منابع پایان نامه ارشد با موضوع خودکارآمدی، فراشناختی، عملکرد ریاضی

دانلود پایان نامه ارشد

دستاورد های عملکرد 61
تجربه های جانشین 61
ترغیب کلامی 62
حالتهای فیزیولوژیک 62
خودکارآمدی و تنیدگی 63
ویژگیهای افراد خودکارآمد 64
2-6 پیشینه پژوهش های انجام شده 65
پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل کشور 65
پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج کشور 71
2-7 جمعبندی مطالب ارائه شده 73
فصل سوم: روش پژوهش
3-1 مقدمه 75
3-2 روش تحقیق 75
3-3 جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه 75
جامعه آماری: 75
3-4 روش گردآوری اطلاعات: 76
3-5 ابزارهای پژوهش 76
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی(GSE) 76
پرسشنامه توانایی فراشناختی(MCQ-30) 77
پرسشنامه انگیزش تحصیلی 78
3-6 روش تجزيه و تحليل اطلاعات 79
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 81
4-2 شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش 81
شاخص های توصیفی جنسیت: 81
شاخص های توصیفی متغیر عملکرد ریاضی: 82
شاخص های توصیفی متغیر انگیزش تحصیلی: 83
شاخص های توصیفی متغیر توانایی فراشناختی: 84
شاخص های توصیفی متغیر خودکارآمدی: 86
4-3 بررسی فرضیه های پژوهش 87
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه 94
5-2 بحث و تفسیر 94
5-4 محدودیت ها ی پژوهش 98
5-5 پیشنهادها 98
1-5-5 پیشنهادهای پژوهشی 98
5-5-2 پیشنهادهای کاربردی 99
خلاصه پژوهش 100
منابع: 101
Abstract 112

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1: انگيزش عمومي و اختصاصي براي يادگيري 21
جدول4-1: شاخص های توصیفی افراد به تفکیک جنسیت 81
جدول4-2، شاخص های توصیفی عملکرد ریاضی در دو گروه دختر و پسر 82
جدول4-3، شاخص های توصیفی انگیزش تحصیلی در دو گروه دختر و پسر 83
جدول4-4، شاخص های توصیفی توانایی فراشناختی در دو گروه دختر و پسر 84
جدول4-5، شاخص های توصیفی خودکارآمدی در دو گروه دختر و پسر 86
جدول4-6 : همبستگی بین خودکارآمدی با عملکرد ریاضی دانش آموزان 87
جدول4-7 : همبستگی بین توانایی فراشناختی با عملکرد ریاضی دانش آموزان 88
جدول4-8: همبستگی بین انگیزش تحصیلی با عملکرد ریاضی دانش آموزان 88
جدول4-9: نتایج تحلیل واریانس برای معناداری معادله رگرسیون و ضرایب همبستگی چندگانه متغیرهای انگیزش تحصیلی، توانایی فراشناختی و خودکارآمدی با عملکرد ریاضی دانش آموزان 89
جدول4-10: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام متغیرهای انگیزش تحصیلی، توانایی فراشناختی و خودکارآمدی با عملکرد ریاضی 90
جدول4-11: آزمون t مستقل بین دو گروه دانش آموزان دختر و پسر در متغیر عملکرد ریاضی 91

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1-4: شاخص های توصیفی درصد افراد شرکت کننده به تفکیک جنسیت 82
نمودار 2-4: نمودار میانگین نمره عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر و پسر 83
نمودار 3-4: نمودار میانگین نمره انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر 84
نمودار 4-4: نمودار میانگین نمره توانایی فراشناختی دانش آموزان دختر و پسر 86
نمودار 5-4: نمودار میانگین نمره خودکارآمدی دانش آموزان دختر و پسر 87

