

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………… 29
2-2-3-2 بيان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
2-2-3-3 پيشينه متغير ………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
2-2-3-4 تحليل و نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………………………………………… 35
2-2-4 رقيب گرايي……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-2-4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36
2-2-4-2 بيان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37
2-2-4-3 پيشينه متغير……………………………………………………………………………………………………………………………………………..39
2-2-4-4 تحليل و نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………………………….41
2-2-5 گرايش به داخل/هزينه ………………………………………………………………………………………………………………………………….42
2-2-5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42
2-2-5-2 بيان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..43
2-2-5-3 پيشينه متغير …………………………………………………………………………………………………………………………………….43
2-2-6نوآوري گرايي …………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
2-2-6-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..44
2-2-6-2 بيان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
2-2-6-3 پيشينه متغير……………………………………………………………………………………………………………………………………………..47
2-2-6-4 تحليل و نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………………………………………51
2-2-7 سرمايه انساني ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
2-2-7-1 مفدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
2-2-7-2 بيان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
2-2-7-3 پيشينه متغير……………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
2-2-7-4 تحليل و نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………………………….56
2-2-8 سرمايه رابطه اي…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56
2-2-8-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56
2-2-8-2 بيان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57
2-2-8-3 پيشينه متغير……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
2-2-8-4 تحليل و نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
2-2-9 سرمايه سازماني………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60
2-2-9-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
2-2-9-2 بيان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
2-2-9-3 پيشينه متغير……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
2-2-10 سرمايه اطلاعاتي……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
فصل سوم: روش شناسي تحقيق
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
3-2 روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
3-3 جامعه آماري………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
3-4 نمونه و تعيين حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………… 66
3-5 ابزار گردآوري داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
3-5-1 متون و مقالات علمي…………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
3-5-2 پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
3-6 روايي و پايايي پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 68
3-6-1 روايي پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69
3-6-2 پايايي پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69
3-7 روش و ابزار تجزيه و تحليل داده ها………………………………………………………………………………………………………………….. 70
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73
4-2 توصيف متغيرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73
4-3 آزمون نرمال بودن متغيرها………………………………………………………………………………………………………………………………… 74
4-4 بررسي فرضيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهاد هاي تحقيق
5-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 133
5-2 نتايج تجزيه و تحليل استنباطي………………………………………………………………………………………………………………………… 133
5-3 پيشنهادهاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 138
5-3-1 پيشنهادهاي پژوهشي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 138
5-3-2 پيشنهادهاي کاربردي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 139
5-4 محدوديت هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 140
منابع و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع امام صادق، نفس اماره، امام زمان Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع هتک حرمت، ارتکاب جرم، امام صادق