پایان نامه با کلید واژه های بندر عباس، استان هرمزگان

دانلود پایان نامه ارشد

2-25 آسيب به محيط زيست : 53
2-26 گردشگري – محيط زيست 55
2-26-1 مناطق حفاظت شده 55
2-26-2 استراتژي جهاني حفاظت : 55
2-26-3 ارزش هاي توريستي مناطق حفاظت شده 56
2-27 توريسم درماني در ايران 57
2-28 درمان 58
2-29 تاريخچه احداث مراکز درماني 58
2-30 بيمارستان ها در ايران 61
2-31 طرح و احداث بناهاي بهداشتي – درماني 67
2-31-1- طرح مراکز درماني تخصصي 67
2-32 وضعيت کنوني بيمارستان سازي در کشور و مشکلات آن 67
2-33 بخش اداري 71
2-33-1 ورودي 71
2-33-2 حوزه رياست ، حوزه مديريت 73
2-33-3 بايگاني 74
2-34 بخش هاي رفاهي جنبي 74
2-34-1 اقامتگاه براي همراهان بيمار 74
2-34-2 مهد کودک 75
2-36 بخش تشخيصي – درماني 78
2-36-1 بخش تشخيصي – درماني در تشکيلات بيمارستاني : 78
2-37 بخش خدماتي 81
2-38 بخش بستري داخلي / جراحي 83
2-38-1 شرايط مناسب محيط بيمار 83
2-38-1-1 مواردي که موجب ايجاد محيط مناسب براي بيماران مي شود 83
2-38-1-1-1 نور طبيعي، منظره و تهويه طبيعي 84
2-38-1-1-2 ابعاد پنجره 84
2-38-1-1-3 مکان پنجره ها 85
2-38-1-1-4 جلوگيري از تابش آفتاب 85
2-38-1-1-5 نوع بازشوي پنجره ها 85
2-38-1-1-6 نور مصنوعي 86
2-38-1-1-7 نور مصنوعي در اتاق هاي بستري 86
2-38-1-1-8 چراغ مطالعه 86
2-38-1-1-9 چراغ عمومي اتاق 86
2-38-1-1-10 چراغ خواب 86
2-38-1-1-11 چراغ راهروها 87
2-38-1-1-12 تهويه مکانيکي 87
2-39 صداي مطلوب و نامطلوب 87
2-39-1 تعريف 87
2-39-2 صداي نامطلوب 88
2-39-3 محل استقرار ساختمان بيمارستان 88
2-39-4 پوسته هاي خارجي ساختمان بيمارستان 89
2-39-5 انعکاس صدا و مصالح نازک کاري 89
2-38-2 اتاق روز بيماران 90
2-38-3 نشيمن بيماران 90
2-38-4 فضاي معماري 91
2-38-4-1 کيفيت طراحي فضاهاي بخش بستري 91
2-40 عناصر تشکيل دهنده ايستگاه پرستاري 94
2-40-1 پيشخوان 94
2-40-2 محل منشي بخش 95
2-40-3 اتاق سرپرستار بخش 95
2-40-4 فضاي کافي در اطراف تخت بيمار 95
2- 40-5 فضاي کافي در وان درمان ، حمام و سرويس بهداشتي 95
2-40-6 فضاهاي پشتيباني 96
2-40-7 توالت و دستشويي کارکنان 96
2-41 تسهيلات و فضاهاي مورد نياز پزشکان 96
2-41-1 فضاي اطراف تخت بيمار 96
2-41-2 اتاق معاينه و درمان 96
2-41-3 گزارش نويسي پزشکان 97
2-41 ترکيب بندي بخش هاي بستري داخلي / جراحي 97
2-41-1 جهت نور گيري بخش هاي بستري 98
2-41-2 گسترش آينده 98
2-41-3 شستشو و ضد عفوني کردن رخت و وسايل 98
2-41-4 داروخانه مرکزي 99
2-41-5 آشپزخانه مرکزي 99
2-41-6 انبار مرکزي 100
2-41-7 مرکز جمع آوري و دفع زباله 100
2-41-8 حمل جسد بيمار فوت شده 100
2-41-9 مکان ايستگاه پرستاري 100
2-41-10 مکان اتاق هاي بستري در رابطه با ايستگاه پرستاري 101
2-42 مکان فضاهاي پشتيباني بخش در رابطه با ايستگاه پرستاري و اتاق هاي بستري 102
2-42-1 اتاق دارو و کار تميز 102
2-42-2 اتاق کار کثيف 102
