منابع و ماخذ مقاله بازدارندگی، خاورمیانه، موشک بالستیک

دانلود پایان نامه ارشد

سان‌ها و مبارزه با جهل و جمود فکری می نمایند.
وتقدیم به:
-جمیع اعضای خانواده‌ام که همیشه حامی من بوده‌اند

سپاسگزاری

الحمد ا… الذی هدینا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدینا ا…
همتم بدرقه ی راه کن ای طایر قدس             که دراز است ره مقصد و من نوسفرم
خدای عز و جل را سپاس میگویم که حقیر را در مسیری قرار داد که با اساتید مجربی چون استاد فرزانه جناب آقای دکتر فرهاد قاسمی و همچنین جناب آقای دکتر سید جواد صالحی و جناب آقای دکتر ابراهیم عباسی هم صحبت شوم و افتخار شاگردی ایشان را بیابم که دریای بیکران علم و دانش و آگاهی‌اند. شوق آموختن ، شور زندگی ، درک روابط هستی ، تدبیر کار و بالاخره سپیدی کمال خود و جامعه از اهداف شاخص این پایان نامه است. ناگفته پیداست که حقیقت نورافشانی پژوهش در مسیر هادیان بشریت و منادیان سعادت و کمال بشری، ائمه اطهار (ع) است.

چکیده

تاثیر سامانه‌های دفاع موشکی بر امنیت منطقه‌ای کشورها
(مطالعه موردی: سامانه‌های دفاع موشکی و امنیت منطقه‌ای
جمهوری اسلامی ایران درخاورمیانه)

به کوشش
عیسی محمدحسینی

نظم‌های منطقه‌ای در سیستم نوین بین‌الملل به عنوان یکی از موضوعات مطرح در حوزه علم روابط بین‌الملل می‌باشد و اهمیت آن نیز به صورت فزاینده‌ای افزایش می‌یابد در این میان یافتن راه‌های مدیریت نظم منطقه‌ای به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی کشورها در حوزه سیاست خارجی منطقه‌ای بوده است. لذا نظم‌های منطقه‌ای بر اساس ویژگی‌های خود، سیستم‌های مدیریتی مختلفی را تجربه نموده‌اند. سیستم بازدارندگی از جمله سیستم‌هایی است که مورد توجه کشورها در نظم آنارشیک منطقه‌ای و جهانی قرار گرفته است. اما این سیستم با سیستم‌های کمکی مانند سیستم دفاع موشکی همراه شده است که البته کارکردهای مختلفی را در ثبات و بی‌ثباتی آن و در نتیجه نظم منطقه‌ای به دنبال داشته است. بر این اساس کارکرد سیستم‌های موشکی در ثبات و بی‌ثباتی بازدارندگی و همچنین تاثیر آن بر امنیت منطقه‌ای به عنوان یکی از پرسش‌های اساسی مطرح بوده که توجه چندانی به آن نشده است. لذا این موضوع به عنوان محور پرسش اساسی پژوهش حاضر مطرح گردیده، و بررسی آن در دستور کار پژوهش قرار گرفته است. در پاسخ به این پرسش این فرضیه بیان شده است که سیستم‌های دفاع موشکی تاثیرات دو وجهی بر امنیت منطقه‌ای کشورها داشته و در قالب سیستم بازدارندگی و ثبات راهبردی آن تبیین می‌گردد. پژوهش با محور قرار دادن این فرضیه در خاورمیانه به این نکته رهنمون شده است که در وضعیت بی‌ثباتی و نظم آنارشیک خاورمیانه سیستم دفاع موشکی ج. ا. ایران یکی از راه‌های تقویت امنیت ملی آن در منطقه به شمار می‌آید.

واژگان کلیدی: بازدارندگی، سامانه‌های موشکی، امنیت منطقه‌ای، موازنه قوا، خاورمیانه

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
1-1-طرح موضوع 2
1-2- سوالات اصلی 4
1-3- سوالات فرعی 5
1-4- ادبیات موضوع 5
1-5- هدف پژهش 7
1-6- فرضیه 8
1-7-عملیاتی کردن فرضیه و تعریف مفاهیم 8
1-7-1-متغییرهای پژوهش 9
1-7-2-مدل تحلیلی فرضیه 10
1-8-روش آزمون 12
1-9- پیامدهای اثبات فرضیه 12
1-10- محدوده زمانی و مکانی 12
1-11-ساماندهی پژوهش 13

فصل دوم : بنیان‌های مفهومی و نظری
2-1-طرح موضوع 15
2-2-نظم منطقه‌گرایانه سیستم نوین 17
‌2-3- بازدارندگی در نظم منطقه‌گرایانه 20
2-4-کالبد شکافی نظریه بازدارندگی 22
2-5-منطق بازدارندگی 23
2-6-راهبرد های بازدارندگی و سیستم‌های مربوطه (سیستم دفاع) 28
2-7-سازه‌های فیزیکی بازدارندگی و گونه‌شناسی 29
2-8- سامانه موشکی و جایگاه آن در منطق بازدارندگی 30
2-9-معادله دفاع تهاجم و و امنیت منطقه‌ای 33
عنوان صفحه

