منابع مقاله با موضوع وزارت امور خارجه، عقد ازدواج

دانلود پایان نامه ارشد

صفحه
چكيده 1
مقدمه 2
فصل اول : مفاهيم و كليات
مبحث اول : واژگان كليدي 5
گفتار اول : تعريف نکاح و ازدواج 5
بند اول : اهميت ازدواج 6
بند دوم : اهميت خانواده 7
گفتار دوم : تعريف تابعيت 9
بند اول : تعريف اتباع 11
بند دوم : تعريف بيگانه 12
بند سوم : تعريف احوال شخصيه 13
مبحث دوم : بيگانه در اسلام 14
گفتار اول : حضور بيگانگان در ايران 16
گفتار دوم : وضعيت حقوقي بيگانگان در ايران 18
گفتار سوم : فلسف? ممنوعيت ازدواج با بيگانگان 20
گفتار چهارم : انواع بيگانه در ايران 23
بند اول : مهاجرين 23
الف: دارندگان کارت آبي ( افغانيها) 23
ب: دارندگان کارت سبز ( عراقيها) 23
بند دوم : دارندگان دفترچه پناهندگي 24
بند سوم : مقيمين و جهانگردان 26
الف: دارندگان پروانه اقامت 26
ب: بيگانه جهانگرد 27
فصل دوم : شرايط ازدواج با بيگانه
مبحث اول : ازدواج مسلمان با غير مسلمان 29
گفتار اول : ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان 29
گفتار دوم : ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان 31
گفتار سوم : رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي 33
مبحث دوم : ازدواج زن ايراني با مرد تبعه بيگانه 35
گفتار اول : اجاز? دولت براي ازدواج 35
گفتار دوم : آيين نامه زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه مصوب 1345 36
بند اول : مراجع صدور پروانه زناشويي 38
بند دوم : نحو? صدور پروانه زناشويي 38
گفتار سوم : ضمانت اجراي شرايط قانوني ازدواج با تبعه بيگانه 39
بند اول : ضمانت اجراي کيفري 39
بند دوم : ضمانت اجراي مدني 41
گفتار چهارم : ارزيابي نظرات 42
گفتار پنجم : نظريه عدم قابليت استناد 45
گفتار ششم : ازدواجهاي غير رسمي (شرعي) از لحاظ حقوق ايران 46
گفتار هفتم : ثبت ازدواج 48
بند اول : تشريفات ثبت ازدواج مرد تبعه بيگانه با زن ايراني 51
بند دوم : رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي 54
گفتار هشتم : ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه در داخل ايران 56
بند اول : ازدواج دارندگان رواديد با زن ايراني 57
بند دوم : ازدواج دارندگان گذرنامه 57
بند سوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با زن ايراني 58
بند چهارم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگي با زن ايراني 59
بند پنجم : ازدواج دارندگان کارت سبز با زنان ايراني 59
گفتار نهم : ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه در خارج از ايران 60
بند اول: ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه با هماهنگي نمايندگان سياسي و کنسولي در خارج از کشور 60
بند دوم:ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه بدون هماهنگي نمايندگان سياسي و کنسولي در خارج از کشور 60
مبحث سوم : ازدواج مرد ايراني با زن تبعه بيگانه 62
گفتار اول : ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه در داخل کشور 62
بند اول : ازدواج دارندگان رواديد با مرد ايراني 62
بند دوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با مرد ايراني 63
بند سوم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگي با مرد ايراني 63
گفتار دوم : ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه در خارج از ايران 63
بند اول:ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه با هماهنگي نمايندگان سياسي و کنسولي ايران در خارج از کشور 63
بند دوم :ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه بدون هماهنگي نمايندگان سياسي و کنسولي ايران در خارج از کشور 64
گفتار سوم : ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با تبعه بيگانه 64
بند اول : سابقه قانونگذاري 65
بند دوم : قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه مصوب 1345 66
فصل سوم : آثار ازدواج با تبعه بيگانه
مبحث اول : آثار ازدواج زن ايراني با مرد تبعه بيگانه 70
گفتار اول : از دست دادن تابعيت 70
بند اول : بروز تابعيت مضاعف 72
الف: تابعيت دولت متبوع قاضي 72
ب: تابعيت دولت ديگري غير از دولت متبوع قاضي 72
بند دوم : تبيعت در احوال شخصيه از دولت متبوع شوهر 73
بند سوم : محدويت در تملک 73
بند چهارم : محروميت از حقوق سياسي 74
بند پنجم : عدم اشتغال در مشاغل حساس مملکتي 75
گفتار دوم : تابعيت فرزندان متولد از ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه 75
گفتار سوم : تفاوت كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان با حقوق مدني 84
گفتار چهارم : اقامتگاه زن و ارتباط آن با تابعيت 87
گفتار پنجم : روابط مالي زن و مرد داراي تابعيت متفاوت 88
گفتار ششم : طلاق بين زن و مرد داراي تابعيت متفاوت 89
مبحث دوم : آثار ازدواج مرد ايراني با زن تبعه بيگانه 92
گفتار اول : تحصيل تابعيت ايران بر اثر ازدواج 93
گفتار دوم : تابعيت فرزندان متولد از ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه 94
گفتار سوم : عدم تأثير تغييرات بعدي تابعيت شوهر ايراني در تابعيت زن و فرزندان 94
گفتار چهارم : بازگشت زن بيگانه به تابعيت قبلي خود و خروج از تابعيت ايراني 95
فصل چهارم : تابعيت و تعارض قوانين در ازدواج با بيگانه
مبحث اول : ازدواج با بيگانه و ارتباط آن با تابعيت 99
گفتار اول : منشاء حقوقي تغيير تابعيت زن در ازدواج با بيگانه 99
گفتار دوم : مباني نظري تابعيت در خانواده 100
بند اول : وحدت تابعيت 101
بند دوم : استقلال تام تابعيت 102
بند سوم : استقلال نسبي تابعيت 102
بند چهارم : ازدواج و مطالعه تطبيقي 103
گفتار سوم : شناخت تابعيت ايران به عنوان حق مسلم هر ايران در قانون اساسي 104
گفتار چهارم : تابعيت زن در حقوق داخلي ايران 105
بند اول الف: تحميل تابعيت شوهر 105
بند دوم ب: حفظ تابعيت ايران 106
بند سوم ج: انتخاب تابعيت شوهر 106
بند چهارم د: بازگشت به تابعيت ايران پس از جدايي يا فوت شوهر 106
گفتار پنجم : تابعيت و كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان 107
گفتار ششم : برابري در قوانين تابعيت ( نقد ماده 9 كنوانسيون) 109
مبحث دوم: تعارض قوانين در ازدواج با بيگانه 114
گفتار اول : قانون صالح در تعارض قوانين 110
بند اول : صلاحيت محاكم در تعارض دادگاه ها 110
بند دوم : ارتباط تعارض دادگاه با تعارض قوانين 113
گفتار دوم : ازدواج ايرانيان در خارج از كشور 114
بند اول : شرايط شکلي ازدواج 114
بند دوم : شرايط ماهوي ازدواج 115
گفتار سوم : ازدواج بيگانگان در ايران 115
بند اول : شرايط شكلي ازدواج 115
بند دوم : شرايط ماهوي 116
گفتار چهارم : قانون حاكم بر احوال شخصيه 116
بند اول : احوال شخصيه ايرانيان مقيم خارجه 117
بند دوم : رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي 121
بند سوم: احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه 122
بند چهارم: رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي 123
بند پنجم: احوال شخصيه اتباع بيگانه در ايران 126
بند ششم: رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي 127
گفتار چهارم: موانع اجراي قانون خارجي در تعارض قوانين دولتها 128
بند اول: مسئله نظم عمومي 129
بند دوم: تقلب نسبت به قانون 131
نتيجه 135
پيشنهاد 137
منابع 139
چكيده انگليسي 143

