منبع مقاله درمورد فرهنگ نامه، موانع پژوهش، کانون توجه

دانلود پایان نامه ارشد

مقدمه جهانگيري مورد بررسي قرار گرفته و مدلهاي PBS&J، رگرسيون لوژستيک و BPNN مورد بررسي و نتايج آنها با يکديگر مقايسه شده است.
*بررسي اثرات تکرار سفر بر ميزان رضايت مسافران توسط بهرام رنجبران و محمد زاهدي مورد مطالعه قرار گرفته وبه نتيجه رسيده اند که بيشترين جمعيت مسافران را افراد جوان تشکيل مي دهند و بيان کرده اند که موضوع ضعف اطلاع رساني شايسته ،در خصوص مقصد به بازارهاي هدف،که مشکلي ديرينه است ،هنوز و به طور جدي در کانون توجه سياست گذاران قرار نگرفته است.
*ثمرات سفر ،مسافرت و گردشگري ، توصيه هاي ايمني براي سفر با اتوبوس هاي بين شهري ، توصيه هايي براي روزهاي مسافرت و دلايل سفر عناويني هستند که در کتب مختلف از جمله کتاب آيين سفراز سيد اصغر ناظم‏زاده ،کتاب سفر از محمود دولت آبادي ذکر گرديده اند.
*قانون زدايي و آينده سفرهاي بين شهري توسط جان. ر .مير و ريچارد اسچمالنس در مقاله اي تحت عنوان ساماندهي فعاليت هاي اقتصادي در سفرهاي بين شهري مورد بررسي قرار گرفته است.

(1)production based method
(2)cost of time
(3)revealed preferences
(4)contingent validation
1-6-2 تحقيق هاي انجام يافته خارجي:
*Deregulation and the Future of Intercity Passenger Travel (Regulation of Economic Activity of Intercity Travel) John R. Meyer (Author), Richard Schmalensee
*بررسي عوامل مؤثر بر زمان سفر در سيستم حمل ونقل توسط NASERI MOHAMMAD REZA وBARADARANV مورد مطالعه قرار گرفته و انواع معيارها و حالتهاي هر معيار در دسته بندي تكنيكهاي پيش بيني زمان سفر را مورد بررسي قرار داده اند.

1-7 جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق:
هر چند در زمينه حمل و نقل برون شهري مطالعات گسترده اي در سازمانها و نهادهاي مختلف و عرصه دانشگاهي صورت گرفته است ،اما با عنايت به زمينه هاي مطالعاتي مثل سنجش رابطه نقش مديريت جامع شهري و حمل و نقل برون شهري مي توان آن را خلاقانه و نو تلقي نمود.همچنين ضمن نشستي که نويسنده با مسئول سازمان شهرداري شهرکرد داشته ،گفته شده که چنين اقدامي تا کنون صورت نپذيرفته است و موضوع اين تحقيق بسيار مورد استقبال قرار گرفت و قول مساعد درخصوص هرگونه کمک و اطلاعات مورد نياز تحقيق به نويسنده داده شد.
1-8 كاربردهاي متصور از تحقيق:
با توجه به سفرهاي زياد و متوالي افراد از سمت شهرکرد به اصفهان ميتوان دلايل سفرهاي افراد را شناخت و به تبع آن کمبودات موجود را شناسايي و درمديريت و برنامه ريزي صحيح و جامع شهري در بخش خدمات شهري شهر شهرکرد قدمي برداشت.
همچنين از طرف ديگر مي توان از نتايج تحقيق جهت بهبود سيستم حمل و نقل و ضرورت احداث خطوط حمل و نقل ريلي بين دو استان چهارمحال و بختياري و اصفهان استفاده کرد و آنرا امر ي اجتناب ناپذير دانست. همچنين با اين امر مي توان به مدلسازي آتي در مورد عوامل سفرهاي روزانه بين شهري شهرهاي شهرکرد و اصفهان کمک کرد.