2-42-3 اتاق معاينه و درمان 102
2-42-4 اتاق جمع آوري کثيف 103
2-42-5 اتاق نظافت 103
2-42-6 برانکار و صندلي چرخدار 103
2-42-7 ترولي اورژانس 103
2-42-8 آبدارخانه 103
2-42-9 ورودي بخش بستري و پله فرار و ارتباط با بخش بستري مجاور 104
2-43 اتاق بستري يک تختخوابي 104
2-47 اتاق نظافت 108
2-50-1 مواردي که موجب ايجاد محيط مناسب براي بيماران و کارکنان مي شود 113
2-50-1-1 نور مصنوعي 113
2-50-1-2 جلوگيري از صداي نا مطلوب 113
2-50-1-3 رنگ و فضاي معماري 113
2-50-1 -4 نور طبيعي 113
2-50-1 -5 ابعاد پنجره ها 114
2-50-1 -6 مکان پنجره ها 114
2-50-1 -7 نوع بازشوي پنجره ها 114
2-250-1 -8 جلوگيري از تابش آفتاب 114
2-50-1 -9 نور مصنوعي 114
2-50-1 -10 جلوگيري از صداي نامطلوب 115
2-50-1 -11 فضاهاي داخلي و خارجي بخش که توليد صدا مي کند 115
2-50-1 -12 فضاي معماري 115
2-50-2 ارتباط بخش هاي مراقبت ويژه با ساير بخش هاي بيمارستان 117
2-50-3 ارتباط با بخش هايي که بيماران از آن بخش ها پذيرش قرار مي گيرند . 117
2-50-4 ارتباط با بخش هاي تشخيصي درماني 118
2-50-5 ارتباط ساير بخش هاي تشخيصي و درماني با بخش هاي مراقبت ويژه 119
2-50-6 ارتباط بخش هاي مراقبت ويژه با بخش هاي پشتيباني بيمارستان 119
2-50-7 ترکيب بندي فضاهاي بيماران و ايستگاه پرستاري 121
2-50-7-1 پيش ورودي و خروجي بخش 122
2-50-7-2 مکان فضاهاي اداري و پشتيباني 123
2-50-7-3 فضاهاي خارج بخش 124
2-50-7-4 کارگاه تعمير تجهيزات 124
2-50-7-5 پيش ورودي بخش 124
2-50-7-6 فضاي بستري بيماران 125
2-50-7-7 فضاهاي پشتيباني 125
2-50-7-8 فضاهاي اداري و کارکنان 126
2-50-7-9 فضاهاي خارج از بخش 126
2-50-7-10 پيش ورودي بخش 126
2-50-7-11 رختکن کارکنان 127
2-50-7-12 سرويس هاي بهداشتي کارکنان 128
2-50-7-13 اتاق نظافت 128
2-50-7-6 فضاي بستري بيماران 128
2-50-7-6-1 فضاي بستري باز 128
2-50-7-6-2 اتاق هاي ايزوله 129
2-50-7-6-3 اتاق بستري بيمار 130
2-50-7-6-4 پيش ورودي اتاق ايزوله 131
2-50-7-6-5 ايستگاه پرستاري 131
2-50-7-11فضاهاي اداري و کارکنان 134
2-50-7-11-1 اتاق استراحت کارکنان 134
2-50-7-11-2 اتاق مدير بخش 134
2-50-7-11-3 اتاق منشي بخش 135
2-50-7-11-4 اتاق سرپرستار بخش 135
2-50-8 فضاهاي خارج بخش 135
2-50-8-1 اتاق هاي انتظار همراهان 135
2-50-8-2 ايستگاه پرستاري 136
2-50-8-3 اتاق دارو و کار تميز 136
2-50-8-5 اتاق ايزوله 138
2-50-8-7 اتاق درمان 141
2-50-8-8 اتاق کار کثيف 142
2-50-8-9 آزمايشگاه 142
2-51 خدمات پيشگيري و درمان 143
2-51-1 – طب نوين 144
2-51-1-1 آب درماني 144
2-51-1-2 کار درماني 146
2-51-1-3 گفتار درماني ، يا آسيب شناسي گفتار و زبان 147
2-51-1-4 فيزيوتراپي 147
2-51- 2 طب اسلامي و سنتي 148
2-51-2-1 تعريف طب اسلامي و سنتي 148
2-51-2-2 مبدا طب اسلامي و تاريخ آن 148
2-51-2-3 تاريخچه طب سنتي 149
2-51-2-3-1 – دوران هخامنشي 149