چکيده :
در عقد ازدواج اتباع ايران با اتباع بيگانه، همان شرايط عام صحتي که براي وقوع عقد ازدواج لازم است در وقوع اين عقد نيز جاري است. ولي قانونگذار علاوه بر لزوم شرايط صحت نکاح، جهات و مسايل ديگري را نيز مطرح نموده از جمله اين که ازدواج زن مسلمان ايراني را با غير مسلمان جايز ندانسته
( ماده1059 قانون مدني) ديگر اينکه در ماده 1060 قانون مدني مقرر داشته در صورت فقدان موانع ازدواج يعني رعايت تمام شرايط صحت ازدواج، ازدواج زن ايراني را با تبعه خارجي موکول به اجازه دولت دانسته است. انگيز? قانونگذار از ايجاد محدوديت در اختيار نمودن همسر تبعه بيگانه را بايد در آثار و پيامدهاي سياسي ناشي از اين گونه ازدواجها به واسطه تغيير تابعيت زن ايراني جستجو کرد، اين انگيز? دولت در ماده 1061 قانون مدني نيز مشهود است که مقرر مي دارد: “دولت مي تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين و محصلين دولتي را با زني که تبعه بيگانه باشد موکول به اجازه مخصوص کند”. آن هم به جهت مصون نگه داشتن دستگاه هاي سياسي و امنيتي از نظر رخنه و نفوذ و تسلط بيگانگان است. از آنجا که زنان بيشتر از مردان در معرض سوء استفاده و تضيع حق قرار گرفته و بسياري از ازدواجهاي زنان ايراني با مردان بيگانه به علت عدم آگاهي از قوانين و يا بر اثر تأثير رسوم و عرف و عادات محلي و يا عدم برخورد با تشريفات قانون که به صورت غير رسمي صورت گرفته بود موجب ايجاد مشکلات و مصائب فراواني براي زنان ايراني و فرزندان آنها شد که در عمل، در ازدواج زنان ايران با مهاجراني افغاني و عراقي کاملاً مشهود و نمايان است.