1-1مقدمه
در نیم قرن اخیر، مقوله آموزش و یادگیری همواره یکی از مباحث بسیار مهم روان شناسی بوده است. انسان از هنگام تولد، هر روز و هر لحظه در حال یادگرفتن و آموختن است. از این رو، یاد گرفتن و آموختن هم در حوزه های مختلف علوم دقیقه و هم در قلمروهای علوم نظری و انسانی یکی از مقوله های بسیار مهم می باشد. جریان یادگیری و آموزش یک جریان پیوسته و پایدار بوده و متکی بر دو دسته عوامل درونی و بیرونی است. روان شناسان در خصوص فرایند یادگیری و آموختن به دو دیدگاه، یعنی عوامل بیرونی و درونی، گرایش دارند. گروه اول از طرفداران نظریه ارتباطی در زمینه یادگیری می باشند. اینان معتقدند که یادگیری بیشتر بر اساس رابطه های محرک و پاسخ شکل می گیرد، یعنی اینکه یک عامل خارجی باعث انگیزش در موجود زنده می شود و رفتار جدیدی را در او پدید می آورد و این رفتار که اصطلاحاً پاسخ نامیده می شود، نشان دهنده فرایند یادگیری است. گروه دوم از روان شناسان که در زمینه های یادگیری و آموزش فعال هستند، یادگیری را معلول ادراکات موجود زنده می دانند و معتقدند که یادگیری و آموزش را بیشتر باید در چارچوب ادراکات و استدلالات موجود زنده تفسیر و ارزیابی کرد (قویدل، 1381). در این بین عملکرد تحصیلی بعنوان متغیری که میزان پیشرفت یادگیرندگان را مشخص می کند، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیتی که درس ریاضی در برنامه ریزی درسی داراست، توجه به عملکرد ریاضی بعنوان یکی از دروس اصلی ضروری است و در این رابطه مطالعه عوامل مرتبط با آن اهمیت بسزایی دارد. با توجه به مقدمه کوتاهی که در این رابطه ذکر شد، در این پژوهش به بررسی عوامل مرتبط با عملکرد ریاضی از قبیل انگیزش تحصیلی، توانایی فراشناختی و خودکارآمدی پرداخته می شود.
1-2 بیان مساله
انسان ادراکات خود را از محیط با توجه به ویژگی های مختلف آن سازمان می دهد. فرد در موقعیت های مختلف، رفتاری متفاوت دارد که این امر ناشی از ویژگی های هر موقعیت و محیط خاص است. مدرسه نیز به عنوان نهادی اجتماعی، بخشی از یک جامعه خاص است که دارای جوی منحصر به فرد و دارای ویژگی های خاص است. کلاس به عنوان بخش اصلی نهاد مدرسه ابعاد گوناگونی دارد که در مجموع محیط کلاس را می سازد. هر دانش آموز با ویژگی های خاص شخصیتی، زمینه فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی متفاوت و استعدادهای مختلف وارد آن می شود. هر یک از معلمان نیز از نظر تمام وجوه بالا با هم متفاوت بوده و هر کلاس ویژگی های فیزیکی و مخصوص خود را دارد. مجموع این ویژگی ها و تعامل بین آنها محیط روانشناختی کلاس را تشکیل می دهد. در این میان برنامه درسی کلاس، روش تدریس معلم، هدف های آموزش و پرورش در سطح کلان، انتظارات والدین و جامعه از مدرسه نیز در محیط و جو کلاس موثر است (هاشمی، 1382).
در تحقیقات مرتبط با پیشرفت تحصیلی، ریاضیات توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است، زیرا این درس، جایگاه مهمی را در برنامه ریزی درسی دارد؛ و در اندازه گیری پیشرفت و توانایی عمومی برای جایابی در سطوح مختلف، وارد شدن در برنامه های خاص و پذیرش در دانشگاه استفاده مي شود. همچنین، ریاضیات به عنوان پیش نیازي برای وارد شدن در تعدادی از رشته های جامعه پسند و فیلتری ضروری برای دانش آموزان علاقمند به رشته های علمی و فنی در سطح دانشگاه محسوب مي شود(پاژره و گراهام1، 1999). از سوی دیگر، درس ریاضی و عوامل مؤثر بر پیشرفت و افت آن نیز همواره به عنوان یک مسئله محوری در آموزش و پرورش مطرح بوده است، اما با وجود تحقیقات گسترده و بودجه های کلان باز هم همه ساله با جمع کثیری از دانش آموزانی روبه رو هستیم که با شکست در این درس مواجه اند (ملک زاده، 1384).
با توجه به آشكار شدن اهميت رياضيات، نه تنها نظام هاي آموزشي، خود دست به انجام تحقيقاتي در خصوص درس رياضي زده اند، بلكه سازمان هاي بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي نيز مي كوشند با انجام تحقيقات، عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي را در حوزه هاي مختلف درسي، از جمله درس رياضيات، شناسايي و به كشورهاي عضو، توصيه هايي براي بهبود آموزش رياضي ارائه كنند(محسن پور، 1384) که بایستی به بررسی نقش هر یک از این عوامل پرداخت.
همانطور که مشخص است، بخشی از پژوهش های تربیتی بر رابطه بین انگیزش و شناخت دانش آموز متمرکز شده اند. این مطالعات نشان داده اند که ادراک دانش آموزان از توانایی خود، موفقیت در تکالیف تحصیلی و علاقه درونی به تکالیف درسی با عملکرد تحصیلی، انتخاب و تداوم آنها ارتباط مستقیمی دارد(لی و یونگ2، 2001؛ پاریس و پاریس3، 2001).