2-10-سامانه‌های موشکی و کارکرد آن درسازه‌های فیزیکی بازدارندگی 37
2-10-1-نقاط هدف در انواع بازدارندگی 37
2-10-2-کارکرد سامانه‌های موشکی بر اساس نقاط هدف 38
2-11-کارکرد سامانه های موشکی در شرایط ثبات و بی ثباتی بازدارندگی 41
2-12-کارکرد سامانه‌های موشکی در نظم‌های منطقه‌ای و جهانی 41
2-13-نتیجه‌گیری و ارائه مدل نهایی 44

فصل سوم: نگرش تاریخی بر سامانه‌های موشکی
3-1-طرح موضوع 47
3-2-قابلیت‌های موشک 49
3-2-1سامانه های موشکی آمریکا و شوروی (سابق)
3-2-2-سیاست آمریکا با روش مرحله به مرحله تطبیقی((P.A.A 51
3-2-3-چشم‌انداز راهبردی سامانه‌های دفاع موشکی آمریکا 54
3-2-4-سامانه‌های موشکی آمریکا و بررسی زوایای گوناگون 57
3-2-5-هزینه‌های نظامی ایالات متحده 64
3-2-6-تحول نظامی در عصر تکنولوژی نوین 71
3-2-7-سیستم دفاع موشکی روسیه 74
3-2-7-1-سامانه‌های موشکی شوروی سابق و بروز تنش در روابط دو ابر قدرت 74
3-2-7-2-هزینه‌های نظامی شوروی سابق 77
نتیجه گیری 78

فصل‌ چهارم: امنیت منطقه‌ای ج.ا. ایران و سیستم‌های دفاع موشکی
4-1-طرح موضوع 80
4-2- بازدارندگی در نظم منطقه‌‌ای خاورمیانه 83
4-3- سازه‌های فیزیکی بازدارندگی و گونه‌شناسی در خاورمیانه 84
4-4- کالبد شکافی سیستم بازدارندگی در منطقه خاورمیانه 86
4-5- معادله دفاع- تهاجم در سیستم بازدارندگی خاورمیانه و ج.ا. ایران 87
4-6- راهبردهای بازدارندگی و سیستم‌های مربوطه در منطقه خاورمیانه و ج. ا. ایران 90
4-7- سامانه‌های موشکی و جایگاه آن در منطق بازدارندگی و نظم منطقه‌ای خاورمیانه 97
4-8-ایران 97
عنوان صفحه

4-8-1ویژگی‌های بازدارندگی منطقه‌ای ج . ا . ایران 97
4-8-2- رژیم صهیونیستی و سامانه های موشکی 102
4-8-3- عربستان سعودی و سامانه های موشکی 103
4-8-4-ترکیه و سامانه های موشکی 105
4-9-تاثیر سامانه‌های موشکی بر مدل فیزیکی بازدارندگی منطقه‌ای خاورمیانه و ج. ا. ایران 107
4-10-معادله ثبات و بی‌ثباتی راهبردی در خاورمیانه و ج. ا. ایران 108
4-11-نتیجه‌گیری و مدل تحلیلی کاربردی 110
4-11-1- سیاست‌های پیشنهادی 113

فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسی 117
منابع انگلیسی 122

فهرست جدولها
عنوان صفحه

جدول شماره 1: کارکرد سامانه‌های موشکی در شرایط ثبات و بی‌ثباتی 42
جدول شماره 2: کشورهای جهان و تعداد موشک‌ها 69
جدول شماره 3کشورهای جهان و تعداد موشک‌ها 70
جدول شماره4: کشورهای جهان و تعداد موشک‌ها 71
جدول شماره 5: هزینه‌های نظامی منطقه از تولید ناخالص داخلی 96
جدول شماره 6: راکت‌ها و موشک‌های ایرانی 101

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه

شکل شماره 1: متغیرهای پژوهش 9
شکل شماره 2: مدل تحلیلی فرضیه 11
شکل شماره 3: مدل استراتژی مخاصمه شلینگ 25
شکل شماره 4: فرصت‌های دفاع استراتژیک 27
شکل شماره 5 : نظام بین‌الملل و یا منطقه‌ای 28
شکل شماره 6: کشورهای با بالاترین هزینه نظامی در سال 2012 33
شکل شماره 7: امنیت در محیط آشوب 34
شکل شماره 8: آناتومی تهدید موشکی تاثیرگذار 35
شکل شماره 9: اهداف سامانه‌های موشکی 40
شکل شماره 10: انواع بازدارندگی 43
شکل شماره 11: لزوم سامانه‌های موشکی 45
شکل شماره12: ساختمان موشک 50
شکل شماره13: ابزارهای بازدارنده آمریکا 56
شکل شماره14: دفعات توزیع موشک بالستیک در ثانیه 58
شکل شماره 15: نتایج حاصله ازخطاهای ارزیابی کشتار(به حداقل رساندن کشتار) 58
شکل شماره 16 : منطقه تحت پوشش جنبش EPAAبا موشک آهسته‌تر 59
شکل شماره17 : منطقه تحت پوشش جنبش EPAA با موشک سریعتر 59
شکل شماره18 : دسترسی به پوشش موشکی کند و دیدبانی و ردیابی محلی 60
شکل شماره19 : دسترسی به پوشش موشکی سریع و دیدبانی و ردیابی محلی 60
شکل شماره 20: ردیابی‌های قبل از 100 ثانیه (خیلی واقع بینانه) 61
شکل شماره 21: پوشش دفاعی برای اسرائیل با موشک با بردکمتر 61
عنوان صفحه