1-8-1 مراجع استفاده كننده از نتيجه پايان نامه :
1- سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان هاي چهارمحال و بختياري و اصفهان
2- سازمان مسکن و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري
3- شهرداري شهر شهرکرد
4-سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهارمحال و بختياري

1-9 روش انجام تحقيق:
1-9-1 روش و ابزار گرد آوري اطلاعات :
روش پژوهش به صورت ترکيبي از روش هاي اسنادي- تحليلي و ميداني بوده است که به شرح ذيل ميباشد:
ابتدا اطلاعات به صورت کتابخانه اي و با استفاده از سايت هاي مربوطه و اسناد موجود جمع آوري ، فيش برداري و مورد بررسي قرار گرفته است.شماري از اطلاعات از طريق سالنامه و سازمانهاي اداري استان چهارمحال و بختياري گرفته شده و در نهايت با تدوين پرسشنامه و مصاحبه در تحقيق ميداني ، علل سفر افراد و گروه سني آنها مورد مطالعه قرار گرفته است، همچنين براي تحليل اطلاعات از نرم افزارهاي آماري (Excel ,Spss) استفاده شده است.

1-9-2 روش تجزيه و تحليل داده ها:
روش تجزيه و تحليل و بررسي ، بصورت توصيفي- تحليلي خواهد بود .

1-10 روايي و پايايي تحقيق:
مقصود از روايي (اعتبار) آن است که وسيله اندازه گيري بتواند خصيصه مورد نظر را اندازه گيري کند و نه خصيصه ديگر را. اعتبار به صور گوناگون حاصل مي شود. از جمله اعتبار صوري و اعتبار تجربي. در تحقيق حاضر از اعتبار صوري استفاده شده است. مزيت اين روش در اين است که مشخص مي کند شاخص هاي بدست آمده تا چه حد ، از ارزشهاي خاص محقق است و خود واقعيت را آنطور که هست ، مورد سنجش و ارزيابي قرار مي دهد( ساروخاني ، 1377 :138).
منظور از پايايي وسيله اندازه گيري آن است که اگر خصيصه مورد سنجش را با همان وسيله ، تحت شرايط مشابه دوباره اندازه گيري کنيم ، نتايج حاصله تا چه حد دقيق ، مشابه و قابل اعتماد خواهد بود( علي پور : 1390 : 10).
براي محاسبه ضريب قابليت اطمينان (پايايي) ابزار اندازه گيري ،شيوه هاي مختلفي به کار برده مي شود. از آن جمله مي توان به اجراي دوباره (روش بازآزمايي) ،روش موازي(هپتا) ، روش تصنيف(دو نيمه کردن) و روش آلفاي کرونباخ اشاره کرد. براي اندازه گيري و سنجش پايايي پرسشنامه از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شده است. آلفاي کرونباخ همساني دروني يا ثبات دروني سوال ها را ارزيابي ميکند و نشان مي دهد که سوال هاي آزمون تا چه حد ، براي اندازه گيري ويژگي مورد نظر با يکديگر هماهنگي دارند.

جدول 1-1 : متغيرهاي کلي تحقيق ، شاخص هاي سنجش متغيرها و درصد روايي آنها
متغير
شاخص ها
روايي
1- سفرهاي روزانه
– گروه سني افراد
– ميانگين تعداد سفر در هفته
– بيشترين تعداد سفر در روزهاي هفته
– مقصد نهايي سفر
– علت سفر
66%
2- خدمات شهري
– نظرخواهي در مورد خدمات
1)درماني
2)آموزشي
3)تفريحي
4)تجاري
– سرانه هاي وضع موجود و استاندارد خدمات
65%
سيستم حمل و نقل
– نوع وسيله نقليه مورد استفاده
– نوع سيستم حمل و نقل مناسب
– نظرخواهي در مورد سيستم حمل و نقل
1)مديريت حمل و نقل
2)سيستم ايمني جاده اي
3)کيفيت خدمت رساني سيستم
4)کيفيت وسايل حل و نقل
67%