2-51-2-3-2 – دوران ساساني 149
2-51-2-3-3 – دوران اسلامي 149
2-51-2-3-1 دوران هخامنشي 149
2-51-2-3-2 دوران ساسانيان 150
2-51-2-3-3 دوران اسلامي 150
2-51-2-4تفاوت طب اسلامي با طب مدرن 151
2-51-2-5 اصول و پايه اساسي طب اسلامي و سنتي 152
2-51-2-6 کاربردها و تنوع طب اسلامي و سنتي 153
2-51-2-6-1 – درمان با خوراک ( تدبير بالاغذيه ) 153
2-51-2-6-2 – درمان با ادويه ( تدبير بالادويه ) : 154
2-51-2-6-3- درمانهاي دستي ( تدبير باليد ) 154
2-51-2-7 گياه درماني 156
2-51-2-8 مزاج شناسي 156
2-51-2-9 غذا درماني : 157
2-51-3 طب خاص 157
2-51-3-1 دريا درماني ( تالاسوتراپي ) 157
2-51-3-2 نمک درماني 161
2-51-3-3- رنگ درماني 162
2-51-3- 4 گشتالت درماني 164
2-51-3-5 آبميوه درماني 165
2-51-3-6 – سنگ درماني 166
2-51-3-7 خواب درماني 167
3-23-3-9 آفتاب درماني 170
3-23-3-10 رايحه درماني 171
2-51-3-11هنر درماني 172
2-51-3-12 موسيقي درماني 174
2-51-3-13- کايروپرکتيک درماني 175
2-51-3-14- نور درماني 177
2-51-3-15- مغناطيس درماني 179
2-51-3-16- دعا درماني 180
2-51-3-18- آب درماني 181
2-51-3-19- آب درماني در ارتوپدي 181
2-51-3-19 گل درماني 183
2-51-3-20- سرما درماني 183
2-51-3-21- بازتاب درماني 185
2-51-3-22- ويتامين درماني 186
2-51-3-23- هيپنوتيزم درماني 186
2-51-3-24- انرژي درماني 187
2-51-3-25- طبيعت درماني 189
3- 1 اقليم ، طبيعت ، جغرافيا 192
3-7 بهترين فرم ساختمان هاي درماني بر اساس اقليم 203
3-8 تحليل سايت 205
3-8-1- شناخت بستر طرح 208
3-9 چشم اندازي بر آثارو بناهاي تاريخي هرمزگان 210
3-9-1 اماکن گردشگري ، تفريحي ، توريستي ، درماني موجود در استان هرمزگان 210
ليست جاذبه هاي تفريحي و توريستي و گردشگري استان هرمزگان 210
1- حمام گله داري 210
2 – مسجر گله داري 210
3 – معبد هندوها 210
4- مسجر جامع دلگشا 210
5- امامزاده شاه محمد تقي 210
6- صيد مشتا – سواحل بندر عباس 210
7- برکه هاي باران 211
8- امامزاده سيد محمد 211
9 – حمام باستاني گپ 211
10- محله باستاني سورو 211
11- کلاه فرنگي 211
12- موزه بزرگ بندر عباس 211
13-قلعه فين 211
14- پل لاتيدان 211
15 – مجموعه توريستي گنو 211
جاذبه هاي گردشگري کيش 211
1 – کشتي يوناني کيش 211
2- شهر زير زميني کاريز کيش 211
3- شهر تاريخي حريره 211
4- پارک دلفين هاي کيش 212
5- پارک ساحلي مرجان 212
6- اسکله بزرگ تفريحي کيش 212
7 – درخت سبز کيش 212
8- آب انبار سنتي کيش 212
9 – پلاژ بانوان و آقايان 212
10- روستاي باغو کيش 212
جاذبه هاي گردشگري قشم 212
1- دره ستاره ها 212
2- تنگه چاه کوه 212
3- جنگل هاي حرا 212
4- تنگه پرتغاليها 212
5- غارهاي خربس 212
6- غار نمکدان 213
7- روستاي توريان 213
8 – سد تاريخي گوران 213
9 – چاه هاي لافت 213
10- کاسه سلخ 213
11- بام قشم 213
2133-10 مطالعات تاريخي ، فرهنگي و اجتماعي شهر بندر عباس و حوزه خليج فارس 219
3-11 موقعيت جغرافيايي 219