شکل شماره 22: پوشش دفاعی برای ژاپن با موشک با برد برد کمتر 62
شکل شماره23 : ارزش بالقوه دفاع منطقه ای 63
شکل شماره 24: اهداف دفاع سنتی موشک‌های بالستیک 63
شکل شماره 25: افزایش هزینه‌های نظامی از سال 1998 الی2007 65
شکل شماره 26: هزینه و دفاع u.s 2006-2010 65
شکل شماره 27: هزینه های نظامی جهانی بر اساس منطقه 2003-2012 65
شکل شماره 28: مخارج نظامی جهان،2012- 1988 66
شکل شماره 29: تغییرات سالانه هزینه های نظامی قدرتهای در حال ظهور 66
شکل شماره 30: کشورهای مهم دارای موشک‌های بالستیک 67
شکل شماره 31: پرتاب موشک بالستیک و مسلح به سلاح هسته‌ای از زیر آب 67
شکل شماره 32: کنترل پهباد 73
شکل شماره 33: کمربند ون آلن 74
شکل شماره 34: رادار 74
شکل شماره 35: اقدامات ضد دسترسی 75
شکل شماره 36: بازدارندگی مثلثی 90
شکل شماره 37: استراتژی بازدارندگی مثلثی 91
شکل شماره 38: هزینه‌های نظامی کشورهای جنوب خلیج فارس 95
شکل 39: مقایسه مخارج نظامی 1989-2011 96
شکل شماره 40: پیامدهای سامانه‌های دفاع موشکی بر امنیت ج.ا. ایران 100
شکل شماره 41: موشک‌های ایران 101
شکل شمار 42: موشک‎‌های بالستیک بین قاره‌ای ایران و رژیم صهیونیستی 101
شکل شماره 43: سازماندهی نیروی هوایی اسرائیل در سال 2010 103
شکل شماره 44: حملات تلافی جویانه موشک‌های بالستیک ایران 104
عنوان صفحه

شکل شماره 45: هزینه های تطبیقی ​​در نیروهای نظامی و فروش تسلیحات 105
شکل شماره 46: آمار مقایسه‌ای برخی موشک‌های منطقه خلیج‌فارس 106
شکل شماره47: مدل تحلیلی کاربردی 115
شکل شماره 48: تاثیر سامانه‌های موشکی بر امنیت 116
شکل شماره 49: پدافند غیرعامل 117

فصل اول

مقدمه

1-1-طرح موضوع

سیستم سپر دفاع موشکی از سوی ابر قدرت‌های شرق و غرب پس از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفت.کشورهای آمریکا و شوروی با توجه به توان نظامی و قدرت بازدارندگی خود، این سیستم جدید و پیشرفته را بعنوان یک اهرم فشار موثر برگزیدند، ایالات متحده آمریکا در این عرصه به عنوان پیشتاز موضوع سپر دفاع موشکی، از سال 1950م ابتدا با طرح پیشنهادی پنتاگون به آیزنهاور موسوم به «نایک زئوس» مطرح گردید و سپس طرح رونالد ریگان موسوم به «ابتکار دفاع استراتژیک» یا «جنگ ستارگان» و پس از آن طرح بوش پدر بود که به نام «سیستم دفاع در برابر حملات محدود» شهرت یافت با ورود کلینتون به جایگاه ریاست جمهوری امریکا طرح دفاع ضدموشکی کلینتون ، زنجیره‌ای از صدها موشک رهگیر در برخی از پایگاه‌های زمینی آمریکا مستقر می‌شدند تا موشک‌های دشمن هنگامی که در مراحل اولیه پرتاب هستند و هنوز به حالت بالستیک در نیامده اند، قبل از رسیدن به خاک امریکا به کمک شبکه هشدار دهنده‌ای متشکل از رادارها و ماهواره‌ها رهگیری شده و مورد هدف قرار گیرند (آجورلو، 1386).
البته آزمایش‌های زیادی صورت گرفت لکن این طرح نیز آن‌طور که تصور می‌شد اهداف مورد نظرشان را تامین نکرد و این طرح نیز عملا

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره عزت نفس، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی Next Entries منابع و ماخذ مقاله بازدارندگی، خاورمیانه، روابط بین‌الملل