براي سنجش هر يک از متغيرها به ترتيب 25 ، 20 و 29 گويه استفاده شده است که در مجموع با احتساب گويه هاي شناسايي ، کل پرسشنامه شامل 88 گويه مي باشد. گويه ها بر اساس طيف ليکرت و پيوستار پاسخ ها بر پايه طيفي بسيار خوب ، خوب ، متوسط ، ضعيف و کاملا موافقم ، موافقم ، نظري ندارم ، مخالفم ، کاملا مخالفم تنظيم و نمره گذاري شده اند. و به ترتيب نمره هاي 1،2،3،4 و 1،2،3،4،5 به گزينه ها تعلق گرفته اند.همه گويه ها نيز به صورت مثبت نمره گذاري شده اند.همچنين مشخص شد که 3 عامل ياد شده 96% از تغييرات متغير را دارا بوده و لذا تحقيق از پايايي بالايي برخوردار است.

1-11 جامعه آماري و روش نمونه گيري:
جامعه آماري مورد مطالعه شامل شهروندان شهرهاي شهرکرد و اصفهان مي باشد که از طريق پايانه هاي مسافربري موجود در مراکز دو استان نامبرده شده از شهرکرد به اصفهان يا بالعکس (چه از طريق اتوبوس چه از طريق سواري) سفر مي کنند.
حجم اين جامعه نامحدود بوده ولي جهت سهولت امر به صورت نمونه گيري احتمالي با استفاده از فرمول كوچران1 (حافظ نيا :1387،142) و به طور ميانگين ، 384 نفراز مسافران را انتخاب وبراي دستيابي به اطلاعات مورد نياز پرسش نامه هايي تهيه و تکميل شده اند.

1-12 مشکلات و محدوديت هاي تحقيق
در هر تحقيقي بسياري از مسائل و مشکلات مانع از انجام تحقيق مي گردد که موانع پژوهش حاضر به شرح زير مي باشد:
-عدم همخواني آمارها
-عدم وجود منابع خاص در خصوص موضوع مورد مطالعه
-عدم همکاري مسافران با محقق
-امتناع مسئولين از دادن اطلاعات و آمار در دسترس

فصل دوم:
مباني نظري و ادبيات موضوع
2-1 مقدمه:
حمل و نقل و ترافيک شهري ، همواره به عنوان مبحثي کليدي و اساسي در مطالعات شهري و ناحيه اي مطرح بوده است. زيرا همانطور که خواهيم ديد يکي از نقش هاي اساسي زندگي شهري را تشکيل مي دهد ، که آن با ارتباط بخشيدن اکثر امور انساني به يکديگر و جريان يابي افراد ، کالا ، انرژي و اطلاعات محقق مي گردد.اگر اغراق نباشد حيات و ممات شهرها در گرو حمل و نقل شهري است. بنابراين پرداختن به اين موضوع خود بينشي گسترده و بين رشته اي را مي طلبد که تنها از عهده يک علم و حتي مجموع علوم انساني بر نمي آيد (اميني نژاد :1390، 3).
در اين فصل به معرفي متغيرهاي مستقل و وابسته پرداخته شده و مروري بر مطالعات پيشين انجام شده در اين زمينه داريم.

2-2روش شناسي تحقيق:
2-2-1 معرفي متغيرهاي مورد استفاده در اين پژوهش:
متغير مستقل(1) در اين پژوهش سفرهاي روزانه مي باشد که در آن گروه هاي جمعيتي جوان ، ميانسال و سالخورده از لحاظ تعداد(يا درصد) مورد بررسي قرار مي گيرند و متغيرهاي وابسته عبارتند از: 1-ميزان خدمات(آموزشي ،بهداشتي-درماني، تفريحي و دادوستد)، که در طي پژوهش سرانه هاي موجود با وضعيت بهينه براي شهر شهرکرد مقايسه مي شوند و 2- سيستم حمل و نقل، که در طي آن شاخص هاي نوع سيستم حمل و نقل (جاده اي و ريلي) در وضع موجود و آتي اعم از ميزان هزينه و وقت صرف شده و ميزان خسارات وارده مورد بررسي قرار مي گيرند.