انگیزش دانش آموز برای یادگیری معمولاً به عنوان تعیین کننده اصلی در موفقیت و کیفیت برون داد یادگیری در نظر گرفته می شود. پژوهش ها نشان داده اند که ادراک شایستگی دانش آموز با افزایش مراحل تحصیلی کاهش پیدا می کند. این کاهش به عوامل مختلفی از جمله رقابت بیشتر، توجه کمتر معلم به پیشرفت انفرادی دانش آموز و استرس های ناشی از تغییر مدرسه نسبت داده می شود (به نقل از کامارودین4 و همکاران، 2009). برخی از مطالعات نیز نشان داده اند که حل مسئله، خلاقیت و درک عمیق یادگیری نیازمند سطوح بالایی از هیجان های مثبت و انگیزش درونی است (مور5، 2005).
علاوه بر موارد بالا، خودکارآمدی نيز نقش مهمی در عملکرد تحصیلی ایفا می کند. خود کارآمدی به باورهای افراد درباره توانایی های خود، در انجام یک تکلیف به طور موفقیت آمیز در سطوح مشخص، اشاره دارد (بندورا6، 1997). مطالعات نشان می دهند که خودکارآمدی دانش آموزان، پیشگویی کننده مثبتی برای عملکرد تحصیلی در دروس مختلف از جمله ریاضیات، علوم و خواندن است (لایم7 و همکاران، 2008؛ هودجز8، 2008؛ ریورز9، 2008).
با توجه به موارد ذکر شده و نتایج پژوهش هایی که عنوان شد مشخص است که متغیرهای ذکر شده-انگیزش تحصیلی، توانایی فراشناختی و خودکارآمدی- به نوعی با عملکرد تحصیلی مرتبط هستند اما مرور تحقیقات نشان می دهد که تحقیقی جامع در رابطه با نقش این عوامل بر عملکرد تحصیلی انجام نشده و یا تحقیقات موجود بصورت پراکنده به این مساله پرداخته اند. با توجه به تحقیقات اندک در این زمینه و نقش مهمی که عملکرد تحصیلی می تواند در آینده شغلی و زندگی دانش آموزان داشته باشد مطالعه متغیرهای مرتبط می تواند زمینه عوامل موثر بر عملکرد را روشن تر سازد، اما با وجود تحقیقات اندک و مشخص نبودن نوع رابطه هر یک از این متغیرها با هم، محقق بر آن شد تا در پژوهش خود به این سئوال پاسخ دهد که آیا بین انگیزش تحصیلی، توانایی فراشناختی و خودکارآمدی با عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی منطقه شیبکوه رابطه معناداری وجود دارد؟
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
سال هاست که در نظام آموزشی تمامی کشورها، توجه به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از اهمیت بسزایی برخوردار است و در این رابطه مطالعه عوامل مختلف موثر بر عملکرد تحصیلی آنها در اولویت قرار دارد. یکی از عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی، انگیزش است. کلمه انگیزش در اوایل قرن بیستم وارد فرهنگ روان شناسی شد و یکی از عوامل اصلی رفتار است و در تمام انواع رفتار و همه حرکت های هدف دار موجود زنده اثر دارد، مفهومی وسیع است که دربرگیرنده نیازها، علایق،ارزش ها، گرایش ها، اشتیاق ها و مشوق هاست و منبع ارضای نیازها و رغبت ها محسوب می شود(گیج و برلایتر 1995) از بحث درباره اهمیت انگیزش آن نتیجه کلی را می توان گرفت که بدون آن یادگیری ممکن نیست (قشقایی 1381). انگیزش چهار اثر مهم در آموزش دارد که به ترتیب زیرند: انگیزش به فراگیران نیرو می دهد، انگیزش هدف محور است، انگیزش انتخابی است و انگیزش به رفتار یادگیرندگان الگو می دهد(همان منبع). بنابراین مطالعه این متغیر در میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ضروری است.
محققان بسیاری، دانش آموزان را شرکت کننده هایی فعال از بعدشناختی، فراشناختی و انگیزش در جریان فرآیند یادگیری می دانند به عنوان مثال، آبلارد و شولتز10(2000) ، بوفارد11 و همکاران(1995) و پنیتریج و دی گروت(1990). آن ها ذکر می کنند که از نظر انگیزشی، یادگیرندگان خودتنظیم در ابعاد خودکارآمدی صلاحیت و شایستگی و نیز استقلال خود را در سطوح بالایی ارزیابی می کنند. بوفارد و همکاران(1995) با اقتباس از الگوهای موجود سه مؤلفه شناختی، فراشناختی و انگیزش را برای فرآیند خودتنظیمی در نظر گرفته اند. مؤلفه شناخت دربرگیرنده راهبردهایی است که دانش آموز برای به خاطر سپردن و درک بهتر مطالب از آن بهره می گیرد و بالاخره مؤلفه انگیزش شامل میزان علاقه، تداوم و پیگیری دانش آموز در ارتباط با مطالب درسی است و اصطلاح فراشناخت به دانش ما درباره ی فرایندهای شناختی خودمان وچگونگی استفاده بهینه از آنها برای رسیدن به هدفهای یادگیری گفته می شود(بایلر و اسنومن،1993). به سخن دیگر، فراشناخت دانش یا آگاهی فرد ازنظام شناختی خود او یا دانستن درباره ی دانستن است.این دانش ما را یاری می دهدتا به هنگام یادگیری ودانستن امور، پیشرفت خود را درنظر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های بهبود عملکرد، اختلالات گفتار و زبان، اوقات فراغت Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد ریاضی، خودکارآمدی، فراشناختی