3-12 ويژگيهاي طبيعي 220
3-13 خليج فارس 220
3-14 تنگه هرمز 221
3-15 آب و هوا 221
3-16 ويژگيهاي اجتماعي 221
3-17 معرفي شهرستان هاي استان : 222
3-18 سابقه تاريخي 224
3-19 مطالعات فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي 226
3-20 نقش سواحل در برقراري ارتباطات برون مرزي و درون مرزي 227
3-21 هويت 229
3-21- 1 عناصر تأثيرگذار بر شکل گيري هويت سواحل 229
3-21-2 هويت در قلمرو بومي يا محلي 230
3-21-3 هويت در قلمرو ملي 231
3-21-4 شناخت هويت شهر ساحلي بندرعباس 232
3-21-5 هويت اقتصادي سواحل بندرعباس 233
3-21- 6 هويت طبيعي و جغرافيايي سواحل بندرعباس 234
3-21-7 هويت گردشگري سواحل بندرعباس 237
3-22 مطالعات سياسي 240
3-23 فرآيند صدور پروانه تاسيس آژانس جهت ارائه خدمات درماني بين المللي 241
3-24″مشخصات بيمارستان هاي مورد قبول جهت پذيرش بيماران خارجي 242
3-24-1 ) امکانات فيزيکي و ساختمان بيمارستان 242
3-24-2) محل استقرار بيمارستان 243
3-24-3) امکانات و تجهيزات پزشکي بيمارستان 245
3-24-4) نيروي انساني 246
3-25 طرح جامع ايمني پزشکي توريسم 247
3-25-1 سازمان جهاني توريسم 247
3-25-2 قطعنامه نهمين اجلاس سازماني جهاني توريسم 248
3-25-2-1 ماده اول : ” تضمين ايمني ” 249
3-25-2-2 ماده دوم ” تدابير پيشگيرانه ” 249
3-25-2-3 ماده سوم : تامين خدمات کمک رساني براي توريست ها 251
3-26 اجراي مفاد قطعنامه 252
3-25-1- شناسايي خطر 252
6-5-1-1 – بيماري : 254
6-5-1-2 – حادثه : 254
6-5-1-3- تجاوز به حقوق و امنيت : 254
3-27- تدوين استانداردها و رهنمود هاي پيشگيرانه براي رفع يا کاهش خطر 254
3-27-1 : استاندارد ها 255
3-27-2 : رهنمود ها 255
3-27-3- تامين خدمات کمک رساني 256
3-27-3-1 کمک رساني حقوقي 256
3-27-3-2 کمک رساني پزشکي 257
3-28 دسترسي به شبکه 259
3-29 نظارت 259
3-29-1 مزاياي عمده اين پوشش به شرح زير است : 260
3-31 رابطه خدمات کمک رساني و بيمه 261
3-32 شرکت کمک رسان ايران 261
3-33 ساير بيمه ها 261
3-34 تاثير توريسم بر اقتصاد : 262
3-34-1 کسب ارز خارجي 262
3-34-2 تهيه مشاغل 262
3-34-3 تنوع فعاليت هاي اقتصادي 263
3-35 اثرات اقتصادي جهانگردي داخلي و بين المللي 263
3-35-1 جهانگردي بين المللي : 263
3-35-2 جهانگردي درون مرزي : 263
3-36 توريسم درماني در ايران ( توجيه اقتصادي ) 264
3-37 معرفي سيستم مديريت هوشمند ساختمان 267
3-38 تاريخچه : 268
3-39 اتوماسيون ساختمان چيست ؟ 269
3-39-1 تفاوت بين اتوماسيون ساختمان و کنترل ساختمان : 270
– نرم افزار پردازش و تحليل اطلاعات 274
3-40 هوشمندسازي مراکز درماني و بيمارستاني – بيمارستان هوشمند 275
3-41 وظايف سيستم مديريت هوشمند ساختمان در بيمارستان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بهبود عملکرد، اختلالات گفتار و زبان، اوقات فراغت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های دياگرام، گردشگري، جسمي