(1) Independent variable
2-2-1-1 متغير مستقل:
2-2-1-1-1 سفر: فرهنگ نامه‏ها از”سفر” تعريف‏هاى مشابهى ارائه داده‏اند. در فرهنگ معين آمده است: سفر، در لغت به معناى بيرون آمدن از شهر خود و به محل ديگر رفتن است، نيز به معناى قطع مسافت و راهى كه از مكانى به مكان دور طى مى‏كند، آمده است. فرهنگ‏هاى عربى سفر را “كشف حجاب و كنار زدن پرده” معنا كرده‏اند، حجاب‏هايى كه معمولاَ از جنس اعيان و اشياى خارجى است. راغب اصفهانى مى‏نويسد: “سفر العمامة عن الرأس ،و الخمار عن الوجه” يعنى عمامه را از سر، و نقاب را از صورت، كنار زد. البته “سِفر” (به كسر سين) به معناى كتاب آمده كه جمع آن اسفار است. از تعريف ‏هاى لغوى و فرهنگ نامه‏اى كه بگذريم، آنچه ما را به مقصود نزديك ‏تر مى‏كند، ماهيت سفر در منظر عالمان اخلاق و تربيت است. مرحوم فيض كاشانى كه از بزرگترين دانشمندان شيعى و آگاهان‏علم اخلاق است در اثر مهم خود المحجة البيضاء، سفر را اينگونه مى ‏ستايد:
از رهگذر سفر، آدمى از آنچه مى‏هراسد، رهايى مى‏يابد و به آنچه ميل دارد، نايل مى‏شود.اين ويژگى براى مسافرت، نكته مهمى است كه مرحوم فيض كاشانى بدان اشاره مى ‏كند. بر اين اساس، سفر بازگيرنده و باز دهنده است (ناظم‏زاده قمى : 1388 :67).
سفرها هم در سرتاسر فضا و در عين حال در طول زمان ايجاد مي شوند. ويژگي مکاني سفرها بدين معناست که هر سفر يا حرکت ترافيکي يک مبدا و يک مقصد که در نقاط جغرافيايي خاص شهرها قرار گرفته اند دارا مي باشد.وجود تسهيلات حمل و نقل که هر مبدا خاص را به مقصدي وصل مي کند ،افراد را قادر به مسافرت مي سازد.
توزيع زماني و مکاني سفرها از مشخصه هاي مهم و بارز سفرها است که معمولا در تلفيق با هم در نظر گرفته مي شوند.مشکلات ايجاد شده از اين توزيع ها خود را به صورت اشباع ترافيکي در ساعات اوج ترافيک و مسيرها و جهت هاي خاص نشان مي دهد که در برنامه ريزي حمل و نقل و يا شيوه هاي مديريت و مهندسي ترافيک قبل از هر چيز براي آنها به چاره انديشي مي پردازند(Meyer ,1989 :27).

2-2-1-2 متغيرهاي وابسته: (1)
2-2-1-2-1 سيستم حمل و نقل : ترابري يا حمل و نقل(که درانگليسي transport، خوانده مي شود)،جابجايي و انتقال انسان و کالاست از جايي به جاي ديگر . اين عبارت از کلمات لاتينtrans به معناي از يک سو به سوي ديگر و portareبه معني حمل کردن ريشه گرفته است (معين : 1384، 1231).
از سويي ديگر کلمه حمل و نقل به حمل چيزي از جايي به جاي ديگر ،يا به همان عمل حمل کردن ،يا به عملي که در آن مسافرين، کالاها يا مواد جابجا مي شوند گفته مي شود.(American Heritage Dictionary ,1982 ,1282)

2-2-1-2-1-1 جنبه هاي حمل و نقل
رشته حمل و نقل داراي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت مدنی، دادرسی کیفری، منابع فارسی Next Entries منبع مقاله درمورد وسايل، نقليه، راه‌هاى