واژگان كليدي: ازدواج، اتباع، بيگانه، ازدواج با بيگانگان، احوال شخصيه

مقدمه
الف : بيان مسئله
قانونگذار در زمينه ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه يا مرد ايراني با زني که داراي تبعه خارجي است بدون توجه به قانون خارجي كشور متبوع تبعه بيگانه، به تعيين شرايطي مبادرت جسته از جمله اينکه طبق شرع مقدس اسلام ازدواج زن مسلمان را با مرد غير مسلمان جايز ندانسته و بر همين اساس در ماده 1059 قانون مدني مقرر داشته: ” نکاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست” اما اگر اين شرط مهم و اساسي هم در مردان تبعه بيگانه وجود داشته باشد باز هم ازدواج آنان طبق ماده 1060 قانون مدني موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. اين اجازه، در قالب صدور پروانه زناشويي طبق آئين نامه زناشوئي بانوان با تبعه بيگانه مصوب 1345 در 4 ماده تصويب گرديده است. اين اجازه دولت، فقط شامل زنان نبوده بلكه طبق ماده 1061 قانون مدني نيز ازدواج بعضي از مستخدمين و مامورين رسمي و محصلين دولتي با زني که تبعه ي بيگانه مي باشد موکول به اجازه مخصوص از دولت مي باشد. اين شرايط براي تضمين و حصول اطمينان از پايداري پيوند زناشويي و همچنين رعايت مصالح سياسي است که در صورت عدم کسب مجوز مشکلات فراوان هم براي دولت و هم براي زنان و مردان ايراني در اين قبيل ازدواج ها ايجاد مي شود از جمله مشکلاتي که در اين زمينه مي توان به آن اشاره کرد عدم ثبت ازدواج، نداشتن شناسنامه براي فرزندان حاصل از اين ازدواج، خروج از تابعيت، طلاق، اخراج کارمند از اداره دولتي و … مسايلي است که در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد.

ب: سؤالات اصلي تحقيق
1- در صورت ازدواج زن ايراني با مرد تبعه بيگانه بدون کسب مجوز از دولت آيا چنين ازدواجي معتبر است؟
2- آيا فرزندان حاصل از ازدواج زن ايراني با تبعه بيگانه با اين که مادر آنها ايراني است جزء تبعه ايراني محسوب مي شوند؟
3- در صورت ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با توجه به ممنوعيت آن در اداره مذکور آيا چنين ازدواجي منجر به بطلان ازدواج خواهد شد؟

پ : فرضيه هاي تحقيق
1- با توجه به رضاي بودن عقد ازدواج در ايران با وجود عدم کسب مجوز از دولت، ازدواج زن ايراني با تبعه بيگانه صحيح مي باشد.
2- فرزندان حاصل از ازدواج زن ايراني با تبعه بيگانه جزء تبعه ايران محسوب خواهند شد.
3- در صورت ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زني که داراي تابعيت خارجي است ازدواج آنها صحيح بوده و منجر به بطلان ازدواج نخواهد شد.

ت : اهداف تحقيق
از آنجا که بحث ازدواج از مسايل مهم قانون مدني و از مسايل مطرح در دادگاهها به شمار مي رود اکثر زنان ايراني که با تبعه بيگانه ازدواج نمودند، پس از ازدواج دچار مشکلاتي شدند بطوري که اگر اين زنان از عواقب چنين ازدواجي آگاه بودند شايد دچار چنين عواقب ناخوشايندي که هم اکنون گريبانگير آنهاست نمي شدند. لذا در اين تحقيق سعي بر اين بوده که بانوان ايراني با آگاهي بيشتر، نسبت به آثار و عواقب ازدواج با اتباع بيگانه تصميم بگيرند.

ث : پيشين? تحقيق
در خصوص ازدواج با اتباع بيگانه در حقوق و رويه قضايي کتاب يا تحقيق مستقلي انجام نشده اما بسياري از حقوقدانان به صورت مختصر و گذرا هر کدام راجع به قسمتي از موضوع بحث نموده اند.
از جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد:
1- امامي، سيد حسن، حقوق مدني، جلد چهارم : در “صورت ازدواج زن ايراني با تبعه بيگانه بدون کسب اجازه از دولت چنين ازدواجي صحيح مي باشد.”
2-

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع قوانين، ، مي‏گيرند؛ Next Entries منابع مقاله با موضوع عقد ازدواج، نکاح منقطع، عقد نکاح